REGULAMENT din 4 august 2005 privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 890 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005.
   +  Capitolul I Constituirea comisiilor  +  Articolul 1În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, se compun și funcționează conform prezentului regulament.  +  Articolul 2(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și sunt formate din:a) primar - președintele comisiei;b) viceprimarul, iar în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local;c) secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;d) un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regula din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultura;e) un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanță agricola sau din aparatul de specialitate al consiliului local;f) un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al instituției prefectului ori al autorităților administrației publice locale;g) șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;h) 2 - 4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, orașului sau municipiului. Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală, consiliul local convoacă o adunare a proprietarilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament sau de la vacantarea unei poziții în comisie, adunare care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simplă, jumătate plus unu, din numărul celor prezenți. Reprezentanții proprietarilor pot fi revocați cu respectarea procedurii de mai sus.Organizarea adunării pentru revocarea reprezentanților proprietarilor trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puțin 25% dintre proprietari.(2) Desemnarea specialiștilor și a reprezentanților menționați mai sus se face de conducerile unităților de care aceștia aparțin și se comunică în scris instituției prefectului.(3) Când situația impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale sunt invitate și alte persoane fizice sau reprezentanții unor persoane juridice interesate în acțiunea de retrocedare a terenurilor.(4) Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigura de către primar. În cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boala, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili în prima sa ședință în plen programul de lucru, astfel încât acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege.(5) Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene, respectiv a municipiului București, precum și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.  +  Articolul 3În municipiul București, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului București, în componenta prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 4(1) Comisia județeană sau a municipiului București este numita prin ordin al prefectului și va avea următoarea componenta:a) prefectul - președintele comisiei;b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinata de boala, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia;c) secretarul general al instituției prefectului - secretarul comisiei;d) directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității;e) directorul oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară; (la 04-10-2005, Litera e) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. ) e^1) directorul executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală județeană sau a municipiului București; (la 04-10-2005, Litera e^1) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. ) f) reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului;g) directorul sucursalei teritoriale a Administrației Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;h) un reprezentant desemnat de consiliul județean respectiv al Municipiului București;i) inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;j) directorul direcției silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;k) un reprezentant al Asociației Proprietarilor de Păduri din România;l) un reprezentant al Asociației Administratorilor de Păduri;m) un reprezentant al asociațiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;n) un reprezentant al unității de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", dacă este cazul. (la 24-04-2010, Litera n) a alin. (1) al art. 4 a fost introdusă de art. II din LEGEA nr. 71 din 16 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 21 aprilie 2010. ) (2) În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din specialiști, delegați pe toată durata funcționării comisiei de către conducătorii instituțiilor, agenților economici sau asociaților prevăzuți la alin. (1).  +  Capitolul II Atribuțiile comisiilor  +  Articolul 5Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale:a) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orașe sau municipii;b) verifica în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;c) stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente și consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate;f) întocmesc situații definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit;g) întocmesc situații cu titlurile de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazurile în care proprietarii renunță la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate și înaintează comisiei județene propuneri de revocare a acestor titluri;h) înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergentele produse și consemnate la nivelul acestor comisii;i) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fisele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;j) analizează lunar evoluția cauzelor în justiție în care comisia locala este parte și în funcție de aceasta hotărâște și propune organului competent poziția procesuala pentru termenele următoare;k) sesizează organele competente pentru sancționarea membrilor comisiei, când este cazul;l) identifica terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările și completările ulterioare;m) exercita orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.  +  Articolul 6Comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții principale:a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigura distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărților și planurilor la zi, precum și a altor materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora;b) asigura îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea pe comune, orașe și municipii a membrilor din comisia județeană;c) verifica legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orășenești și municipale, în special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea și concludenta acestora;d) soluționează contestațiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile locale;e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orășenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;g) soluționează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere;h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (2)^2 din legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, verifica temeinicia acestor propuneri și hotărăsc în consecință;i) identifica terenurile atribuite ilegal și sesizează prefectul, care va promova acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare;j) analizează lunar evoluția cauzelor în justiție în care comisia județeană respectiv comisia Municipiului București este parte și decide asupra masurilor ce trebuie luate;k) atribuie și dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;l) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritoriala a mai multor localități din județ; în aceste cazuri comisia județeană va îndeplini, în mod corespunzător, și atribuțiile prevăzute la literele b), c), d) și h) de mai sus;m) exercita orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.  +  Capitolul III Funcționarea comisiilor  +  Articolul 7(1) Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezenta majorității membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.(2) Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unității administrativ-teritoriale.(3) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul președintelui decide.  +  Articolul 8(1) Comisiile județene sau a Municipiului București își desfășoară activitatea în prezenta majorității membrilor acestora.(2) Hotărârile comisiilor județene sau a municipiului București și ale celor comunale, orășenești sau municipale se adoptă cu votul majorității membrilor lor și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții.(3) Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare și vor lua act de recunoașterea reciproca a limitelor proprietății de către vecini.(4) Fiecare membru are un singur vot. În caz de paritate de voturi, votul președintelui decide.  +  Capitolul IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor  +  Articolul 9(1) Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor agricole de producție și pentru celelalte persoane prevăzute de lege se desfășoară de comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, sau în orice alt mod de la membrii cooperatori. Suprafața adusă în cooperativa este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, evidentele cooperativei sau din orice alte probe, inclusiv declarații ale martorilor.(2) În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile atribuite din intravilanul localităților pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, se inscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare.(3) Foștii proprietari sau moștenitorii acestora vor fi compensați cu o suprafață de teren echivalenta valoric din terenurile intravilane sau, în lipsa, extravilane, ce au aparținut deținătorilor prevăzuți la alin. (1) sau ascendenților acestora, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orașului sau a municipiului, acceptată de foștii proprietari sau de moștenitorii acestora.  +  Articolul 10Abrogat. (la 29-06-2013, Art. 10 a fost abrogat de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 401 din 19 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013. )  +  Articolul 11(1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptățită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulți moștenitori cererea se poate face și în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.(2) În cerere se vor menționa următoarele date și elemente: numele și prenumele solicitantului și ale părinților, calitatea, gradul de rudenie, suprafața de teren la care se socotește îndreptățit, precum și orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.(3) La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărâre judecatorească, dacă exista; în toate cazurile, certificat de naștere, certificat de deces al autorului, în cazul moștenitorilor, precum și orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.(4) Totodată la cerere se va anexa declarația prevăzută la art. 10 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (3) se depun la consiliul local în a cărui raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, înăuntrul termenului prevăzut de lege.(6) În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.(7) Când cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.(8) În cazul în care după înregistrarea cererii, fostul proprietar prezintă probe doveditoare înainte de punerea în posesie, pentru suprafețe mai mari avute în proprietate, reconstituirea se face pentru întreaga suprafața dovedită.(9) În toate cazurile cererea poate fi soluționată și fără prezenta solicitantului, dacă acesta nu și-a exprimat în scris dorința de a participa la soluționare. Prezenta solicitantului este obligatorie la primirea titlului de proprietate, care trebuie semnat, și la punerea în posesie.(10) Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele depuse în baza Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor urma procedura prevăzută de acestea.  +  Articolul 12Stabilirea suprafeței de teren din intravilan și extravilan, adusă în cooperativa de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativa în orice mod, se face conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele de teren se inscriu în anexa nr. 1.  +  Articolul 13(1) Stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii cooperatori, în viață la momentul intrării în vigoare a legii, se face pe numele persoanelor îndreptățite, iar pentru cooperatorii decedați, pe numele moștenitorilor. Când sunt mai mulți moștenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moștenitorilor.(2) În situația în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moștenitori, cererile moștenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferință:a) cele ale descendenților direcți (copii, nepoți, strănepoți), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe toți ceilalți moștenitori; copiii îi exclud pe nepoți și aceștia pe strănepoți, în afară de cazul în care nepoții sau, după caz, strănepoții vin la moștenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;b) cele ale colateralilor privilegiați (frați, surori și descendenții acestora - copiii și nepoții acestora) și ale ascendenților de gradul I (părinți), împreună sau singuri și, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat; frații și surorile îi exclud pe descendenții lor; aceștia din urmă pot veni la moștenire în locul tatălui sau al mamei (frate sau soră) în cazul în care aceștia au decedat anterior autorului succesiunii, prin reprezentare legală;c) cele ale ascendenților de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor;d) cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuși), excluzându-i pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor;e) cele ale moștenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocație succesorală, singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor.(3) Soțul supraviețuitor vine singur la moștenire dacă nu există nici unul dintre gradele de moștenitor prevăzute mai sus.(4) În cazul în care există moștenitori testamentari care formulează cereri, ei vor fi trecuți, de asemenea, în titlul de proprietate împreună cu ceilalți moștenitori legali care au vocație, potrivit documentelor prezentate, urmând ca raporturile dintre ei să fie soluționate potrivit dreptului comun.