METODOLOGIA din 22 septembrie 2015privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 octombrie 2015  1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înțelege persoana fizică autorizată (PFA, II etc.) sau persoana juridică care deține ori folosește cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spații închise sau deschise, în care sunt instalate ori deținute aparate sau orice alte mijloace mecanice, electronice, digitale, cum ar fi aparatură de redare a înregistrărilor sonore, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic, instalații de amplificare și orice alte aparate ce permit recepția, redarea sau difuzarea sunetelor ori imaginilor însoțite de sunet, spații în care are acces publicul.2.1. Utilizatorii care comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual au obligația ca înaintea oricărei utilizări să obțină autorizația-licență neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remunerațiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.Utilizatorul are obligația de a obține din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM, respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizații-licențe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activității de comunicare publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plății unei remunerații, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în prezența clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio și/sau audiovideo oferit spre vânzare și supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, menținerea în stare de funcționare a unuia sau mai multor aparate în incinta unității comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remunerație.2.2. Eliberarea autorizației-licență neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior începerii activității.2.3. Pentru eliberarea autorizațiilor-licență neexclusive sau pentru determinarea cuantumului remunerațiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiștilor interpreți ori executanți și ale producătorilor de fonograme pot solicita utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziția acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, II, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);b) orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual;c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinație de cazare turistică);d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deținute cu orice titlu, licențele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deținut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizați).2.4. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiționat de plata remunerației datorate.Autorizația-licență neexclusivă se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obținerii autorizației-licență neexclusive.Autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităților enumerate la tabelul de la pct. I1, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestație/spectacol/turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.2.5. Autorizația-licență neexclusivă este valabilă numai dacă aceasta este însoțită de documentele de plată a remunerației echitabile stabilite prin tabelele care fac parte integrantă din prezenta metodologie.2.6. Autorizația-licență neexclusivă este nominală și nu poate fi transmisă unui terț prin sublicențiere.2.7. Încetarea valabilității autorizației-licență neexclusive, ca urmare a încetării activității, a suspendării temporare a activității desfășurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condițiile în care, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activității sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți ori executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizația-licență neexclusivă o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activității desfășurate sau a încetării comunicării publice.În cazul în care utilizatorul nu înaintează declarația pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în termenul anterior indicat, acesta datorează în continuare remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizației-licență neexclusive, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remunerația pentru spații în care ulterior și-a încetat comunicarea publică și acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condițiile alin. 1, remunerația corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului.2.8. În cazul în care se constată că informațiile din declarația dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condițiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea și sunt de natură să majoreze cuantumul remunerației stabilit pe baza declarației sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remunerațiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.3.1. Pentru utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligația de a achita remunerația în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.3.2. Remunerația datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plătește trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepțional, utilizatorii pot plăti lunar remunerația datorată, dacă cuantumul acesteia depășește suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plătește.3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfășurării activității, remunerația minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 și I4 de mai jos.Plata remunerațiilor minime se efectuează în condițiile de la pct. 3.2.Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual vor achita remunerația procentuală datorată după cum urmează:– utilizatorul care desfășoară evenimente ocazionale va achita remunerația procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activități asimilate acestora;– utilizatorul care comunică public fonogramele de comerț/fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice în domeniul audiovizual în spații închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 și I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii, pentru luna anterioară pentru care aceasta este datorată.3.4. Pentru întârzieri la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadență, aceștia fiind de drept puși în întârziere, fără a fi necesară notificarea lor.3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 și I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remunerația este datorată ori la sfârșitul evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau al altei activități asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:– acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanțe analitice, bilanțuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate și a verificării remunerației calculate lunar;– declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remunerației datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferențiată pentru fiecare activitate specifică desfășurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;– lista fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:
