DECIZIE nr. 71 din 9 februarie 2023pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 15 februarie 2023  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 lit. b) pct. 3, art. 6 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (2) pct. 3, 4 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1), (3) și (5), art. 38 alin. (1), art. 38^1 alin. (1) și (3), art. 38^3 lit. a), art. 40 alin. (2) și ale art. 41 alin. (3) lit. a), f) și j) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 6 iunie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Indicativele de destinație națională sunt secvențe de cifre de lungimi variabile care pot oferi utilizatorului final informații în ceea ce privește aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate, categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora, precum și informații privind rutarea apelurilor...................................................................................................(5) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), indicativul de destinație națională este format dintr-o singură cifră (Z), unde Z = 7 sau din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 5, 6, 7, 8 sau 9.(6) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. d), indicativul de destinație națională este format din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 0, 1, 2, 3 sau 4 ori din trei cifre (ZAB), unde Z poate lua valorile 8 sau 9, iar grupul AB poate lua valorile prevăzute în PNN.2. La articolul 13 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) 0Z = 06 - numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile;3. La articolul 13 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) 0Z = 07 - numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile;4. La articolul 19, alineatele (3) și (4) se abrogă.5. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1(1) Numerele având indicativul de destinație națională format din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 0, 1, 2, 3 sau 4, sunt utilizate pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, care se realizează prin transferul automat al datelor între echipamente și/sau aplicațiile la care sunt conectate echipamentele, fără intervenție umană sau cu intervenție umană limitată, iar comunicația vocală și/sau prin SMS nu este permisă sau este limitată strict pentru funcționarea serviciului la un număr predefinit de destinații.(2) Este interzisă utilizarea altor resurse de numerotație decât cele prevăzute la alin. (1) pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile.6. La articolul 22, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Numerele pentru servicii cu costuri partajate, având indicativul de destinație națională ZAB = 801, sunt utilizate pentru accesul la servicii pentru care tariful apelului către aceste numere este partajat între apelant și abonatul căruia i s-a asignat numărul respectiv.(2) În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 801, tariful perceput apelantului nu poate depăși tariful corespunzător unui apel național în interiorul rețelei.7. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.8. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Serviciile cu valoare adăugată care pot fi furnizate prin intermediul numerelor pentru servicii cu tarif special sunt:a) informații diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri și concursuri, prin intermediul numerelor având indicativele de destinație națională ZAB = 900 și ZAB = 903;b) divertisment pentru adulți, prin intermediul numerelor având indicativul de destinație națională ZAB = 906.9. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1Numerele din PNN având indicativul de destinație națională format din două cifre (ZA), unde Z = 6, iar A poate lua valorile 0, 1, 2, 3 sau 4, și numerele având indicativul de destinație națională ZAB = 800 pot fi utilizate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. Într-un astfel de caz de utilizare devin aplicabile prevederile art. 38^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.10. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Deschiderea pentru alocare a următoarelor domenii sau subdomenii din PNN se va realiza de la data stabilită în conformitate cu procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație:a) 0ZA = 038 și 0ZA = 039 - numere independente de locație;b) 0ZA, unde Z = 6, iar A poate lua valorile 5, 6, 7, 8 sau 9 - numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile.11. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta decizie.  +  Articolul IIDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 7 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale.2. La articolul 3 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile sau pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 06;3. La articolul 3 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 07, cu excepția celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070;4. La articolul 7 alineatul (4), litera d) se abrogă.5. La articolul 15 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) în cazul resurselor de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială, titularul LURN sau, acolo unde este cazul, furnizorul căruia i-au fost transferate resurse de numerotație are obligația de a respecta și toate normele de drept intern privind protecția consumatorilor și utilizarea resurselor de numerotație, aplicabile în statul membru al Uniunii Europene în care se folosesc resursele de numerotație.6. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile alin. (1) lit. d)-f) nu sunt aplicabile în cazul numerelor utilizate pentru alte servicii decât serviciile de comunicații interpersonale.7. La articolul 17 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) una sau mai multe tranșe de 100.000 de numere din același bloc, în cazul blocurilor de 1.000.000 de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c^1) și d);8. La articolul 17, alineatul (5) se abrogă.9. La articolul 17, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) ANCOM analizează dacă cesionarul îndeplinește condițiile de alocare a resurselor de numerotație ce urmează a fi cedate, dacă se păstrează destinația numerelor prevăzută în PNN, precum și dacă prin cedarea LURN se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurența.10. La articolul 17 alineatul (9), litera d) se abrogă.11. La articolul 18, alineatul (5) se abrogă.12. La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) una sau mai multe tranșe de 10.000 de numere consecutive din același bloc, în cazul blocurilor de numere prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c^1) și d);13. La articolul 19, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Transferul tranșelor de numere prevăzute la alin. (4) se poate realiza numai dacă se mențin condițiile de rutare aplicabile blocurilor de numere din care fac parte tranșele respective.14. La articolul 19 alineatul (13), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) se încalcă oricare din celelalte condiții, prevăzute la alin. (1)-(5^1), în care pot fi transferate resursele de numerotație;15. La articolul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) în cazul încălcării normelor relevante privind protecția consumatorilor sau a dreptului intern aplicabil în ceea ce privește utilizarea resurselor de numerotație din statul membru al Uniunii Europene în care sunt utilizate resursele de numerotație din PNN cu drept de utilizare extrateritorială.16. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) ANCOM va informa în avans și motivat titularul LURN cu privire la intenția de modificare a LURN sau cu privire la încetarea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) și d) și la art. 22 alin. (1) lit. e), stabilind totodată un termen de la care modificarea sau încetarea își va produce efectele.(2) Intervențiile asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotație realizate în conformitate cu art. 21-23 se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM.17. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta decizie.18. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta decizie.19. La anexa nr. 3, titlul secțiunii A se modifică și va avea următorul cuprins:A. Raport privind utilizarea numerotației ..........– geografice de 9 cifre/geografice de 6 cifre/independente de locație/nongeografice mobile/nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale -  +  Articolul IIIDecizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.897/2007 privind stabilirea și încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 2, alineatul (1), după litera c) se introducdouă noi litere, literele c^1) și c^2), cu următorul cuprins:c^1) pentru fiecare bloc de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzut în PNN în domeniul 0Z = 06, 35.000 lei;c^2) pentru fiecare bloc de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzut în PNN în domeniul 0Z = 06, 3.500 lei;  +  Articolul IV(1) De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4 din Planul național de numerotație este deschis spre alocare, de la aceeași dată putând fi transmise cereri de acordare a licenței de utilizare a resurselor de numerotație. (2) Cu caracter temporar, pe o durată de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, este permisă asignarea și a altor resurse de numerotație decât cele din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4 din Planul național de numerotație pentru furnizarea, exclusiv pe teritoriul național, de servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale. (3) Permisiunea prevăzută la alin. (2) este valabilă numai pentru resursele de numerotație ale căror condiții de utilizare nu sunt incompatibile cu cele specifice resurselor de numerotație din domeniul 0Z = 06 din Planul național de numerotație. (4) Utilizarea, în vederea furnizării pe teritoriul național de servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, a altor resurse de numerotație decât cele din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4 din Planul național de numerotație, asignate înainte de expirarea termenului de un an de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, este permisă până la înlocuirea echipamentelor în care sunt utilizate.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul VIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Vlad Ștefan Stoica
  București, 9 februarie 2023.Nr. 71.  +  Anexa nr. 1(Anexa la Decizia nr. 375/2013)
  PLANUL NAȚIONAL DE NUMEROTAȚIE
   +  Secţiunea A0 Prefixe
  0Prefix național
  00Prefix internațional
   +  Secţiunea A Numere naționale semnificative (ZABPQMCDU)
  Indicativ de destinație națională Z/ZA/ZAB (NDC)Nr. de cifre al numărului național semnificativDestinațieAria de utilizare
  Nr. max.Nr. min.
