HOTĂRÂRE nr. 557 din 3 august 2016privind managementul tipurilor de risc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 11 august 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8^1, art. 16 alin. (3), art. 19 și art. 20 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează:a) asigurarea, la nivel național, a managementului tipurilor de risc;b) condițiile de desemnare și competențele comandantului acțiunii și comandantului intervenției.  +  Articolul 2Managementul tipurilor de risc implică identificarea tipurilor de risc și a riscurilor asociate, stabilirea autorităților responsabile, pe tipuri de risc, stabilirea domeniilor de acțiune ale autorităților responsabile, pentru prevenirea, pregătirea și răspunsul la eveniment și refacerea/reabilitarea situației, precum și repartizarea funcțiilor de sprijin.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile au următorul înțeles:a) autoritate responsabilă cu rol principal - entitatea având competențe și capabilități care integrează și coordonează acțiunile desfășurate pentru asigurarea managementului tipurilor de risc;b) autoritate responsabilă cu rol secundar - entitatea care deține competențe și capabilități adecvate pentru sprijinul autorităților responsabile cu rol principal în asigurarea managementului tipurilor de risc;c) capabilitate - ansamblul forțelor și mijloacelor specializate pe care autoritățile responsabile le pun la dispoziție în vederea realizării acțiunilor de răspuns conform funcțiilor de sprijin repartizate;d) funcția de sprijin (FS) - totalitatea activităților și misiunilor pentru sprijinirea acțiunilor de răspuns desfășurate de autoritățile responsabile să asigure managementul tipului de risc care a generat situația de urgență, realizate premergător, pe timpul sau după producerea situației de urgență;e) riscul asociat - modul particular de manifestare a unui tip de risc, care generează victime și/sau pagube materiale ori financiare.(2) Prezenta hotărâre utilizează termeni și expresii având înțelesul definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Autorități responsabile pe tipuri de risc  +  Articolul 4(1) Sunt autorități responsabile, pe tipuri de risc:a) autoritățile și organele de specialitate ale administrației publice centrale, inclusiv structurile teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestora;b) autoritățile administrației publice locale;c) operatorii economici titulari de autorizație.(2) Tipurile de risc se repartizează în funcție de domeniul de competență al autorităților responsabile, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 5Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (2), în situații de urgență generate de manifestarea simultană a mai multor tipuri de risc sau de manifestarea unor tipuri de risc, altele decât cele identificate, la solicitarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Comitetul național pentru situații speciale de urgență poate stabili responsabilități inclusiv pentru alte ministere și organe ale administrației publice centrale și locale decât cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5^1În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației, autoritățile responsabile, precum și orice alte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale, inclusiv structurile/instituțiile aflate în cadrul, subordinea sau în coordonarea acestora, au obligația de a publica pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică - link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență «fiipregatit.ro». (la 24-02-2023, Capitolul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 151 din 22 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 24 februarie 2023 )  +  Capitolul III Domenii de acțiune  +  Articolul 6(1) Autoritățile responsabile asigură managementul tipului de risc repartizat pe următoarele domenii de acțiune:a) prevenire - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile, care vizează identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor de producere a situațiilor de urgență, în scopul protejării vieții, mediului și bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora;b) pregătire - ansamblul de măsuri și acțiuni prealabile, subsumate activităților de prevenire și răspuns, cu caracter permanent, desfășurate de autoritățile responsabile;c) răspuns - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru planificarea, organizarea, coordonarea și conducerea operațională a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative ale situației de urgență, până la restabilirea stării provizorii de normalitate;d) investigare/evaluare post-eveniment - ansamblul acțiunilor desfășurate de autoritățile responsabile pentru stabilirea și cuantificarea efectelor, cauzelor și circumstanțelor care au determinat producerea situației de urgență sau evenimente asociate acesteia;e) refacere/reabilitare - ansamblul măsurilor și acțiunilor planificate, prioritizate și desfășurate ca urmare a procesului de investigare/evaluare post-eveniment pentru restabilirea stării de normalitate.(2) Autoritățile responsabile pe domeniile de acțiune prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d) și e) se identifică potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 7(1) Domeniul de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) vizează:a) informarea și pregătirea populației pentru cunoașterea modului de acțiune în sprijinul autorităților responsabile și pentru asigurarea autoprotecției individuale și colective;b) pregătirea personalului autorităților responsabile, în concordanță cu responsabilitățile ce le revin;c) pregătirea resurselor de intervenție, prin asigurarea existenței, suficienței și operativității bazei materiale și tehnicii utilizate în intervenția operativă;d) pregătirea elementelor de infrastructură critică, prin menținerea, întreținerea și testarea acestora, pe baza sistemului de asigurare a calității acceptat la nivel internațional.(2) Categoriile de personal care fac obiectul acțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), formele și metodele utilizate în procesul de pregătire, precum și periodicitatea acestora se stabilesc prin planuri de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate de președinții comitetelor pentru situații de urgență, potrivit legii.(3) Structura-cadru a planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență se stabilește de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Activitățile de pregătire prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se planifică, se organizează și se desfășoară de toate autoritățile responsabile, potrivit obligațiilor care decurg din prezenta hotărâre și responsabilităților stabilite acestora prin alte acte normative, conform domeniului de competență.  +  Articolul 8(1) Autoritățile responsabile cu rol principal desemnate potrivit anexei nr. 1, prin comitetele pentru situații de urgență constituite la nivelul acestora, au obligația de a emite regulamente de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc repartizat, detaliate pe toate domeniile de acțiune prevăzute la art. 6 alin. (1).(2) Structura-cadru a regulamentului de gestionare a situației de urgență se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență prevăzute la alin. (1) se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne și al conducătorului autorității responsabile cu rol principal.(4) Autoritățile responsabile cu rol secundar pot elabora regulamente, proceduri sau instrucțiuni proprii, prin care se detaliază modul de îndeplinire a activităților prevăzute la art. 6 alin. (1), care se aprobă de conducătorii acestora.  +  Articolul 9(1) Ministerul Afacerilor Interne planifică și asigură integrat coordonarea operațională a capabilităților implicate în acțiunile de intervenție operativă pentru toate tipurile de risc, pe domeniul de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c).(2) Pentru fiecare dintre următoarele tipuri de risc: cutremure, epidemii, inundații, accident nuclear și/sau radiologic și incendii de pădure, care au un impact major asupra comunităților, mediului și populației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență elaborează, cu avizul Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, o concepție națională de răspuns, cu sprijinul celorlalte autorități responsabile implicate în asigurarea conducerii și intervenției operative în cadrul acțiunilor de răspuns.  +  Articolul 10La nivelul județelor și al municipiului București, precum și al celorlalte unități administrativ-teritoriale, prin grija structurilor teritoriale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autorităților responsabile, se elaborează planuri de acțiune pe tipuri de risc, care se aprobă de președintele comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.  +  Capitolul IV Comandantul acțiunii și comandantul intervenției  +  Articolul 11(1) Comandantul acțiunii este persoana din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne prin care se asigură aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția situațiilor prevăzute la punctul 4.1 din anexa nr. 3.(2) Comandantul acțiunii coordonează integrat capabilitățile, după caz, prin structurile operaționale din subordine/coordonare, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, centrele județene/zonale de coordonare și conducere a intervenției, Punctul operativ avansat și comandantul/comandanții intervenției, pe baza concepției naționale de răspuns și a planurilor de acțiune adaptate evoluției situației de urgență. (la 25-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) (3) La nivel național, comandantul acțiunii este secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau persoana desemnată de acesta.(4) În situația în care sunt afectate mai multe județe, comandantul acțiunii poate fi desemnat la nivel zonal, prin dispoziție a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.(5) La nivel județean sau al municipiului București, comandantul acțiunii este șeful inspectoratului pentru situații de urgență în a cărui zonă de competență s-a produs evenimentul.(6) În situația în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne devine comandantul acțiunii, inspectorii șefi ai inspectoratelor pentru situații de urgență care au exercitat atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) devin, de drept, comandanți ai intervenției în zona de competență.  +  Articolul 12Comandantul acțiunii are următoarele atribuții:a) coordonează forțele de intervenție stabilite pentru înlăturarea consecințelor situației de urgență;b) informează comitetul pentru situații de urgență competent despre evoluția situației de urgență și modul de desfășurare a intervenției;c) dispune suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția situației de urgență;d) desemnează comandanți ai intervenției din cadrul autorităților responsabile, în funcție de tipul de risc produs și de amploarea și intensitatea situației de urgență;e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situații de urgență competent, referitoare la gestionarea situației de urgență.  +  Articolul 13(1) Comandantul intervenției este persoana care asigură în teren conducerea forțelor și mijloacelor aparținând autorităților responsabile, implicate în acțiunile de răspuns.(2) Comandantul/Comandanții intervenției se subordonează operațional comandantului acțiunii și asigură conducerea forțelor și mijloacelor care acționează în zona/sectorul de intervenție repartizat de comandantul acțiunii.  +  Articolul 14(1) În exercitarea atribuțiilor specifice, comandantul acțiunii și comandantul intervenției emit ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora.(2) În funcție de evoluția situației operative, comandantul acțiunii este abilitat să dispună suplimentarea forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.  +  Articolul 15(1) Pentru pregătirea domeniului de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) se realizează activități de evaluare a pagubelor produse de situațiile de urgență la nivel județean/al municipiului București, de către comisii desemnate prin ordin al prefectului.(2) Rapoartele de evaluare a pagubelor sunt centralizate la nivelul autorităților responsabile cu elaborarea regulamentului de gestionare a situației de urgență specifice tipului de risc și se transmit Ministerului Afacerilor Interne.(3) Refacerea/Reabilitarea zonelor afectate se realizează prin planuri și programe care se aprobă prin hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență, întocmite pe baza rapoartelor de evaluare a pagubelor.(4) Fondurile necesare implementării măsurilor și acțiunilor prevăzute în planurile și programele prevăzute la alin. (3) se aprobă potrivit legii.  +  Capitolul V Repartizarea funcțiilor de sprijin  +  Articolul 16Pentru fiecare tip de risc, autoritățile responsabile cu rol principal în cadrul domeniului de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) beneficiază de sprijinul autorităților responsabile cu rol secundar, potrivit repartizării funcțiilor de sprijin prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 17Lista activităților specifice care se îndeplinesc în cadrul funcțiilor de sprijin de către autoritățile responsabile și organizațiile neguvernamentale este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 18(1) Autoritățile responsabile cu rol principal de la nivelul administrației publice centrale elaborează Registrul de capabilități asociate funcției de sprijin repartizate, pentru toate tipurile de risc prevăzute în anexa nr. 1.(2) Autoritățile responsabile cu rol secundar de la nivelul administrației publice centrale au obligația de a pune la dispoziția autorităților prevăzute la alin. (1), la solicitarea acestora, datele privind capabilitățile proprii, în vederea elaborării Registrului de capabilități, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.(3) Ministerul Afacerilor Interne întocmește Registrul național de capabilități, prin integrarea datelor comunicate de autoritățile prevăzute la alin. (1).(4) Registrul național de capabilități se pune la dispoziția Centrului Operațional de Comandă al Guvernului, Centrului Național de Conducere Integrată și Centrului Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și se utilizează în gestionarea situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Autoritățile responsabile implicate în asigurarea acțiunilor de răspuns pentru un anumit tip de risc asigură transmiterea operativă a datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice și a efectelor situațiilor de urgență către Centrul Național de Conducere Integrată și Centrul Operațional Național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.(2) La nivel local, transmiterea operativă a datelor și informațiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice și a efectelor situațiilor de urgență se asigură de către structurile teritoriale subordonate, aflate sub autoritatea sau în coordonarea autorității responsabile implicate în acțiunile de răspuns pentru tipul de risc produs, către centrele județene/zonale de conducere și coordonare a intervenției, centrele operaționale din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență și centrul operativ cu activitate permanentă al autorității responsabile.  +  Articolul 20(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează:a) ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, prevăzut la art. 7 alin. (3);b) ordinul pentru aprobarea structurii-cadru a regulamentului de gestionare a situației de urgență, prevăzut la art. 8 alin. (2).(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență, prevăzute la art. 8 alin. (1).(3) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează planurile de acțiune prevăzute la art. 10.(4) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează concepțiile naționale de răspuns prevăzute la art. 9 alin. (2).  +  Articolul 21Lista cu abrevierile utilizate de prezenta hotărâre este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data prevăzută la alin. (1), anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 28 septembrie 2004, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 4 ianuarie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioan Buda,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Ștefan Alexandru Tinca,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul culturii,
  Corina Șuteu
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea
  informațională, interimar,
  Ioan-Dragoș Tudorache
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  București, 3 august 2016.Nr. 557.  +  Anexa nr. 1
  Tipuri de risc, riscuri asociate,
  autorități responsabile și domeniile de acțiune
  Nr. crt.Tipul de riscRiscul asociat Autoritatearesponsabilă cu rol principal Autoritatea responsabilă cu rol secundarDOMENII DE ACȚIUNE
  Prevenire*) Răspuns*) Refacere/Reabilitare*)
  Coordonare operaționalăMisiuni de sprijinInvestigare/EvaluareRestabilirea stăriide normalitate
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Furtuni și viscol Viscol MMAP MT MMAP MT MECRMA MDRAP MENCS MAI MS MAI MADR MAI MS MApN MT Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MT MP Autoritățile administrației publice locale ME MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Furtuni - vânt puternicși/sau precipitații masive MMAP MMAP MT MECRMA MADR MDRAP MENCS MAI MS MAI MADR MAI MS MApN MT Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MT MP Autoritățile administrației publice locale ME MT MADR Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Căderi de grindină MADR
  2. Inundații Inundații ca urmare a revărsărilor naturale ale cursurilor de apă cauzate de creșterea debitelor provenite dinprecipitații și/sau dintopirea bruscă a stratului de zăpadă saua blocajelor cauzate dedimensiunile insuficiente ale secțiunilor de scurgerea podurilor și podețelor, blocajelor produse de ghețuri sau de plutitori (deșeuri și material lemnos), alunecări de teren, aluviuni și avalanșe dezăpadă, precum și inundații prin scurgeride pe versanți MMAP MDRAP MAI MMAP MDRAP MADR MAI MS MENCS MAI MAI MS MApN MT MECRMA MDRAP MADR Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MADR MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP MMAP ME MT MADR Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Inundații provocate de incidente, accidente sau avarii la construcțiile hidrotehnice MDRAP ME MECRMA MMAP MDRAP MADR MAI MS ME MENCS MAI MAI, MS, MApN MT MECRMA MDRAP Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP, MMAP ME MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Inundații produse de ridicarea nivelului pânzei de apă freatică MDRAP MMAP MDRAP MADR MAI MS MENCS MAI MAI, MS, MApN MT MECRMA MDRAP MADR Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MADR MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP, MMAP ME MT MADR Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Inundații provocate de furtuni marine MMAP MMAP MDRAP MAI MS MAI MAI, MS, MApN MT MECRMA MDRAP Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP, MMAP ME MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  3. Căderi masivede zăpadă Ninsori abundente MT MDRAP MMAP MT MDRAP MAI MS MAI MAI, MMAP, MS, MApN MDRAP Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MT MDRAP ME Autoritățile administrației publice locale
  Blocare căi rutiere și feroviare MT MAI MDRAP MMAP MT MDRAP MAI MS MAI MAI, MMAP, MS, MApN MDRAP Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MT MDRAP ME Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  4. Tornade MMAP MDRAP MMAP MT MECRMA MDRAP MAI MS MAI MADR, MAI, MS, MApN, MT Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP ME Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  5. Secetă Hidrologică MMAP MMAP MMAP MADR MECRMA MDRAP MAI MS MENCS MAI MECRMA MT MAI MS MADR MDRAP, MAI MMAP MP MADR Autoritățile administrației publice locale MADR Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Pedologică MADR MADR MMAP MADR MECRMA MDRAP MAI MS MENCS MAI MECRMA MT MAI MS MADR MDRAP, MAI MMAP MP MADR Autoritățile administrației publice locale MADR Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  6. Temperaturi extreme Depuneri de gheață, chiciură, înghețuri timpurii sau târzii MMAP MMAP MMAP MT MECRMA MDRAP MAI MS MT/MAI MAI MApN MECRMA MDRAP Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Polei MT MMAP MT MECRMA MDRAP MAI MS MT/MAI MAI MApN ME MDRAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Poduri și baraje de gheață pe apă (zăpor) MMAP MMAP MMAP MT MECRMA MDRAP MAI MS MAI MAI MApN MECRMA MDRAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Poduri și baraje de gheață pe Dunăre MT MMAP MT MECRMA MDRAP MAI MS MT/MAI MAI MApN MECRMA MDRAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Caniculă MS MDRAP MMAP MT MECRMA MDRAP MAI MS MENCS MS/MAI MApN MECRMA MDRAP MT Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP MT Autoritățile administrației publice locale MT Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  7. Incendii de vegetație Incendii la fondul forestier MMAP MAI MMAP MAI MDRAP MENCS MAI MAI MApN Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MMAP Deținătorii/ Administratorii terenurilor forestiere Autoritățile administrației publice locale
  Incendii la vegetație ierboasă și/sau arbustivă MMAP MADR MDRAP MMAP MADR MAI MDRAP MENCS MAI MAI, MApN Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MAI, MMAP MADR, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MADR Deținătorii/ Administratorii terenurilor afectate Autoritățile administrației publice locale