  Nr. crt.Titlul piesei Artist Număr de difuzăriProducător
  1 2 3 4 S
  3.6. Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:1. veniturile, mai puțin TVA, obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale, sponsorizări etc., iar în lipsa acestora:2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puțin TVA;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoționale sau electorale, mai puțin TVA.Remunerația nu este datorată, iar, dacă aceasta a fost achitată, ea trebuie returnată, în cazul în care evenimentul/manifestația/spectacolul/turneul/campania a fost anulat/anulată.3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licență valabilă, se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.Pentru remunerația achitată în avans, aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii, indiferent dacă acestea sunt constituite din remunerații sau din penalități de întârziere.3.9. În cazul în care în același spațiu se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât și în scop lucrativ, se vor achita remunerații pentru ambele utilizări.3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceștia pot achita remunerațiile procentuale cuvenite la sfârșitul turneului sau al ultimului eveniment, în condițiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remunerației prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.3.11. În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații ori desfășoară mai multe activități, remunerația se datorează distinct pentru fiecare spațiu în parte sau pentru fiecare activitate desfășurată în parte.În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet și imagine în spațiile nedelimitate din incinta unităților hoteliere, pentru zona de recepție/alimentație publică, respectiv din incinta unităților comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri ori hipermarketuri, pentru zona de alimentație publică parte integrantă a activităților comerciale desfășurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remunerație corespunzătoare întregii suprafețe, luând în calcul remunerația pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.3.12. Pentru spații și/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ fără a obține în prealabil autorizația-licență neexclusivă, acesta are obligația de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deținut autorizația-licență neexclusivă. În situația în care cuantumul remunerației care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remunerației plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeași categorie.3.13. În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinței parțiale a unui spațiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, deținătorii legali cu orice titlu ai spațiului respectiv (chiriași, locatari etc.) au obligația de a obține autorizația-licență neexclusivă și de a achita remunerația distinctă, în ipoteza utilizării aparaturii proprii de sunet sau de sunet și imagine.4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegați pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceștia având acces liber în spațiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimațiilor emise de organismele de gestiune colectivă menționate ori a altor documente doveditoare (delegație), putând utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligația de a declara utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activități, precum și de a achita remunerațiile aferente în condițiile și în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.4.2. Aspectele constatate de către delegații organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la fața locului, putând fi însoțite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.5.1. Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național.5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  + 
  BUnități comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumusețare și altele asimilate etc.^11), 12) - Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
  Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Suprafața până la 100 mp35 lei35 lei19 lei
  2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp65 lei65 lei33 lei
  3Suprafața cuprinsă între 201-300 mp90 lei90 lei45 lei
  4Suprafața cuprinsă între 301-400 mp107 lei107 lei55 lei
  5Suprafața cuprinsă între 401-500 mp124 lei124 lei63 lei
  6Suprafața cuprinsă între 501-1.000 mp178 lei178 lei90 lei
  7Suprafața cuprinsă între 1.001-2.500 mp249 lei249 lei124 lei
  8Suprafața cuprinsă între 2.501-5.000 mp273 lei273 lei137 lei
  9Suprafața cuprinsă între 5.001-7.500 mp320 lei320 lei160 lei
  10Suprafața peste 7.500 mp343 lei343 lei172 lei
  ______________^11) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru prestații artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental și/sau lucrativ, se vor achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.^12) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.______________ (la 01-03-2023, Tabelul de la Punctul 6 a fost modificat de Articolul 1 din DECIZIA nr. 35 din 2 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023 )
  Notă
  Reproducem mai jos Anexa din DECIZIA nr. 35 din 2 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023:  +  ANEXĂ
  TABELELE ACTUALIZATE
  cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți
  pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme,
  prin gestiune colectivă obligatorie
  I. Activități desfășurate în regim ambiental
  AUnități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, șaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate^1), 2), 3)
  A1Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp34 lei34 lei17 lei
  2Suprafață între 51-100 mp42 lei42 lei21 lei
  3Suprafață cuprinsă între 101 și 300 mp42 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp42 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp21 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp74 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp74 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp36 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  A2Spații închise sau deschise situate în comune și sate
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață între 0-50 mp17 lei17 lei9 lei
  2Suprafață între 51-100 mp24 lei24 lei12 lei
  3Suprafață între 101-300 mp24 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp24 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp12 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4Suprafață peste 300 mp50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp28 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  BUnități comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumusețare și altele asimilate etc.^11), 12) - Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Suprafața până la 100 mp35 lei35 lei19 lei
