HOTĂRÂRE nr. 212 din 26 ianuarie 2001privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 5 februarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în vederea bunei funcţionari a justiţiei şi veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept. (2) Ministerul Justiţiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Relaţiile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt stabilite prin lege.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura cooperarea la fundamentarea şi elaborarea Programului de guvernare în domeniul justiţiei; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura realizarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicări a dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de celelalte acte normative; c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; d) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa; e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate şi în exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. asigură buna organizare şi funcţionare a justiţiei ca serviciu public şi veghează, potrivit competentelor sale, la respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale în activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi la exercitarea accesului liber şi facil la justiţie;2. elaborează strategii, programe şi proiecte de acte normative în domeniul justiţiei şi participa la corelarea legislaţiei interne cu normele de drept internaţional recunoscute sau în curs de a fi recunoscute, în primul rând cu documentele O.N.U., ale O.S.C.E. şi ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar şi euroatlantic, precum şi cu procedurile jurisdicţiilor internaţionale acceptate;3. examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin convenţii internaţionale la care România este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei în procesul de integrare europeană şi euroatlantica;4. elaborează şi propune Guvernului, în colaborare cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi sau instituţii publice interesate, instrumentele juridice corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina statului român prin convenţii internaţionale, hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale unor tribunale penale internaţionale sau ale altor organisme internaţionale cu atribuţii jurisdicţionale;5. îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare juridică şi judiciară internaţională sau în alte materii interesând justiţia şi asigura în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte autorităţi competente, participarea României la structuri internaţionale;6. elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale şi participa, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competentei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; îndeplineşte sau asigura aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei şi instanţelor judecătoreşti, potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale;7. participa, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;8. efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative din domeniul justiţiei; organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul sau de activitate;9. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei şi asigura, după adoptare, editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale acestora;10. avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, care se supun spre adoptare Guvernului;11. exercita, conform legii, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei;12. evaluează şi controlează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionarii normale a acestora;13. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare în vederea recrutării, selecţionării, numirii, delegării, detaşării, transferării, promovării şi eliberării din funcţie a magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi a magistraţilor militari; exercita atribuţiile care revin ministrului justiţiei privind numirea personalului propriu, a celui de la instanţele judecătoreşti, a notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, a personalului Institutului Naţional al Magistraturii, al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia, al Serviciului Independent de Protecţie şi Anticorupţie, al Direcţiei Medicale şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;14. coordonează şi îndruma, în condiţiile legii, activitatea de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a magistraţilor şi asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti, din aparatul propriu şi din cel al unităţilor subordonate acestuia;15. organizează examene sau concursuri în vederea admiterii în magistratură, examenele de capacitate ale magistraţilor, precum şi cele de promovare în funcţie şi participa la examenele de numire şi de capacitate ale notarilor publici, ale executorilor judecătoreşti şi ale personalului propriu;16. conduce, îndruma şi verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a unor măsuri educative aplicate minorilor şi asigura condiţiile pentru respectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de lege pentru aceste categorii de persoane; îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate şi în protocolul adiţional la aceasta, ratificate de România;17. conduce şi coordonează, în condiţiile legii, activităţile de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate şi exercita controlul asupra acestor activităţi;18. organizează şi efectuează lucrările de statistica judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; întocmeşte studii de practica judiciară şi face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii; examinează, potrivit competentelor sale, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, în vederea exercitării recursului în anulare;19. întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătura cu cererile de graţiere şi de comutare a pedepselor şi efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, potrivit legii, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;20. efectuează lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii şi îndeplineşte celelalte atribuţii prevăzute de lege pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii acestuia;21. