LEGE nr. 64 din 19 decembrie 1969aprobarea Decretului nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 148 din 19 decembrie 1969    EXPUNERE DE MOTIVEAlăturată lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită, publicat în Buletinul Oficial, Partea 1, nr. 115 din 23 octombrie 1969.Mărturii ale unei vechi şi bogate traditii de cultura şi civilizatie a poporului român, precum şi a altor popoare, în muzeele şi colectiile aparţinînd instituţiilor de stat, în alte instituţii de stat, organizaţii obşteşti şi instituţii bisericesti exista numeroase obiecte ce prezintă o deosebită valoare artistică, istorica sau documentara, precum şi obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită.Aceste bunuri, picturi, sculpturi şi alte lucrări de arta plastica, arta decorativa şi arta populara, piese de mobilier, manuscrise, cărţi rare, harti şi stampe vechi, monezi de valoare numismatica, instrumente muzicale, odoare bisericesti, podoabe de preţ, arme vechi şi altele sînt însă raspindite în cele mai diverse locuri, supuse adeseori degradării şi chiar dispariţiei, din cauza unor condiţii precare şi necorespunzătoare de conservare şi securitate.Neexistind nici o inventariere pe scara naţionala şi o evidenta centralizata a acestor valori, ele au rămas în buna măsura necunoscute de marele public şi, în multe cazuri, inaccesibile chiar cercetatorilor şi specialiştilor.În scopul protejării şi păstrării acestor bunuri de interes naţional avînd o valoare deosebită, precum şi pentru a face posibila deplina lor punere în valoare pentru marele public în scopuri cultural-educative, prin Decretul nr. 724/1969 s-a dispus ca toate bunurile menţionate, aflate în proprietatea statului, a unor organizaţii obşteşti ori a cultelor religioase să fie cuprinse într-un fond centralizat. Inventarierea şi evidenta generală a bunurilor ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, urmează a se asigura de către Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta.Aceste valori, de interes naţional, urmează a primi o protecţie specială din partea statului.Astfel, bunurile din categoria arătată mai sus care conţin metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare intrinseca, sau cu valoare artistică, istorica ori documentara deosebită vor fi încredinţate în custodie Băncii Naţionale. Pentru a se asigura conservarea şi securitatea deplina a acestor valori, se va organiza un muzeu special, în care se vor expune piesele cele mai reprezentative, de interes public, din această categorie.În mod asemănător, în decret s-a prevăzut ca celelalte bunuri de interes naţional urmează a fi încredinţate în custodia Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta, căruia îi revine sarcina de a organiza modul de punere în valoare, de expunere şi de conservare a acestor bunuri.În vederea dezvoltării şi imbogatirii fondului centralizat, prin decret s-a precizat ca dintre instituţiile de stat, numai Banca Naţionala a Republicii Socialiste România are competenţa de a efectua operaţiile de cumpărare de la persoanele fizice, a bunurilor din metale preţioase şi pietre preţioase care formează obiectul decretului, Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta putind achizitiona, prin muzeele şi instituţiile sale, conform practicilor şi prevederilor legale, bunuri din celelalte categorii.Sistemul de protecţie juridică a bunurilor de interes naţional, care prezintă o valoare deosebită, este completat prin instituirea unor importante reguli, cum sînt: interzicerea posibilităţilor de înstrăinare a bunurilor care fac parte din fondul centralizat; interzicerea scoaterii peste granita a bunurilor de interes naţional, indiferent de titularul lor; interzicerea înstrăinării către cetăţenii străini şi către persoanele juridice străine a acestor bunuri.Prin decret sînt determinate, de asemenea, şi sancţiunile penale aplicabile în caz de nerespectare a acestor interdicţii.Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere şi adoptare Marii Adunări Naţionale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituţie.Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Decretul nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită.──────────────