  2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp65 lei65 lei33 lei
  3Suprafața cuprinsă între 201-300 mp90 lei90 lei45 lei
  4Suprafața cuprinsă între 301-400 mp107 lei107 lei55 lei
  5Suprafața cuprinsă între 401-500 mp124 lei124 lei63 lei
  6Suprafața cuprinsă între 501-1.000 mp178 lei178 lei90 lei
  7Suprafața cuprinsă între 1.001-2.500 mp249 lei249 lei124 lei
  8Suprafața cuprinsă între 2.501-5.000 mp273 lei273 lei137 lei
  9Suprafața cuprinsă între 5.001-7.500 mp320 lei320 lei160 lei
  10Suprafața peste 7.500 mp343 lei343 lei172 lei
  CTârguri sau expoziții, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate^1), 2), 10)
  C1Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
   Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice până la 1.000 mp65 lei65 lei33 lei
  2Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice între 1.001 mp-2.000 mp119 lei119 lei59 lei
  3Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice peste 2.000 mp119 lei plus 33 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp119 lei plus 33 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp59 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  4Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1.000 mp40 lei40 lei20 lei
  5Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri între 1.001 mp-2.000 mp65 lei65 lei33 lei
  6Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2.000 mp65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp65 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp33 lei plus 9 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  7Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate până în 1.000 mp33 lei33 lei13 lei
  8Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate între 1.001 mp-2.000 mp52 lei52 lei27 lei
  9Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate peste 2.000 mp52 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp52 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp27 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp
  C2Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoțite de instalații de sonorizare) - Acțiuni desfășurate în spații deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
   Tip încadrareRemunerație zilnică (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Vehicul auto/remorcă publicitară27 lei27 lei13 lei
  2Stand publicitar^7), banner, ecran, machetă fixă/gonflabilă6 lei6 lei3 lei
  C3Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
   Tip încadrareRemunerație per spectacol (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu și altele asimilate7 lei7 lei3 lei
  DUnități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate^2), 4), 8) 9)
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Pensiune agroturistică, popas turistic21 lei21 lei17 lei
  2Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/ 3 margarete inclusiv, situate în comune și sate21 lei21 lei17 lei
  3Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/ 3 margarete inclusiv, situate în orașe și stațiuni35 lei35 lei35 lei
  4Sat vacanță, camping, club vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor21 lei21 lei17 lei
  5Motel, cabană, hostel, situate în comune și sate21 lei21 lei17 lei
  6Motel și hostel situate în orașe și stațiuni33 lei33 lei33 lei
  7Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/ 4-5 margarete, situate în comune și sate65 lei65 lei51 lei
  8Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/ 4-5 margarete, situate în orașe și stațiuni86 lei86 lei86 lei
  9Tabere66 lei66 lei53 lei
  10Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate52 lei52 lei20 lei
  11Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni67 lei67 lei67 lei
  12Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate67 lei67 lei34 lei
  13Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni84 lei84 lei84 lei
  14Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate84 lei84 lei84 lei
  15Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni113 lei113 lei113 lei
  16Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate84 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere84 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere84 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  17Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni113 lei plus 16 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere113 lei plus 16 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere113 lei plus 16 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  18Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate113 lei113 lei113 lei
  19Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni129 lei129 lei129 lei
  20Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate129 lei129 lei129 lei
  21Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni144 lei144 lei144 lei
  22Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate144 lei144 lei144 lei
  23Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni160 lei160 lei160 lei
  24Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate144 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere144 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere144 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  25Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni160 lei plus 24 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere160 lei plus 24 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere160 lei plus 24 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  26Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate160 lei160 lei160 lei
  27Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni176 lei176 lei176 lei
  28Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate176 lei176 lei176 lei
  29Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni193 lei193 lei193 lei
  30Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate193 lei193 lei193 lei
  31Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni208 lei208 lei208 lei
  32Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate193 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere193 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere193 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  33Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat de 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni208 lei plus 47 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere208 lei plus 47 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere208 lei plus 47 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere
  ETransporturi^2), 5), 13)
  E1Transporturi rutiere de pasageri - Mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent-a-car^13) sau colaborare sau leasing etc.