  Incendii la culturi de cereale păioase MADR MDRAP MMAP MADR MAI MDRAP MAI MAI MApN Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MAI MMAP MADR MP Autoritățile administrației publice locale MMAP MADR Deținătorii/ Administratorii terenurilor afectate Autoritățile administrației publice locale
  8. Avalanșe MMAP MDRAP MMAP MAI MDRAP MS MAI MMAP, MS, MT, MApN MAE, Salvamont Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MMAP Autoritățile administrației publice locale
  9. Alunecări de teren MDRAP MAI MT MDRAP MMAP MAI MADR MENCS MAI MAI, MECRMA, MT, MApN MDRAP, MS, MADR Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP Autoritățile administrației publice locale
  10. Cutremure de pământ MDRAP MAI MDRAP MMAP MAI MADR MENCS MAI MAI, MECRMA, MS, MApN, STS MT, MAE, MDRAP, MMAP, MADR Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP ME Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  11. Accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice MECRMA MAI MECRMA MENCS MAI MDRAP MMAP MAI MECRMA MAI, MS, MMAP, MDRAP/ISC MApN Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență * Prin operatorii economici/ titularii de autorizație MDRAP, MAI MMAP MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/ Titularii de autorizație
  12. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități detransport și depozitare produse periculoase Accidente majore cu implicații pe amplasament MECRMA MDRAP MAI MECRMA MENCS MAI MDRAP MT MAI MECRMA MAI, MS, MApN, MMAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI MMAP, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT MMAP Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Accidente majore cu implicații în afara amplasamentului MAI MECRMA MDRAP MS MECRMA MENCS MAI MDRAP MT MADR MAI MAI, MS, MApN, MMAP Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MDRAP, MAI MMAP, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT MMAP Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Accidente cu produse periculoase pe timpul activității de transport MECRMA MAI MT MECRMA MENCS MAI MDRAP MT MAI MAI, MT, MS, MApN,MMAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI MMAP, MENCS MP, MT Autoritățile administrației publice locale MT MMAP Operatorii economici/Titulariide autorizație
  13. Accidente, avarii, explozii și incendii în activități detransport Terestre MT MT MDRAP MT MECRMAMENCS MAIMDRAP MMAP MAI MAI, MS, MApN, MMAP Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MT, MAI, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Aeriene MApN MAI MT MECRMA MENCS MAI MDRAP MMAP MAI MAI, MS, MApN, MMAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MT, MAI, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Navale MAI MT MECRMA MENCS MAI MDRAP MAI MAI, MS, MApN, MMAP Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MT, MAI, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Accidente, avarii, explozii și incendii în activități detransport Tuneluri feroviare MT MAI MT MECRMA MENCS MAI MDRAP MMAP MAI MAI, MS, MApN, MT Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MT, MAI, MENCS MP, Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Tuneluri rutiere MAI MT MECRMA MENCS MAI MDRAP MMAP MAI MAI, MS, MApN, MT Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MT, MAI, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație
  La metrou MAI MT MECRMA MENCS MAI MDRAP MMAP MAI MAI, MS, MApN, MT Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MT, MAI, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Pe cablu MDRAP- ANRSC Autori- tățile adminis-trației publice locale MECRMA MENCS MAI MDRAP MMAP MAI MAI, MS, MApN Salvamont Alte organizații conform domeniuluide competență * Prin operatorii economici/ titularii de autorizație MT, MAI, MENCS MP Autoritățile administrației publice locale MT Operatorii economici/Titulariide autorizație Autoritățile administrației publice locale
  14. Accidente, avarii, explozii, incendiisau alte evenimente în activitățile nucleare sau radiologice CNCAN MAI MECRMA MS CNCAN ANDR MAI MT MMAP MENCS MAI/ CNCAN/ ANDR MAI, CNCAN, ANDR, MECRMA MApN, MMAP, MADR, MS MT, STS, MAE, autoritățile administrației publice locale Alte organizații conform domeniuluide competență CNCAN, ANDR MAI, MMAP MENCS, MP, MS Autoritățile administrației publice locale CNCAN, ANDR MAI, MMAP, MS Operatorii economici/Titulariide autorizație
  15. Poluare de ape Care pun în pericol viața oamenilor, mediulacvatic și obiective majore de alimentare cu apă MMAP MDRAP MMAP MT MAI MADR MDRAP MS MMAP MAI MT MAI, MADR Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI MMAP, MT, MS, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MS, MDRAP, autoritățileadministrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Cu impact major transfrontalier MAI MT MMAP MT MAI MADR MDRAP MS MMAP MAI MT MAI MADR Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI MMAP, MT, MS, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MS, MDRAP, autoritățileadministrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Poluări accidentale alecursurilor de apă MDRAP MMAP MT MAI MADR MDRAP MS MMAP MAI MT MAI MADR Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI MMAP, MT, MS, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP, MS, autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Poluări marine în zona costieră MMAP MAI MT MDRAP MMAP MT MAI MDRAP MS MMAP MAI MT ANR/EMSA MT/CNRN RADIONAV ARSVOM MAI Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MT, MS, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP MT, MS, MDRAP Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Poluări marine MT MDRAP MMAP MT MAI MDRAP MS MMAP MAI MT ANR/ARSVOM CNRN RADIONAV, MAIAlte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MT, MS, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP, MS, Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  16. Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări MDRAP MECRMA ME MECRMA MMAP MT MAI MADR MDRAP MS MAI MECRMA MS, MAI, MDRAP/ISCMADR, MMAP, MT, MApN Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP MAI MMAP MT MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT MDRAP Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  17. Eșecul utilităților publice Rețele importante de radio și televiziune MDRAP MCSI MCSI MDRAP MMAP MAI MCSI/ MAI Operatorii economici/ Titularii de autorizație MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP Autoritățile adminis-trației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  Rețele importante de comunicații și informatică STS MECRMA MCSI MDRAP MMAP MAI MS STS MCSI/ STS/MAIMCSI STS Operatorii economici/ Titularii de autorizație MDRAP, MAI, MMAP, MT, MP STS Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP STS, autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/ Titularii de autorizație
  Rețele importante de energie electrică și degaze ME MECRMA MECRMA MCSI MDRAP MMAP MAI MS ME/MAI MDRAP, MAI, MT Operatorii economici/ Titularii de autorizație MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP Autoritățile administrației publice locale; operatorii economici/titulariide autorizație
  Rețele importante de energie termică MDRAP MECRMA MCSI MDRAP MMAP MAI MS MDRAP Admi- nistra-ția locală /MAI MDRAP, MAI, MT Operatorii economici/ Titularii de autorizație MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP Autoritățile administrației publice locale, operatorii economici/titulariide autorizație
  Rețele importante de alimentare cu apă MDRAP MECRMA MCSI MDRAP MMAP MAI MS MDRAP Admi- nistra-ția locală/MAI MDRAP, MAI, MT, MMAP Operatorii economici/ Titularii de autorizație MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT , MDRAP Autoritățile administrației publice locale, operatorii economici/titulariide autorizație
  Rețele importante de canalizare și epurare aapelor uzate și pluviale MMAP MECRMA MCSI MDRAP MMAP MAI MS MDRAP Admi- nistra-ția locală/MAI MAI, MT, MMAP Operatorii economici/ Titularii de autorizație MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP Autoritățile administrației publice locale, operatorii economici/titulariide autorizație
  Cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viața oamenilorMMAP MECRMA MCSI MDRAP MMAP MAI MS MMAP MAI MAI, MS, MApN, MT,MECRMA MDRAP, autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI MMAP, MT, MP Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP Autoritățile administrației publice locale, operatorii economici/titulariide autorizație
  18. Căderi de obiecte din atmosferă și din cosmos MENCS MAI MENCS MAI ANDR MT MDRAP MS ROSA MAI MApN, MS, MT, MCSI, MADR, MDRAP,MMAP, ANDR, autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP, MAI, MMAP, MT, MP MENCS, ANDR Autoritățile administrației publice locale MMAP, MT, MDRAP Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  19. Muniție neexplodată sau nedezactivatărămasă din timpul conflictelor militare MAI MApN MAI MENCS MDRAP MS MAI MApN SRI MDRAP, MAI MP, MENCS Autoritățile administrației publice locale MAI MDRAP Autoritățile administrației publice locale
  20. Epidemii MS MAI MS MENCS MAI MDRAP MS MAI MAI MADR/ANSVSA MApN MT MAE Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MS MP MENCS Autoritățile administrației publice locale MS MDRAP Autoritățile administrației publice locale
  21. Epizootii/Zoonoze ANSVSA MS MADR ANSVSA MAI MECRMA MS MADR ANSVSA MAI MS MAI MAE MApN MMAP MT Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniului de competență ANSVSA MP Autoritățile administrației publice locale MDRAP ANSVSA Autoritățile administrației publice locale
  22. Risc radiologic CNCAN MAI MApN MS ANDR CNCAN MS MAI MMAP MAI MAI, CNCAN, MECRMA, MApN MMAP,MS, MT, STS, MAE, ANDR Autoritățile administrației publice locale Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MDRAP ANDR, MS MP MENCS Autoritățile administrației publice locale MDRAP, MS ANDR Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  23. Incendii MAI MDRAP MAI MENCS MAI MAI Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/ Titularii de autorizație Alte organizații și structuri conform domeniuluide competență MAI MP MDRAP Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/Titulariide autorizație
  24. Situații determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor ANF ANF ANF MADR MAI MAE MMAP Autoritățile administrației publice locale Operatorii economici/ Titularii de autorizație Alte organizații și structuri conform domeniului de competență MADR/ANF Autoritățile administrației publice locale MADR ANF Autoritățile administrației publice locale
  Notă
  ──────────
  *) Acțiunile și măsurile de pregătire se detaliază de autoritățile responsabile cu rol principal și secundar în regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență pe tipul de risc repartizat.