  Z = 0Neutilizabil
  Z = 1Numere scurte - Secțiunile B.1 și C
  Z = 2Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe
  20Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  21 (NDC)96Numere geograficemunicipiul București și județul Ilfov
  22Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  230 (NDC)96Numere geograficejudețul Suceava
  231 (NDC)96Numere geograficejudețul Botoșani
  232 (NDC)96Numere geograficejudețul Iași
  233 (NDC)96Numere geograficejudețul Neamț
  234 (NDC)96Numere geograficejudețul Bacău
  235 (NDC)96Numere geograficejudețul Vaslui
  236 (NDC)96Numere geograficejudețul Galați
  237 (NDC)96Numere geograficejudețul Vrancea
  238 (NDC)96Numere geograficejudețul Buzău
  239 (NDC)96Numere geograficejudețul Brăila
  240 (NDC)96Numere geograficejudețul Tulcea
  241 (NDC)96Numere geograficejudețul Constanța
  242 (NDC)96Numere geograficejudețul Călărași
  243 (NDC)96Numere geograficejudețul Ialomița
  244 (NDC)96Numere geograficejudețul Prahova
  245 (NDC)96Numere geograficejudețul Dâmbovița
  246 (NDC)96Numere geograficejudețul Giurgiu
  247 (NDC)96Numere geograficejudețul Teleorman
  248 (NDC)96Numere geograficejudețul Argeș
  249 (NDC)96Numere geograficejudețul Olt
  250 (NDC)96Numere geograficejudețul Vâlcea
  251 (NDC)96Numere geograficejudețul Dolj
  252 (NDC)96Numere geograficejudețul Mehedinți
  253 (NDC)96Numere geograficejudețul Gorj
  254 (NDC)96Numere geograficejudețul Hunedoara
  255 (NDC)96Numere geograficejudețul Caraș-Severin
  256 (NDC)96Numere geograficejudețul Timiș
  257 (NDC)96Numere geograficejudețul Arad
  258 (NDC)96Numere geograficejudețul Alba
  259 (NDC)96Numere geograficejudețul Bihor
  260 (NDC)96Numere geograficejudețul Sălaj
  261 (NDC)96Numere geograficejudețul Satu Mare
  262 (NDC)96Numere geograficejudețul Maramureș
  263 (NDC)96Numere geograficejudețul Bistrița-Năsăud
  264 (NDC)96Numere geograficejudețul Cluj
  265 (NDC)96Numere geograficejudețul Mureș
  266 (NDC)96Numere geograficejudețul Harghita
  267 (NDC)96Numere geograficejudețul Covasna
  268 (NDC)96Numere geograficejudețul Brașov
  269 (NDC)96Numere geograficejudețul Sibiu
  27Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  28Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  29Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 3Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe
  30Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  31 (NDC)96Numere geograficemunicipiul București și județul Ilfov
  32Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  330 (NDC)96Numere geograficejudețul Suceava
  331 (NDC)96Numere geograficejudețul Botoșani
  332 (NDC)96Numere geograficejudețul Iași
  333 (NDC)96Numere geograficejudețul Neamț
  334 (NDC)96Numere geograficejudețul Bacău
  335 (NDC)96Numere geograficejudețul Vaslui
  336 (NDC)96Numere geograficejudețul Galați
  337 (NDC)96Numere geograficejudețul Vrancea
  338 (NDC)96Numere geograficejudețul Buzău
  339 (NDC)96Numere geograficejudețul Brăila
  340 (NDC)96Numere geograficejudețul Tulcea
  341 (NDC)96Numere geograficejudețul Constanța
  342 (NDC)96Numere geograficejudețul Călărași
  343 (NDC)96Numere geograficejudețul Ialomița
  344 (NDC)96Numere geograficejudețul Prahova
  345 (NDC)96Numere geograficejudețul Dâmbovița
  346 (NDC)96Numere geograficejudețul Giurgiu
  347 (NDC)96Numere geograficejudețul Teleorman
  348 (NDC)96Numere geograficejudețul Argeș
  349 (NDC)96Numere geograficejudețul Olt
  350 (NDC)96Numere geograficejudețul Vâlcea
  351 (NDC)96Numere geograficejudețul Dolj
  352 (NDC)96Numere geograficejudețul Mehedinți
  353 (NDC)96Numere geograficejudețul Gorj
  354 (NDC)96Numere geograficejudețul Hunedoara
  355 (NDC)96Numere geograficejudețul Caraș-Severin
  356 (NDC)96Numere geograficejudețul Timiș
  357 (NDC)96Numere geograficejudețul Arad
  358 (NDC)96Numere geograficejudețul Alba
  359 (NDC)96Numere geograficejudețul Bihor
  360 (NDC)96Numere geograficejudețul Sălaj
  361 (NDC)96Numere geograficejudețul Satu Mare
  362 (NDC)96Numere geograficejudețul Maramureș
  363 (NDC)96Numere geograficejudețul Bistrița-Năsăud
  364 (NDC)96Numere geograficejudețul Cluj
  365 (NDC)96Numere geograficejudețul Mureș
  366 (NDC)96Numere geograficejudețul Harghita
  367 (NDC)96Numere geograficejudețul Covasna
  368 (NDC)96Numere geograficejudețul Brașov
  369 (NDC)96Numere geograficejudețul Sibiu
  37 (NDC)9-Numere independente de locație Națională
  38 (NDC)9-Numere independente de locație Națională
  39 (NDC)9-Numere independente de locație Națională
  Z = 4Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 5Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 6 (NDC)Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile și servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile
  609Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale Națională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene
  619Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonaleNațională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene
  629Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonaleNațională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene
  639Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonaleNațională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene
  649Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonaleNațională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene
  659Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile Națională
  669Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobileNațională
  679Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobileNațională
  689Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobileNațională
  699Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobileNațională
  Z = 7 (NDC)Servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile
  709Numere nongeografice pentru furnizorii de rețele mobile virtuale Națională
  719Numere nongeografice Națională
  729Numere nongeografice Națională
  739Numere nongeografice Națională
  749Numere nongeografice Națională
  759Numere nongeografice Națională
  769Numere nongeografice Națională
  779Numere nongeografice Națională
  789Numere nongeografice Națională
  799Numere nongeografice Națională
  Z = 8Servicii diverse (servicii cu valoare adăugată)
  800 (NDC)9-Numere cu acces gratuit pentru apelant Națională și extrateritorială, în interiorul Uniunii Europene
  801(NDC)9-Numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif local în interiorul rețelei pentru apelant) Numere de acces universalNațională
  8029-Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  803Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  804Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  805 (NDC)9-Numere pentru servicii cu trafic atipicNațională
  806Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  8079-Nealocabil (Rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  808 (NDC)9-Numere pentru accesul indirect la serviciiNațională
  809Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  81-82Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  83-85Numere scurte - Secțiunea B.2
  86Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  870 (NDC)9-Numere de acces la servicii de transmisiuni de date și la internet Națională
  871-879Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  88Numere scurte - Secțiunea B.2
  89Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Z = 9Servicii cu valoare adăugată, servicii cu tarif special (Premium rate)
  900 (NDC)9Informații diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri și concursuriNațională
  901Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  902Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  903 (NDC)9Informații diverse (generale, de afaceri, de marketing, utilitare etc.), divertisment, jocuri și concursuriNațională
  904-905Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  906 (NDC)9Divertisment adulțiNațională
  907-909Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  91-94Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  95-99Numere scurte - Secțiunea B.3
   +  Secţiunea B.1 Numere naționale scurte 1tv(xyz)
  DomeniuDestinațieAria de utilizare
  Zt = 11 (NDC)Servicii de urgență și alte servicii armonizate la nivel european
  110Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  111Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  112Număr unic pentru apeluri de urgențăNațională
  113Nealocabil (utilizat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare)Națională
  114Nealocabil (utilizat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare)Națională
  115Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  116(xyz)Numere naționale pentru servicii armonizate cu caracter socialNațională
  117Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  118(xyz)Numere naționale pentru serviciul de informații privind abonațiiNațională
  119Nealocabil (utilizat conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - „Din grijă pentru copii“)Națională
  Zt = 12 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 13Blocat resurse tehnice*
  Zt = 14 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 15 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 17Blocat resurse tehnice*
  Zt = 18Blocat resurse tehnice*
  Zt = 19 (NDC)Servicii de interes public la nivel național și servicii de interes generalNațională
  * Pot fi utilizate și ca numere naționale scurte interne pentru furnizarea unor servicii specifice de rețea sau pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată numai dacă această utilizare nu contravine folosirii acestora ca resurse tehnice.
   +  Secţiunea B.2 Numere naționale scurte 8tv(xy)
  DomeniuDestinațieAria de utilizare
  Zt = 83 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 84 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 85Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Zt = 88 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
   +  Secţiunea B.3 Numere naționale scurte 9tvx(y)
  DomeniuDestinațieAria de utilizare
  Zt = 95Nealocabil (rezervat pentru dezvoltări viitoare)
  Zt = 96 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 97 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 98 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
  Zt = 99 (NDC)Servicii cu valoare adăugată sau specifice de rețeaNațională
   +  Secţiunea C Indicative de selectare a transportatorului
  DomeniuDestinație
  10
  10xyIndicative de selectare a transportatorului pentru formarea cu ton intermediar
  16
  16xyIndicative de selectare a transportatorului pentru formarea fără ton intermediar și pentru preselectarea transportatorului
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la Decizia nr. 376/2013)
  FORMULAR-TIP
  de acordare a licenței de utilizare a resurselor de numerotație
  1. Date necesare identificării solicitantului și comunicării eficiente cu acesta*):*) Punctul 1 al formularului este reprodus în facsimil.2. Resurse de numerotație pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:[ ] a) Numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 02
  Nr. crt.Nr. cifre (6 cifre/9 cifre)Indicativ de destinație națională 2A (B)Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) (B)PQ(M) Aria de utilizareData estimativă de activare
  21
  230
  .........
  269
  [ ] b) Numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03
  Nr. crt.Nr. cifre(6 cifre/9 cifre)Indicativ de destinație națională 3A (B)Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) (B)PQ(M) Aria de utilizareData estimativă de activare
  31
  330
  ........