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă)5 lei5 lei1 leu
  2Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburban și interurban pe trasee sub 35 km7 lei7 lei3 lei
  3Autoturism cu până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi^6)16 lei16 lei5 lei
  4Autoturism cu până la 6 locuri utilizat în serviciu de închiriere (rent a car)^14)16 lei16 lei5 lei
  5Microbuz/Minibuz, indiferent de numărul de locuri20 lei20 lei5 lei
  6Autobuz utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km24 lei24 lei6 lei
  7Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mici de 35 km27 lei27 lei7 lei
  8Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km47 lei47 lei15 lei
  9Autocar utilizat în transportul internațional86 lei86 lei19 lei
  E2Autogări, spații de așteptare pentru pasageri^1), 2), 3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Autogară sală de așteptare16 lei16 lei7 lei
  E3Transporturi feroviare de pasageri - Garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)40 lei40 lei20 lei
  2Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)55 lei55 lei27 lei
  3Vagon-restaurant în trafic intern40 lei40 lei20 lei
  4Vagon-restaurant în trafic internațional55 lei55 lei27 lei
  E4Gări, stații de metrou și spații de așteptare^1), 3)
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Gări și peroane27 lei27 lei27 lei
  2Stație de metrou27 lei27 lei27 lei
  3Sală de așteptare în cadrul gării12 lei12 lei12 lei
  E5Transport aerian de pasageri - Aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Aeronavă de pasageri cursă internă40 lei40 lei13 lei
  2Aeronavă de pasageri cursă continentală77 lei77 lei28 lei
  3Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală150 lei150 lei66 lei
  E6Aeroporturi, spații de așteptare pentru pasageri^1), 3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Aeroport intern, internațional - sală de așteptare52 lei52 lei27 lei
  E7Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement, dotate cu instalație de sonorizare
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Ambarcațiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit^14)12 lei12 lei6 lei
  2Ambarcațiune de agrement între 3 și 6 locuri de dormit^14)15 lei15 lei7 lei
  3Ambarcațiune de agrement între 7 și 12 locuri de dormit^14)19 lei19 lei9 lei
  4Ambarcațiune de agrement cu peste 12 locuri de dormit^14)27 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar27 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar13 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar
  5Ambarcațiuni de transport de pasageri cu capacitate de până la 50 de pasageri (fără posibilități de cazare)13 lei13 lei6 lei
  6Ambarcațiuni de transport de pasageri cu capacitate între 51 și 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)27 lei27 lei9 lei
  7Ambarcațiuni de transport de pasageri cu capacitate de peste 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)47 lei47 lei10 lei
  E8Transport pe cablu
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Telecabină-Telegondolă16 lei16 lei0 lei
  2Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole27 lei27 lei0 lei
  3Lifturi și ascensoare41 lei41 lei0 lei
  E9Parcări auto, dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise^1), 2)
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Parcare până la 500 mp20 lei20 lei0 lei
  2Parcări între 501 mp-1.000 mp33 lei33 lei0 lei
  3Parcări peste 1.000 mp33 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp33 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp0 lei
  FSport și agrement
  F1Stadioane, complexuri sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate^1), 2)
   Tip încadrareRemunerație/manifestație (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Sub 1.000 de locuri (scaune) 13 lei13 lei5 lei
  2Între 1.000-5.000 de locuri (scaune)40 lei40 lei13 lei
  3Peste 5.000 de locuri (scaune)133 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare133 lei plus 40 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare65 lei plus 20 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare
  F2Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli de fitness, culturism, masaj etc., deschise publicului, dotate cu instalații de sonorizare^1), 2)
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Piscină și ștrand65 lei65 lei33 lei
  2Piscină hotel până la categoria de 3 stele65 lei65 lei33 lei
  3Piscină hotel categoria de 4 stele79 lei79 lei40 lei
  4Piscină hotel categoria de 5 stele106 lei106 lei52 lei
  5Plajă cu suprafață până la 200 mp59 lei59 lei27 lei
  6Plajă cu suprafață peste 200 mp59 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp59 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp27 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  7Parc de distracții și/sau agrement până în 1.000 mp658 lei658 lei263 lei
  8Parc de distracții și/sau agrement peste 1.000 mp 658 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp658 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp0 lei
  9Pârtie cu instalație de sonorizare329 lei329 lei0 lei
  10Patinoar cu suprafață până în 500 mp65 lei65 lei0 lei
  11Patinoar cu suprafață mai mare de 500 mp65 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp65 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp0 lei
  12Locuri de joacă pentru copii cu suprafața până în 100 mp40 lei40 lei20 lei
  13Locuri de joacă pentru copii cu suprafața peste 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp20 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  14Sală de fitness și/sau culturism până în 100 mp40 lei40 lei20 lei
  15Sală de fitness și/sau culturism peste 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp40 lei plus 13 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp20 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  16Sală de masaj^15)73 lei73 lei33 lei
  17Sală de masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)^15)92 lei92 lei47 lei
  18Sală de masaj (în hotel categoria 4 stele)^15)106 lei106 lei52 lei
  19Sală de masaj (în hotel categoria 5 stele)^15)133 lei133 lei65 lei
  GBirouri și spații de producție
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru fonogrameArtiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Până la 30 de persoane66 lei66 lei33 lei
  2Până la 100 de persoane94 lei94 lei52 lei
  3Peste 100 de persoane136 lei136 lei65 lei
  HTelecomunicații
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru fonogrameArtiști interpreți ori executanți pentru audiovizual
  1Centrală telefonică cu apel în așteptare133 lei133 lei0 lei