  ──────────
   +  Anexa nr. 2
  Repartizarea principalelor funcții de sprijin
  Autorități responsabileÎnștiin-țare, averti- zare și alarmareRecunoaș-tere și cercetareComuni-cații și infor- matică Căuta-re și sal- va- re Descar-ce- rare, deblo- care căi de acces Protec- ția popula- ției (evacua-re, cazare, adăpos- tire, asigu- rare apă și hrană, alte măsuri de protec- ție) Asis- tență medicală de urgen- ță (prim ajutor califi- cat, triaj, stabili- zare, evacua- re medica- lă, asisten- ță medicală de urgență în uni- tățile primire urgențe și com- partimen-tele de primire urgențe) Asis- tență medica-în faza spita- li- ceas- Loca-li- za- rea și stin-gereain- cen- dii- lor Neu- tra- li- za- rea mate-ria- le- lor peri-cu- loa- se/ ex- plo- zi- ve/ ra- di- o- ac- ti- ve Asi- gu- ra- rea trans-por- tului Asi- gu- ra- rea ener- giei pentruilumi-nat, încăl-zire și alte utili-tăți Efec- tuareadepo- luă- rii și decon-ta- mi- nării CBRN Men-ți- ne- rea,asi-gu- ra- rea și res-ta- bi- li- rea or- di- nii pu- bli-ce pe tim-pul si- tu- a- ții-lor de ur- gen-ță Re- sta-bi- li- rea stă-rii pro-vi- zo- rii de nor-ma- li- ta- te Acor-da- rea de aju- toa- re de primănece-si- ta- te Acor-dareaasis-ten- ței so- ci- a- le, psi- ho- lo- gi- ce și reli-gi- oa- se Im- ple- men- ta- re mă- suri la epi- zoo- tii gra- ve și zoo- no- ze, pre- cum și la cele de na- tu- fito-sani-tară
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  1.MAI P P S P P P P S P P S S P P S P S S
  1.1.IGSU P P S P P P P P P S S P S S S S
  1.2.IGPR S S S S S S P* S S S S S S S
  1.3.IGJR S S S S S S S S S S P S S S S
  1.4.IGPF S S S S S S S S S
  1.5.IGAv S S P S S S S S S S
  1.6.IGI S S
  1.7.ANRSPS S P* S S P S
  1.8.DGICIP/instituțiaprefectului S S S S S S S S S
  1.9.DEPABD S
  1.10.Rețea sanitară proprie S
  2.MApN S S S P* S S S S S S S S S
  3.MADR S S S S S S S S P
  3.1.Structurile din domeniul îmbunătățirilor funciare, protecția soluluiși fitosanitar S S S S S
  3.2.APIA S S S
  3.3.ANSVSA S S S S S S S P*
  3.4.AASNACP S S S S
  3.5.ANF S S P*
  4.MDRAP S S S S S S S S S S S S P* S P S P S
  4.1.ISC S
  4.2.ANCPI S S S
  4.3.CJSU/CLSU Autoritate județeană sau locală S S S S S S S S P* S S S P* S P S P S
  5.MENCS S S S S S
  5.1.INCDFP S S
  5.2.URBAN-INCERC S S S S
  5.3.ROSA S S S S
  5.4.ICS S
  5.5.INCD S
  6.MS S S S S S S P* P S S S S S S S S
  6.1.COSU S S S
  6.2.Spitale regionaleși județene de urgență S P S S S S S S S
  6.3.Alte spitale și institute S S S S
  6.4.UPU S S S S S S S S S S S S
  6.5.DGAMSP S S S S S S S S S S
  6.6.IML S S
  6.7.INCD S S S S S S
  6.8.DSP-LIR S S S S
  6.9.INSP S S S S
  6.10.CNMFTMVM S S S
  6.11.ISS S S
  6.12.SMU S S
  7.MCSI S S S S
  7.1.ANCOM S S S
  7.2.Operatori privațiS S S S S
  7.3.CNA S
  7.4.SRR S
  7.5.SRT S
  7.6.SPI S
  7.7.SPRT S
  8.MMAP S S S S S S P* P* S S S S S
  8.1.ITRSV S S P* S
  8.2.ANPM S S S S S S S
  8.3.GNM S S S S S
  8.4.ARBDD S S S S S S S S
  8.5.ANM S S
  8.6.INHGA S S
  8.7.ROMSILVA S S S P* S S
  8.8.ANAR S S S S
  9.MMFPSPV S S S S S S
  10.MFP S S S S S S S
  11.MAE S S S S S
  12.MT S S P* S S S S S S P S S S S
  12.1.ROMATSA S S S
  12.2.ANR P* P* S S S
  12.3.ARSVOM S P* S S S S
  12.4.CNRN RADIONAV S S
  12.5.AFDJ S S S S S S S S
  12.6.APDM S S S S S S S S
  12.7.APDF S S S S S S S S
  12.8.METROREX S S
  12.9.CNADNR S S
  12.10CFR călători S S S P S
  12.11CFR marfă S S S P S
  12.12CNCF CFR SA S S S S
  12.13Rețea sanitară proprie S S
  12.14Administratorii aerodromurilor desub autoritatea MT S S S S S S S S S S S S
  13.STS S P
  14.MECRMA S S S P* S S S S S
  14.1.ANDR S S S S
  14.2.Op. ec. din sectorul minier S S P* S S S S
  15.MP S S S
  16.MJ S S S S S
  16.1.ANP S
  16.2.Rețea sanitară proprie S S
  17.MC S S S S S S
  18.MTS S S S S
  19.ME S S P S
  20.CNCAN S S S S S S S S S
  21.SRI S S S S P* S
  21.1.Rețea sanitară proprie S S
  22.SPP S S S S S
  23.SIE S S S S
  24.Alte structuri, ag. neguv. și op. ec. S S S S S S S S P* S S S P* S S S S
  24.1.SNCR S S S
  24.2.CETAPC S
  24.3 SALVAMONT S P* S S
  24.4 SALVASPEO S P* S S
  24.5 SALVAMAR S P*
  P - autoritate responsabilă cu rol principal S - autoritate responsabilă cu rol secundar P* - autoritate responsabilă cu rol principal în cazurile particulare prevăzute în anexa nr. 3
  (la 25-01-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctele 2 și 3, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 )
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  activităților specifice care se îndeplinesc
  în cadrul funcțiilor de sprijin
  1. Înștiințare, avertizare și alarmareReprezintă totalitatea activităților de monitorizare a pericolelor și riscurilor specifice, de informare, înștiințare și alarmare a autorităților publice centrale și/sau locale, precum și a populației, privind posibilitatea producerii unor situații de urgență.1.1. Rol principala) asigurarea transmiterii avertizărilor către populație, precum și înștiințării autorităților administrației publice centrale și/sau locale, prin sisteme și mijloace tehnice de avertizare și alarmare publică, cu informațiile autorizate de instituțiile abilitate despre posibilitatea, iminența producerii sau producerea situațiilor de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;b) notificarea și cooperarea cu autoritățile competente cu atribuții în domeniul prevenirii și intervenției la dezastre din alte state: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.1.2. Rol secundara) asigurarea transmiterii avertizărilor către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale privind fenomenele hidro-meteo periculoase și calitatea factorilor de mediu: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Administrația Națională "Apele Române", Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică, INSP - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;b) comunicarea cu autoritățile competente din alte state în domeniul asistenței umanitare la dezastre: Ministerul Afacerilor Externe;c) asigurarea supravegherii permanente a stării de sănătate a populației și mediului în scopul prevenirii producerii unor situații de urgență și/sau diminuării riscurilor pe care acestea le comportă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Națională Fitosanitară;d) asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii și a pericolelor seismice către autoritățile administrației publice centrale: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții Urbanism Dezvoltare Teritorială Durabilă;e) asigurarea transmiterii avertizărilor timpurii către autoritățile administrației publice centrale privind posibilitatea căderii obiectelor din cosmos: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Agenția Spațială Română (ROSA);f) asigurarea informării, înștiințării și alarmării în cel mai scurt timp posibil a autorităților centrale și respectiv COCG despre o situație/stare/eveniment care poate să apară pe teritoriul Românei sau al altor state învecinate, cu potențial de risc radiologic pentru mediu sau populația României: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului;g) asigurarea informării în timp real cu privire la integritatea structurii critice, a barierelor biologice, a inventarului și dispunerii materialelor radiologice cu caracter de deșeu radioactiv conținute în infrastructurile critice deținute de instituțiile/companiile care exploatează reactoare energetice de putere și/sau de cercetare, instalații și echipamente nucleare și/sau radiologice din medicină, agricultură, industrie etc.: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive;h) asigurarea transmiterii avertizărilor și înștiințărilor privind sănătatea populației și riscurile biologice: Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică, Institutul de Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;i) asigurarea transmiterii avertizărilor populației prin mass-media: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Consiliul Național al Audiovizualului, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, societăți private de radioteleviziune, societăți de presă și internet;j) asigurarea suportului decizional al factorilor abilitați legal să întreprindă măsurile de gestionare a situațiilor de urgență, prin furnizarea informațiilor de securitate națională obținute în cadrul activităților specifice: Serviciul Român de Informații, Serviciul de Protecție și Pază;k) asigurarea monitorizării pericolelor și riscurilor specifice de către toate autoritățile responsabile;l) asigurarea preluării apelurilor de urgență de la cetățeni, prin intermediul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție: Serviciul de Telecomunicații Speciale;m) asigurarea transmiterii avertizărilor populației asupra condițiilor mării, în zona plajelor/zona litoral de la Marea Neagră: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat SALVAMAR;n) asigurarea transmiterii avertizărilor de furtună și a avizelor de navigație pentru zona maritimă de responsabilitate a României: Ministerul Transporturilor, prin CNRN RADIONAV.2. Recunoaștere și cercetareReprezintă totalitatea activităților întreprinse atât de structurile de intervenție aflate în serviciu, în vederea identificării și evaluării consecințelor unei situații de urgență, cât și de structurile specializate ale autorităților responsabile pentru cercetarea zonelor afectate de o situație de urgență.2.1. Rol principala) recunoașterea, evaluarea și cercetarea consecințelor unei situații de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte forțe și servicii specializate existente la locul producerii unei situații de urgență;b) recunoașterea, evaluarea și cercetarea consecințelor unei situații de urgență pe mare, inclusiv căutarea și salvarea de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor, prin autoritățile și agențiile din subordine, conform domeniului de competență.2.2. Rol secundara) recunoașterea și evaluarea consecințelor unei situații de urgență: alte forțe și servicii specializate ale autorităților responsabile solicitate în sprijin, conform domeniului de competență, la locul producerii unei situații de urgență;b) cercetarea (aeriană, terestră, cu mijloace navale, cu mijloace de detecție, cu mijloace electrono-optice, cu cupluri chinotehnice, de comunicații etc.) la locul producerii unei situații de urgență, în scopul salvării de vieți omenești: forțe și servicii specializate ale autorităților responsabile solicitate în sprijin, conform domeniului de competență;c) recunoașterea și cercetarea containerelor/incintelor, zonelor populate sau nepopulate și identificarea zonelor cu nivel ridicat de radioactivitate sau cu potențial contaminant