LEGE nr. 134 din 12 iulie 2019privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 17 iulie 2019  (la 03-09-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul III din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, prin reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, care se desființează, ca instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul medicamentelor de uz uman, dispozitivelor medicale și evaluării tehnologiilor medicale, în subordinea Ministerului Sănătății. (2) ANMDMR are sediul în municipiul București, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sectorul 1.(3) ANMDMR se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și cu regulamentul propriu de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului sănătății.(4) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, ANMDMR poate înființa structuri teritoriale, fără personalitate juridică, prin decizie a președintelui.  +  Articolul 2Domeniul de activitate al ANMDMR constă în: a) autorizarea medicamentelor de uz uman, a unităților de producție și distribuție angro a medicamentelor de uz uman;b) supravegherea unităților de producție, distribuție angro și a calității medicamentelor în piață și controlul în utilizare al medicamentelor de uz uman;c) inspecția de supraveghere a activității în farmacii comunitare, oficine locale de distribuție, farmacii cu circuit închis și drogherii cel puțin o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie;d) reglementarea domeniului dispozitivelor medicale;e) supravegherea pieței de dispozitive medicale;f) avizarea unităților cu activități de comercializare și prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale;g) înregistrarea dispozitivelor medicale introduse pe piață sau puse în funcțiune în România, producătorilor interni, reprezentanților autorizați, importatorilor și distribuitorilor de dispozitive medicale;h) inspecția și controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare;h^1) emiterea certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale; (la 03-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) h^2) emiterea avizelor de vamă, conform dispozițiilor art. 12 lit. b) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date, cu modificările și completările ulterioare; (la 03-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) h^3) evaluarea, desemnarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității în domeniul dispozitivelor medicale; (la 03-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) i) evaluarea tehnologiilor medicale a medicamentelor de uz uman, dispozitivelor și echipamentelor medicale de înaltă performanță;j) autorizarea investigațiilor clinice pentru dispozitivele medicale și evaluarea performanței pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro; (la 03-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) k) autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman, precum și unitățile medicale în care se vor desfășura studii clinice de fază I și bioechivalență; (la 24-03-2022, Litera k) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 19, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 23 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 24 martie 2022 ) l) monitorizarea siguranței medicamentelor de uz uman prin activitatea de farmacovigilență. (la 03-09-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, ANMDMR exercită următoarele funcții:a) de elaborare a reglementărilor, politicilor și strategiilor naționale în domeniul medicamentului, dispozitivelor medicale și evaluării tehnologiilor medicale;b) de control, prin care se asigură supravegherea și verificarea respectării reglementărilor specifice domeniului său de activitate;c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Ministerului Sănătății, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate.  +  Capitolul II Atribuțiile ANMDMR  +  Articolul 4(1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, ANMDMR colaborează cu Ministerul Sănătății, instituții ale administrației publice centrale și locale, organizații profesionale, precum și cu alte organizații interne și internaționale din domeniul sanitar.(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, ANMDMR poate colabora cu experți externi, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.