(5) Foștii membri cooperatori, în viață, fie că au adus sau nu au adus terenuri în cooperativă, sunt înscriși cu suprafața stabilită de comisie în tabelele cuprinse în anexele nr. 2a) și 2b), iar moștenitorii cooperatorilor decedați sunt înscriși cu suprafața stabilită în tabelul prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 14La cererea proprietarilor sau a moștenitorilor prevăzuți la art. 27 alin. (2^1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisiile locale înaintează comisiilor județene, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererilor, planurile parcelare și procesul-verbal de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate, însoțite de un extras de carte funciară. (la 09-01-2006, Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. )  +  Articolul 15În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate altor persoane pe vechile amplasamente ale foștilor proprietari, care, anterior emiterii acestor titluri, au primit adeverințe de proprietate și se afla în posesia terenurilor, în condițiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia județeană va revoca titlurile de proprietate emise abuziv și va elibera titluri de proprietate persoanelor îndreptățite. Pentru a proceda la aceasta comisia va solicita biroului de cadastru și publicitate imobiliara informații cu privire la actele juridice înregistrate în cartea funciara cu privire la acel teren. Birourile de cadastru și publicitate imobiliară vor furniza aceste informații în maximum 20 de zile. Cererile celor în drept vor fi soluționate de către comisia județeană în termen de 30 de zile de la înregistrare. (la 09-01-2006, Teza a III-a a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. )  +  Articolul 16Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat și li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum și, după caz, moștenitorii lor, cu excepția celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Veteranilor de război prevăzuți în Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și categoriilor de persoane prevăzute la art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, li se atribuie, în condițiile legii, în proprietate terenuri din extravilan sau, după caz, în intravilan, aflate la dispoziția comisiei locale și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 18Persoanelor fizice cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz, moștenitorilor acestora, ale căror terenuri sunt comasate în actualul perimetru al cooperativei și nu au fost compensate cu alte terenuri, li se restituie la cerere terenurile pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane și vor fi înscrise în tabelul prevăzut în anexa nr. 6. Dacă terenurile au fost atribuite în mod legal acestea vor putea primi teren pe alt amplasament sau despăgubiri.  +  Articolul 19În localitățile cu cetățeni români aparținând minorității germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate ori strămutate, deposedate de terenuri, se vor atribui în proprietate, la cerere, cu prioritate acestora sau moștenitorilor lor, terenuri, în condițiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 7.  +  Articolul 20(1) Persoanelor care nu au calitatea de cooperator, dar care au lucrat ca angajați în ultimii 3 ani în cooperativa agricola de producție sau în asociații cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafața de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă fac dovada că sunt stabilite în localitate sau dacă declară în scris că nu dețin în proprietate alte terenuri. Aceste persoane vor primi terenuri după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate dacă mai există terenuri disponibile; persoanele și suprafața stabilită de comisie se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8a).(2) În același mod se procedează și în cazul persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se înscriu în tabelul cuprins în anexa nr. 8b).  +  Articolul 21(1) Pentru determinarea suprafețelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia va însuma suprafețele propuse a se atribui, înscrise în tabelele prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 8b), iar suprafața rezultată va fi echivalată cu suprafața cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.(2) În situația în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietatea persoanelor îndreptățite prevăzute de lege, care nu au primit teren pe amplasamentul inițial, din aceeași localitate sau din alte localități. După validarea cererii de reconstituire de către comisia competența, terenurile acestea vor fi puse la dispoziția comisiei care efectuează punerea în posesie.  +  Articolul 22Personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, prevăzute la art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 19 alin. (1) ori art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 23(1) Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localitățile cu excedent de suprafață agricolă și cu deficit de forță de muncă, conform art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificări și completări, după finalizarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptățite, se înscriu cu suprafețele stabilite în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 a).(2) Familiile din alte localități din cadrul județului ori din alte județe, cărora urmează să li se atribuie teren în condițiile art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 10 b).(3) În acest scop comisiile județene vor aduce la cunoștință prin mass-media suprafețele de teren agricol ce constituie excedent.  +  Articolul 24Suprafețele de teren stabilite conform art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 25(1) Terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică, cu excepția asociațiilor cu profil zootehnic care se vor înființa, conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12a). După stabilirea suprafeței ce revine fiecărui titular și validarea de către comisiile județene a opțiunii lor potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare vor fi puși în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociației.(2) Pentru asociațiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înființează conform art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12b), urmând ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alin. (1).(3) Terenurile care devin proprietatea societăților comerciale pe acțiuni înființate conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 12c).  +  Articolul 26(1) Terenurile cu vegetație forestieră - păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni împădurite - care au aparținut persoanelor fizice se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o suprafață egală cu cea trecută în proprietatea statului, și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 13.(2) Aceste terenuri vor fi puse la dispoziție de unitățile silvice care le dețin.(3) Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere solicitate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile cap. VIII.  +  Articolul 27(1) După definitivarea tabelelor prevăzute în anexele nr. 2 - 20 și după aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, acestea vor fi afișate în loc vizibil la sediul consiliului local pentru luarea la cunoștință de către cei interesați. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mențiunea datei afișării.(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitatea respectivă vor fi înștiințate de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(3) Persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afișare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care este obligat să o înregistreze și să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei județene în termen de 3 zile.(4) În cazul persoanelor care nu au domiciliul în localitatea respectivă, termenul dreptului de contestație se socotește de la primirea înștiințării de către comisia locală prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(5) Comisiile comunale, orășenești sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentația comisiilor județene.(6) Comisia județeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orășenești sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orășenească sau municipală.(7) După analizare comisia județeană, prin hotărâre, va soluționa, contestațiile, va valida sau va invalida propunerile, în termen de 30 zile de la primire, și le va transmite prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor locale, care le vor afișa imediat la sediul consiliului local și vor comunică sub semnătură persoanelor care au formulat contestații hotărârea comisiei județene.(7^1) Hotărârile de validare ale comisiei județene vor cuprinde, atunci când sunt aplicabile dispozițiile art. III alin. (1^1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, un articol distinct prin care se constată trecerea suprafeței supuse restituirii din domeniul public în domeniul privat al statului sau al localităților și punerea sa la dispoziție comisiei locale în vederea punerii în posesie. (la 09-01-2006, Alin. (7^1) a art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. ) (7^2) Atunci când retrocedarea este solicitată în numele unei persoane juridice, alta decât formele asociative prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, la cerere se vor atașa dovezi care să ateste că aceasta este continuatoarea sau succesoarea fostului proprietar: hotărâri judecătorești sau, în completare, alte dovezi. (la 09-01-2006, Alin. (7^2) a art. 27 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. ) (8) De la data comunicării sub semnătură persoanele nemulțumite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile.  +  Articolul 28(1) În paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege comisiile comunale, orășenești sau municipale vor stabili suprafața izlazurilor comunale care se formează din suprafața izlazului aflat în prezent în administrarea consiliilor locale, din suprafața provenită din izlazul care a fost dat în folosință unor cooperative agricole de producție prevăzute la art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și din suprafața provenită din izlazurile comunale, care a fost transmisă unor unități de stat prevăzute la art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.(2) Terenurile prevăzute la alin. (1), la propunerea comisiilor comunale, orășenești sau municipale, prin ordin al prefectului trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 14.  +  Articolul 29(1) Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la consiliile locale se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul consiliului local, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei județene pentru zona montană și 5 - 10 gospodari și intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) analizează în plen cererile primite și va stabili familiile îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, iar consiliul local va propune prefectului emiterea ordinului pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.(3) În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmește o documentație care conține hotărârea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schița topografică a terenului propus pentru împroprietărire, cu menționarea suprafeței totale și pe categorii de folosință, precum și cererea celui în cauză. Suprafețele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 15. Pe baza titlului de proprietate proprietarul are obligația să se înscrie cu suprafața respectivă în cadastrul funciar, în registrul agricol și, după caz, în cartea funciară și la organul financiar local.  +  Articolul 30(1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat sau, după caz, moștenitorii acestora, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare din fostele unități agricole de stat. Aceste persoane pot primi în condițiile art. 42 din Legea nr. 18/1991, republicată, la cerere, o suprafață de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeței de 5.000 mp de familie se face în situația în care proprietarilor sau moștenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafața minimă din alte suprafețe de teren, potrivit legii. Numărul de acțiuni primite împreună cu suprafața atribuită nu va putea depăși valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 16.(2) Suprafața de teren până la 10 ha de familie, transformată în acțiuni proporțional, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, va fi retrocedată în natură conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedați au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.  +  Articolul 31(1) Persoanelor sau, după caz, moștenitorilor acestora, al căror teren agricol, până la intrarea în vigoare a legii fondului funciar, era în proprietatea statului și administrarea consiliilor locale, la cerere, li se vor restitui terenurile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul prevăzut în anexa nr. 17.(2) Pentru suprafața de peste 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, poate fi restituită în natură diferența până la 50 ha de proprietar deposedat.  +  Articolul 32(1) Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosință în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 18.(2) Echivalentul arabil se aplică și deținătorului terenului din perimetrul căruia se reconstituie proprietatea.(3) În cazurile în care echivalarea prevăzută la alin. (2) nu s-a realizat comisiile de fond funciar vor stabili diferențele de suprafața pentru care nu s-a reconstituit dreptul de proprietate, iar acestea se vor retroceda în condițiile legilor fondului funciar.  +  Capitolul V Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate  +  Articolul 33(1) Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărților și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.(2) La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă și rațională a acestora.(3) Astfel, în cazul irigațiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafață deservită de un hidrant.(4) La stabilirea limitelor loturilor se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, latura mare să fie egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei să coincidă cu suprafața deservită de o aripă de ploaie sau cu un multiplu al acestei suprafețe.(5) Pentru proprietățile de mici dimensiuni utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.(6) Pentru suprafețele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafață (brazde, fâșii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafață și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.(7) Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cât și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.(8) Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).(9) Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii solului delimitarea parcelelor se va face, pe cât posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea culturilor prăsitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.(10) Delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv celor de gospodărire a apelor, se va face cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 34(1) Punerea în posesie cu terenuri agricole a persoanelor îndreptățite, pe bază de măsurători topografice, se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici. Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse de către comisii, în posesie, provizoriu, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene, până la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.După pronunțarea hotărârii judecătorești, punerea în posesie se va face ținându-se seama de dispozițiile acesteia.(2) În cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente ale proprietarilor deposedați, iar proprietarii vecini recunosc limitele acestor proprietății pe toate laturile, comisia locală ia act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății, formulata în scris, întocmește planurile parcelare și înaintează în termen de 10 zile documentația comisiei județene sau prefectului pentru validare și, respectiv, pentru eliberarea titlurilor de proprietate.(3) Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orășenești sau municipale vor putea atribui în completare terenuri, dacă din hotărârea judecătorească rezultă aceasta.(4) Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexa nr. 19, și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schița terenului.(5) În acest scop autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor încunoștința în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în localitate sau în alte localități și cărora li s-a restabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.(6) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate de a se prezenta la data punerii în posesie pot împuternici prin procură specială și autentică, cu mențiunea expresă "Pentru punere în posesie", alte persoane, care vor semna procesul-verbal de luare în primire a terenului.(7) La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanță, de persoanele care primesc titlurile.(8) Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar.  +  Articolul 35(1) În temeiul art. III alin. (1)^1 din Legea nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, comisiile locale, în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor sesiza comisiile județene asupra cazurilor de acte administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în termen legal.(2) Comisia județeană reanalizează aceste cereri și în cazul în care hotărăște reconstituirea dreptului de proprietate fostului proprietar eliberează acestuia titlul de proprietate.  +  Articolul 36(1) Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentațiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tipăresc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Administrației și Internelor și se vor difuza comisiilor județene în funcție de necesități. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soț, soție), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuș negru și se numerotează începând de la nr. 1 în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițiala tatălui. În cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la rubrica "Prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeași lege.(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al instituției prefectului, ca secretar, și de directorul general al oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară.(3) În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului.(4) Formularele de titluri de proprietate existente se vor adapta în mod corespunzător.(5) Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie în baza prevederilor legilor fondului funciar se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii judecătorești irevocabile.(6) Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se face conform dispozițiilor cap. VIII.(7) În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a declarației de pierdere sau distrugere, și purtării mențiunii "duplicat", după încunoștințarea scrisă a comisiei județene,(8) Titlurile de proprietate se vor emite și în favoarea proprietarilor care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, conform art. 27, alin. (2)^1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Celelalte dispoziții din prezentul regulament se vor aplica în mod corespunzător.  +  Articolul 37În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și, dacă nu vor fi solicitate de către alte comisii locale în baza art. 10 din Regulament, le va preda consiliului local în administrare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, ale asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se predă consiliului local.  +  Articolul 38După punerea în posesie a tuturor proprietarilor oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare, în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal consiliului local al comunei, orașului sau municipiului.  +  Capitolul VIDispoziții generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 39(1) Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.(2) În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate în termen legal, schița amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.(3) Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile județene de cadastru și publicitate imobiliară, pe baza analizei documentațiilor prezentate la alin. (2), stabilesc dacă vechiul amplasament nu a fost atribuit legal altor persoane și poate fi retrocedat, delimitându-se pe planul de situație terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.(4) Pentru terenurile forestiere comisiile locale vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentațiile prezentate la alin. (2), nu a fost atribuit legal și poate fi retrocedat. Ocoalele silvice sunt obligate să prezinte toate documentele necesare reconstituirii dreptului de proprietate (hărți amenajistice, extrase de pe amenajament, etc.) în termen de 5 zile de la solicitarea comisiei locale.(5) Comisia de fond funciar va soluționa cererile în următoarea ordine: în primul rând vor fi soluționate cererile ce privesc amplasamente pentru care nu s-au eliberat titluri de proprietate altor persoane, apoi cererile vor fi soluționate în ordinea primirii lor. (la 09-01-2006, Alin. (5) a art. 39 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. )  +  Articolul 40(1) Comisiile locale/județene înregistrează într-un registru acordurile de despăgubire dintre proprietarii investițiilor și foștii proprietari deposedați, moștenitorii acestora sau persoanele fizice îndreptățite, încheiate în baza art. 4 alin. (1^1)-(1^10) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația prevăzută la art. 4 alin. (1^7) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, investitorul care a achitat contravaloarea terenului foștilor proprietari, moștenitorilor acestora sau persoanelor fizice îndreptățite înregistrează la comisiile locale/județene dovada achitării integrale, respectiv chitanțe, ordine de virament bancar, extrase de cont sau orice alt mijloc de probă. Investitorul care a dobândit dreptul de proprietate, ca urmare a achitării integrale a contravalorii terenului aferent investițiilor cumpărate potrivit legii, poate intabula dreptul de proprietate pe baza acordului de despăgubire încheiat cu fostul proprietar, moștenitorii acestuia sau cu persoanele fizice îndreptățite și a dovezilor de plată înregistrate la comisiile locale/județene. (la 02-03-2023, Articolul 40 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 167 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 41(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența dintre suprafața primită de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor înscrie în anexa nr. 22.(2) Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. (1), pentru care nu există suprafețe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri și se vor înscrie în anexa nr. 23, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42(1) Persoanele cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 24.(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 alin. (1), (1)^1 și (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, comisia locală va completa anexa nr. 24 și o va înainta comisiei județene pentru validare.(3) După validarea anexei nr. 24 foștilor proprietari li se reconstituie dreptul de proprietate în localitățile în care există terenuri agricole, aflate la dispoziția comisiilor locale, iar în situația în care aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului din același județ sau din județele învecinate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii.(4) În cazurile în care compensarea nu este posibilă se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii, și se vor înscrie în anexa nr. 23.(5) Atât în cazul terenurilor agricole cât și în cazul celor forestiere valoarea probantă a actelor doveditoare este aceiași.  +  Articolul 43(1) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24a.(2) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24b.(3) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește anexa nr. 24c.(4) Pentru terenurile foștilor proprietari persoane fizice sau juridice prevăzuți la art. 4 alin. (1^3) și (1^10) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, când despăgubirile sunt plătite de investitor, se întocmește anexa nr. 24d). Când despăgubirile sunt plătite de stat se întocmește anexa nr. 23. (la 02-03-2023, Alineatul (4) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 167 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 )  +  Articolul 44În anexa nr. 25 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 45(1) În situația în care anumite suprafețe sunt revendicate de doi solicitanți, dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, iar cel de-al doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat în orice mod de cooperativă sau de stat, se vor restitui în natură ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente. Aceste persoane se înscriu în anexa nr. 26.(2) În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natură teren primului proprietar, iar cel de-al doilea va fi despăgubit în condițiile legii și vor fi înscriși în anexa nr. 23.(3) În cazul lipsei resurselor se acordă despăgubiri, potrivit legii, ambilor proprietari și vor fi înscriși în anexa nr. 23.  +  Articolul 46Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacă persoanele în cauză au deja un titlu în condițiile Legii nr. 18/1991; în caz contrar se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafață.  +  Capitolul VII Retrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 47(1) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare și conform art. 9 și 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, cu modificările și completările ulterioare, terenurile care fac obiectul retrocedării drepturilor proprietarilor, conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, se vor preda pe bază de protocol comisiilor locale, în vederea eliberării titlurilor de proprietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți, în cel mult 30 zile de la comunicarea hotărârii însoțită de documentația care a stat la baza acesteia.(2) Comisia județeană comunică hotărârea și documentația necesară, în termen de 10 zile de la validarea propunerii, comisiei locale de fond funciar.  +  Articolul 48(1) În anexa nr. 27 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se restituie în natură suprafețe agricole, pe baza documentelor care atestă fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți. (la 04-10-2005, Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. ) (2) În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte societăți comerciale, foste I.A.S., decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, în funcție de opțiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptățite, se stabilește un nou amplasament.  +  Articolul 49(1) În anexa nr. 28 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 cu modificările ulterioare.(2) Comasările realizate de Agenția Domeniilor Statului conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se fac fără a se ține seama de organizarea administrativ teritorială, și sunt validate de Comisiile Județene pe raza cărora se afla terenurile.  +  Articolul 50În anexa nr. 29 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 51Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, și a procedurilor prevăzute de aceasta.  +  Articolul 52Prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, va întocmi și va înainta lunar, până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, Ministerului Administrației și Internelor, precum și Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, situațiile centralizatoare pe comune și pe total județ, prevăzute în anexele nr. 22 - 49, va comunică stadiul acestora, precum și al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, inclusiv punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri și, după caz, de stabilire a răspunderii pentru primarii care împiedică în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege.  +  Articolul 53În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37-39 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața primită și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat. (la 04-10-2005, Art. 53 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. )  +  Articolul 54În anexa nr. 23 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu există suprafețe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri.  +  Articolul 55În anexa nr. 31 se înscriu persoanele juridice îndreptățite să li se acorde despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 56În anexa nr. 32 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 57În anexa nr. 33 se înscriu structurile reprezentative ale unităților de cult cărora li se constituie dreptul de proprietate conform alin. (1^1) al art. 23 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 58În anexa nr. 34 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 59În anexa nr. 35 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 50 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 60În anexa nr. 36 se înscriu suprafețele proprietate de stat prevăzute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Retrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 61(1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face, pe vechile amplasamente, din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamentele silvice și din terenurile cu destinație agricola acoperite cu vegetație forestiera: pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie și altele asemenea). Reconstituirea se va face având în vedere structura de proprietate existenta la momentul deposedării abuzive a acestor terenuri de către regimul comunist.(2) Terenurile forestiere nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate.(3) Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țară sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 37, împreună cu datele referitoare la suprafață și amplasament, stabilite de comisie, potrivit art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 62Persoanele fizice care solicită reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, pentru suprafețe de teren care fac obiectul art. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 38.  +  Articolul 63(1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri se face, pe vechile amplasamente, restituindu-se în întregime suprafața avută în proprietate, potrivit tabelului nominal cuprins în anexa nr. 39.(2) În cazul formelor asociative existente, cererea de reconstituire se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative.(3) În cazul formelor asociative care se înființează după intrarea în vigoare a prezentului regulament cererea de reconstituire se formulează de către comisia ad-hoc al formei asociative.  +  Articolul 64(1) Centrele eparhiale, protoieriile, parohiile, filiile, schiturile, mănăstirile, înființate până la data intrării în vigoare a legii, care solicită reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, se înscriu în anexa nr. 40.(2) Diferența de suprafața neatribuită din fondul cultelor religioase, după împroprietărirea unităților de cult, conform art. 29 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, nemodificată, se reconstituie în forma de proprietate și structura de administrare existente la momentul preluării pădurilor de către stat.(3) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența prevăzută la alin. (2) se face de către comisia județeană competentă. Fondurile vor fi administrate pe baza statutelor și regulamentelor din perioada 1921-1945, actualizate cu legislația în vigoare, potrivit art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 65Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere și care solicită reconstituirea dreptului de proprietate se înscriu în anexa nr. 41, împreună cu datele stabilite de comisia județeană, referitoare la suprafață și amplasament. Pădurile date în folosință comunelor în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 2.315/1954 nu fac obiectul restituirii către acestea.  +  Articolul 66(1) Construcțiile prevăzute la art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, trec în proprietatea persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor pe care se află imobilele, se înscriu într-un registru specială, consemnate în procesul-verbal de punere în posesie care devine anexă la titlul de proprietate.(2) Construcțiile de pe terenurile forestiere vor fi inventariate de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin unitățile sale, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Listele cu bunurile inventariate vor fi depuse la comisiile locale de fond funciar în termen de 10 zile de la inventariere.(3) După identificarea amplasamentelor solicitate de proprietari și verificarea listelor prevăzute la alin. (3) comisiile locale transmit documentația comisiei județene, pentru validare, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii.(4) În cazul prevăzut la art. 6 lit. l) din prezentul regulament, listele vor fi comunicate direct comisiei județene.(5) Punerea în posesie a terenurilor și a construcțiilor se va face în termen de 30 zile de la validare.  +  Articolul 67(1) Construcțiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se restituie proprietarilor sau moștenitorilor acestora în starea în care au fost preluate. Investițiile făcute de deținătorul actual se suportă de către proprietar, în măsura în care nu au fost amortizate.(2) Proprietarul terenului poate opta pentru plata investițiilor sau poate solicita alt amplasament.  +  Articolul 68(1) Sediile ocoalelor silvice și terenurile pe care acestea se află trec în proprietatea privată a persoanelor care au redobândit terenuri în proprietate dacă suprafața care se retrocedează este mai mare decât jumătate din suprafața administrată de respectivul ocol silvic anterior retrocedării în proprietate individuală sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice și dacă păstrează destinată acestora.(2) Schimbarea destinației sediului în cazul în care situația avută în vedere la retrocedare nu s-a schimbat - existenta terenului forestier, deservirea majorității acestui teren, alte asemenea situații - obligă pe proprietarul terenului la plata prețului actualizat al construcției către fostul deținător care a făcut investiția.(3) Suprafața care se va lua în considerare pentru aplicarea dispozițiilor alin. (1), precum și pentru situațiile prevăzute de art. 31 alin. (3)-(6) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, privește toate suprafețele retrocedate potrivit legilor fondului funciar, indiferent de momentul sau de actul normativ pe baza căruia s-a efectuat retrocedarea. (la 09-01-2006, Alin. (3) a art. 68 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.832 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2006. )  +  Articolul 69(1) Persoanele fizice și juridice înscrise în anexele nr. 37, 40, 41 și nr. 38, cărora li s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate și care nu pot fi puse în posesie pe amplasamente situate în competența teritorială a comisiei locale, se vor înscrie de către comisia județeană în anexa nr. 42.(2) Stabilirea noului amplasament se face de către comisia județeană în apropierea vechiului amplasament, acceptat de fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia, în condițiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.(3) Persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament se înscriu împreună cu datele corespunzătoare în anexa nr. 43.  +  Articolul 70Anexele nr. 37, 40, 41 și nr. 38 se semnează de către președintele comisiei locale, secretarul acesteia și de șeful ocolului silvic.  +  Articolul 71(1) Punerea în posesie se va face cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) Deținătorul actual al terenului forestier care face obiectul retrocedării pune la dispoziție comisiilor locale sau județene, după caz, terenurile validate, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite, în termen de cel mult 30 de zile de la validarea cererilor de către comisia județeană.  +  Articolul 72Punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice și juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia județeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice și a măsurătorilor topografice. Comisia va comunică reprezentanților deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.  +  Articolul 73(1) Comisiile comunale, orășenești și municipale încunoștințează în scris, cu confirmare de primire, persoanele cărora li s-a validat propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie, în termen de 15 zile de la comunicarea validării de către comisia județeană. Totodată, amplasamentul și data punerii în posesie se afișează și la sediul primăriei.(2) Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot împuternici, prin procură specială și autentică, cu mențiunea "Pentru punerea în posesie", alte persoane care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.(3) Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie, prevăzut în anexa nr. 44 primind, la cerere, spre informare, o copie de pe descrierea parcelară aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din amenajamentele silvopastorale.(4) Dacă cel îndreptățit nu se prezintă personal sau prin împuternicit în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta rămâne temporar în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 74Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezența reprezentantului inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare. La punerea în posesie participă în mod obligatoriu personalul silvic gestionar și împuterniciții persoanelor juridice deținătoare, precum și ai celor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie. La cerere, persoana fizica sau împuternicitul persoanei juridice care a fost pusă în posesie va primi gratuit o copie de pe descrierea parcelară aferentă prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.  +  Articolul 75(1) După operațiunile de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană emite titluri de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 45. Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reține la comisia județeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic și cinegetic pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tipăresc prin grija Ministerului Administrației și Internelor și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file. Formularele de titlu de proprietate existente se predau comisiei județene pe bază de protocol și proces-verbal de predare-primire.(2) Titlul de proprietate se semnează de prefect, de secretarul general al instituției prefectului, de directorul oficiului județean sau al municipiului București de cadastru și publicitate imobiliară și de șeful inspectoratului teritorial de regim silvic și vânătoare. Părțile detașabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmâna sub semnătură persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile deschid un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului titlului de proprietate și semnătura primitorului. (la 04-10-2005, Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. ) (3) Partea nedetașabilă a titlului de proprietate - cotorul- se reține și se depozitează la arhiva oficiului județean de cadastru și publicitate imobiliară, care va transmite în termen de 10 zile o copie de pe titlul de proprietate inspectorului teritorial de regim silvic și vânătoare.(4) Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie conform art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va elibera după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și după punerea în posesie.  +  Capitolul IX Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 76(1) În anexa nr. 46 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 33 din Legea nr. 1/2000 cu modificările și completările ulterioare.(2) În anexa nr. 47 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie terenurile potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.  +  Articolul 77În anexa nr. 48 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 78În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare,  +  Articolul 79(1) În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, comisiile comunale, orășenești sau municipale și cele județene vor verifica existența cererilor și actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concludenta acestor acte.(2) După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare persoanele fizice și juridice îndreptățite se înscriu de către comisiile locale în anexele nr. 22 - 49 în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.(3) Anexele prevăzute la alin. (2) se afișează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților, pentru informarea celor interesați, în cadrul aceluiași termen.(4) Cererile însoțite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. (2), se înaintează de președintele comisiei locale la comisia județeană pentru verificarea și validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării de către petent.  +  Articolul 80(1) Persoanele nemulțumite vor proceda conform dispozițiilor procedurale prevăzute la art. 51 - 59 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Plângerea formulată potrivit art. 53 - 56 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suspendă executarea.  +  Articolul 81(1) Primarul, în calitate de președinte și secretarul comisiei locale sunt obligați să comunice foștilor proprietari toate informațiile privind persoanele care au obținut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora.(2) Neîndeplinirea în termen de 30 zile a obligației prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON.  +  Articolul 82(1) Arhivele Naționale, prin filialele județene, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile județene, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, prin direcțiile silvice și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Agenția Domeniilor Statului precum și alte instituții deținătoare de documente privind drepturile de proprietate ale foștilor proprietari sau preluarea de către stat a terenurilor funciare proprietate privată sunt obligate să permită, la cerere, consultarea arhivei, să elibereze persoanelor interesate copii de pe actele conținând asemenea informații în termen de 30 zile.(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) de către funcționarii investiți cu aceste atribuții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5 000 RON la 10 000 RON.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către prefect pentru angajații din cadrul structurilor care funcționează la nivelul județului și de către împuterniciții Autorității Naționale pentru Restituirea proprietății pentru angajații instituțiilor care funcționează la nivel național.  +  Articolul 83(1) Unitățile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate să cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptățite.(2) Predarea efectivă se face și în cursul anului agricol dacă părțile convin asupra recuperării cheltuielilor de producție de pe terenurile în cauză.(3) Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitățile agricole vor fi sancționate în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 84Anexele nr. 1-49 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând membrii cooperatori care au adus teren
  - în extravilan și intravilan - în cooperativa agricola de producție
  și persoanele cărora li s-a preluat de cooperativa teren în orice mod
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața agricola adusă sau preluată din care: în cooperativa, Nr. - ha - ─────────────────────────────── Total crt. Numele Arabil Vii Livezi Pajiști teren Obs. și TOTAL, -ha- -ha- -ha- -ha- neagricol prenumele din care: Extra- Intra- ───── ────── ─────- ──────- - ha - vilan vilan E I E I E I E I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec toți membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativa și persoanele cărora li s-au preluat în orice mod terenuri de către aceasta.În coloana 2 se înscrie suprafața totala de teren agricol adusă în cooperativa agricola de producție, rezultată din: evidentele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, actele de proprietate și cartea funciara sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv din declarațiile martorilor, iar în coloanele 3 și 4, suprafața din extravilan și cea din intravilan, care prin însumare trebuie să corespundă cu suprafața înscrisă în coloana 2.În coloanele 5-12 se inscriu suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egala cu suprafața înscrisă în coloana 3 (extravilan) și coloana 4 (intravilan).În coloana 13 se inscriu eventualele suprafețe neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativa (de exemplu: ravene, râpe, tufărișuri, pâlcuri de arboret, drumuri și altele asemenea).E = extravilan.I = intravilan.
