ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41 din 18 iunie 2014privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2014



  Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcția instituțională pentru derularea fondurilor destinate finanțării politicii agricole comune.Ținând seama de necesitatea implementării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, se impune crearea cadrului adecvat și eficient pentru managementul și implementarea tehnică și financiară a fondurilor comunitare acordate României după data de 1 ianuarie 2014 prin intermediul acestor fonduri.Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurală o autoritate de plată acreditată și necesitatea absorbției fondurilor menționate, se impun înființarea și stabilirea cadrului instituțional al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pregătirea construcției instituționale pentru gestionarea alocațiilor financiare comunitare din cadrul FEADR.Având în vedere necesitatea respectării obligațiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările și completările ulterioare, se impune adoptarea în regim de urgență a unui act normativ pentru stabilirea cadrului instituțional al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea întăririi și pregătirii construcției instituționale pentru gestionarea alocațiilor financiare comunitare pentru gestionarea fondurilor provenite din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În perioada 2014-2020 România va fi beneficiara unor importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor fonduri.Totodată, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului UE din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 și ale actelor delegate conform prevederilor art. 89 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului au fost alocate sume de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanțarea națională, cât și temporar contribuția FEADR, pentru asigurarea tranziției la noua perioadă de programare 2014-2020, respectiv până la momentul decontării cheltuielilor eligibile de către Comisia Europeană, estimându-se o sumă de 200.000.000 euro.În concluzie, având în vedere faptul că cele menționate mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență are consecințe nefavorabile atât în plan financiar, cât și în plan social, respectiv conduce chiar la pierderea fondurilor comunitare existente, circa 200 milioane euro, aferente perioadei de tranziție, precum și la neaccesarea în condiții optime a sprijinului financiar pus la dispoziția României pentru noua perioadă de programare, pentru care au fost alocate României fonduri în valoare de 8,1 miliarde euro, cu impact deosebit de grav asupra vieții economice și sociale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțată din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, care se desființează.(2) Scopul Agenției îl constituie implementarea tehnică și financiară a Fondului european pentru agricultură și dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, și a Instrumentului european de redresare, denumit în continuare EURI, precum și gestionarea tehnică și financiară a altor fonduri europene sau naționale încredințată prin acorduri de delegare sau acorduri de implementare, cu impact în domeniile de investiții specifice agriculturii și dezvoltării rurale. (la 10-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 martie 2023 ) (3) Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activități de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 2(1) Agenția preia pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014 și execuția bugetară până la momentul predării-preluării, precum și patrimoniul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, potrivit situației financiare încheiate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția preia atribuțiile ce decurg din funcțiile de raportare, recuperare debite și monitorizare ex-post ale Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit pentru Programul SAPARD, precum și atribuțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 și asigură respectarea criteriilor de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenței prin deciziile Comisiei Europene.(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția se subrogă în drepturile și obligațiile ce decurg din actele interne la care Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit este parte și din actele internaționale privind activitatea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, la care este parte statul român.  +  Articolul 3(1) Conducerea Agenției este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, pe bază de examen sau concurs, în condițiile legii, care angajează și reprezintă Agenția în relațiile cu persoane fizice sau juridice, precum și în fața instanțelor judecătorești.(2) În activitatea sa, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncți, numiți prin decizia acestuia, pe bază de examen sau concurs, în condițiile legii: director general adjunct active fizice și plăți directe, director general adjunct infrastructură, leader și investiții nonagricole și director general adjunct plăți și administrativ, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției și în manualele de proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoana care ocupă postul de director general adjunct implementare tehnică din cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se preia pe postul de director general adjunct active fizice și plăți directe, cu acordul ocupantului postului respectiv.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoana care ocupă postul de director general adjunct plăți din cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se preia pe postul de director general adjunct infrastructură, leader și investiții nonagricole, cu acordul ocupantului postului respectiv.