(3) În domeniul medicamentului, ANMDMR are, în conformitate cu prevederile legale, următoarele atribuții principale:1. elaborează norme și alte reglementări cu caracter obligatoriu, privind medicamentele de uz uman, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătății;2. eliberează autorizația de punere pe piață pentru medicamentele de uz uman, reînnoirea și orice alte modificări ale acesteia; eliberează autorizația de import paralel, reînnoirea și orice alte modificări ale acesteia; informează lunar Ministerul Sănătății cu privire la autorizațiile de punere pe piață eliberate;3. supraveghează și controlează calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricație, import, distribuție angro și en détail, prin inspecții periodice și activități de control planificate sau inopinate, precum și în toate situațiile în care există reclamații și/sau alerte privind calitatea și efectul acestora și răspunde la solicitările Ministerului Sănătății privind realizarea de inspecții și activități în domeniul său de competență;4. inspecția de supraveghere a activității în farmacii comunitare, oficine locale de distribuție, farmacii cu circuit închis și drogherii cel puțin o dată la 5 ani sau ori de câte ori este nevoie;5. autorizează și controlează studiile clinice cu medicamentele de uz uman, precum și unitățile medicale în care se vor desfășura studii clinice de fază I și bioechivalență; (la 24-03-2022, Punctul 5. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 19, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 29 din 23 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 24 martie 2022 ) 5^1. efectuează studii privind utilizarea medicamentelor de uz uman; (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 6. efectuează analize de laborator privind calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de autorizare, supraveghere a calității, respectiv eliberare oficială a seriilor pentru medicamente imunologice sau medicamente derivate din sânge uman ori plasmă umană, precum și la solicitarea altor organe ale administrației publice centrale și locale;7. organizează și controlează activitatea de farmacovigilență, elaborează informări privind activitatea de farmacovigilență; (la 03-09-2021, Punctul 7. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 8. avizează și controlează publicitatea și lizibilitatea la medicamentele de uz uman, în conformitate cu reglementările în vigoare;9. elaborează și actualizează Nomenclatorul cuprinzând medicamentele autorizate de punere pe piață în România, precizând pentru fiecare medicament clasificarea pentru eliberare;10. comunică anual Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene schimbările ce au fost făcute în Nomenclatorul cuprinzând medicamentele autorizate de punere pe piață în România;11. cooperează cu organisme naționale și internaționale privind elaborarea Farmacopeii europene;12. asigură funcționarea unui serviciu de informare privind medicamentele de uz uman; elaborează și publică, în format electronic, Buletinul informativ al ANMDMR, publicații de specialitate și de informare specifice;13. colaborează cu Ministerul Sănătății și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate la elaborarea listei cu medicamente de uz uman din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală, cu sau fără contribuție personală;14. decide, după caz, suspendarea, retragerea sau modificarea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele de uz uman; comunică decizia privind suspendarea sau retragerea autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele de uz uman Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 48 de ore;15. prestează servicii de consultanță științifică și activități specifice competențelor sale;16. inițiază, negociază și încheie acorduri și documente de cooperare națională și internațională, în limita competențelor sale;17. organizează reuniuni de lucru, cursuri de instruire, cursuri de formare și perfecționare, proiecte de cercetare și manifestări științifice în domeniul medicamentelor de uz uman;18. constată încălcarea dispozițiilor legale în domeniul său de activitate și aplică sancțiunile corespunzătoare, în conformitate cu legislația în vigoare;19. desfășoară alte activități specifice domeniului său de activitate, dispuse de Ministerul Sănătății; (la 03-09-2021, Punctul 19. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 20. eliberează certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricație pentru fabricanți de substanțe active sau fabricanți de medicamente de uz uman din țări terțe, pe baza raportului favorabil de inspecție întocmit de inspectorii ANMDMR;21. eliberează autorizația de distribuție angro pentru distribuitori angro de medicamente de uz uman, pe baza raportului favorabil de inspecție întocmit de inspectorii ANMDMR, precum și certificatul privind conformitatea cu buna practică de distribuție angro; (la 03-09-2021, Punctul 21. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 22. eliberează autorizația de fabricație pentru fabricanți/importatori români de medicamente de uz uman/medicamente de uz uman pentru investigație clinică, pe baza raportului favorabil de inspecție întocmit de inspectorii ANMDMR, precum și certificatul privind conformitatea cu buna practică de fabricație; (la 03-09-2021, Punctul 22. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 23. eliberează certificatul de bună practică de laborator pentru unități care sunt implicate în desfășurarea studiilor nonclinice, respectiv a studiilor clinice de bioechivalență prevăzute de legislația pentru autorizarea medicamentelor de uz uman;24. efectuează inspecții la deținătorii de autorizații de punere pe piață pentru verificarea respectării obligațiilor acestora atât în domeniul activităților de farmacovigilență, cât și al altor obligații care le revin conform legislației în domeniul medicamentelor de uz uman;25. eliberează certificatul care atestă calitatea de persoană calificată solicitanților care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație;26. eliberează certificatul de produs medicamentos în formatul Organizației Mondiale a Sănătății și avizează declarațiile de export pentru medicamente de uz uman;27. eliberează autorizații pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale;28. desfășoară activități de prevenire a pătrunderii în lanțul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate, în conformitate cu prevederile legale;29. desfășoară activități cu privire la evidența și controlul brokerilor de medicamente de uz uman;29^1. desfășoară activități cu privire la înregistrarea fabricanților, importatorilor și distribuitorilor de substanțe active care vor fi utilizate ca materii prime pentru medicamentele de uz uman; (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 29^2. eliberează solicitanților avize de donații de medicamente de uz uman; (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 29^3. decide, după caz, suspendarea, retragerea autorizațiilor de fabricație/certificatelor privind conformitatea cu buna practică de fabricație, autorizațiilor de distribuție angro/certificatelor de bună practică de distribuție, certificatelor de bună practică de laborator, certificatelor care atestă calitatea de persoană calificată; (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 30. efectuează și participă la evaluările privind calitatea, eficacitatea și siguranța medicamentelor de uz uman autorizate prin procedura centralizată (CAT, PRAC, PDCO, CHMP etc.), prin experți proprii sau externi;31. participă la reuniunile și grupurile de lucru la nivelul Uniunii Europene din domeniul medicamentelor de uz uman;32. introduce informațiile privind autorizațiile de punere pe piață pe care le-a eliberat în baza de date a Uniunii Europene, administrată de Agenția Europeană a Medicamentelor în numele Uniunii Europene, și furnizează la cererea Comisiei Europene sau a oricărui stat membru toate informațiile adecvate privind autorizațiile individuale de punere pe piață pe care le-a eliberat;33. monitorizează piața medicamentului în vederea respectării și aplicării legislației specifice, urmărește statistici și prognoze care au legătură cu obiectul de activitate, în vederea elaborării și propunerii de acte normative;34. întreprinde demersurile legale în vederea asigurării în permanență de către deținătorul autorizației de punere pe piață/reprezentantul deținătorului autorizației de punere pe piață și distribuitorul angro a unei game adecvate de medicamente care să răspundă necesităților pacienților; (la 03-09-2021, Punctul 34. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 35. poate adopta decizii de menținere/excludere de pe piață a produselor autorizate național înainte de anul 2006, numai pe baza rapoartelor risc-beneficiu ale deținătorului de autorizație de punere pe piață și a documentelor care au stat la baza autorizării;36. sesizează Ministerul Sănătății cu privire la discontinuitățile în aprovizionarea pieței cu medicamente, semnalate în urma raportărilor lunare ale punerii pe piața din România;37. întreprinde demersurile legale în vederea asigurării continuității aprovizionării, prevenirii sau atenuării deficitului în aprovizionarea cu medicamente prin companiile deținute integral de statul român prin Ministerul Sănătății, precum și prin alte modalități legale; (la 25-07-2022, Punctul 37. din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 249 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) 38. asigură cooperarea administrativă cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitor la prestarea serviciilor în domeniul medicamentului de uz uman, prin intermediul Ministerului Sănătății și al sistemului de informare al pieței interne - IMI, instituit de Comisia Europeană. (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (4) În domeniul dispozitivelor medicale, ANMDMR, în conformitate cu prevederile legale, are următoarele atribuții principale:1. elaborează norme și alte reglementări cu caracter obligatoriu privind dispozitivele medicale, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătății;2. participă