   +  Anexa nr. 2a)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii membrii cooperatori, în viață care au adus pământ în
  cooperativa agricola de producție în suprafețe mai mari de 0,5 ha
  de persoana îndreptățită (soț-soție) și care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Legenda: ──────── 0 = Nr. crt.; 1 = Nr. crt. din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament; 2 = Numele și prenumele; 3 = Suprafața agricola cu care s-a înscris în cooperativa agricola de producție (ha); 4 = Suprafața agricola solicitată în proprietate (ha); 5 = Total; 6-7 = Suprafața agricola stabilită în proprietate conform legii (ha), din care: 6 - E; 7 - I; 8-9 = Arabil (ha), din care: 8 - E; 9 - I; 10-11 = Vii (ha), din care: 10 - E; 11 - I; 12-13 = Livezi (ha), din care: 12 - E; 13 - I; 14-15 = Pajiști (ha), din care: 14 - E; 15 - I; 16 = Total teren neagricol (ha); 17 = Diferența (ha).NOTĂ:În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care solicită în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.În coloana 3 se trece suprafața agricola conform tabelului cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 4 se trece suprafața agricola solicitată.În coloana 5 se trece suprafața agricola totala stabilită în proprietate, conform legii, de persoana îndreptățită (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6, suprafața din extravilan, iar în coloana 7, suprafața din intravilan.În coloanele 8-15 se inscriu suprafețele, pe categorii de folosință, din extravilan și intravilan, suma lor fiind egala cu suprafața înscrisă în coloanele 5, 6 și 7.În coloana 16 se trece suprafața totala de teren neagricol (E = extravilan; I = intravilan).În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.
   +  Anexa nr. 2b)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând membrii cooperatori, în viață, care au adus în cooperativa agricola de producție
  sub 0,5 ha de teren de persoana îndreptățită (soț-soție), și cooperatorii care nu au adus pământ
  în cooperativa și care solicită în scris stabilirea de terenuri în proprietate,
  potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
  *Font 8* Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Nr. crt. din anexa nr. 1 B - Numele și prenumele C - Suprafața agricola cu care s-a înscris în cooperativa - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața agricola stabilită în proprietate din care: conform legii,Nr. A B C - ha - ──────────────────────────────── Totalcrt. Total din Arabil Vii Livezi Pajiști teren Diferența care: - ha - - ha - - ha - - ha - neagricol - ha - E I ─────── ─────── ─────── ─────── -ha- E I E I E I E I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament, pe care îl are solicitantul care a adus pământ sub 0,5 ha de persoana îndreptățită (soț-soție) în cooperativa agricola de producție.În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care au adus pământ sub 0,5 ha de persoana îndreptățită (soț-soție) și în continuare celor care nu au adus pământ în cooperativa.În coloana 3 se trece suprafața agricola adusă în cooperativa, conform tabelului cuprins la anexa nr. 1 la regulament.În coloana 4 se trece suprafața agricola totala stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren în echivalent arabil de persoana îndreptățită (soț-soție).În coloana 5 se trece suprafața atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafața din intravilan (E = extravilan; I = intravilan).În coloanele 7-14 se inscriu suprafețele, pe categorii de folosință, din extravilan și din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafața înscrisă în coloanele 4, 5 și 6.În coloana 16 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând moștenitorii cooperatorilor decedați,
  care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. a)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate, din tabelul cuprins anexa nr. 1 la regulament.În coloana 2 se trec numele și prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în cooperativa agricola de producție a adus teren în cooperativa. Datele se iau din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 3 se trece suprafața agricola din tabelul cuprins în anexa nr. 1 la regulament.În coloana 4 se trec numele și prenumele moștenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut să li se stabilească dreptul de proprietate. Când sunt mai mulți moștenitori, aceștia se inscriu într-o singura rubrica [a), b), c)].În coloana 5 se trece suprafața solicitată de moștenitori.În coloana 6 se trece suprafața agricola totala stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege.În coloana 7 se trece suprafața stabilită în extravilan.În coloana 8 se trece suprafața stabilită în intravilan (E = extravilan; I = intravilan).În coloanele 9-16 se trec suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și intravilan.În coloana 17 se trece suprafața totala de teren neagricol.În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.
   +  Anexa nr. 4la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade",
  precum și după caz, moștenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri,
  cu exceptia celor care au avut teren, dar l-au înstrăinat, cărora li se stabilește, la cerere,
  dreptul de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
  Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:A- Decorația acordată și numărul brevetului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața Numele și Suprafața agricola Total prenumele A agricola stabilită din care: terenNr. solicitată de comisie neagricolcrt. - ha - în ──────────────────────────── - ha - extravilan Arabil Vii Livezi Pajiști - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 5la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă
  și moștenitorii celor decedați ca urmare a Revoluției din decembrie 1989,
  care au solicitat în scris să li se atribuie în proprietate 10.000 mp teren în echivalent arabil
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SuprafațaNr. agricolacrt. Numele și Domiciliul ce se din care: prenumele atribuie ──────────────────────────── în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajiști conform legii, -ha- -ha- -ha- -ha- - ha -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec numele și prenumele persoanelor invalide și ale moștenitorilor celor decedați ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan.În coloana 2 se va înscrie domiciliul.În coloana 3 se trece suprafața agricola atribuită în proprietate, respectiv până la 10.000 mp.În coloanele 4-7 se trec suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egala cu suprafața din coloana 3.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând proprietarii particulari, persoane fizice, cu domiciliul în România,
  care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz,
  moștenitorii acestora și ale căror terenuri sunt comasate sau preluate fără titlu
  în perimetrul acestor cooperative și nu au fost compensați cu alte terenuri,
  și care solicită în scris restituirea acestora
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SuprafațaNr. Suprafața agricolacrt. Numele și agricola ce se din care: prenumele comasată restituie ──────────────────────────── - ha - în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajiști - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se inscriu numele și prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, ale căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb și care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.În coloana 2 se trece suprafața agricola care a fost comasată.În coloana 3 se trece suprafața agricola totala care se restituie în proprietate.În coloanele 4-7 se trec suprafețele pe categorii de folosință.
   +  Anexa nr. 7la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SuprafațaNr. agricolacrt. Numele și ce se din care: Alte prenumele atribuie ──────────────────────────── terenuri în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajiști neagricole - ha - -ha- -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținând minorității germane și, în continuare, ale celorlalte persoane prevăzute la art. 17 din lege.În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie în proprietate.În coloanele 3-6 se inscriu suprafețele pe categorii de folosință agricola.În coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.
   +  Anexa nr. 8a)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele care au calitatea de cooperator, dar care au lucrat în orice mod
  ca angajați în cooperativa sau în asociații intercooperatiste în ultimii 3 ani,
  și solicita în scris să primească în proprietate teren,
  în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SuprafațaNr. agricolacrt. Numele și prenumele ce se din care: atribuie ──────────────────────────── în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajiști - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.În coloana 2 se trece suprafața agricola ce se atribuie în proprietate (în extravilan).În coloanele 3-6 se trec suprafețele pe categorii de folosință.
   +  Anexa nr. 8b)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele care au fost deportate și care nu beneficiază
  de dispozițiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare,
  care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SuprafațaNr. agricolacrt. Numele și ce se din care: prenumele atribuie ──────────────────────────── Observații în proprietate, Arabil Vii Livezi Pajiști - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol conform prevederilor legii.În coloana 2 se trece suprafața agricola ce se atribuie în proprietate (în extravilan).În coloanele 3-6 se trec suprafețele pe categorii de folosință.
   +  Anexa nr. 9la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea
  în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale,
  căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate,
  conform art. 19 alin. (1) art. 21 și art. 118 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:A - Specialitatea──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Unitatea Suprafața SuprafațaNr. Numele și A în care agricola agricolacrt. prenumele a activat solicitată stabilită din care: - ha - de ───────────────────────────── comisie Arabil Vii Livezi Pajiști - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 10a)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând familiile cu pământ puțin din localitățile cu excedent de terenuri agricole,
  care solicită în scris să li se atribuie în proprietate terenuri în completare până la 10 ha
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Legenda: ──────── 0 = Nr. crt.; 1 = Numele și prenumele; 2 = Suprafața agricola atribuită conform tabelelor prevăzute în anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 și 8 la regulament (ha); 3 = Suprafața agricola solicitată (ha); 4 = Suprafața agricola totala atribuită (ha), din care: 5 = Arabil (ha); 6 = Vii (ha); 7 = Livezi (ha); 8 = Pajiști (ha).NOTĂ:În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care a solicitat atribuirea de teren.În coloana 2 se trece suprafața totala atribuită, prevăzută în una dintre anexele nr. 2a), 2b), 3, 4 și 8 la regulament, în care a fost încadrat inițial.În coloana 3 se trece suprafața solicitată în plus.În coloana 4 se trece suprafața agricola totala atribuită (inclusiv cea din coloana 2).În coloanele 5-8 se trec suprafețele atribuite pe categorii de folosință.