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, dispoziţiile legale cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cele referitoare la supravegherea arhivei electronice de garanţii reale mobiliare sau prin alte legi speciale;22. asigura autorizarea interpreţilor şi a traducătorilor folosiţi de Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi parchete, notarii publici şi avocaţi; coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenta a experţilor criminalişti;23. coordonează, îndruma şi controlează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciară; organizează examenele pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testează specialiştii, în condiţiile legii; asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor;24. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezerva şi menţinerea în funcţie a personalului militar din aparatul Ministerului Justiţiei, din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie şi din Direcţia Medicală;25. propune, în limitele legii, acordarea de decoraţii civile şi militare;26. organizează şi asigura, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit intern;27. asigură tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale, precum şi gestionarea şi utilizarea fondurilor rezultate; supraveghează organizarea şi centralizarea evidentelor privind taxele de timbru achitate, conform legii;28. asigura condiţiile materiale necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor subordonate ministerului; fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a instituţiilor aflate sub autoritatea sa şi a unităţilor subordonate; repartizează alocaţiile bugetare ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi controlează modul de folosire a acestora; coordonează şi îndruma activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instituţiilor şi unităţilor aflate sub autoritatea sau în subordinea sa;29. asigură condiţiile de odihna, tratament şi recuperare a stării de sănătate a magistraţilor, a familiilor acestora şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;30. asigură introducerea metodelor moderne în materie de documentare, în concordanta cu cerinţele actuale ale tehnicii din domeniul informaţional; cooperează în acest domeniu cu Ministerul Administraţiei Publice, Secretariatul General al Guvernului şi Consiliul Legislativ;31. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt în coordonarea sa;32. editează şi publică ediţiile oficiale ale codurilor, buletine informative, culegeri de acte normative şi de practica judiciară, precum şi alte materiale din domeniul sau de activitate. (2) Ministerul Justiţiei îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de primul-ministru.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, asociaţiile magistraţilor, Uniunea Avocaţilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale.  +  Articolul 6Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 4 pct. 11 în cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează, potrivit legii, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Justiţiei se exercită de ministrul justiţiei. (2) Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni. (4) Ministrul justiţiei este ordonator principal de credite. Preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori de credite.  +  Articolul 8 (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 4 secretari de stat numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (2) Secretarii de stat coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc de ministrul justiţiei prin ordin.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Secretarul general exercita atribuţiile stabilite de ministrul justiţiei, asigura îndeplinirea ordinelor şi măsurilor dispuse de acesta, organizează şi coordonează activitatea aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, supraveghează şi controlează funcţionarea acestuia. (3) Responsabilităţile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul justiţiei. În lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui se exercita de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul justiţiei.  +  Articolul 11 (1) Ministrul justiţiei poate delega unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, cu excepţia atribuţiilor privind calitatea de ordonator principal de credite, care pot fi delegate numai înlocuitorului sau de drept. (2) Pentru lucrările din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului delegarea altor atribuţii din competenta ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări.  +  Articolul 12 (1) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora. (3) Secţia de asistenţă religioasă se organizează ca birou în cadrul structurii organizatorice a ministerului. Compartimentul inspecţia generală şi audit intern este asimilat direcţiei.  +  Articolul 13 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Ministerului Justiţiei se stabilesc prin fişele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 4 pct. 14 se înfiinţează şi funcţionează, în subordinea Ministerului Justiţiei, Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 pct. 29. Finanţarea centrului se face din venituri extrabugetare constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate. Organizarea şi funcţionarea centrului, precum şi constituirea surselor de finanţare şi modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 345, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (2) Personalul aferent fiecărui compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 15Instituţiile publice din sistemul justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Unităţile din subordinea sau în coordonarea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3. Acestea se înfiinţează şi se organizează în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi răspunderile unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei, prevăzute în anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 17 (1) Institutul Naţional al Magistraturii, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie, Direcţia Medicală şi Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata sunt coordonate de ministrul justiţiei care poate să delege atribuţiile de coordonare secretarilor de stat. (2) Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordine, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie şi Direcţia Medicală funcţionează în baza normelor de organizare aprobate de ministrul justiţiei. (3) În structura organizatorică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, birouri şi secţii, iar unităţile din subordinea acesteia sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale şi birouri.  +  Articolul 18 (1) Prefecţii, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, vor sprijini Ministerul Justiţiei pentru asigurarea spaţiilor necesare în vederea funcţionarii instanţelor judecătoreşti, inclusiv pentru eliberarea şi restituirea imobilelor care au aparţinut acestora. (2) În localităţile în care instanţele judecătoreşti nu dispun de spaţii corespunzătoare acestora le vor fi asigurate, în condiţiile legii, terenurile necesare în vederea construirii de sedii proprii. (3) Ministerul Justiţiei va prevedea în programul propriu de investiţii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.  +  Articolul 19Ministerul Justiţiei are în dotare un parc auto propriu stabilit potrivit normelor legale în vigoare, precum şi un parc auto stabilit prin dispoziţiile legale pentru activităţi specifice.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. II alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 952/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 31 decembrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StănoiuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmâncăMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 ianuarie 2001.Nr. 212.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 345    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetelor acestora)                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                            a Ministerului Justiţiei                                  ┌────────────┐ ┌────────────┐                                  │ MINISTRU ├────────────┤ COLEGIUL │                                  │ │ │MINISTERULUI│                                  └─────┬──────┘ └────────────┘                                        │                                        │┌──────────────────────────┐ ││ COLEGIUL MINISTRULUI ├─┐ │└──────────────────────────┘ │ │┌──────────────────────────┐ │ │ ┌────────────┐│ CONSILIERII MINISTRULUI*)├─┤ │ │ INSPECŢIA ││ │ ├──┬───┬───┴┬─────────┬───────────┬──┤GENERALĂ ŞI │└──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │AUDIT INTERN│                             │ │ │ │ │ │ └────────────┘┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ │ ││ CONSILIER DIPLOMATIC ├─┤ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ │ ││ AGENTUL GUVERNAMENTAL │ │ │ │ │ │ ││PENTRU CURTEA EUROPEANĂ A ├─┤ │ │ │ │ ││ DREPTURILOR OMULUI │ │ │ │ │ │ │└───────────┬──────────────┘ │ │ │ │ │ │            │ │ │ │ │ │ │┌───────────┴──────────────┐ │ │ │ │ │ ││ DIRECŢIA AGENTULUI │ │ │ │ │ │ ││ GUVERNAMENTAL │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ │ ││ SERVICIUL PENTRU IMAGINE │ │ │ │ │ │ ││ PUBLICĂ PROTOCOL ŞI ├─┘ │ │ │ │ ││ RELAT MASS-MEDIA │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┘ │ │ │ │ │          ┌─────────────────────┘ │ │ │ │          │ ┌───────┘ │ │ └─────┐  ┌───────┴─────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐  │ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│  │ relaţii ││ prognoze, │ │ │ relaţia cu ││ organizare, │  │ internaţionale, ││ programe şi │ │ │ Parlamentul ││ resurse umane │  │ integrare ││ coordonare │ │ │ ││ şi judiciar │  │ europeană şi ││ unităţi │ │ │ ││ │  │ euroatlantica ││ subordonate │ │ │ ││ │  └──┬──────────────┘└────┬───────────┘ │ └─────────┬──────┘└───────┬────────┘     │ │ │ │ │     │ │ ┌───────┴────────┐ │ │     │ │ │SECRETAR GENERAL│ │ │     │ │ ├────────────────┤ │ │     │ │ │SECRETAR GENERAL│ │ │     │ │ │ ADJUNCT │ │ │     │ │ └──────┬─────────┘ │ │     │ │ │ │ │     │ ┌────┘ │ │ │     │ ┌───┼────┐ │ ┌───┴──┐ ┌──┬┴──┬────┐     ├───────────┼───┼────┼─────────┬───┴┬──┬────┼──────┼────────┼──┼───┼────┤   ┌─┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌─┴┐ ┌─┴─┐ │┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │┌─┴─┐ │ ┌──┴┐   │ A │ │B │ │C ││D │ │ E │ ││ G ││ H │ │ I │ ││ K │ │ │ M │   └───┘ └──┘ └──┘└──┘ └───┘ │└───┘└───┘ └───┘ │└───┘ │ └───┘                                         │ │ │                                       ┌─┴┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐                                       │ F│ │ J │ │ L │                                       └──┘ └───┘ └───┘    A = DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE, INTEGRARE EUROPEANĂ, EUROATLANTICĂ ŞI        PENTRU DREPTURILE OMULUI    B = DIRECŢIA PROGRAME ŞI PROGNOZE    C = DIRECŢIA PUBLICITATE MOBILIARĂ, IMOBILIARĂ, ŞI NOTARI PUBLICI    D = DIRECŢIA INFORMATICĂ JURIDICĂ    E = DIRECŢIA ECONOMICĂ, INVESTIŢII ŞI ADMINISTRATIV    F = SERVICIUL CONTENCIOS    G = DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COOPERARE CU O.N.G.    