în cadrul grupurilor de lucru interministeriale la elaborarea normelor pentru armonizarea și implementarea reglementărilor în domeniul dispozitivelor medicale, la solicitarea Ministerului Sănătății;3. participă la reuniunile și grupurile de lucru la nivelul Uniunii Europene din domeniul dispozitivelor medicale;4. elaborează din punct de vedere tehnic poziția României și mandatul de reprezentare față de propunerile de acte legislative comunitare și temele grupurilor de lucru de la nivelul Uniunii Europene pe domeniul dispozitivelor medicale și le transmite Ministerului Sănătății;5. elaborează listele cuprinzând standardele românești care adoptă standardele europene armonizate cu directivele europene în domeniul dispozitivelor medicale și le supune aprobării ministrului sănătății;6. organizează reuniuni de lucru, cursuri de instruire, cursuri de formare și perfecționare, proiecte de cercetare și manifestări științifice în domeniul dispozitivelor medicale;7. evaluează și desemnează organismele de certificare pe domeniul dispozitivelor medicale, supune aprobării ministrului sănătății lista organismelor desemnate și notifică aceste organisme prin procedura electronică gestionată de Comisia Europeană;8. evaluează competența organismelor notificate pe baza normelor metodologice elaborate prin ordin al ministrului sănătății și retrage notificarea atunci când organismul notificat nu mai corespunde criteriilor specificate care au stat la baza desemnării;9. evaluează și avizează unitățile cu activități de comercializare și prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, în conformitate cu legislația în vigoare;10. înregistrează dispozitivele medicale introduse pe piață sau puse în funcțiune în România, producătorii interni, reprezentanții autorizați, importatorii și distribuitorii de dispozitive medicale, potrivit reglementărilor în vigoare;11. elaborează și actualizează baza națională de date în conformitate cu prevederile legislației naționale care transpun directivele europene;12. asigură introducerea în baza europeană de date Eudamed a datelor din baza națională, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2010/227/UE din 19 aprilie 2010 cu privire la Banca europeană de date referitoare la dispozitivele medicale - Eudamed;13. decide asupra clasificării unui dispozitiv medical în cazul unei dispute între producător și organismul responsabil cu evaluarea conformității;14. autorizează, în cazuri bine justificate, introducerea pe piață și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale individuale, atunci când aceasta este în interesul politicii de protecție a sănătății;15. autorizează desfășurarea procedurii de investigație clinică/evaluarea performanței cu dispozitivele medicale destinate investigațiilor clinice;16. supraveghează piața dispozitivelor medicale, conform reglementărilor în vigoare;17. dispune măsuri adecvate pentru retragerea de pe piață sau pentru interzicerea ori restrângerea introducerii pe piață sau a punerii în funcțiune a dispozitivelor medicale care pot compromite sănătatea și/sau securitatea pacienților și utilizatorilor;18. înregistrează și evaluează informațiile privind incidentele semnalate și acțiunile corective propuse în legătură cu dispozitivele medicale și implementează procedura de vigilență conform legislației armonizate în vigoare;19. asigură cooperarea administrativă cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, referitor la prestarea serviciilor în domeniul dispozitivelor medicale, prin intermediul Ministerului Sănătății și al sistemului de informare al pieței interne - IMI, instituit de Comisia Europeană;20. prestează servicii de consultanță științifică și activități specifice competențelor sale;21. asigură servicii de expertiză tehnică de specialitate, inspecție și/sau control, după caz;22. coordonează și derulează programe de informare la nivel național cu finanțare internă și/sau externă, în domeniul său de activitate;23. emite avize, confirmări și certificate de înregistrare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare;24. constată încălcarea dispozițiilor legale în domeniul său de activitate și aplică sancțiunile corespunzătoare, în conformitate cu legislația în vigoare;25. efectuează încercări și verificări de performanță și securitate pentru dispozitivele medicale second-hand;26. efectuează încercări și verificări de securitate pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, second-hand;27. emite avizul de utilizare atât pentru dispozitivele medicale second-hand, cât și pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, second-hand;28. efectuează controlul prin verificarea periodică a dispozitivelor medicale aflate în utilizare;29. emite aviz de vamă, conform legislației specifice în vigoare;30. emite certificat de liberă vânzare, conform