ORDIN nr. 188 din 10 februarie 2023privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2023  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 97 și art. 132 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor nr. 396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 738.451 din 10.02.2023, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică și se completează după cum urmează:a) Poziția 80 „Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică“ se abrogă.b) După poziția 88 se introduc două noi poziții, pozițiile 89 și 90, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „89Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanart. 4^2 alin. (1) și (7) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
  90Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivateart. 97 alin. (8^4) și art. 132 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“
  2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.3. „Alte termene:“, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:n) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat de notarul public, în cazul impozitului pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, stabilit potrivit Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;o) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, în cazul impozitului pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate.b) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează după cum urmează:– La subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72, 79 și 90 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.– După subpunctul 3.1.11 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.12, cu următorul cuprins:3.1.12. Obligația prevăzută la poziția 12 «Impozit pe veniturile din alte surse» din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de venituri din alte surse pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit art. 115 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția plăților anticipate cu titlu de impozit reținute la sursă pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. La poziția 12 se declară și impozitul reținut la sursă pentru sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.– La subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 81-89 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.– După subpunctul 3.2.12 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.13, cu următorul cuprins:3.2.13. Obligația prevăzută la poziția 89 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de notarul public care autentifică actul notarial prin care se înstrăinează prin vânzare terenurile agricole situate în extravilan, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărarea acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 4^2 alin. (7) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare. Se va avea în vedere și procedura privind declararea și plata impozitului suplimentar pentru înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor nr. 396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 10 februarie 2023.Nr. 188.-----