H = DIRECŢIA ELABORARE ACTE NORMATIVE AVIZARE ŞI STUDII    I = DIRECŢIA JURIDICĂ    J = DIRECŢIA RELAŢIA CU MINISTERUL PUBLIC ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII    K = DIRECŢIA DE REINTEGRARE SOCIALĂ ŞI DE SUPRAVEGHERE    L = DIRECŢIA ORGANIZARE, RESURSE UMANE ŞI STATISTICĂ JUDICIARĂ    M = DIRECŢIA INSTANŢELOR MILITARE  +  Anexa 2 INSTITUŢIILE PUBLICEdin sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat    A. Curţi de apel    1. Curtea de Apel Alba Iulia    2. Curtea de Apel Piteşti    3. Curtea de Apel Bacău    4. Curtea de Apel Oradea    5. Curtea de Apel Suceava    6. Curtea de Apel Braşov    7. Curtea de Apel Bucureşti    8. Curtea de Apel Cluj    9. Curtea de Apel Constanţa    10. Curtea de Apel Craiova    11. Curtea de Apel Galaţi    12. Curtea de Apel Iaşi    13. Curtea de Apel Târgu Mureş    14. Curtea de Apel Ploieşti    15. Curtea de Apel Timişoara    B. Tribunale    1. Tribunalul Alba    2. Tribunalul Arad    3. Tribunalul Argeş    4. Tribunalul Bacău    5. Tribunalul Bihor    6. Tribunalul Bistriţa-Năsăud    7. Tribunalul Botoşani    8. Tribunalul Braşov    9. Tribunalul Brăila    10. Tribunalul Buzău    11. Tribunalul Caras-Severin    12. Tribunalul Călăraşi    13. Tribunalul Cluj    14. Tribunalul Constanţa    15. Tribunalul Covasna    16. Tribunalul Dâmboviţa    17. Tribunalul Dolj    18. Tribunalul Galaţi    19. Tribunalul Giurgiu    20. Tribunalul Gorj    21. Tribunalul Harghita    22. Tribunalul Hunedoara    23. Tribunalul Ialomiţa    24. Tribunalul Iaşi    25. Tribunalul Ilfov    26. Tribunalul Maramureş    27. Tribunalul Mehedinţi    28. Tribunalul Mureş    29. Tribunalul Neamţ    30. Tribunalul Olt    31. Tribunalul Prahova    32. Tribunalul Satu Mare    33. Tribunalul Sălaj    34. Tribunalul Sibiu    35. Tribunalul Suceava    36. Tribunalul Teleorman    37. Tribunalul Timiş    38. Tribunalul Tulcea    39. Tribunalul Vaslui    40. Tribunalul Vâlcea    41. Tribunalul Vrancea    42. Tribunalul Bucureşti    C. Judecătorii ───────────────────────────────────────────────────────────      Judeţul Judecătoria ───────────────────────────────────────────────────────────     Alba 1. Alba Iulia                           2. Câmpeni                           3. Aiud                           4. Blaj                           5. Sebeş     Arad 6. Arad                           7. Ineu                           8. Lipova                           9. Gurahonţ                          10. Chişineu-Criş     Argeş 11. Piteşti                          12. Câmpulung                          13. Curtea de Argeş                          14. Costeşti                          15. Topoloveni     Bacău 16. Bacău                          17. Oneşti                          18. Moineşti                          19. Podu Turcului                          20. Buhuşi     Bihor 21. Oradea                          22. Beiuş                          23. Marghita                          24. Aleşd                          25. Salonta     Bistriţa-Năsăud 26. Bistriţa                          27. Năsăud                          28. Beclean     Botoşani 29. Botoşani                          30. Dorohoi                          31. Săveni                          32. Dărăbani     Braşov 33. Braşov                          34. Făgăraş                          35. Rupea                          36. Zărneşti     Brăila 37. Brăila                          38. Făurei                          39. Însurăţei     Buzău 40. Buzău                          41. Râmnicu Sărat                          42. Pătârlagele                          43. Pogoanele     Caras-Severin 44. Reşita                          45. Caransebeş                          46. Oraviţa                          47. Moldova Noua                          48. Bozovici                          49. Bocşa     Călăraşi 50. Călăraşi                          51. Olteniţa                          52. Lehliu-Gara     Cluj 53. Cluj-Napoca                          54. Turda                          55. Dej                          56. Huedin                          57. Gherla     Constanţa 58. Constanţa                          59. Medgidia                          60. Hârşova                          61. Băneasa                          62. Mangalia     Covasna 63. Sfântu Gheorghe                          64. Târgu Secuiesc                          65. Întorsura Buzăului     Dâmboviţa 66. Târgovişte                          67. Găeşti                          68. Pucioasa                          69. Răcari                          70. Moreni     Dolj 71. Craiova                          72. Băileşti                          73. Filiaşi                          74. Segarcea                          75. Calafat                          76. Bechet     Galaţi 77. Galaţi                          78. Tecuci                          79. Târgu Bujor                          80. Lieşti     Giurgiu 81. Giurgiu                          82. Bolintin-Vale     Gorj 83. Târgu Jiu                          84. Târgu Cărbuneşti                          85. Novaci                          86. Motru     Harghita 87. Miercurea-Ciuc                          88. Odorheiu Secuiesc                          89. Topliţa                          90. Gheorgheni     Hunedoara 91. Deva                          92. Hunedoara                          93. Petroşani                          94. Orăştie                          95. Brad                          96. Haţeg     Ialomiţa 97. Slobozia                          98. Urziceni                          99. Feteşti     Iaşi 100. Iaşi                         101. Paşcani                         102. Hârlău                         103. Răducăneni     Ilfov 104. Ilfov                         105. Buftea     Maramureş 106. Baia Mare                         107. Sighetu Marmaţiei                         108. Vişeu de Sus                         109. Târgu Lăpuş                         110. Dragomireşti                         