legislației specifice în vigoare;31. emite, la cerere, negații cu privire la încadrarea unor produse sub incidența definiției dispozitivului medical;32. eliberează solicitanților avize de donații de dispozitive medicale; (la 03-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) 33. avizează și controlează publicitatea la dispozitivele medicale. (la 03-09-2021, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (5) În domeniul evaluării tehnologiilor medicale, ANMDMR reprezintă autoritatea națională competentă, în conformitate cu prevederile legale, și are următoarele atribuții principale:1. elaborează și revizuiește periodic metodologia națională și criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale și formatele rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale, în conformitate cu standardele internaționale; elaborează și implementează mecanismele de prioritizare în scopul evaluării tehnologiilor medicale aprobate prin ordin al ministrului sănătății;2. analizează și evaluează rapoartele redactate de instituții abilitate, organizații, experți sau cercetători externi, cu privire la evaluarea de tehnologii medicale, pentru obiectivitate, validitate, conformitate și rigoare științifică, la solicitarea furnizorilor sau a Ministerului Sănătății;3. colaborează cu organisme profesionale din sistemul de sănătate și instituții academice în vederea evaluării tehnologiilor medicale;4. colectează și analizează datele statistice relevante pentru evaluarea tehnologiilor medicale de la toate instituțiile sistemului de sănătate;5. asigură transparența procesului de fundamentare a deciziilor referitoare la evaluarea tehnologiilor medicale;6. evaluează documentația în baza mecanismului de evaluare a tehnologiilor medicale și emite decizia privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate;7. dezvoltă continuu capacitatea instituțională în domeniul evaluării tehnologiilor medicale, inclusiv prin activități de formare profesională; organizează reuniuni de lucru, cursuri de instruire, cursuri de formare și perfecționare, proiecte de cercetare și manifestări științifice în domeniu;8. participă la schimbul de informații științifice, la elaborarea de modele și instrumente de evaluare, precum și la realizarea de studii și materiale, în colaborare cu statele membre ale rețelei europene de evaluare a tehnologiilor medicale;9. participă, împreună cu Ministerul Sănătății, la proiecte de colaborare internațională cu alte instituții de profil;10. solicită comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății elaborarea protocoalelor terapeutice;11. analizează critic și avizează protocoalele terapeutice elaborate și/sau modificate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.  +  Articolul 5ANMDMR dispune măsuri adecvate pentru retragerea, interzicerea și/sau restrângerea introducerii pe piață a medicamentelor de uz uman și a dispozitivelor medicale care pot compromite sănătatea și/sau securitatea consumatorilor. (la 03-09-2021, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )  +  Articolul 6În exercitarea atribuțiilor de control, personalul împuternicit din cadrul ANMDMR sau din unitățile teritoriale ale acesteia are dreptul să solicite documente, iar operatorii economici și unitățile din sectorul public și privat au obligația să prezinte documente și să răspundă altor solicitări necesare verificării modului în care se aplică legislația din domeniul calității medicamentelor de uz uman și al dispozitivelor medicale.  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea ANMDMR  +  Articolul 7(1) ANMDMR este condusă de un președinte și doi vicepreședinți, numiți în condițiile legii prin ordin al ministrului sănătății.(2) Ministerul Sănătății organizează concurs pentru ocuparea posturilor de președinte și vicepreședinte, a cărui metodologie se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(3) Din punctul de vedere al salarizării, președintele și vicepreședinții se asimilează funcțiilor de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele ANMDMR emite decizii și instrucțiuni.(5) Președintele ANMDMR este ordonator terțiar de credite și reprezintă instituția în relațiile cu ministerele, cu autoritățile administrației publice, cu alte autorități și instituții publice din țară sau din străinătate, cu persoane fizice și juridice, precum și în justiție. Președintele ANMDMR poate delega, prin decizie, unuia dintre cei 2 vicepreședinți exercitarea atribuției de ordonator terțiar de credite, precum și alte atribuții, în perioada absenței temporare a acestuia din instituție, menționată expres în decizia de delegare. (la 03-09-2021, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), vicepreședinții ANMDMR îndeplinesc calitatea de ordonator terțiar de credite și reprezentant legal, pe perioada vacanței