  369
  [ ] c) Numere independente de locație pentru servicii de comunicații electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, din domeniul 0Z = 03
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZADimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) BPQ(M)Aria de utilizareData estimativă de activare
  37
  38
  39
  [ ] d) Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, din domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 0, 1, 2, 3 și 4
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZA = 6A Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) B(P)(Q)Data estimativă de activare
  ZA = 60
  ZA = 61
  ZA = 62
  ZA = 63
  ZA = 64
  [ ] e) Numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, din domeniile 0Z = 06 (subdomeniile 0ZA = 06A, unde A = 5, 6, 7, 8 și 9) și 0Z = 07
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională ZA = 6A și Z = 7Dimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) B(P)(Q)Data estimativă de activare
  ZA = 65
  ZA = 66
  ZA = 67
  ZA = 68
  ZA = 69
  ZA = 70
  .........
  ZA = 79
  [ ] f) Numere nongeografice pentru servicii diverse, din domeniul 0Z = 08
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională 8ABDimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) PQMData estimativă de activare
  ZAB = 800
  ZAB = 801
  ZAB = 805
  ZAB = 808
  ZAB = 870
  [ ] g) Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special, din domeniul 0Z = 09
  Nr. crt.Indicativ de destinație națională 9ABDimensiunea blocului de numereBlocul solicitat*) PQMData estimativă de activare
  ZAB = 900
  ZAB = 903
  ZAB = 906
  [ ] h) Indicative de selectare a transportatorului
  Nr. crt.Serviciul furnizat (selectare/preselectare) (cu ton intermediar/ preselectare/fără ton intermediar)Indicativ solicitat*)Categoriile de apeluri care pot fi originateData estimativă de activare
  LocaleNaționaleInternaționale
  *) Completarea acestei coloane este opțională. Dacă solicitantul nu optează pentru alocarea unui anumit format al resurselor de numerotație, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații va aloca resurse de numerotație pe baza criteriilor generale și speciale de analizare a cererilor privind resursele de numerotație.

  Semnătura reprezentantului legal al solicitantului:
  ...........................
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 376/2013)
  SPECIFICAȚIE
  de implementare a resurselor de numerotație solicitate^1)
  ^1) Se va întocmi câte o specificație pentru fiecare categorie de resurse de numerotație solicitată, pentru prima solicitare de resurse de numerotație dintr-o anumită categorie.I. Categoria de resurse de numerotație solicitată, în conformitate cu pct. 2 din anexa nr. 1 la decizieII. Serviciile de comunicații electronice care vor fi furnizate prin intermediul resurselor de numerotație solicitatea) Tipul serviciilor:[ ] servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere;[ ] servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale;[ ] alte tipuri de servicii de comunicații electronice care necesită resurse de numerotație^2):^2) Se precizează serviciul/serviciile pentru care se solicită numerotație.......................................................b) Caracteristicile serviciilor:[ ] Se permit inițierea și primirea de apeluri naționale ori naționale și internaționale.[ ] Se permite numai inițierea de apeluri.[ ] Se permite numai primirea de apeluri.III. Condițiile tehnice de implementare^3)^3) Solicitantul va transmite toate informațiile relevante, în funcție de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerințelor minime de specificație.a) Informații privind configurația hardware și software a echipamentelor necesare abonaților pentru accesul la servicii: terminale, modemuri (xDSL, cablu, PLC, radio), PC, soft (standard sau dedicat):...........................b) Informații privind modalitatea de acces al abonaților/utilizatorilor finali la serviciile furnizate de solicitant:– tipul conexiunii la platforma furnizorului de servicii de comunicații electronice (conexiune dedicată serviciului de telefonie sau conexiune de acces la internet):...........................– controlul accesului utilizatorului final la servicii (înregistrare, autentificare etc.):...........................– protocolul de semnalizare utilizat în rețeaua de acces (IP, ISDN etc.):...........................– mobilitatea abonatului (punct fix, nomadicitate, mobilitate limitată, servicii la puncte mobile):...........................c) Informații privind rețeaua de transport: tipul rețelei de transport (rețea dedicată traficului pentru serviciul de telefonie - comutare de circuite, IP, ATM -, rețea IP), protocoalele de semnalizare utilizate:...........................d) Informații privind modalitatea de utilizare a resurselor de numerotație în procesul de rutare:– rutare directă pe baza numărului de abonat;– translatare a numerelor E.164/E.164 (prin utilizarea funcțiilor unei platforme IN sau ale VLR);– translatare a numerelor E.164/IP [baze de date locale, ENUM (User, Infrastructure, Private) etc.].IV. Condițiile economice de implementare^3)Principiile de tarifare (tarife diferențiate: în interiorul rețelei/în afara rețelei, gratuite pentru apelant/cu valoare adăugată, tarife maxime etc.).
  -----