111. Şomcuta Mare     Mehedinţi 112. Drobeta-Turnu Severin                         113. Strehaia                         114. Orşova                         115. Vânju Mare                         116. Baia de Arama     Mureş 117. Târgu Mureş                         118. Sighişoara                         119. Reghin                         120. Târnăveni                         121. Luduş                         122. Sângiorgiu de Pădure     Neamţ 123. Piatra-Neamţ                         124. Roman                         125. Târgu Neamţ                         126. Bicaz     Olt 127. Slatina                         128. Caracal                         129. Corabia                         130. Balş                         131. Scorniceşti     Prahova 132. Ploieşti                         133. Câmpina                         134. Vălenii de Munte                         135. Mizil                         136. Sinaia                         137. Urlaţi     Satu Mare 138. Satu Mare                         139. Carei                         140. Negreşti-Oaş     Sălaj 141. Zalău                         142. Şimleu Silvaniei                         143. Jibou     Sibiu 144. Sibiu                         145. Mediaş                         146. Agnita                         147. Avrig                         148. Sălişte     Suceava 149. Suceava                         150. Câmpulung Moldovenesc                         151. Rădăuţi                         152. Fălticeni                         153. Vatra Dornei                         154. Gura Humorului     Teleorman 155. Alexandria                         156. Roşiori de Vede                         157. Turnu Măgurele                         158. Videle                         159. Zimnicea     Timiş 160. Timişoara                         161. Lugoj                         162. Deta                         163. Sânnicolau Mare                         164. Făget                         165. Jimbolia     Tulcea 166. Tulcea                         167. Babadag                         168. Macin     Vaslui 169. Vaslui                         170. Bârlad                         171. Huşi                         172. Murgeni     Vâlcea 173. Râmnicu Vâlcea                         174. Drăgăşani                         175. Horezu                         176. Brezoi                         177. Bălceşti     Vrancea 178. Focşani                         179. Panciu                         180. Adjud     Bucureşti 181. Judecătoria Sectorului 1,                              municipiul Bucureşti                         182. Judecătoria Sectorului 2,                              municipiul Bucureşti                         183. Judecătoria Sectorului 3,                              municipiul Bucureşti                         184. Judecătoria Sectorului 4,                              municipiul Bucureşti                         185. Judecătoria Sectorului 5,                              municipiul Bucureşti                         186. Judecătoria Sectorului 6,                              municipiul Bucureşti ───────────────────────────────────────────────────────────NOTA:Unităţile prevăzute în prezenta anexa pot utiliza un număr maxim de 11.833 de posturi.  +  Anexa 3 UNITĂŢILEsubordonate Ministerului Justiţiei şi cele aflate în coordonarea sa    I. Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat                                                             Numărul maxim                                                               de posturi                                                             -------------    A. Institutul Naţional al Magistraturii 44    B. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a       Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar       de Specialitate 40    C. Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie 172    II. Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare        şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat    A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 54    a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize       Criminalistice Bucureşti    b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize       Criminalistice Cluj    c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize       Criminalistice Iaşi    d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize       Criminalistice Timişoara    B. Direcţia Generală a Penitenciarelor 13.256    a) 9 penitenciare de maxima siguranţa    b) 24 de penitenciare    c) 1 penitenciar pentru minori şi tineri    d) 2 centre de reeducare pentru minori    e) Şcoala Militară de Administraţie Penitenciară    f) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a       Personalului de Penitenciare    g) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii    h) Subunitatea de acces, paza şi escortare deţinuţi       transferaţi    i) 5 spitale penitenciare*)    III. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat         şi din venituri extrabugetare prin sistemul de         asigurări sociale de sănătate    A. Direcţia Medicală 102**)    IV. Instituţii publice finanţate integral din venituri        extrabugetare prin sistemul de asigurari sociale şi        din alte venituri proprii    A. Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" 175    V. Instituţii publice finanţate integral din venituri       extrabugetare    A. Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor       şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata    VI. Agenţi economici în coordonarea Ministerului Justiţiei    A. Regia Autonomă "Multiproduct"────────── Notă *) Veniturile extrabugetare provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Notă **) Din care 80 de posturi finanţate din venituri extrabugetare provenite din sistemul asigurarilor sociale de sănătate.──────────-------