   +  Anexa nr. 10b)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând familiile cu pământ din alte localități, care solicită în scris atribuirea de terenuri
  în proprietate până la 10 ha, în echivalent arabil, în zonele cu excedent de suprafața,
  în conformitate cu prevederile legii
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Legenda: ──────── 0 = Nr. crt.; 1 = Numele și prenumele; 2 = Domiciliul; 3 = Suprafața agricola solicitată (ha); 4 = Suprafața agricola atribuită în proprietate (ha), din care: 5 = Arabil (ha); 6 = Vii (ha); 7 = Livezi (ha); 8 = Pajiști (ha); 9 = Observații.NOTĂ:În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care solicită atribuirea de teren.În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.În coloana 3 se trece suprafața agricola solicitată.În coloana 4 se trece suprafața atribuită în proprietate.În coloanele 5-8 se inscriu suprafețele atribuite pe categorii de folosință.
   +  Anexa nr. 11la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând parohiile, schiturile și mânăstirile din mediul rural
  care solicită în scris terenuri agricole în proprietate,
  conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea Comuna Suprafața SuprafațaNr. parohiei, (satul) agricola agricolacrt. schitului unde solicitată stabilită din care: sau își are - ha - de ───────────────────────────── mânăstirii sediul comisie Arabil Vii Livezi Pajiști solicitante - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 12a)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridica,
  conform prevederilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Total terenuri neagricole - ha -B - Total general - ha -C - Observații──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea Numele și SuprafațaNr. asociației prenumele agricolacrt. de tip membrilor total, din care: privat cu asociație - ha - ─────────────────────────── A B C personalitate Arabil Vii Livezi Pajiști juridica*) -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se inscriu terenurile asociațiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor asociațiilor de tip privat cu profil zootehnic.
   +  Anexa nr. 12b)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat
  cu profil zootehnic, cu personalitate juridică,
  conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Numele Suprafața din care: Total Total Obsc asociației și agricola ───────────── terenuri generalr de tip prenumele totala Arabil Pajiști neagricole -ha-t privat cu membrilor - ha - -ha- -ha- -ha- personalitate asociației juridica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 12c)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile proprietate a societăților comerciale pe acțiuni care se înființează,
  conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, prin reorganizarea
  asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Total terenuri neagricole - ha -B - Total general - ha -C - Observații──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea Profilul Numele SuprafațaNr. societății de și agricolacrt. comerciale produc- prenu- total, din care: pe acțiuni ție mele - ha - ────────────────────────── A B C Arabil Vii Livezi Pajiști -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 13la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora,
  cărora li se atribuie, la cerere, în proprietate teren cu vegetație forestiera,
  conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Numele și Suprafața deținută Suprafața Unitatea Observațiicrt. prenumele în proprietate stabilită amenajistică - ha - de comisie sau după caz, - ha - tarlaua și parcela care se atribuie - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 4 se trece denumirea unității amenajistice sau, după caz, tarlaua și parcela din planul de situație amenajistic sau cadastral.În coloana 5 se trece categoria de folosință existenta pe teren, înscrisă în evidenta cadastrului funciar.Suprafața de teren cu vegetație forestiera împreună cu cea agricola nu poate depăși 10 ha de familie, în echivalent arabil.
   +  Anexa nr. 14la regulament
  TABEL
  cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii,
  care vor fi date în administrarea consiliilor locale
  Semnificația coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:A - Total, din care:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața Suprafața Suprafața Suprafața existenta ce se ce se totala aNr. în preia din preia din izlazuluicrt. administrarea folosință terenurile comunal consiliului cooperativelor transmise reconstituit local agricole unităților de stat -ha- -ha- -ha- -ha- A ───────────── A ──────────── A ──────────── To- ───────────── Ara- Pa- Ara- Pa- Ara- Pa- tal Ara- Pa- bil jisti bil jisti bil jisti gene- bil jisti ral, din care:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În comunele compuse din mai multe localități suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.
   +  Anexa nr. 15la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând familiile cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montana,
  conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele Suprafața din care: Altecrt. și agricola ce ─────────────────────── terenuri Observații prenumele se atribuie Arabil Pajiști Livezi neagricole în proprietate, -ha- -ha- -ha- -ha- - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 16la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora,
  ale căror terenuri au fost preluate de unitățile agricole de stat și pentru care primesc acțiuni
  în condițiile prevăzute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, și cărora li se atribuie o suprafața de 5.000 mp de familie,
  în echivalent arabil, în condițiile art. 42 din aceeași lege
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────N Numele Suprafața Suprafața Suprafața Suprafața Denumirear și ce a fost de 5.000 mp agricola agricola, unității prenumele preluată atribuită stabilită total agricole Obs.c -ha- în echiva- pentru -ha- de stat înr lent arabil cei care administrareat de familie primesc căreia se acțiuni afla terenul -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 = 3+4 6 7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se inscriu mai întâi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.În coloana 2 se înscrie suprafața ce a fost preluată.În coloana 3 se înscrie suprafața atribuită.În coloana 4 se înscrie suprafața agricola pentru care se primesc acțiuni.În coloana 5 se înscrie suprafața agricola totala, care însă nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toți moștenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se afla în administrarea mai multor unități agricole de stat.
   +  Anexa nr. 17la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora,
  ale căror terenuri agricole au intrat în proprietatea statului
  și se afla în administrarea consiliilor locale, care se restituie în condițiile
  prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și Suprafața totala din care:crt. prenumele agricola stabilită ───────────────────────────── Obs. să se restituie, Arabil Vii Livezi Pajiști - ha - -ha- -ha- -ha- -ha-──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În coloana 1 se inscriu mai întâi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.În coloana 2 se înscrie suprafața agricola totala stabilită, care nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau pentru toți moștenitorii autorului lor.
   +  Anexa nr. 18la regulament
  CRITERIILE
  de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosință
  în echivalent arabil
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Categoria de folosință Coeficientul de transformare în arabil a categoriilor de folosință agricola────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Arabil 1 ha/1 haPășune 1 ha pășune este egal cu 1 ha arabil când pășunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului. În cazul în care pășunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalenta în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,4 ha arabil pentru 1 ha pășune.Fânețe 1 ha fânețe este egal cu 1 ha arabil când fânețele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului. În cazul în care fânețele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalenta în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,5 ha arabil pentru 1 ha fânețe.Vie hibridă 1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.Vie nobilă 1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vârsta plantației, podgoria consacrată și potențialul de producție al plantației.Livada clasica 1 ha livada clasica de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vârsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate și potențialul de producție al plantației.Livada intensivă și 1 ha livada intensivă și superintensivă poate fisuperintensivă echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în funcție de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vârsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potențialul de producție.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1 ha cu vegetație forestiera, primit la cererea celor îndreptățiți, încondițiile prevăzute la art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată, se ia încalcul în raport de 1/1 cu terenul arabil. Suprafețele de vii, livezi, pășuni și fânețe care au fost aduse sau preluateîn cooperativa și au fost transformate în arabil se echivalează în arabilcota 1/1.
   +  Anexa nr. 19la regulamentJudețul .............Comuna ..............
  PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ......
  Încheiat astăzi, .... 200.., cu ocazia punerii în posesie a proprietarului ......(moștenitorilor defunctului/defunctei)...., conform anexei nr. ..., suprafața .... ha, anexei nr. ..., suprafața .... haA. Suprafața primită în extravilan
  Nr. crt.Categoria de folosințăNr. topografic Suprafața Vecinătăți Observații
  Tarla(Sola)Parcela ha mp Nord Est Sud Vest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Alte te- renuri neagrico-le
  TOTAL:
  B. Suprafața primită în intravilan
  Nr. crt.Categoria de folosințăNr. topografic Suprafața Vecinătăți Observații
  Tarla(Sola)Parcela ha mp Nord Est Sud Vest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Curți, construc-ții
  7. Alte te- renuri neagrico-le
  TOTAL:
  TOTAL GENERAL (A+B) .......... ha ...... mp, din care: Arabil ....................... ha ...... mp Vii .......................... ha ...... mp Livezi ....................... ha ...... mp Pășuni ....................... ha ...... mp Fânețe ....................... ha ...... mp Curți, construcții ........... ha ...... mp Alte terenuri neagricole ..... ha ...... mp Primar, Secretar, ............ ............... Specialist în măsurători Proprietar, topografice, .............. ..............
   +  Anexa nr. 20la regulament ROMÂNIA COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Județul ................. Codul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr. ............. TITLU DE PROPRIETATE Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii comisiei comunale, orășenești sau municipale și a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aleLegii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare DECLARĂM Cetățeanul/Cetățeana ......................................., (moștenitoriidefunctului/defunctei) ....., din satul ........., comuna/orașul .............,municipiul ................................., județul ..............., primeșteîn proprietate o suprafața totala de .... ha .....mp, din care: - prin reconstituirea dreptului de proprietate ..... ha ...... mp; - prin constituirea dreptului de proprietate .... ha ......... mp; situata pe teritoriul comunei .........................., structurată șiamplasată conform celor menționate pe verso. Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile șiobligațiile ce decurg din lege. Prefect, Secretar, Direcția pentru Oficiul ......... ........ agricultură de cadastru, și dezvoltare rurală și publicitate imobiliară Director general, Director, ................... ............. Data ................... (verso) SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE A. Suprafața primită în extravilan
  Nr. crt.Categoria de folosințăNr. topograficSuprafața Vecinătăți Observații
  Tarla(Sola)Parcelaha mp Nord Est Sud Vest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Păduri
  7. Alte te- renuri neagrico-le
  TOTAL:
  B. Suprafața primită în intravilan
  Nr. crt.Categoria de folosințăNr. topograficSuprafața Vecinătăți Observații
  Tarla(Sola)Parcelaha mp Nord Est Sud Vest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Curți, construc-ții
  7. Alte te- renuri
  TOTAL:
  TOTAL GENERAL (A+B) .......... ha ...... mp, din care: Arabil ....................... ha ...... mp Vii .......................... ha ...... mp Livezi ....................... ha ...... mp Pășuni ....................... ha ...... mp Fânețe ....................... ha ...... mp Păduri ....................... ha ...... mp Curți, construcții ........... ha ...... mp Alte terenuri ................ ha ...... mp
  (la 04-10-2005, Titlul anexei 20 la regulament a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. ) Denumirile "direcția generală pentru agricultură și industrie alimentară", "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 20 la regulament au fost înlocuite cu denumirile "direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală" și "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 21la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând suprafețele de teren rămase neatribuite,
  care se administrează de consiliul local
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0. = Nr. crt. 1. = Tarlaua și parcela din planul de situație 2. = Suprafața totala -ha- din care: 3. = Arabil -ha- 4. = Vii -ha- 5. = Livezi -ha- 6. = Pajiști -ha- 7. = Alte terenuri neagricole -ha- 8. = Observații NOTĂ: În coloana 8 se evidențiază folosință existenta a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.