radiologic: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, laboratoarele de igiena radiațiilor.3. Comunicații și informaticăReprezintă pachetul de măsuri și acțiuni necesar asigurării, planificării, coordonării necesarului de comunicații pentru elementele de răspuns în situații de urgență de la nivel local, județean și/sau național, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu.3.1. Rol principala) asigurarea continuității funcționării rețelelor de comunicații și informatică pentru Sistemul național de management al situațiilor de urgență (SNMSU): Serviciul de Telecomunicații Speciale.3.2. Rol secundara) completarea/refacerea operativă a sistemului public de comunicații folosit de SNMSU: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, ANCOM și operatorii publici de comunicații;b) completarea/refacerea operativă a sistemului de comunicații speciale din administrare: Serviciul de Telecomunicații Speciale;c) identificarea automată a locației terminalului telefonic prin care este apelat numărul de urgență 112, potrivit soluției tehnice de localizare implementate în SNUAU: Serviciul de Telecomunicații Speciale;d) asigurarea funcționării rețelelor de comunicații și informatică din competență în vederea monitorizării pericolelor și riscurilor specifice, precum și pentru realizarea fluxurilor informaționale de către toate autoritățile responsabile (conform anexei nr. 2), prin centrele operative/operaționale, centrele de conducere și coordonare a intervențiilor, dispeceratele/punctele de comandă, cu respectarea regimului informațiilor clasificate.4. Căutare și salvare (la 25-01-2022, Titlul punctului 4 din anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) Reprezintă totalitatea activităților desfășurate în scopul salvării persoanelor și a animalelor înainte, pe timpul și imediat după producerea unei situații de urgență, inclusiv gestionarea informațiilor din domeniu.4.1. Rol principala) căutare-salvare: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație.Dacă activitatea de căutare-salvare trebuie să se desfășoare în anumite medii specifice, Ministerul Afacerilor Interne participă cu rol secundar, iar rolul principal revine autorităților specializate, astfel:– căutare și salvare de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română (ANR) și Agenția Română de Salvare Vieți Omenești pe Mare (ARSVOM);– abrogată; (la 25-01-2022, A doua liniuță a lit. a), punctul 4.1. din Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 5, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) – căutare nave/aeronave militare: Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Forțelor Navale (SMFN) și Statul Major al Forțelor Aeriene (SMFA);– căutare-salvare persoane blocate în galerii miniere: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici de profil, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciile specializate SALVASPEO pentru mediul subteran speologic, și Ministerul Energiei, prin operatorii economici de profil;– căutare-salvare persoane în mediu muntos, greu accesibil: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat SALVAMONT, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;– căutare și salvare persoane în zona de îmbăiere la Marea Neagră: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin serviciul specializat SALVAMAR, și Ministerul Afacerilor Interne.4.2. Rol secundara) căutare-salvare: Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de Protecție și Pază - pentru demnitarii care beneficiază de protecție;b) căutare și salvare de vieți omenești pe mare (SAR): Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (Garda de Coastă), Ministerul Apărării Naționale, operatori economici și organizații neguvernamentale care dețin mijloace de căutare, administrația locală;c) căutare aeronave civile și salvarea victimelor accidentelor de aviație civilă: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin structurile din subordine ori de sub autoritatea sa, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății, administratorii aerodromurilor civile, operatori economici și organizații neguvernamentale care dețin mijloace de căutare și salvare, administrația publică locală; (la 25-01-2022, Litera c) din Punctul 4.2. , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 6, Articolul VII din HOTĂRÂREA nr. 1.234 din 17 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021 ) d) căutare-salvare a persoanelor în zone greu accesibile: serviciile specializate SALVAMONT, METROREX și alte servicii de profil, serviciile publice constituite în baza Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, republicată.5. Descarcerare, deblocare căi de accesReprezintă totalitatea activităților desfășurate de structurile de intervenție pentru deblocarea căilor de acces și descarcerarea persoanelor aflate în medii ostile vieții.5.1. Rol principala) asigurarea capacităților operaționale, a tehnicilor și procedurilor de descarcerare pentru salvarea vieții umane: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.5.2. Rol secundara) planificarea, asigurarea capacităților operaționale necesare deblocării căilor de acces în zona afectată de o situație de urgență, în scopul salvării vieții omenești și facilitării accesului structurilor de urgență la locul evenimentului: toate autoritățile responsabile, agenții guvernamentale și neguvernamentale și operatori economici.6. Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție)Reprezintă totalitatea activităților desfășurate pentru scoaterea temporară sau definitivă a persoanelor, animalelor și bunurilor din zonele de risc și asigurarea condițiilor minime de subzistență, inclusiv activitățile de gestionare a datelor și informațiilor privind desfășurarea acestor acțiuni, precum și cele de asigurare a populației și animalelor cu apă și hrană.6.1. Evacuare6.1.1. Rol principala) organizarea și asigurarea activității de evacuare: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale;b) fundamentarea deciziei privind evacuarea populației: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și alte instituții care au competența fundamentării deciziei privind evacuarea populației.6.1.2. Rol secundara) suplimentarea capacității de transport pentru evacuare: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne;b) stabilirea și pregătirea punctelor de îmbarcare a evacuaților din zonele afectate, în termen de două ore de la declararea, potrivit legii, a stării de urgență: toate autoritățile responsabile, operatorii economici sau autoritățile administrației publice locale, după caz;c) evidența populației evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, autoritățile administrației publice locale;d) asigurarea primirii și cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale;e) instalarea taberelor pentru sinistrați: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;f) evacuarea animalelor: autoritățile administrației publice locale;g) securitatea și paza zonelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;h) controlul circulației: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Poliția locală;i) controlul și evidența autoevacuării: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, autoritățile administrației publice locale.6.2. Cazare și adăpostire6.2.1. Rol principala) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale.6.2.2. Rol secundara) asigurarea cazării persoanelor evacuate: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Apărării Naționale, Societatea Națională de Cruce Roșie din România;b) asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea protecției populației în adăposturi colective:– în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), în condițiile aprobării legale a intervențiilor operative cu produse din rezerva de stat;– ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situației de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), în cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale.6.3. Asigurare apă și hrană6.3.1. Rol principala) asigurarea apei și hranei pentru persoane:– în primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea stării de alertă, după caz: autoritățile administrației publice locale și Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), în condițiile aprobării legale a intervențiilor operative cu produse din rezerva de stat;– ulterior primelor 72 de ore, până la încetarea evacuării sau a situației de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.6.3.2. Rol secundara) verificarea apei potabile și hranei pentru persoanele afectate sau evacuate: Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Societatea Națională de Cruce Roșie din România;b) verificarea apei și hranei pentru animale: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;c) asigurarea, distribuirea ajutoarelor, organizarea primirii și distribuției ajutoarelor umanitare de urgență:– Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), autoritățile administrației publice locale, Societatea Națională de Cruce Roșie, organizații neguvernamentale;– Ministerul Apărării Naționale, pentru acțiunile de distribuție ajutoare umanitare de urgență în localitățile afectate.6.4. Alte măsuri de protecțiea) stabilirea concentrațiilor și intervalelor de timp pentru administrarea iodurii de potasiu către populație: Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;b) combaterea căderilor de grindină în zonele protejate din cadrul SNACP, în scopul protecției comunităților locale din aria de intervenție: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.7. Asistență medicală de urgență (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală, asistență medicală de urgență în unitățile primire urgențe și compartimentele de primire urgențe)Reprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează intervenția structurilor de acordare a asistenței medicale de urgență la locul producerii situației de urgență.7.1. Rol principala) acordarea asistenței medicale de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în cooperare cu Ministerul Sănătății, prin serviciile de Ambulanță (SAJ/SABIF) și unitățile de primiri urgențe (UPU/CPU).7.2. Rol secundara) instalarea în teren a spitalelor de campanie: Ministerul Apărării Naționale;b) instalarea posturilor medicale avansate de categoria I și a II-a: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (SMURD);c) stabilirea dimensiunilor și caracteristicilor zonelor de izolare: Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat;d) acordarea asistenței medicale de urgență: Ministerul Sănătății, prin personalul medical stabilit, serviciile publice de ambulanță, alte ministere și organe