ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 1 septembrie 2009  Văzând Referatul de aprobare al Direcției de control în sănătate publică nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, republicată,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:a) autoritatea competentă este reprezentată de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sănătății, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, precum și serviciile din cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie;b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/compartimentului, conform atribuțiilor specifice stabilite;c) riscul reprezintă probabilitatea unor efecte negative asupra sănătății ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici și sociali din habitatul uman, cunoscuți sau identificați prin activități specializate, în condiții specifice;d) neconformitatea reprezintă nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului;e) certificarea conformității este procedura prin care autoritatea competentă atestă, în scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului;f) autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară care condiționează, din punct de vedere tehnic și juridic, punerea în funcțiune și desfășurarea activității în obiective de interes public de conformarea la normele de igienă și de sănătate publică;g) autorizația sanitară de funcționare reprezintă un act tehnic și juridic eliberat în scris de către autoritatea competentă, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente ori de punere în funcțiune a unei activități în obiective de interes public.h) asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației; (la 26-03-2012, Lit. h) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) i) notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică a conformității reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competență prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației; (la 26-03-2012, Lit. i) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) j) notificarea de certificare de sănătate publică a conformității reprezintă actul tehnic eliberat în scris de autoritatea competentă prin care sunt stabilite cerințele prevederilor legale în vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activități cu reglementările legale în vigoare privind normele de igienă și sănătate publică specifice domeniului; (la 26-03-2012, Lit. j) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) k) viza anuală reprezintă confirmarea în scris de către autoritatea locală de sănătate publică privind respectarea conformității cu autorizarea sanitară eliberată anterior. (la 26-03-2012, Lit. k) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 2(1) Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situațiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populației.(2) Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate sunt următoarele:a) autorizarea sanitară a funcționării în baza declarației pe propria răspundere;b) autorizarea sanitară a funcționării în baza referatului de evaluare;c) certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică; (la 26-03-2012, Lit. c) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) d) asistență de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice și juridice.e) viza anuală. (la 26-03-2012, Lit. e) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 3(1) Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere este procedura administrativă prin care autoritatea competentă înregistrează declarația pe propria răspundere referitoare la respectarea reglementărilor legale incidente domeniului și este înștiințată și solicitată pentru verificarea conformității.(2) Autorizarea sanitară a funcționării în baza referatului de evaluare este procedura administrativă prin care autoritatea competentă evaluează conformitatea obiectivului, întocmește referatul de evaluare și eliberează autorizația sanitară de funcționare sau notificarea de respingere a acesteia.(3) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este procedura administrativă prin care se efectuează evaluarea conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populației. (la 26-03-2012, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (4) Asistența de specialitate de sănătate publică este procedura administrativ-profesională prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică la amplasarea, amenajarea, construirea și modificarea pentru funcționarea unei unități care desfășoară o activitate cu risc pentru sănătatea populației. (la 26-03-2012, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 4(1) Tarifele de autorizare sanitară în baza referatului de evaluare, certificare a conformității și asistența de specialitate de sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 1 "Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară".(2) Sumele încasate pentru autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare, precum și cele încasate pentru viza anuală se constituie în venit la bugetul de stat de către autoritatea competentă. (la 27-11-2012, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) (3) Sumele încasate din activitatea de certificare a conformității și asistența de sănătate publică rămân la nivelul autorităților competente, constituind venituri proprii ale acestora.(4) Pentru autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere nu se percep tarife.(5) Abrogat. (la 26-03-2012, Alin. (5) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (6) Pentru eliberarea în regim de urgență a autorizației sanitare în baza referatului de evaluare, pentru asistența de specialitate în sănătate publică, pentru certificarea conformității și a vizei anuale se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1. (la 27-11-2012, Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) (7) Eliberarea în regim de urgență se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare. (la 26-03-2012, Alin. (7) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (8) Sumele încasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autorității competente. (la 26-03-2012, Alin. (8) al art. 4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Capitolul II Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere  +  Articolul 5Procedura autorizării sanitare a funcționării în baza declarației pe propria răspundere se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2 și care nu sunt supuse înregistrării la registrul comerțului.  +  Articolul 6(1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizației sanitare de funcționare în baza declarației pe propria răspundere sunt:a) cererea de autorizare și documentele specifice obiectivului/activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; (la 26-03-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) b) declarația pe propria răspundere semnată de managerul unității/administratorul și/sau titularul activității, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a); (la 27-11-2012, Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) (2) Documentațiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(3) Autoritatea competentă eliberează autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, și în termen de 30 de zile lucrătoare personalul de specialitate desemnat verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale. (la 26-03-2012, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (4) Dacă se constată neconformități, în funcție de gravitatea acestora și, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile și se comunică acest lucru solicitantului.(5) După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul și orice neconformitate se sancționează conform legislației în vigoare.  +  Articolul 7(1) Pentru autorizarea sanitară a unităților publice aflate în proiecte de reabilitare, care desfășoară una dintre activitățile cuprinse în anexa nr. 2, solicitantul trebuie să depună la autoritatea competentă următoarele documente:a) cererea de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;b) declarația pe propria răspundere semnată de managerul unității/administratorul și/sau titularul activității, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a); (la 27-11-2012, Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) c) programul activităților în derulare pentru conformarea la reglementările legale în vigoare specifice domeniului, cu termene de îndeplinire și responsabilități, semnat de managerul unității/administrator și/sau titularul activității;d) dovada existenței surselor de finanțare pentru activitățile cuprinse în programul de conformare;e) după caz, solicitare de asistență de specialitate de sănătate publică, pentru a stabili programul de măsuri în vederea conformării la prevederile legale.(2) Documentațiile se transmit personalului de specialitate desemnat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(3) Personalul de specialitate desemnat analizează documentația și, după caz, efectuează evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de măsuri în vederea conformării și propune conducerii autorității competente eliberarea autorizației sau a notificării privind respingerea acesteia.(4) Modelul notificării de respingere a autorizației sanitare este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 8Termenul pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare în baza declarației pe propria răspundere este de maximum 20 de zile lucrătoare.  +  Capitolul III Autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare  +  Articolul 9(1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităților/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităților, indiferent de forma de organizare juridică.(2) Solicitarea și obținerea autorizației sanitare de funcționare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfășurarea următoarelor activități, indiferent de forma de organizare a solicitantului: (la 27-11-2012, Partea introd. a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) a) tratarea și distribuția apei potabile;b) producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate; (la 27-11-2012, Lit. b) a alin. (2) al art. 9 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) c) fabricarea gheții pentru consum uman din apă potabilă;d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;e) activități de asistență medicală spitalicească;f) activități de asistență medicală generală;g) activități de asistență medicală specializată;h) activități de asistență stomatologică;i) activități ale centrelor de îngrijire medicală;j) activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale;k) activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;l) alte activități referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.m) activități de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală. (la 18-11-2014, Lit. m) a alin. (2) al art. 9 a fost introdusă de art. II din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014. ) (3) Autorizația sanitară de funcționare pentru activitățile menționate la lit. a)-e) se vizează anual. (la 27-11-2012, Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) (4) Autorizația sanitară de funcționare pentru obiectivele care desfășoară activitățile menționate la lit. f)-k) emisă pe baza declarației pe propria răspundere înainte de apariția Ordinului ministrului sănătății nr. 251/2012pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației își menține valabilitatea până la modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia. (la 27-11-2012, Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) (5) Pentru activitățile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației sanitare de funcționare, titularul va solicita vizarea acesteia. (la 27-11-2012, Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. ) (la 26-03-2012, Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 10(1) În vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, solicitantul depune la autoritatea competentă următoarea documentație:a) cerere semnată de titularul activității/administrator;b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;d) declarația pe propria răspundere că spațiul pentru care se solicită autorizarea este deținut legal și nu face obiectul vreunui litigiu;e) în funcție de specificul activității se pot solicita și alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.(2) Dacă documentația nu este completă și corect întocmită din punctul de vedere al informațiilor tehnice oferite, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării se comunică în scris acest lucru solicitantului, precizându-se documentele care vor fi refăcute. (la 26-03-2012, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (3) Activitățile de verificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică și/sau alte reglementări legale în vederea eliberării autorizației sanitare de funcționare se realizează de către personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizării.(4) Rezultatul verificării conformării va fi consemnat într-un referat de evaluare. Conținutul-cadru al referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 7.(5) În urma verificării conformării, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare, autoritatea competentă va emite autorizația sanitară de funcționare.(6) Modelul autorizației sanitare de funcționare emise în baza referatului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 8.(7) În cazul constatării de neconformități, pentru obiectivele aflate în funcțiune, în urma evaluării riscului pentru sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-înființate care nu desfășoară încă activități, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activității.(8) Dacă la reevaluarea obiectivului se constată că nu au fost remediate neconformitățile semnalate, se respinge autorizarea sanitară.(9) Procedura de autorizare sanitară se poate relua după remedierea neconformităților.  +  Articolul 11(1) În cazul unităților sanitare cu paturi se poate elibera autorizație sanitară de funcționare cu program de conformare în următoarele situații:a) funcționarea nu implică riscuri majore pentru mediu și comunitate;b) neconformitățile constatate nu pot fi remediate în termenul legal de 30 de zile din cauze obiective. (la 26-03-2012, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei de emitere a autorizației sanitare de funcționare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilități și cu identificarea costurilor și surselor de finanțare necesare realizării măsurilor programului de conformare.(3) Autoritatea competentă analizează proiectul, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia.(4) La elaborarea programului de conformare se iau în considerare următoarele:a) constatările autorității competente cu ocazia evaluării efectuate;b) concluziile privind riscul pentru starea de sănătate a populației rezultat din funcționarea obiectivului;c) rezultatele monitorizărilor anterioare.(5) Autoritatea competentă acceptă programul de conformare numai dacă solicitantul:a) dovedește că modificările pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic și/sau economic;b) își asumă responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuți și identificați în perioada derulării lucrărilor în vederea conformării și aplicarea acțiunilor corective în vederea limitării efectelor acestora, după caz;c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.(6) Durata programului de conformare nu poate depăși 6 luni.(7) Pentru unitățile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activități complexe și investiții majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioadă care nu poate depăși data de 31 decembrie 2020 și un program operațional pentru anul în curs. (la 17-02-2017, Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 146 din 17 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017 ) (7^1) Pentru a evita neconformitățile cu normele de igienă și sănătate publică care duc implicit la elaborarea de programe de conformare, înainte de autorizarea sanitară, unitățile sanitare cu paturi vor solicita direcției de sănătate publică asistență de specialitate de sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica conformarea cu normele mai sus menționate. (la 17-02-2017, Alineatul (7^1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 146 din 17 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017 ) (7^2) Termenul prevăzut la alin. (7) nu se aplică programului de conformare prevăzut la alin. (6). (la 17-02-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 146 din 17 februarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 17 februarie 2017 ) (8) Autorizația sanitară cu program de conformare are caracter temporar, urmând ca la expirarea termenului, în condițiile realizării integrale a măsurilor programului de conformare, să se elibereze autorizația sanitară de funcționare definitivă.(9) Termenele de conformare pentru neconformitățile constatate, care sunt condiții pentru autorizarea sanitară a funcționării unității, se acordă corelat cu angajamentele obiective, documentate.(10) După data prevăzută la alin. (7), pentru unitățile sanitare care nu se conformează normelor de igienă și sănătate publică, autorizația sanitară de funcționare se anulează și unitățile sanitare nu mai pot funcționa. (la 02-06-2015, Alin. (10) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 677 din 28 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 2 iunie 2015. )  +  Articolul 12(1) Pentru unitățile sanitare cu paturi care își desfășoară activitatea în mai multe locații se eliberează o singură autorizație sanitară de funcționare.(2) Pentru fiecare locație se va întocmi câte o anexă la autorizația sanitară de funcționare a unității sanitare, care va cuprinde următoarele date: denumirea unității sanitare, secția/secțiile, adresa, structura funcțională, după caz, activitățile administrative, numărul de angajați.(3) În cazul în care autorizarea sanitară se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitară se va elabora un singur program de conformare.(4) Autorizația sanitară de funcționare a unităților sanitare cu paturi este valabilă un an. Cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației, titularul va solicita vizarea acesteia. (la 26-03-2012, Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 13Termenul de soluționare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia sau de la data completării documentației.  +  Articolul 14Abrogat. (la 27-11-2012, Art. 14 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 26-03-2012, Art. 15 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 16Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplică reglementările legale în vigoare referitoare la contravențiile privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice. (la 26-03-2012, Art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 16^1Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (3) și ale art. 12 alin. (4), valabilitatea autorizației sanitare de funcționare emisă pentru activitățile de asistență medicală spitalicească prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. e) se prelungește până la data prevăzută la art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare. (la 08-03-2021, Capitolul III a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 257 din 2 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 08 martie 2021 )  +  Capitolul IV Certificarea conformității și asistența de specialitate de sănătate publică  +  Articolul 17(1) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică se aplică, la cererea titularului activității, în vederea evaluării conformității cu reglementările legale privind sănătatea publică pentru obiective în funcțiune, care desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.(1^1) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este obligatorie pentru:a) activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație;b) activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare - începând cu 1 ianuarie 2021. (la 11-02-2020, Litera b) din Alineatul (1^1) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 178 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (la 14-01-2020, Articolul 17 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 15 din 14 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020 ) Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 15 din 14 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 14 ianuarie 2020, astfel cum a fost modificat prin articolul II din ORDINUL nr. 178 din 5 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020, prevede:
  Articolul II
  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație trebuie să solicite certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau serviciile din cadrul ministerelor cu rețea proprie, după caz.