   +  Anexa nr. 22la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate
  în limita suprafeței de teren de 10 ha de proprietar deposedat,
  care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate
  și pentru diferența dintre aceasta suprafața și cea pe care au adus-o
  în cooperativa agricola de producție sau care a fost preluată în orice
  mod de aceasta, până la limita suprafeței de 50 ha de proprietar deposedat,
  potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, cu modificările
  și completările ulterioare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața de teren agricol adusă sau preluată în cooperativa agricola de producție - ha - ────────────────────────────────────────────Nr. Numele și din care:crt. prenumele TOTAL, ─────────────────────────────── Observații reconstituit diferența 10 ha solicitată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, .................... .....................
   +  Anexa nr. 23la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice pentru care nu exista suprafețe de teren
  suficient agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate
  prin cerere, cărora li se vor acorda diferența de teren/despăgubiri
  pentru diferența de teren neretrocedată, precum și în cazurile în care
  nu sunt terenuri agricole disponibile pentru a fi reconstituite în
  conformitate cu prevederile art. 3 alin (4) din Legea nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele Suprafața neretrocedată Diferența de teren/ Observațiicrt. și prenumele - ha - Despăgubiri cuvenite──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala) .................. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ..........................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 23 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 24la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul
  localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și
  se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de
  hidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sau
  vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de
  proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ...................... .........................
   +  Anexa nr. 24a)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice și juridice ale căror terenuri din extravilanul
  localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și se găsesc
  incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroameliorații, sau de alta
  natură, care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate
  prevăzut de art. 4, alin (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și
  completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele/ Suprafața Observațiicrt. Denumirea - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ...................... .........................
   +  Anexa nr. 24b)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice sau juridice, inclusiv cooperativele
  piscicole sau alte forme asociative prevăzute la art. 26 alin. (1),
  ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv
  și se află amenajări piscicole, sere sau plantații de hamei, de duzi,
  plantații viticole sau pomicole, care au solicitat prin cereri
  reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. (4)
  alin. (1)^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completări ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ...................... .........................
   +  Anexa nr. 24c)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice sau juridice, ale căror terenuri
  au trecut în proprietatea statului în mod abuziv și pe care s-au
  efectuat investiții, neamortizate până la intrarea în vigoare a
  Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare,
  care au solicitat prin cereri reconstituirea dreptului de
  proprietate prevăzut de art. (4) alin. (1)^2 din Legea nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ...................... .........................
   +  Anexa nr. 24d)la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice sau juridice ale căror terenuri au trecut în proprietatea statului în mod abuziv,
  de pe care investițiile au fost vândute cu respectarea legii, care au solicitat prin cereri
  reconstituirea dreptului de proprietate prevăzut de art. 4 alin. (1^3) și (1^10) din Legea nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumeleSuprafața - ha -Observații
  0123
  TOTAL:

  Primar,
  ............
  Secretar,
  ................
  (la 02-03-2023, Anexa nr. 24d) a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 167 din 1 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 02 martie 2023 )
   +  Anexa nr. 25la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul
  de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în limita suprafeței de teren de până la 10 ha de familie,
  și cărora li s-a aplicat cota de reducere, care au solicitat
  prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2)
  din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața de teren agricol de până la 10 ha de familie deținută în proprietate - ha - ────────────────────────────────────────────Nr. Numele și din care:crt. prenumele TOTAL, ─────────────────────────────── Observații reconstituit diferența cu reducere solicitată──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, .................. ......................
   +  Anexa nr. 26la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând suprafețele de teren revendicate de 2 solicitanți,
  dintre care unul este proprietarul deposedat prin măsurile
  abuzive aplicate în perioada anilor 1945 -1990, iar cel de-al
  doilea este persoana care a fost împroprietărită cu teren
  preluat de la fostul proprietar, teren ce a fost preluat sub
  orice formă de cooperativă, care se vor restitui în natură
  ambilor solicitanți, în limita resurselor de teren existente,
  conform prevederilor art. 6 alin.2^1 din Legea nr. 1/2000, cu
  modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ..................... .............
   +  Anexa nr. 27la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar
  la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol în
  temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificată, și cărora li se
  restituie în natură suprafețe agricole, pe baza documentelor care atestă
  fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, .................... Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ........................-------------Titlul anexei 27 la regulament a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 27 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 28la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universităților și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea instituției Suprafața Observațiicrt. - ha -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Prefect, Secretar general, ........... ..................... Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ..........................------------Anexa 28 la regulament a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005, conform pct. 8 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 29la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a reconstituit
  dreptul de proprietate la institutele și stațiunile de
  cercetare și producție agricolă, precum și la regiile
  autonome cu profil agricol sau la societățile naționale
  cu profil agricol, cărora li se restituie suprafețele de
  teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ....................... ..................... Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară(delegat) Directorul instituției, .......................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 29 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 30la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37, 38 și 39
  din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare,
  cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru
  terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața primită și
  cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Suprafața de teren solicitată de la 10 ha la 50 ha, din care pentru:Nr. Numele și ────────────────────────────────────────────────────Observațiicrt. prenumele persoane persoane persoane persoane fizice pre- fizice cu fizice cu fizice care văzute la drepturi la drepturi la au calitatea art. 37, 38 institutele regiile auto de locator și 39 din și statiu- -nome și la conform art. Legea fondului nile de societățile 25 din Legea funciar cercetare și naționale cu nr. 16/1994, nr. 18/1991, producție profil agri- cu modificările republicată, agricola, în col, în con- și completările cu conformitate formitate cu ulterioare modificările cu Legea nr. Legea nr. și completările 46/1992 46/1992 ulterioare, cărora li s-a stabilit calitatea de acționar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, ..................... Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Primar, ..................... Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ............................-------------Titlul anexei 30 la regulament și titlul coloanei a 2-a din tabel au fost modificate de pct. 9 și 10 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 30 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 31la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele juridice îndreptățite să li se acorde
  despăgubiri pentru reconstituirea dreptului de proprietate,
  în cazul în care restituirea în natură nu este posibil de
  realizat, conform prevederilor Legii nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Persoana Suprafața neretrocedată Despăgubiri cuvenite Observațiicrt. juridica - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala) .................. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ..............................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 31 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 32la regulament
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult,
  care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol pe care
  le-au avut, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000,
  cu modificările și completările ulterioare
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unității de cult Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Centre eparhiale până la 100 ha - - b) Protoierii până la 50 ha - - c) Mânăstiri și schituri până la 50 ha - - d) Parohii și filii până la 10 ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ...................... .............................. Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, .................................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 32 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.