centrale, prin unitățile spitalicești proprii;e) transport medical: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație, Ministerul Apărării Naționale;f) acordarea primului ajutor: serviciile voluntare pentru situații de urgență, serviciile SALVAMONT și SALVASPEO, Societatea Națională de Cruce Roșie din România;g) securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție/carantină: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.8. Asistență medicală în faza spitaliceascăReprezintă totalitatea măsurilor și acțiunilor specifice asigurării unui răspuns specializat care vizează menținerea în limitele normale a sănătății în contextul producerii unor situații de urgență sau ca urmare a manifestării epidemiilor și pandemiilor.8.1. Rol principala) acordarea asistenței medicale: Ministerul Sănătății prin unitățile sanitare din subordine, inclusiv cele aparținând autorităților publice locale.8.2. Rol secundara) suplimentarea capacității de spitalizare și personal medical: Ministerul Sănătății, prin unitățile sanitare din rețelele sanitare proprii;b) planificarea și suplimentarea cu medicamente și instrumentar medical: Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;c) acordarea asistenței medicale: prin rețele sanitare proprii, aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, spitale ale administrației publice locale;d) transport medical: Ministerul Apărării Naționale, unitățile cu profil medical aparținând mediului privat;e) stabilirea măsurilor profilactice pentru evitarea îmbolnăvirilor în masă: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Sănătății, prin Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică și Inspecția Sanitară de Stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Societatea Națională de Cruce Roșie din România;f) recunoașterea, evaluarea și comunicarea riscului de apariție a unei boli infecțioase transmisibile: Ministerul Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică.9. Localizarea și stingerea incendiilorReprezintă pachetul de măsuri și acțiuni specifice gestionării și coordonării misiunilor care vizează stingerea incendiilor.9.1. Rol principala) localizarea, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte forțe și servicii specializate existente (servicii publice voluntare și servicii private);b) localizarea, stingerea și lichidarea consecințelor incendiilor la fondul forestier: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA), pentru pădurile aflate în proprietatea statului, respectiv prin inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare (ITRSV), pentru pădurile deținute de alți proprietari decât statul.9.2. Rol secundara) sprijinul structurilor specializate în stins incendii: Ministerul Apărării Naționale, autoritățile publice locale, prin serviciile voluntare pentru situații de urgență, operatorii economici prin serviciile private pentru situații de urgență (indiferent de domeniul de activitate), Ministerul Transporturilor, prin instituțiile aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare (pentru infrastructura feroviară, navală și aeriană din administrare);b) localizarea și stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul General de Aviație;c) localizarea și stingerea incendiilor pe fluviul Dunărea și pe Marea Neagră: Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/coordonare/sub autoritate și operatorii economici de profil, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.10. Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/ radioactiveVizează coordonarea misiunilor pentru asigurarea răspunsului în situația producerii evenimentelor care implică substanțe chimice, biologice, radiologice, poluanți, mijloace explozive (substanțe asignate domeniului CBRN). Prin acest tip de misiuni se asigură coordonarea forțelor și mijloacelor specializate, potrivit competențelor, și managementul situațiilor de urgență care implică activarea acestei funcții de sprijin, respectiv asigurarea măsurilor și acțiunilor subsecvente.10.1. Rol principala) intervenția operativă cu mijloace și materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Poliției Române, în cooperare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin structurile din subordine/coordonare;b) intervenția operativă cu mijloace și materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase în cazul atacurilor teroriste: Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române/Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.10.2. Rol secundara) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate, Ministerul Sănătății;b) evacuarea populației existente în interiorul perimetrului de securitate: Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale;c) supravegherea gradului de contaminare în perimetrul zonelor contaminate: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Serviciul de Protecție și Pază - pentru obiectivele din competență;d) aplicarea măsurilor de limitare a dispersării substanțelor poluante sau contaminatoare pentru asigurarea protecției populației surprinse în zona afectată: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici care produc substanțe ce pot produce poluări și care au obligația realizării măsurilor de decontaminare, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/ coordonare/sub autoritate și operatorii economici de profil;e) stabilirea priorităților pentru monitorizarea gradului de contaminare și centralizarea datelor privind contaminarea teritoriului național: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății, prin structurile din subordine;f) stabilirea priorităților pentru efectuarea decontaminării și depoluării: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;g) supravegherea gradului de contaminare a populației, de radioactivitate a alimentelor și apei potabile, evaluarea efectelor asupra sănătății și monitorizarea stării de sănătate a populației: Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, prin laboratoarele de igiena radiațiilor;h) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier și pășunilor, evaluarea efectelor directe și indirecte asupra animalelor și oamenilor, realizarea decontaminării: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin intermediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului;i) intervenția operativă cu mijloace și echipe pirotehnice specializate, atunci când capacitatea de intervenție a forțelor Ministerului Afacerilor Interne este depășită sau insuficientă, în cazul evenimentelor ce implică muniție neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare: Serviciul Român de Informații;j) descoperirea/localizarea, identificarea și, după caz, neutralizarea substanțelor explozive, în conformitate cu Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, prin aplicarea unor măsuri specifice de control, investigare, neutralizare, analiză postneutralizare/postincident și, după caz, asanare: Serviciul Român de Informații;k) intervenția operativă pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase și decontaminarea mijloacelor și materialelor utilizate: toate autoritățile responsabile care au în coordonare/subordonare sau sub autoritate, după caz, astfel de structuri;l) realizarea decontaminării animalelor: autoritățile administrației publice locale;m) identificarea substanțelor sau obiectelor care sunt radioactive în vederea containerizării și îndepărtării din zonă: Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și Ministerul Sănătății prin DSP-LIR.11. Asigurarea transportuluiSe referă la gestionarea informațiilor, punerea la dispoziție a resurselor și coordonarea acțiunilor care implică asigurarea transportului, altul decât cel în folos propriu. Prin această funcție se asigură inclusiv gestionarea informațiilor despre infrastructura de transport rutieră, maritimă/fluvială, feroviară și aeriană.11.1. Rol principala) asigurarea transportului necesar pentru realizarea evacuării populației, resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență: Ministerul Transporturilor (prin operatori economici, regii autonome și companii naționale) și autoritățile administrației publice locale.11.2. Rol secundara) supravegherea, fluidizarea și controlul circulației auto: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române;b) elaborarea concepției privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiază de protecție și constituirea parcului de mijloace necesare realizării acesteia: Serviciul de Protecție și Pază, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor;c) realizarea graficului de transport și asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacuării, în termen de 6 ore de la declararea stării de urgență: Ministerul Transporturilor, autoritățile administrației publice locale;d) sprijinirea autorităților locale pentru realizarea evacuării populației, precum și pentru transportul resurselor necesare pentru intervenție și asistență de primă necesitate în situații de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale; asigurarea transportului pentru animalele și bunurile evacuate: Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Afacerilor Interne.12. Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilitățiPresupune gestionarea informațiilor despre rețelele de utilități (canal, apă, energie, gaze etc.), poduri, viaducte de interes local/național, precum și alocarea de forțe specializate și coordonarea acestora pentru realizarea lucrărilor specifice.12.1. Rol principala) asigurarea energiei electrice pentru obiectivele critice de răspuns la urgență, refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, precum și refacerea operativă a avariilor produse în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale: Ministerul Energiei și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.12.2. Rol secundara) nominalizarea responsabilităților în realizarea măsurilor de intervenție de primă urgență: Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile administrației publice locale.13. Efectuarea depoluării și decontaminării CBRNReprezintă totalitatea activităților desfășurate de structurile de intervenție pentru efectuarea depoluării și decontaminării mediului, populației, clădirilor și tehnicii de intervenție.13.1. Rol principala) depoluarea și decontaminarea CBRN: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și alte forțe și servicii specializate existente (servicii publice voluntare și servicii private pentru situații de urgență).13.2. Rol secundara) depoluarea și decontaminarea CBRN: Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/ coordonarea/sub autoritate, pentru infrastructura feroviară, navală și aeriană pe care o are în administrare;b) depoluarea apelor interioare: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", agenții poluatori;c) depoluarea fluviului Dunărea în context transfrontalier: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române" (pentru produse și derivate petroliere), Ministerul Transporturilor, prin operatori economici, regii autonome și companii naționale responsabile cu navigația (pentru alte tipuri de poluanți), agenții poluatori;d) depoluarea marină la Marea Neagră: Ministerul Transporturilor, prin ANR și ARSVOM, operatori economici, regii autonome și companii naționale aflate în subordine, sub autoritate sau în coordonare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin institutele de cercetare de specialitate;e) depoluarea sau decontaminarea CBRN, după caz, în zona costieră: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Transporturilor, prin ANR, ARSVOM și operatorii economici de profil, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, respectiv prin Administrația Națională "Apele Române", Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;f) efectuarea decontaminării populației, căilor rutiere și clădirilor: Ministerul Afacerilor Interne și, la solicitarea organelor locale, personalul din unitățile specializate ale Ministerului Apărării Naționale cu materialele necesare puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne;g) efectuarea depoluării: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin operatorii economici de specialitate, Ministerul Transporturilor, prin structurile aflate în subordonare/coordonarea/sub autoritate, pentru obiectivele aflate în administrare, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională "Apele Române", pentru obiectivele aflate în administrare;h) efectuarea decontaminării terenurilor și rezervațiilor: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin operatorii specializați, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (cu excepția poluărilor din domeniul radiologic și nuclear unde participă pentru verificarea eficacității măsurilor luate pentru depoluare/decontaminare);i) realizarea decontaminării produselor vegetale și animale: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin operatorii specializați;j) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului și depoluarea cursurilor de apă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, agenții poluatori;k) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor și depoluarea, în caz de poluare marină și costieră: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;l) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor și depoluarea surselor de apă potabilă: Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică - LIR și alte instituții responsabile conform legislației14. Menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice pe timpul situațiilor de urgențăImplică măsurile și acțiunile desfășurate de structurile de ordine și siguranță publică, potrivit cadrului specific de reglementare și care vizează asigurarea unui climat de siguranță pe timpul acțiunilor care vizează răspunsul în situații de urgență.14.1. Rol principala) menținerea, asigurarea și restabilirea ordinii publice: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.14.2. Rol secundara) menținerea și restabilirea ordinii publice: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Justiției prin Administrația Națională a Penitenciarelor, autoritățile administrației publice locale prin Poliția Locală;b) menținerea și restabilirea ordinii publice: serviciile private de securitate și ordine publică pentru operatorii economici;c) stabilirea, potrivit competențelor, a legalității intervenției: Ministerul Public.15. Restabilirea stării provizorii de normalitatePresupune asigurarea pachetului de măsuri și acțiuni și sprijinul tehnic de specialitate în situații care vizează sectoarele afectate.15.1. Rol principala) asigurarea condițiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile administrației județene și locale.15.2. Rol secundara) asigurarea măsurilor specifice de ordin operativ, în principal de instituire a unor dispozitive de securitate, cercetare, recunoaștere, supraveghere, control/examinare și investigare: Serviciul Român de Informații, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Garda Națională de Mediu - în domeniul protecției mediului;b) identificarea mijloacelor specializate pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale;c) asigurarea condițiilor privind restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență generată de incidentul sau accidentul nuclear și/sau de urgența radiologică: autoritățile centrale care au în subordine/coordonare instituții/companii care dețin/exploatează reactori energetici de putere și/sau de cercetare, instalații și echipamente nucleare și/sau radiologice prin intermediul specialiștilor din instituții/companii, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;d) asigurarea sprijinului tehnic de specialitate privind verificarea eficacității implementării măsurilor pentru restabilirea stării provizorii de normalitate pe perioada situației de urgență generată de incidentul sau accidentul nuclear și/sau de urgența radiologică prin derularea de programe de monitorizare dedicate: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Sănătății, prin laboratoare de igienă a radiațiilor ionizante, și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;e) asigurarea condițiilor privind refacerea provizorie a infrastructurilor critice care conțin deșeuri radioactive și/sau combustibil ars, a condițiilor pentru limitarea scurgerilor/împrăștierii/dispersiei în mediu a substanțelor/ materialelor radioactive cu caracter de deșeu, implicate în incident și aflate în stare de depozitare, transport sau tranzitare a teritoriului României: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, laboratoarele de igiena radiațiilor;f) asigurarea condițiilor pentru refacerea barierelor biologice, recaracterizare și recontainerizare, precum și depozitare interimară în condiții de securitate nucleară a substanțelor/materialelor radioactive cu caracter de deșeu implicate în incident: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive;g) asigurarea condițiilor necesare pentru combaterea eficientă a fenomenelor meteorologice periculoase și modificarea locală a parametrilor meteoclimatici prin intervenții active în atmosferă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin operatorii specializați;h) coordonarea și controlul reconstrucției ecologice a pădurilor afectate de incendii: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Garda Națională de Mediu;i) evaluarea rapidă a stabilității structurilor și stabilirea măsurilor de intervenție în prima urgență la construcțiile vulnerabile și care prezintă pericol public: Inspectoratul de Stat în Construcții, Corpul experților tehnici și asociațiile profesionale în construcții, autoritățile administrației publice locale, prin structurile din subordine și/sau coordonare;j) asigurarea condițiilor pentru refacerea sistemelor de comunicații civile potrivit competențelor: Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;k) asigurarea condițiilor pentru reînceperea cursurilor școlare: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin inspectoratele școlare.16. Acordarea de ajutoare de primă necesitateVizează solicitarea, colectarea, transportul, stocarea, distribuirea ajutoarelor de primă necesitate pentru populația afectată.16.1. Rol principala) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.16.2. Rol secundara) centralizarea informațiilor privind necesarul ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;b) asigurarea ajutoarelor de primă necesitate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile administrației județene și locale, operatorii economici și agențiile neguvernamentale potrivit domeniului de competență;c) organizarea punctelor de informare a populației: Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale.17. Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioaseVizează solicitarea privind asistența socială, psihologică și religioasă pentru populația afectată.17.1. Rol principala) asigurarea ajutorului de acest tip: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale.17.2. Rol secundara) organizarea punctelor de informare a populației: Ministerul Afacerilor Interne, autoritățile publice județene și locale;b) centralizarea informațiilor privind necesarul ajutorului de acest tip: Ministerul Afacerilor Interne;c) asigurarea morgilor temporare și a terenurilor necesare pentru înhumare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin autoritățile publice județene și locale;d) evaluarea și emiterea de măsuri de prevenție privind impactul psiho-social în caz de urgență radiologică și nucleară: Ministerul Sănătății, prin structurile din subordine.18. Implementarea măsurilor de control în cazul evoluției unor epizootive grave și zoonoze, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situațiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelorVizează acțiunile desfășurate în scopul implementării măsurilor de control al bolilor, epizootii grave produse de boli majore la animale sau zoonoze, în conformitate cu legislația sanitară veterinară în vigoare, respectiv implementarea măsurilor privind prevenirea situațiilor determinate de atacul organismelor dăunătoare plantelor.18.1. Rol principala) stabilirea planului de acțiune privind intervenția în focar și implementarea activităților de combatere: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;b) stabilirea planului de acțiune pentru prevenirea răspândirii agenților patogeni la oameni, în cazul zoonozelor: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Sănătății;c) stabilirea planului de acțiune pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: Autoritatea Națională Fitosanitară;d) stabilirea planului de acțiune privind măsurile și implementarea acestora pentru prevenirea răspândirii organismelor dăunătoare plantelor: Autoritatea Națională Fitosanitară, prin oficiile fitosanitare județene.18.2. Rol secundara) stabilirea planului de acțiune pentru prevenirea răspândirii agenților patogeni la oameni, în cazul zoonozelor: Ministerul Sănătății;b) conlucrarea cu autoritățile sanitare veterinare județene pentru controlul mișcărilor de animale și pentru respectarea restricțiilor impuse în zonele de control a bolii: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;c) asigurarea pazei și protecției necesare aplicării măsurilor de control pentru controlul bolii: Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;d) însoțirea