  (2) Documentația necesară pentru certificarea conformității se compune din:a) cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; (la 26-03-2012, Lit. a) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) b) memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerințelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;c) dovada achitării tarifului de certificare.(3) Documentația se depune la autoritatea competentă, fiind soluționată de personalul de specialitate desemnat.(4) Pentru soluționarea cererii de certificare a conformității cu normele de igienă, sănătate publică și alte reglementări specifice domeniului de activitate, după ce s-a analizat documentația depusă și s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competentă eliberează o notificare scrisă.(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementările legale specifice în vigoare. Notificarea este valabilă atât timp cât nu se modifică datele din memoriul tehnic. (la 26-03-2012, Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (6) Dacă sunt constatate neconformități, acestea se comunică solicitantului specificându-se actele normative ale căror prevederi nu sunt îndeplinite.
   +  Articolul 18(1) Documentația necesară pentru asistența de specialitate de sănătate publică se compune din:a) cerere și documente aferente specifice domeniului activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; (la 26-03-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) b) schița de amplasare în zonă, cu menționarea vecinătăților imediate, după caz;c) proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcționale, destinația spațiilor și suprafețele acestora, după caz;d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului și a activității care se desfășoară sau se va desfășura în acesta, după caz;e) dovada achitării tarifului de asistență de specialitate de sănătate publică.(1^1) Asistența de specialitate de sănătate publică este obligatorie pentru proiectele noi și proiectele de modernizare/extindere pentru sisteme de alimentare cu apă, în faza de studiu de fezabilitate, fie că sunt proiecte individuale, fie că fac parte dintr-un proiect integrat apă-canal. (la 22-02-2023, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 458 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 22 februarie 2023 ) (2) Cererile de asistență de specialitate de sănătate publică se soluționează de către personalul de specialitate desemnat.(3) Personalul de specialitate analizează și evaluează conformarea proiectului la normele de igienă și sănătate publică și/sau la alte reglementări legale, efectuează evaluarea obiectivului, după caz, și eliberează notificarea privind respectarea legalității, inclusiv propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității.  +  Articolul 19(1) Soluționarea cererilor de certificare a conformității și asistență de specialitate de sănătate publică se va face în maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora. (la 26-03-2012, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. ) (2) Notificarea va fi semnată de conducerea autorității competente.
   +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 20La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 20^1La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a căror activitate necesită vizarea anuală autorizația sanitară de funcționare este valabilă 12 luni de la eliberarea acesteia. (la 26-03-2012, Art. 20^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Articolul 20^2Prevederile prezentului ordin nu se aplică activităților și practicilor nucleare. (la 27-11-2012, Art. 20^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012. )  +  Articolul 21Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și serviciile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Ion Bazac
  București, 20 august 2009.Nr. 1.030.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară
  Nr. crt.Denumirea procedurilor de reglementare sanitarăTariful (lei)
  1.Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare500
  2.Certificarea conformității400
  3.Asistență de specialitate de sănătate publică400
  4.Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgență150
  5.Acordare viză anuală400
  NOTĂ:Tarifele nu includ contravaloarea investigațiilor necesare evaluării riscului asupra sănătății populației. (la 22-02-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 458 din 17 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 22 februarie 2023 )
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  activităților care se autorizează în baza declarației pe propria răspundere (coduri CAEN)
  1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii1012 - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)1020 - Prelucrarea și conservarea peștelui1031 - Prelucrarea și conservarea cartofilor (producție chips-uri)1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor1042 - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor1052 - Fabricarea înghețatei1061 - Fabricarea produselor de morărit1062 - Fabricarea amidonului și a produselor de amidon1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase1083 - Prelucrarea ceaiului și a cafelei1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice1102 - Fabricarea vinurilor din struguri1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare1105 - Fabricarea berii1106 - Fabricarea malțului1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase3812 - Colectarea deșeurilor periculoase3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere5590 - Alte servicii de cazare5610 - Restaurante5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor8510 - Învățământ preșcolar8520 - Învățământ primar8531 - Învățământ secundar general8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional8541 - Învățământ superior nonuniversitar8542 - Învățământ superior universitar8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a.9311 - Activități ale bazelor sportive9312 - Activități ale cluburilor sportive9319 - Alte activități sportive9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană9602 - Abrogată. (la 14-01-2020, Poziția 9602 din Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 15 din 14 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020 ) 9604 - Activități de întreținere corporală----------Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, conform pct. 10 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3Autoritatea competentă ............................Nr. ......./......../..........