   +  Anexa nr. 33  +  Anexa nr. 33la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând structurile reprezentative ale unităților de cult nou-înființate, cărora li se constituie dreptul de proprietate în limiteleart. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, din terenurile disponibile ale consiliului local, conform alin. (1^1) al art. 23 din aceeași lege────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea unității de cult Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala) .............. Oficiul de cadastru, și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ...........................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 33 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa nr. 34la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic, școlile generale din mediul rural și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, în limita a 50 ha, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafața avută Suprafața restituită Observațiicrt. unității în proprietate în proprietate - ha - - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, .......... ............ Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, .........................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa nr. 34 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa nr. 35la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar cu profil agricol sau silvic și școlile generale din mediul rural, cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafața Suprafața Suprafața Observațiicrt. unității avută în restituită în atribuită în proprietate proprietate folosință - ha - - ha - - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ........... ...............  +  Anexa nr. 36la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând suprafețele proprietăților de stat prevăzute la art. 22^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea proprietății de stat și Suprafața Observațiicrt. modul de proveniență a terenurilor - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, ............ .............. Agenția Domeniilor Statului (sucursala) Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ..........................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa nr. 36 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa nr. 37la regulamentLocalitatea ...............Județul ............. TABEL NOMINAL cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, persoane fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, conform art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Suprafața de pădure reconstituită anterior - ha B - Total, din care: C - în terenuri cu destinație forestieră D - în terenuri cu destinație agricolă E - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere F - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și Numele și Suprafața Suprafața Diferența Informațiicrt. prenumele prenumele terenurilor acceptată A de asupra autorului persoanelor forestiere de suprafață amplasamentului (persoana solicitante avută în comisie ce urmează deposedată) proprietate - ha- să fie - ha - primită - ha - ─────────────────────── ───────────────────────── B C B C B C D E F──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic, ......... ........... ........................  +  Anexa nr. 38la regulamentJudețul ..................Comuna ..................... TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe amplasamente care și-au schimbat folosința inițială a terenului, potrivitart. 29^1 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare Semnificația coloanei din tabelul de mai jos este următoarea: A - Parcelă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea Opțiuni ObservațiiN persoanei Folosința Supra- Folosința Amplasament despă-r. juridice inițială fața actuală propus în gubiric sau a terenului solici- a teren cur numele și solicitat tată terenului folosințat. prenumele - ha - agricolă persoanei ─────────────── fizice Tarla Parcela────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Seful ocolului silvic, ............. ............. .............  +  Anexa nr. 39la regulamentLocalitatea ...............Județul ................. TABEL NOMINAL cuprinzând foști membri persoane juridice, precum și persoane fizice și moștenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obști de moșneni în devălmășie, obști răzășești nedivizate, păduri grănicerești, păduri comunale provenite din păduri grănicerești și alte forme asociative asimilate acestora), cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, conform art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Numele și prenumele membrului formei asociative B - Numele și prenumele persoanelor solicitante C - TOTAL, din care: D - în terenuri cu destinație forestieră E - în terenuri cu destinație agricolă F - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere G - Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea A Suprafața B Suprafața Informații Observațiicrt. formei terenurilor terenurilor asupra asociative forestiere forestiere, amplasamentului**) care a deținută în acceptată avut în indiviziune de comisie proprietate de membrul - ha - terenuri formei forestiere asociative*) ──────────── ─────────────────────────────── C D E C D E F G──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL x FORMĂ ASOCIATIVĂ:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic, .......... ............ ................__________ *) Mărimea suprafeței se calculează în conformitate cu precizările art. 28 alin. (3) din regulament.**) Informațiile asupra amplasamentului se redau la rubrica TOTAL a fiecărei forme asociative înscrise în tabel.***) Cererea se formulează de către reprezentantul legal al formei asociative, respectiv de comisia ad-hoc a formei asociative. (la 04-10-2005, Anexa nr. 39 la regulament a fost completată de textul ***) de pct. 9 și 10 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005. )  +  Anexa nr. 40la regulamentLocalitatea ..............Județul ................. TABEL NOMINAL cuprinzând unitățile de cult și instituțiile de învățământ cărora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - TOTAL, din care: B - în terenuri cu destinație forestieră C - în terenuri cu destinație agricolă D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafața Suprafața Informații Observațiicrt. unității de rezultată terenurilor asupra cult sau a din acte a forestiere amplasamentului instituției terenurilor acceptată de învățământ forestiere, de comisie care a deținută - ha - solicitat anterior (la reconstituirea deposedare) dreptului de - ha - proprietate ─────────────────────────────────────────────── A B C A B C D Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic, .......... ........... ..............  +  Anexa nr. 41la regulamentLocalitatea ..................Județul .................. TABEL NOMINAL cuprinzând comunele, orașele sau municipiile cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - TOTAL, din care: B - în terenuri cu destinație forestieră C - în terenuri cu destinație agricolă D - Identificarea în amenajamentele silvice a terenurilor forestiere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Suprafața Suprafața Informații Observațiicrt. comunei/ rezultată terenurilor asupra orașului/ din acte a forestiere amplasamentului municipiului terenurilor acceptată îndreptățit forestiere, de comisie la deținută - ha - reconstituirea anterior (la dreptului de deposedare) proprietate - ha - ─────────────────────────────────────────────── A B C A B C D Identificarea în cadastrul agricol a terenurilor cu destinație agricolă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic, ......... ........... ..............  +  Anexa nr. 42la regulamentJudețul ............ TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li se reconstituie dreptul de proprietate pe amplasamente situate în afara limitelor de competență ale comisiilor locale Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Numărul hotărârii de validare a comisiei județene B - Numărul anexei din documentația comisiei locale C - Numărul poziției din anexa la documentația comisiei locale D - Comună E - Tarla F - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Denumirea A B C Suprafața Motivația Amplasament încrt. persoanei comisiei validată nerespectării limitele județului, juridice locale - ha - amplasamentului stabilit de sau inițial comisia județeană numele și ───────────────────── prenumele Cadastru Cadastru persoanei general forestier fizice ───────────────────── D E F Ocol UP UA silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic, ......... ........... .............  +  Anexa nr. 43la regulamentJudețul ................Comuna ................... TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și juridice cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru terenuri forestiere pe care nu se poate face punerea în posesie pe vechiul amplasament și care urmează să primească despăgubiri Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Numărul hotărârii de validare a comisiei județene B - Numărul poziției din anexa la hotărârea comisiei județene C - Baza juridică de acordare a despăgubirilor D - Observații E - Comună F - Tarla G - Parcelă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea A B Suprafața Amplasament inițial C Sursa Modalități Dcrt. persoanei validată stabilit de de de plată juridice - ha - comisia comunală finanțare sau ______________________ numele și Cadastru Cadastru prenumele general forestier persoanei ______________________ fizice E F G Ocol UP UA silvic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, Șeful ocolului silvic, ......... ............ ..............  +  Anexa nr. 44la regulament PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. .........., încheiat astăzi, ............. Județul ...................................... Comuna ....................................... Subsemnații: .............., în calitate de primar, ..............., încalitate de secretar, ........., în calitate de specialist în măsurătoritopografice, ..................., în calitate de reprezentant al deținătoruluilegal al terenului ce se predă, și ...................., în calitate deproprietar (posesor al buletinului/cărții de identitate seria ......;nr. ................, eliberat/eliberată de Poliția ........)/reprezentantlegal (Împuternicirea nr. ........., legalizată la Biroul notarial .......),am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeței de ..... hateren forestier, validată de comisia județeană prin Hotărârea/hotărârilenr. .................. la poziția ........... din anexa nr. ...... (nr. .....la poziția ...... din anexa nr. ........). Categoria terenului, amplasamentul cadastral și vecinătățile acestuiasunt prezentate în tabelul de mai jos: Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - tarla; B - parcelă; C - deținători.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vecinătățile Suprafața Amplasamentul amplasamentuluiNr. Categoriile de terenuri ───────── Ocolul cadastral cadastralcrt. ha mp silvic general ────────────────────────────── general forestier Punctul ────────────────── cardinal C A B UP UA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren forestier înscris în amenajamentul silvic 2. Pășune împădurită 3. Alte terenuri cu vegetație forestieră──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total suprafață pusă în posesie:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Predarea s-a făcut în urma unei inspecții de fond la care a participatproprietarul/reprezentantul legal, iar în prezent nu există cioturi de arborinemarcate cu ciocane silvice. Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeței primites-au folosit următoarele: .............................. . Domnul/doamna ......, în calitate de proprietar/reprezentant/reprezentantălegal/legală, declară că a luat cunoștință de prevederile legale referitoarela obligația respectării regimului silvic. De la această dată paza șiadministrarea terenului preluat vor fi asigurate în conformitate cudispozițiile art. 35 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completărileulterioare. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în4 exemplare (două pentru comisia locală, unul pentru proprietar și unulpentru cel care predă). Primar, Secretar, Specialist în măsurători topografice, .......... ............ ..................................... Reprezentant al deținătorului legal al terenului ce se predă, Proprietar/Reprezentant legal, ................................... .............................------------Anexa 44 la regulament a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005, conform pct. 12 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 45la regulament ROMÂNIA COMISIA JUDEȚEANă PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Județul ..................... Codul .................. Nr. ............ Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenu- rilor, constituită în baza Ordinului prefectului nr. ......./..............., analizând propunerile comisiei comunale/orășenești/municipale, în baza preve- derilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, emite următorul TITLU DE PROPRIETATE Persoana fizică/Persoana juridică ........................... (moștenitorii defunctului/defunctei) ........................, având domiciliul/sediul în comuna (satul)/orașul/municipiul .............., județul/sectorul .........., primește în proprietate o suprafață totală de ............... ha ........ mp, teren cu vegetație forestieră, din care: .......... ha ....... mp, din fondul forestier național (cu destinație forestieră); .......... ha ........ mp, din afara fondului forestier național (cu destinație agricolă), situată pe teri- toriul comunei/orașului/municipiului/sectorului ................, structurată și amplasată conform celor menționate pe verso și pusă în posesie conform Procesului-verbal nr. ............/................ Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce decurg din Constituția României și din legislația cu specific silvic în vigoare. Prefect, Secretar general, Inspectoratul silvic teritorial ........... ................... Inspector-șef, ............................ Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Director general, ...................... Data .............. SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Tarla B - Parcelă C - Deținători(verso)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Categorii de terenuri Suprafața Ocolul Amplasamentul Vecinătăți alecrt. silvic cadastral amplasamentului cadastral general ───────────────── general forestier ───────── ───────────────── ──────────────── ha mp A B UP UA Punct C cardinal──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Teren forestier înscris în amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Pășune împădurită──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Alte terenuri cu vegetație forestieră necuprinse în amenajamentul silvic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL suprafață pusă în posesie:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 45 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.  +  Anexa nr. 46la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice și persoanele juridice care au formulat cereri în baza Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 33 din Legea nr. 1/2000,cu modificările și completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele persoanelor Suprafața solicitată Observațiicrt. fizice și juridice - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, .............. ..................  +  Anexa nr. 47la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, aprobate potrivit Legii nr. 1/2000, sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, .......... ...............  +  Anexa nr. 48la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafețelor disponibile, potrivitart. 36 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Secretar, .......... ...............  +  Anexa nr. 49la regulament TABEL NOMINAL cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate potrivit art. 37 din Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Numele și prenumele Suprafața restituită Despăgubiri Observațiicrt. - ha -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Primar, Agenția Domeniilor Statului (sucursala) .............. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară (delegat) Directorul instituției, ..........................-------------Denumirea "oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie" din anexa 49 la regulament a fost înlocuită cu denumirea "oficiul de cadastru și publicitate imobiliară" conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.120 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 4 octombrie 2005.--------