și paza transporturilor de cadavre animale cu risc patogen înalt către centrele de ecarisare: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;e) conlucrarea cu autoritățile sanitare veterinare județene la obținerea permisului de acces în exploatații nonprofesionale/ comerciale: Inspectoratul General al Poliției Române;f) instalarea barierelor pe drumurile de acces, acolo unde restricțiile privind circulația o impun: Inspectoratul General al Poliției Române;g) gestionarea perturbărilor liniștii publice ce pot apărea la localurile de neutralizare a cadavrelor și de impunere a restricțiilor de mișcare a animalelor: Inspectoratul General al Poliției Române;h) sprijinirea aplicării măsurilor de control în mediul sălbatic: Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", Agenția Națională pentru Protecția Mediului;i) oprirea și verificarea în trafic a legalității și respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97: Inspectoratul General al Poliției Române;j) controlarea, la punctele de trecere ale frontierei de stat, legalității și circulației transporturilor de animale susceptibile, precum și mărfurile alimentare interzise în bagajele călătorilor: Inspectoratul General al Poliției Române;k) construirea și supravegherea filtrelor de dezinfecție rutiere instituite pe drumurile publice: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;l) instalarea semnalelor și panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecție și de supraveghere și în jurul fermelor/curților unde boala a fost confirmată: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, autoritățile administrației publice locale;m) îndeplinirea operațiunilor de neutralizare a materialului de risc patogen reprezentat de cadavrele de animale, atunci când se utilizează metoda alternativă de incinerare la fața locului: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;n) stabilirea de măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, atunci când se utilizează metoda alternativă de denaturare a materialului de risc patogen: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;o) monitorizarea impactului pe care îl au activitățile de control al focarelor de boală asupra mediului: Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu;p) sancționarea încălcărilor prevederilor legale privind protecția mediului, prevenirea riscurilor și limitarea amenințărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilității solului în timpul activității de control al focarelor de boli majore: Garda Națională de Mediu;q) controlul modului de respectare a legislației de mediu privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii în activitatea de control a focarelor de boli majore: Garda Națională de Mediu;r) urmărirea respectării condițiilor din autorizația de mediu în activitatea de control a focarelor de boli majore: Garda Națională de Mediu;s) asigurarea accesului rapid la resursele locale prin asigurarea logisticii și a autorizațiilor necesare: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;ș) sprijinirea centrelor de intervenție în teren cu personal, vehicule, logistică și echipamente: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;t) participarea la evaluarea animalelor, în vederea despăgubirii proprietarilor acestora: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;ț) identificarea și punerea la dispoziție a terenurilor pentru metode alternative de denaturare - incinerare/îngropare: comitetele județene/locale pentru situații de urgență;u) sprijinirea cu personal a activităților referitoare la încărcare, săpare, astupare, îngrădire etc. ce se pot ivi în activitatea de neutralizare alternativă: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, comitetele județene/locale pentru situații de urgență;v) asigurarea transportului incineratoarelor mobile de la locul de garare la locul evoluției focarelor de epizootii: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu sprijinul autorităților locale;w) asigurarea transportului materiilor de risc - subproduse de origine animală nedestinate consumului uman: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor cu sprijinul comitetele județene/locale pentru situații de urgență;x) coordonarea activității de denaturare în întreprinderi specializate a materialelor cu risc patogen reprezentate de cadavrele animale rezultate în urma combaterii focarelor de epizootii grave: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
   +  Anexa nr. 4
  LISTĂ ABREVIERI
  AASNACP - Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
  AFDJ - Administrația Fluvială a Dunării de Jos
  ANAR - Administrația Națională "Apele Române"
  ANCOM - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  ANCPI - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  ANDR - Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive
  ANF - Autoritatea Națională Fitosanitară
  ANIF ANM ANP ANPM ANR - Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare - Administrația Națională de Meteorologie - Administrația Națională a Penitenciarelor - Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Autoritatea Navală Română
  ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
  ANRSPS - Administrație Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
  ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru SiguranțaAlimentelor
  APDF - Administrația Porturilor Dunării Fluviale
  APDM - Administrația Porturilor Dunării Maritime
  APIA - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
  ARBDD - Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  ARSVOM - Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare
  CBRN - evenimente chimice, biologice, radiologice și nucleare
  CNSCBT - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile
  CETAPC - Corpul experților tehnici și asociațiile profesionale în construcții
  CJSU - Comitetul județean pentru situații de urgență
  CLSU - Comitetul local pentru situații de urgență
  CNA - Consiliul Național al Audiovizualului
  CNCAN - Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
  CNADNR CNCF CFR - S.A. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A.
  CNMFRMVM - Centrul Național pentru Monitorizarea Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă
  CNRN RADIONAV - Compania Națională de Radiocomunicații Navale "RADIONAV" - S.A.
  COCG - Centrul Operațional de Comandă al Guvernului
  DGICIP - Direcția Generală pentru Îndrumarea și Controlul Instituției Prefectului
  DEPABD - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelorde Date
  DGAMSP - Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică
  DSP - Direcția de Sănătate Publică
  EMSA - Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă
  GNM - Garda Națională de Mediu
  IGAv - Inspectoratul General de Aviație al MAI
  IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări
  IGJR - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
  IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
  IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române
  IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  IML - Institutul de Medicină Legală
  ICS - institutele de cercetare de specialitate
  INCD - institutele naționale de cercetare-dezvoltare
  INCDFP - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
  INSP - Institutul Național de Sănătate Publică
  URBAN-ÎNCERC- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă
  INHGA - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
  ISC - Inspectoratul de Stat în Construcții
  ISS - Inspecția Sanitară de Stat
  ITRSV - inspectoratele teritoriale pentru regim silvic și vânătoare
  ISJ - inspectoratele școlare județene
  LIR - laboratoare de igienă a radiațiilor
  MADR - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  MAE - Ministerul Afacerilor Externe
  MAI - Ministerul Afacerilor Interne
  MApN - Ministerul Apărării Naționale
  MC - Ministerul Culturii
  MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  MECRMA - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
  MENCS - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
  ME - Ministerul Energiei
  METROREX - Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.
  MFP - Ministerul Finanțelor Publice
  MJ - Ministerul Justiției
  MMAP - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  MMFPSPV - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
  MP - Ministerul Public
  MS - Ministerul Sănătății
  MCSI - Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
  MT - Ministerul Transporturilor
  MTS - Ministerul Tineretului și Sportului
  RSP - rețea sanitară proprie
  ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
  ROMSILVA - Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
  ROSA - Agenția Spațială Română
  SALVAMONT - Salvamont din România
  SALVASPEO - Salvaspeo din România
  SALVAMAR - Salvamar din România
  SIE - Serviciul de Informații Externe
  SMFA - Statul Major al Forțelor Aeriene
  SMU - Serviciul Medicină de Urgență
  SMFN - Statul Major al Forțelor Navale
  SNAPC - Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor
  SNUAU - Sistemul național unic pentru apeluri de urgență
  SNCR - Societatea Națională de Cruce Roșie din România
  SPI - societăți de presă și internet
  SPP - Serviciul de Protecție și Pază
  SPRT - societăți private de radio-televiziune
  SRI - Serviciul Român de Informații
  SRR - Societatea Română de Radiodifuziune
  SRT - Societatea Română de Televiziune
  STS - Serviciul de Telecomunicații Speciale
  UPU - unitățile de primiri urgențe
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004)
  LISTA
  autorităților responsabile în cadrul cărora se constituie și
  funcționează centre operative pentru
  situații de urgență cu activitate permanentă1. Ministerul Afacerilor Interne;2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;3. Ministerul Apărării Naționale;4. Ministerul Afacerilor Externe;5. Ministerul Sănătății*); Notă
  *) Funcționează în locația centrului constituit de Ministerul Afacerilor Interne.
  6. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;7. Ministerul Transporturilor;8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;9. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;10. Ministerul Energiei;11. Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;12. Serviciul Român de Informații;13. Serviciul de Telecomunicații Speciale;14. Serviciul de Protecție și Pază;15. Secretariatul General al Guvernului;16. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;17. Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive;18. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
  -----