  CERERE
  Subsemnatul(a), .............................................., cu domiciliul în localitatea ................................., județul ......................, str. .................................., bl./sc./et./ap. ................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ......... nr. ..................., eliberat de ..................................... la data de ........................., în calitate de .......................... al ................................, cu sediul în .................................., telefon ...................., fax ..............................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ................, având codul fiscal nr. ........ din ..................., solicit ...............................................pentru ...................................................., situat la (adresa) .........................................................................................., având ca obiect de activitate (cod CAEN) .................................., structura funcțională .................................................Anexez la cerere documentația solicitată, completă, și anume:a) memoriul tehnic;b) planul de situație cu încadrarea în zonă;c) schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;d) actul de înființare al solicitantului;e) acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului;f) chitanța de plată a tarifului de autorizare/certificare/asistență de sănătate publică/viză nr. ............ din data de .................., în valoare de ............... lei.Documentele menționate la lit. a)-e) vor fi depuse în original sau în copie cu mențiunea "conform cu originalul" și vor fi semnate și ștampilate de către solicitant.Data (completării) ...........Semnătura .........----------Anexa nr. 3 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 1.185 din 20 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012, conform pct. 11 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4a)Anexă la ASF nr. .............Nr. înregistrare autoritate competentă Nr. înregistrare solicitant.............................. ................................
  DECLARAȚIE
  referitoare la condițiile igienico-sanitare
  Subsemnatul (a), .................., în calitate de ................. al ................, cu sediul în localitatea ......................., str. .............. nr. ......., sectorul ....., având codul fiscal ............, declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii:În sediul din localitatea ..................., str. ..................., sectorul/județul ..................., se desfășoară activitatea/activitățile (cod CAEN) ............................... .Sunt asigurate următoarele:1. Obiectivul are structura funcțională conform Ordinului ministrului sănătății nr. ...... (se enumeră spațiile/încăperile, destinația acestora, suprafața):............................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Posed următoarele dotări și echipamente specifice activității desfășurate:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Dețin acordul asociației de proprietari și al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective): Da/Nu4. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilități:4.1. apă potabilă - în sistem centralizat;– din sursă proprie (puț forat, fântână cu hidrofor, buletin de analiză apă potabilă nr. ....... din data ..............4.2. apă caldă: - Da/Nu .................4.3. canalizare: - racord la sistem public;– alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.5. Evacuarea deșeurilor menajere se face conform Contractului nr. ....../.... încheiat cu .....6. Nr. angajați .........7. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.Data .................. Semnătura .....................
   +  Anexa nr. 4b)Abrogată (la 26-03-2012, Anexa 4 b) a fost abrogată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012. )  +  Anexa nr. 5- model -MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAutoritatea competentă
  AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
  în baza declarației pe propria răspundere
  Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere va cuprinde cel puțin următoarele informații:La cererea ................., în calitate de ................. al ............, cu sediul în .................., cod fiscal/CUI ............, având în vedere Declarația pe propria răspundere nr. ......../.......... referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Legii nr. ............ și a ......................, se acordă:
  AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
  Nr. ..../....../........pentru obiectivul: ..................., situat în ..................., având ca obiect de activitate ....../(cod CAEN)/........., având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.
  Director,
  .....................................