(5) Postul de director general adjunct plăți și administrativ vacant va fi ocupat prin examen sau concurs, în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Agenția are în structură 8 centre regionale pentru finanțarea investițiilor rurale, fără personalitate juridică, care au arondate județele constituite în regiunile de dezvoltare potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 8 București-Ilfov care are arondate județele Ilfov, Călărași și Ialomița, precum și municipiul București.(2) Centrele regionale pentru finanțarea investițiilor rurale sunt conduse de către un director general adjunct și de către un director numiți prin decizia directorului general al Agenției pe bază de examen sau concurs, în condițiile legii.(3) Directorii generali adjuncți ai centrelor regionale pentru finanțarea investițiilor rurale se subordonează directorului general al Agenției.(4) Directorii centrelor regionale pentru finanțarea investițiilor rurale se subordonează directorilor generali adjuncți ai centrelor regionale respective.(5) La nivelul fiecărui județ, cu excepția județului Ilfov, se înființează și funcționează un oficiu județean pentru finanțarea investițiilor rurale, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea centrului regional pentru finanțarea investițiilor rurale. Fiecare oficiu județean este condus de un director numit prin decizia directorului general al Agenției pe bază de examen sau concurs, în condițiile legii.(6) Oficiul pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București preia atribuțiile și întreg personalul Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare și Pescuit Ilfov.(7) Directorii oficiilor județene pentru finanțarea investițiilor rurale se subordonează directorului general adjunct al centrului regional pentru finanțarea investițiilor rurale de care aparține oficiul județean.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (2), directorii generali adjuncți și directorii centrelor regionale, precum și directorii oficiilor județene ai Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se preiau în structura Agenției în cadrul acelorași funcții, fără examen sau concurs, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, în condițiile legii.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (5), persoanele care ocupă posturile de directori adjuncți ai oficiilor județene de plăți pentru dezvoltare rurală și pescuit se preiau pe posturile de șefi Serviciu active fizice și plăți directe din cadrul oficiilor județene pentru finanțarea investițiilor rurale, cu acordul ocupanților posturilor respective, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Agenția are ca principală atribuție implementarea tehnică, în condițiile delegării de funcții de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea de management pentru PNDR/PS 2023-2027, precum și implementarea financiară (plata) FEADR prin Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 (PNDR 2014-2020), inclusiv a fondurilor aferente perioadei de tranziție 2021-2022, respectiv prin Planul strategic pentru PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027. Agenția preia atribuțiile ce decurg din funcțiile de implementare tehnică, plată și monitorizare pentru Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 și atribuțiile de raportare, recuperare debite, precum și cea de monitorizare ex post ale Agenției pentru Programul SAPARD. (la 10-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 martie 2023 ) (2) În condițiile delegării funcțiilor de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, principalele atribuții pentru activitatea de implementare tehnică ale Agenției sunt:a) primirea cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate din FEADR;b) verificarea cererilor de finanțare, în vederea aprobării proiectelor finanțate din FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate și de selecție stabilite prin programe;c) selectarea proiectelor finanțate din FEADR, în conformitate cu prevederile programelor;d) stabilirea obligațiilor contractuale dintre Agenție și beneficiari și totodată aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate din FEADR;e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finanțate din FEADR, atât înainte, cât și după aprobarea acestora;f) întreprinderea unor acțiuni privind promovarea, comunicarea, informarea și controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanțate prin FEADR;g) raportarea progresului măsurilor care se implementează prin FEADR către organismele care asigură managementul și coordonarea finanțării programului.(3) Principalele atribuții de plată ale Agenției sunt:a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanțate din FEADR;b) verificarea pe teren a proiectelor finanțate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plății;c) autorizarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR;d) efectuarea plății către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR;e) înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților către beneficiarii proiectelor finanțate din FEADR;f) efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanțate prin FEADR, după efectuarea plății, pentru a stabili dacă eligibilitatea și condițiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.(4) Atribuțiile Agenției privind gestionarea tehnică și financiară a fondurilor europene sau naționale prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc în conformitate cu competențele și atribuțiile cuprinse în acordurile de delegare sau în acordurile de implementare și care se circumscriu domeniului de activitate al Agenției. (la 10-03-2023, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 martie 2023 )  +  Articolul 6În exercitarea rolului activ de participare la elaborarea documentelor programatice pentru perioada 2021-2027, atribuțiile Agenției sunt:a) participarea în grupurile de lucru privind întocmirea documentelor programatice pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală aferente perioadei 2021-2027;b) participarea în grupurile de lucru pentru stabilirea fluxurilor de lucru privind gestiunea proiectelor finanțate din fonduri europene în perioada 2021-2027.  +  Articolul 7În funcție de diversitatea și complexitatea măsurilor incluse în Programul național de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, respectiv a celor incluse în PS 2023-2027, Agenția va putea delega atribuții unor terțe instituții competente în baza unor acorduri interinstituționale, în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 2.116/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-03-2023, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 martie 2023 )  +  Articolul 8(1) Agenția are acces nemijlocit, în condițiile legii, la baza de date comună pentru derularea fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.(2) Agenția are dreptul de a stabili o bază de date cu prețuri de referință pentru bunuri, mașini, utilaje, echipamente specializate, servicii și cu standarde de cost pentru lucrări ce vor fi utilizate în cadrul măsurilor/intervențiilor finanțate din FEADR. Prețurile de referință și standardele de cost publicate pe site-ul instituției sunt bazate pe o analiză a prețurilor din piață, au caracter obligatoriu și reprezintă plafoane maximale pentru cheltuieli eligibile acceptate. (la 10-03-2023, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 9 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 martie 2023 )  +  Articolul 9(1) Agenția răspunde pentru eficiența, eficacitatea și corectitudinea implementării funcțiilor delegate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de management pentru Programul național de dezvoltare rurală, potrivit Acordului de delegare dintre părți.(2) Pentru verificarea implementării funcțiilor delegate, Agenția asigură accesul prin sistemul informatic la orice informație solicitată de Autoritatea de management pentru Programul național de dezvoltare rurală privind primirea documentelor, verificarea conformității și eligibilității documentelor, selecția și contractarea proiectelor.(3) Agenția acordă sprijinul necesar Autorității de management pentru Programul național de dezvoltare rurală în vederea exercitării funcțiilor de control asupra modului de realizare a funcțiilor delegate.  +  Articolul 10(1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții ale Agenției, atribuțiile directorului general al acesteia, posturile sensibile, instrucțiunile și procedurile de lucru ale Agenției, precum și localitățile în care își desfășoară activitatea centrele regionale pentru finanțarea investițiilor rurale și oficiile județene pentru finanțarea investițiilor rurale se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Personalul de la nivel central, regional și județean, aflat în posturi sensibile, este cel care are atribuții și participă la realizarea următoarelor funcții: management și asistență tehnică, implementare, gestionare, administrare, monitorizare, plată, control, reprezentare și promovare a programelor.  +  Articolul 11(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Agenția preia, în condițiile legii, pe baza protocolului de predare-preluare prevederile bugetare pe anul 2014, execuția bugetară până la momentul predării-preluării și întreg personalul fostei Agenții de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu excepția personalului Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți care își va desfășura activitatea în structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu păstrarea structurii organizatorice, a numărului de posturi aferente, cu menținerea funcțiilor specifice de natură contractuală, precum și cu menținerea drepturilor salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În vederea întăririi structurii organizatorice, Agenția preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, un număr de 116 posturi, împreună cu personalul, dotările, prevederile bugetare pe anul 2014 și execuția bugetară până la momentul predării-preluării de la structurile județene de dezvoltare rurală din cadrul Autorității de management pentru Programul național de dezvoltare rurală. Patrimoniul preluat se stabilește pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare structură județeană de dezvoltare rurală se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Posturile preluate potrivit alin. (2) se transformă în posturi de natură contractuală.(5) Personalul care ocupă posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agenției și se încadrează pe posturile prevăzute la alin. (4).(6) Personalul prevăzut la alin. (1) și (5) se preia fără examen sau concurs, iar salarizarea personalului preluat se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul Agenției.(7) Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezervă al funcționarilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiază de protecție socială conform legii.(8) Personalul preluat potrivit alin. (2) și (5) își va desfășura activitatea în locațiile oficiilor județene pentru finanțarea investițiilor rurale.  +  Articolul 12(1) Metodologia de reorganizare a Agenției, funcțiile de conducere care se mențin în structura acesteia, precum și funcțiile de conducere care se desființează, ca urmare a reorganizării, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) În situația în care, ca urmare a reorganizării, se regăsesc funcții de conducere similare ca atribuții cu cele existente în structura Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, personalul care ocupă aceste funcții se preia în cadrul acelorași funcții de conducere din structura Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale fără examen sau concurs, pe baza acordului acestora.(3) Dacă, drept urmare a reorganizării, postul de conducere nu se mai regăsește în structura Agenției, ocupantul postului respectiv va fi preluat pe un post de execuție corespunzător studiilor și condițiilor de vechime ale persoanei care ocupa postul de conducere pe baza acordului acestuia.