funcției de președinte al ANMDMR sau în situația în care acesta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor, pentru domeniile de activitate specifice structurilor organizatorice pe care le coordonează, după caz. În situația în care este numit un singur vicepreședinte prin ordin al ministrului sănătății, acesta îndeplinește calitatea de ordonator terțiar de credite și de reprezentant legal, pe perioada vacanței funcției de președinte sau în situația în care acesta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuțiilor. (la 03-09-2021, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (6) Structura organizatorică a ANMDMR se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea președintelui ANMDMR și cu avizul consiliului de administrație. ANMDMR este structurată pe direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente. În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a președintelui ANMDMR se pot organiza laboratoare, unități teritoriale de inspecție și/sau control și de supraveghere a pieței medicamentelor/de supraveghere a pieței dispozitivelor medicale/în utilizarea dispozitivelor medicale, de avizare a activităților în domeniul dispozitivelor medicale, precum și de control prin verificarea periodică a dispozitivelor medicale, cu respectarea numărului de posturi maxim aprobat. (la 03-09-2021, Alineatul (6) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (7) Numărul maxim de posturi este 500, inclusiv președintele și cei doi vicepreședinți.(8) Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea președintelui și cu avizul consiliului de administrație.(9) Unitățile teritoriale de inspecție și/sau control și de supraveghere a pieței medicamentelor/de supraveghere a pieței dispozitivelor medicale/în utilizarea dispozitivelor medicale, de evaluare a unităților de tehnică medicală, precum și de control prin verificarea periodică a dispozitivelor medicale sunt structuri fără personalitate juridică, în care își desfășoară activitatea personal medico-sanitar și/sau tehnic de specialitate.  +  Articolul 8(1) Consiliul de administrație al ANMDMR este constituit prin ordin al ministrului sănătății, cu mandat de 4 ani, și este format din:a) președintele ANMDMR;b) doi vicepreședinți ai ANMDMR;c) doi reprezentanți ai Ministerului Sănătății.(2) Președintele ANMDMR este și președintele consiliului de administrație.(3) Persoanele care ocupă funcții de conducere în cadrul ANMDMR pot participa în calitate de invitați la ședințele consiliului de administrație, la propunerea președintelui ANMDMR, fără drept de vot. (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )  +  Articolul 9Consiliul de administrație are următoarele atribuții:a) aprobă politica economică și financiară a ANMDMR;b) avizează propunerile de tarife pentru activitățile desfășurate de ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;c) aprobă raportul anual de activitate al ANMDMR;d) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și aprobă execuția acestuia;e) avizează structura organizatorică a ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;f) avizează Regulamentul de organizare și funcționare al ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;g) avizează statul de funcții al ANMDMR, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății;h) avizează propunerile privind administrarea patrimoniului, în ceea ce privește actualizarea situației și a datelor de identificare ale bunurilor imobile care fac parte din domeniul public al statului și care se află în administrarea ANMDMR, întreținerea, asigurarea pazei, protecției și conservarea acestor bunuri. (la 03-09-2021, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )  +  Articolul 10(1) Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui ANMDMR sau a reprezentanților Ministerului Sănătății.(2) Ordinea de zi a consiliului de administrație este stabilită de președintele ANMDMR, pe baza propunerilor acestuia, ale reprezentanților Ministerului Sănătății și a celor care întrunesc votul unei majorități simple din numărul total al membrilor consiliului de administrație.(3) Consiliul de administrație funcționează legal în condițiile în care este prezentă majoritatea simplă din numărul total al membrilor săi.(4) Hotărârile se aprobă în consiliul de administrație cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenți.(5) Ordinea de zi și documentele aferente acesteia se comunică membrilor consiliului de administrație în termenele stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație.(6) Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație se aprobă prin decizie a președintelui ANMDMR în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(7) Hotărârile consiliului de administrație cu caracter normativ se supun aprobării prin ordin al ministrului sănătății și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz; celelalte hotărâri ale consiliului de administrație, care nu au caracter normativ, se transmit spre informare ministrului sănătății și se publică pe site-ul ANMDMR.