  ^1) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.^2) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.^3) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte.^4) La încadrarea în tabel se va ține cont de existența echipamentelor radio-TV în camere/spații.^5) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.^6) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remunerația se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia aceasta activează sub sigla unei companii de taximetrie.^7) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expozițiilor de artă, știință și carte.^8) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic-dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt in folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.^9) Dacă în cadrul unei unități de cazare sunt spații de cazare (camere) cu clasificări (stele/margarete) diferite, se va plăti remunerația corespunzătoare pentru fiecare categorie în parte, potrivit certificatului de clasificare al unității de cazare.^10) Târgurile sau expozițiile datorează remunerația indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.^11) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru prestații artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental și/sau lucrativ, se vor achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.^12) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.^13) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.^14) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea sunt puse la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).^15) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail, organismului de gestiune colectivă.Notele de la 1 la 7 și notele 9 și 10 sunt reglementate de Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016.Nota 8 și notele de la 13 la 15 sunt reglementate de Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016.Notele 11 și 12 sunt reglementate de Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  II. Activități desfășurate în regim lucrativ
  I1Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloană sonoră)*) **) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate
   Tip încadrareRemunerație/eveniment (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Spectacol/Eveniment festiv, paradă, istoric, sunet și lumină, sportiv, nautic, aerian etc. 1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei0 lei
  2Paradă de modă, concurs de frumusețe1,5%, dar nu mai puțin de 2.633 lei1,5% dar nu mai puțin de 2.633 lei0 lei
  3Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei0 lei
  4Spectacol cu caracter publicitar 1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei1,5%, dar nu mai puțin de 3.948 lei0 lei
  5Turneu publicitar (4 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 5.923 lei1,5%, dar nu mai puțin de 5.923 lei0 lei
  6Turneu publicitar (5-8 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 8.556 lei1,5%, dar nu mai puțin de 8.556 lei0 lei
  7Turneu publicitar (peste 9 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 9.872 lei1,5%, dar nu mai puțin de 9.872 lei0 lei
  8Campanie electorală1,5%, dar nu mai puțin de 11.188 lei1,5%, dar nu mai puțin de 11.188 lei0 lei
  9Manifestații/Evenimente (altele decât cele precizate mai sus)1,5%, dar nu mai puțin de 526 lei1,5%, dar nu mai puțin de 526 lei0 lei
  I2Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**) ****) - spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei plus 52 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei plus 52 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 198 lei plus 52 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I3Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**) ****) - spații închise sau deschise situate în comune și sate
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Suprafață până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei
  2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei
  3Suprafață peste 200 mp1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei plus 27 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei plus 27 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 98 lei plus 27 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  I4Activitate de DJ, școli de dans, balet ș.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a., deschise publicului, dotate cu instalații de sonorizare*) **) ****)
   Tip încadrareRemunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1Activitate de DJ***)1,5%, dar nu mai puțin de 33 lei1,5%, dar nu mai puțin de 33 lei1,5%, dar nu mai puțin de 33 lei
  2Școală de dans, balet ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei
  3Școală de dans, balet ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 65 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  4Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. până la 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei
  5Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. peste 100 mp1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 133 lei plus 65 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  *) Utilizatorii au obligația să precizeze tipul activității/manifestației pe care o desfășoară/organizează, prin completarea declarației pe propria răspundere sau contract în vederea obținerii autorizației.**) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 și I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale etc., iar în lipsa acestora la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii de publicitate, promoționale sau electorale, după caz. În cazul în care remunerația lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remunerația minimă, atunci se va achita remunerația minimă lunară/eveniment.***) Autorizația pentru DJ se acordă individual fiecărei persoane care prestează o astfel de activitate, indiferent de forma de colaborare cu societatea (angajat, angajat part-time, colaborare etc.).****) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu, aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora. Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.Notele de la activitățile desfășurate în regim lucrativ sunt reglementate de Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016.Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.

  Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)
  Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, director executiv
  Av. Andreea Strătulă
  Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM)
  Ștefan Gheorghiu, director general
  Av. Mariana Savu
  Federația Patronală a Rețelelor de Comerț (FPRC)
  Alexandru Vlad, președinte
  Altex România - S.R.L.
  Răzvan Popescu, director vânzări
  OMV Petrom Marketing - S.R.L.
  Alina Stoenescu, OMV brand manager
  Mădălin Apostol, public affairs
  Adrian Nicolaescu, retail manager
  -----