  Semnătura și ștampila autorității competente
  NOTĂ:Titularul autorizației este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;– să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare.----------Anexa nr. 5 a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 26 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAutoritatea competentă
  NOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZAȚIEI SANITARE
  - model -
  Către...........................................................................Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la ................/(se specifică autoritatea competentă).......... cu nr. ........ din data ........./........., privind autorizarea sanitară a obiectivului ......................., cu sediul în localitatea ....................., str. ................. nr. .........., județul/sectorul ......................, având activitatea ..............................., vă comunicăm că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de reglementările sanitare în vigoare, datorită următoarelor neconformități:................................................................................................................................................................................................................................,(precizarea lor și a prevederilor legale cu care nu se conformează)menționate în Procesul-verbal de constatare a conformității/Referatul de evaluare nr. ....................... din data de .................., întocmit de către .............../(numele, prenumele și specialitatea medicului).................. .După remedierea neconformității/neconformităților veți reveni cu o nouă solicitare de evaluare.
  Conducerea autorității competente,
  ....................................
   +  Anexa nr. 7MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAutoritatea competentă
  REFERAT DE EVALUARE
  pentru autorizarea sanitară
  Nr. ...../....../200....
  Subsemnatul(a), ..................., în calitate de ................, însoțit/însoțită de ....................... din cadrul ................./(se specifică autoritatea competentă)..................., serviciul/biroul/compartimentul ..........................., am efectuat la solicitarea ............../(denumirea solicitantului)..........., cu sediul în ................., înregistrată la ................. nr. ...../......./200.., în prezența domnului/doamnei ................. în calitate de ................, evaluarea obiectivului ............, cu sediul în localitatea ..................., str. ................ nr. ......., județul/sectorul ..................., cu activitatea/activitățile (cod CAEN) .............................................................................1. S-au evaluat condițiile de desfășurare a activității/activităților:......................................................................................................................................................(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)2. Structura constructivă și circuitele funcționale sunt conforme prevederilor:...........................................................................(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)3. Tehnologia de fabricație și dotările cu echipamente, instalații, utilaje și mobilier sunt conforme prevederilor:...........................................................................4. Analiza de conformitate la condițiile igienico-sanitare privind:a) iluminatul ............................................. |___DA_|__NU__|b) asigurarea ventilației ................................. |___DA_|__NU__|c) asigurarea încălzirii (microclimat) .................... |___DA_|__NU__|d) accesibilitate la apa potabilă ......................... |___DA_|__NU__|e) asigurarea evacuării apelor uzate menajere ............. |___DA_|__NU__|f) asigurarea evacuării deșeurilor solide menajere ........ |___DA_|__NU__|g) asigurarea evacuării deșeurilor periculoase ............ |___DA_|__NU__|(activitățile de asistență medicală)h) personalul (dotări conform normelor privind sănătatea și securitatea în muncă) ..... |__DA__|___NU_|Concluzii:1. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare:...........................................................................(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizată)2. Sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, cu program de conformare anexat:...........................................................................3. Nu sunt îndeplinite condițiile pentru eliberarea autorizației sanitare, deoarece s-au constatat neconformități privind obiectivul supus autorizării (anexa).NOTĂ:În cazul obiectivelor pentru care prevederile legale în vigoare stabilesc cerințe suplimentare, referatul se completează cu evaluarea cerințelor specifice.
  Medic specialist/primar,
  ...........................
   +  Anexa nr. 8- model -MINISTERUL SĂNĂTĂȚIIAutoritatea competentă
  AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
  în baza Referatului de evaluareLa cererea ....................., în calitate de .................... al ................, cu sediul în ............................, cod fiscal/CUI ...................., înregistrată cu nr. .........., în urma examinării documentației prezentate și a evaluării obiectivului ........ din ....................., str. ..................................., județul ..........................., de către ......./(numele și prenumele specialistului)/........., care a întocmit Referatul de evaluare nr. ........ din ......./........., a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare:..............................................................................................................................................În baza Legii nr. ....../...... și a .........................,se acordă:
  AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
  Nr. ....../....../....pentru obiectivul: ................... situat în ................., având ca obiect de activitate*): ....../(cod CAEN)/.........., structura funcțională care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.------------*) Observație: Pentru obiectul de activitate "Tratarea și distribuția apei potabile" se eliberează, după caz, autorizația sanitară de funcționare cu derogare, conform reglementărilor specifice în domeniul apei potabile; programul de conformare se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare cu derogare și este parte integrantă din aceasta.Director,...........................................Semnătura și ștampila autorității competenteViza anuală: data: ............... LL/ZZ/AN ( )data: ............... LL/ZZ/AN ( )data: ............... LL/ZZ/AN ( )NOTĂ:Titularul autorizației este obligat:– să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;– să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.---------Anexa nr. 8 a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 251 din 16 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 26 martie 2012, conform pct. 27 al art. I din același act normativ.
  --------