(8) Nu pot fi membri ai consiliului de administrație persoanele care, în mod direct sau prin soț/soție ori rude de până la gradul al IV-lea inclusiv, desfășoară activități sau dețin interese în societăți comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente de uz uman sau dispozitive medicale, conform legii.  +  Articolul 11(1) Consiliul științific al ANMDMR este constituit prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea președintelui ANMDMR, și este format din:a) președintele ANMDMR, vicepreședinții ANMDMR și 2 reprezentanți ai ANMDMR;b) un reprezentant al facultăților de medicină, la propunerea Asociației Universităților de Medicină și Farmacie din România;c) un reprezentant al facultăților de farmacie, la propunerea Asociației Decanilor Facultăților de Farmacie din România;d) un reprezentant propus de Asociația Alianța Universitară G6 - UMF;e) un reprezentant al Ministerului Sănătății;f) un reprezentant al Colegiului Farmaciștilor din România;g) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;h) un reprezentant al Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar. (la 03-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (2) Nominalizarea membrilor prevăzuți la alin. (1) se face de către reprezentantul legal al instituției sau organizației, după caz, pe care o reprezintă, la solicitarea președintelui ANMDMR sau a Ministerului Sănătății, după caz. (la 03-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (3) Președintele consiliului științific este ales dintre membrii acestuia.(3^1) Ședințele Consiliului științific al ANMDMR sunt ședințe publice pentru toate problemele cu caracter general, exceptând cele cu caracter confidențial, organizate în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. (la 27-02-2023, Alineatul (3^1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 44 din 24 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 24 februarie 2023 ) (4) Consiliul științific stabilește politica științifică a ANMDMR.(5) Consiliul științific se întrunește de cel puțin 3 ori pe an. Consiliul științific se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui ANMDMR, a reprezentantului Ministerului Sănătății sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(6) Ordinea de zi a ședințelor consiliului științific este stabilită de președintele consiliului științific al ANMDMR și include cu prioritate: activitatea științifică desfășurată de ANMDMR între două ședințe, modul de punere în aplicare a politicii științifice a ANMDMR, propuneri ale președintelui ANMDMR, propuneri ale Ministerului Sănătății, ale Academiei de Științe Medicale sau propuneri care întrunesc votul unei treimi din numărul membrilor consiliului științific.(7) Consiliul științific poate delibera numai dacă este întrunită majoritatea simplă din numărul total al membrilor săi.(8) Hotărârile consiliului științific se aprobă cu majoritate simplă din numărul total al membrilor prezenți.(9) Hotărârile consiliului științific se transmit spre informare ministrului sănătății și se publică pe site-ul ANMDMR. (la 03-09-2021, Alineatul (9) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (10) Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului științific se aprobă prin decizie a președintelui ANMDMR în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12Componența nominală a consiliului științific se aprobă pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.  +  Articolul 13(1) Nu pot fi membri ai consiliului științific persoanele care, în mod direct sau prin soț/soție ori rude de până la gradul al IV-lea inclusiv, desfășoară activități sau dețin interese în societăți comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente de uz uman sau dispozitive medicale, conform legii.(2) Membrii consiliului științific sunt obligați să declare interesele personale pe care le au ei, soțul, soția, precum și rudele de până la gradul al IV-lea inclusiv ale acestora față de societățile comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente de uz uman sau dispozitive medicale din țară ori din străinătate, înainte de numirea în funcție și ori de câte ori este nevoie sau intervin modificări în relația cu acestea.(3) Membrii consiliului științific au obligația de a declara posibilele conflicte de interese față de una dintre problemele dezbătute în ședințele consiliului științific, să se abțină de la vot și să părăsească sala de ședințe.  +  Articolul 14Consiliul de administrație, de comun acord cu consiliul științific, dezvoltă relații de colaborare între agenție și reprezentanți ai pacienților, consumatorilor, operatorilor economici și ai instituțiilor academice; relațiile de colaborare pot include participarea acestora la activitățile agenției, în condițiile stabilite în prealabil de consiliul de administrație, de comun acord cu consiliul științific.  +  Capitolul IV Dispoziții comune  +  Articolul 15Președintele ANMDMR și cei doi vicepreședinți, după caz, răspund de ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație și ale consiliului științific.  +  Articolul 16(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, ANMDMR preia pe bază de protocol de predare-preluare toate drepturile și obligațiile, precum și toate celelalte bunuri aflate în patrimoniul ANMDM.(2) ANMDMR preia întreg personalul ANMDM, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data preluării.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, regulamentul de organizare și funcționare al ANMDMR.  +  Capitolul V Finanțare  +  Articolul 17(1) Finanțarea ANMDMR se asigură din venituri proprii ale ANMDMR, realizate din încasarea tarifelor percepute conform legislației în vigoare, și subvenție acordată de la bugetul de stat.(2) Pentru activitățile desfășurate conform atribuțiilor care îi sunt conferite, ANMDMR percepe tarife, stabilite prin ordin al ministrului sănătății. Sumele încasate din tarifele achitate pentru activități specifice ale ANMDMR constituie venituri proprii și pot fi utilizate de la data încasării acestora (la 03-09-2021, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) (3) Veniturile realizate din taxele încasate de ANMDMR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, constituie venituri la bugetul de stat.(4) Veniturile proprii neutilizate se reportează de la un an la altul, cu aceeași destinație.  +  Capitolul VI Personal și salarizare  +  Articolul 18(1) Personalul ANMDMR este constituit din personal contractual.(2) Angajarea, promovarea în funcții, grade sau trepte profesionale și eliberarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare, iar încadrarea și salarizarea acestuia se fac potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din fonduri publice.(3) Consiliul de administrație al ANMDMR poate aproba pentru salariații ANMDMR desemnați ca titulari sau înlocuitori în Consiliul de administrație al Agenției Europene a Medicamentului, denumită în continuare EMA, cu excepția președintelui ANMDMR și a celor doi vicepreședinți, în comitetele științifice și grupurile de lucru ale EMA, ale Întâlnirilor șefilor agențiilor medicamentului, ale grupului de coordonare pentru procedurile de recunoaștere mutuală și descentralizată, ale Directoratului European pentru Calitatea Medicamentelor, ale Consiliului Europei, ale Consiliului Uniunii Europene, ale Schemei de cooperare în domeniul inspecțiilor farmaceutice și ale Comisiei Europene și alte grupuri de lucru din domeniul de activitate al ANMDMR, precum și pentru salariații nominalizați, prin decizie a președintelui ANMDMR, să facă parte din echipe mixte în vederea realizării activităților specifice și salariații participanți în procesul de evaluare-autorizare, supraveghere și control al medicamentelor de uz uman, tehnologiilor medicale și dispozitivelor medicale stimulente financiare lunare a căror finanțare este asigurată din veniturile proprii ale ANMDMR prevăzute la art. 17 alin. (2), în limita a maximum 30% din sumele prevăzute și realizate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate lunar unui salariat sub formă de stimulente financiare reprezintă contravaloarea a maximum două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, în vigoare, stabilite în condițiile prevederilor art. 193 alin. (6^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-09-2021, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021, criteriile și modul de acordare a stimulentelor financiare prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative se stabilesc prin hotărâre cu caracter normativ a consiliului de administrație al ANMDMR, cu consultarea organizațiilor sindicale legal constituite și reprezentative sau cu reprezentanții salariaților, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
   +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010; b) Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 29 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice dispoziții contrare.  +  Articolul 20Abrogat. (la 03-09-2021, Articolul 20 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din ORDONANȚA nr. 17 din 30 august 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 31 august 2021 )  +  Articolul 21În tot cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale“ se va înlocui cu sintagma „Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România“, iar sintagma „ANMDM“, cu „ANMDMR“.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 12 iulie 2019.Nr. 134.