(4) Încadrarea personalului în noua structură organizatorică a Agenției, în limita posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, se face prin decizie a directorului general al Agenției, în conformitate cu termenele și procedurile legale în vigoare.(5) Posturile de conducere nou-înființate se ocupă prin concurs, organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(6) Persoanele care refuză reîncadrarea pe funcție de execuție ca urmare a desființării funcției de conducere ocupate, potrivit alin. (3), precum și persoanele prevăzute la art. 4 alin. (9) care refuză trecerea pe funcții de conducere inferioare se consideră că și-au dat acordul pentru desfacerea contractului individual de muncă prin acordul părților.  +  Articolul 13(1) La semnarea contractului individual de muncă, salariatul Agenției va semna un angajament prin care se obligă ca pe perioada desfășurării activității în Agenție să nu presteze activități de consultanță și să nu cumuleze funcții de natură să determine situații de conflict de interese.(2) În cazul nerespectării, cu vinovăție, a angajamentului prevăzut la alin. (1), salariatul poate fi obligat, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care l-a produs Agenției.(3) Refuzul semnării angajamentului prevăzut la alin. (1) are drept consecință neîncheierea contractului individual de muncă.(4) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prin conflict de interese se înțelege situația în care o persoană salariată în cadrul Agenției are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin potrivit postului ocupat.(5) Salariatul Agenției este în conflict de interese și dacă se află în una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să fie limitativă:a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și/sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial ori se află în relații de rudenie de gradul I, cu privire la persoane fizice;b) participă în cadrul aceleiași comisii constituite conform legii cu salariați care au calitatea de soț/soție sau rudă de gradul I;c) interesele sale patrimoniale, ale soțului/soției sau ale rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției deținute.  +  Articolul 14(1) În cazul existenței unui conflict de interese, salariatul este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să îl informeze în scris, de îndată, pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru înlăturarea stării de conflict de interese, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoștință.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul Agenției, la propunerea șefului ierarhic căruia îi este subordonat direct salariatul în cauză, va desemna un alt salariat care are aceeași pregătire și același nivel de experiență.(3) Încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.  +  Articolul 15(1) Agenția utilizează pentru aparatul propriu, centrele regionale pentru finanțarea investițiilor rurale și oficiile județene pentru finanțarea investițiilor rurale un număr de 200 de autoturisme pentru activități specifice, cu un consum lunar de carburanți de 600 l/autoturism.(2) Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea utilizează o șalupă, cu un consum lunar de carburanți de 600 l/șalupă.(3) Cheltuielile privind consumul de carburanți se suportă din bugetul aprobat anual cu această destinație.(4) Prin decizie a directorului general al Agenției, autovehiculele prevăzute la alin. (1) se repartizează și/sau se redistribuie, pentru fiecare dintre structurile acesteia, în funcție de necesități.  +  Articolul 16(1) Salarizarea personalului Agenției, inclusiv salarizarea directorului general și a directorilor generali adjuncți, se face potrivit prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(2) Abrogat (la 01-07-2017, Alineatul (2) din Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 34, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 17(1) Personalul Agenției pentru care au fost definite sarcini clare și specifice implementării FEADR beneficiază de drepturile salariale prevăzute în PNDR 2007-2013, precum și în PNDR 2014-2020, în condițiile în care sumele aferente acordării acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.(2) Cuantumul drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) și criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Agenției se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 18(1) Agenția își va desfășura activitatea în baza manualelor de proceduri și a instrucțiunilor de lucru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de verificare, evaluare și control al proiectelor, atât înainte, cât și după aprobarea plăților acestora, Agenția are dreptul să solicite și să obțină gratuit informații de la ministere, de la autoritățile administrației publice centrale și locale și de la alte instituții publice, în condițiile legii.  +  Articolul 19Prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale actelor normative subsecvente nu modifică criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică și financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea monitorizării acestuia, precum și cele pentru implementarea tehnică și financiară a FEADR prin PNDR 2007-2013.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22Abrogat. (la 15-01-2015, Articolul 22 a fost abrogat de Articolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 07 octombrie 2014 ) Notă
  Potrivit art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 7 octombrie 2014, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. VI, se abrogă articolul 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014. HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurală a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2015. Prin urmare, articolul 22 din prezentul act normativ se abrogă începând cu data de 15.01.2017.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 18 iunie 2014.Nr. 41.-------