ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 2 din 8 februarie 2023pentru modificarea lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 9 februarie 2023  Ținând cont de competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, exercitate în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale care stabilește, la nivel național, politica în domeniul transporturilor și infrastructurii de transport și care elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare ale activităților în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, și îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul său de activitate,având în vedere contractul de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. - S.A., persoană juridică de interes strategic național, desfășoară activități specifice în domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv activități de proiectare, construire, modernizare, reabilitare, reparare, administrare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, în condiții de siguranță a circulației, precum și activități privind implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice, în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cerințele economiei naționale și cu cele de apărare, luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură de transport sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor,având în vedere faptul că autostrăzile și drumurile expres care sunt în administrarea C.N.A.I.R. - S.A. fac parte din rețeaua europeană de transport TENT, precum și necesitatea alinierii României la standardele europene privind circulația rutieră,ținând cont de faptul că, potrivit obiectului său de activitate, C.N.A.I.R. - S.A. asigură condiții de siguranță a circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice, exercitând atribuțiile care îi revin conform legii,având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora C.N.A.I.R. - S.A. desfășoară în principal activități de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare faptul că, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, personalul desemnat al C.N.A.I.R. - S.A. realizează activitatea de autorizare, control și de încasare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, prevăzute de ordonanță, în cazul vehiculelor care circulă cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise,ținând cont că masele și dimensiunile maxime ale vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri și de călători, admise în circulație în țările membre ale Uniunii Europene, sunt prevăzute în Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional,având în vedere că prevederile acestei directive sunt transpuse în legislația națională, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în contextul intensificării traficului intern și internațional al vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile cu depășiri ale maselor maxime admise în circulație pe drumurile publice, așa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere că, potrivit art. 41 alin. (6) lit. a) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin încărcătură indivizibilă se înțelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării și care, din cauza dimensiunilor și masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele și/sau dimensiunile maxime admise,luând în considerare că în prezent circulația vehiculelor a căror încărcătură nu este indivizibilă poate fi autorizată până în limita unei mase totale de cel mult 60,0 tone, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:a) masa totală să fie de cel mult 60,0 tone;b) masa pe axe să nu depășească masa maximă ce poate fi autorizată;c) lungimea să nu depășească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;d) lățimea să nu depășească 3,20 metri;e) să nu fie depășită înălțimea maximă admisă,având în vedere că circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime admise, a căror încărcătură nu este indivizibilă, se poate efectua numai în baza autorizației speciale de transport, denumită AST, eliberată în prealabil, fără discriminare, de către administratorul drumului pe care se circulă, și prin care se stabilesc traseul ce urmează a fi parcurs, condițiile de efectuare a transportului și tarifele datorate,ținând cont de tendința ascendentă a transporturilor efectuate cu vehicule cu depășiri ale maselor maxime admise, a căror încărcătură nu este indivizibilă, facilitată de condițiile avantajoase de obținere a autorizațiilor speciale de transport existente în prezent,având în vedere că principalul factor de degradare a drumurilor și a lucrărilor de artă îl constituie circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor maxime admise, așa cum sunt ele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se impune reducerea masei totale până la care circulația acestor vehicule poate fi autorizată.Având în vedere că circulația vehiculelor care transportă mărfuri ce nu sunt indivizibile, cu depășiri ale masei totale peste limitele maxime admise prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi interzisă, ținând cont de angajamentele asumate pe plan internațional de România, pe bază de reciprocitate, în susținerea obiectivelor de apărare națională, prin facilitarea circulației vehiculelor care aparțin forțelor NATO/SOFA și care sunt folosite de către ori pentru forțele Statelor Unite ale Americii și a căror încărcătură poate fi constituită din componente care nu sunt indivizibile, precum și cele aparținând statelor părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace,având în vedere evoluția dinamică și imprevizibilă a situației generate de conflictul militar din Ucraina, ca urmare a contextului geopolitic actual, în care România a devenit zona de importanță strategică pentru fluxurile de marfă, se impune asigurarea cadrului legal necesar pentru autorizarea circulației vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile, cu depășirea masei totale maxime admise.Luând în considerare necesitatea efectuării transporturilor de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cadrul unor misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în scop umanitar și a căror încărcătură poate fi constituită din componente care nu sunt indivizibile,având în vedere că circulația vehiculelor care transportă mărfuri ce nu sunt indivizibile, cu depășiri ale masei totale peste limitele maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate fi interzisă, ținând cont de consecințele economice pe plan intern prin:a) afectarea majoră a dezvoltării infrastructurii rutiere prin costuri suplimentare și întârzieri în termenele de execuție a lucrărilor de construcție autostrăzi, drumuri expres și variante de ocolire, generate de reducerea capacității de transport până la limita de 40,0 tone, maximă admisă în cazul unui vehicul articulat;b) afectarea majoră a investițiilor din domeniul construcțiilor, care înregistrează în prezent o dinamică generată de accesarea și utilizarea fondurilor europene;c) impactarea negativă a întregului mediu de afaceri prin creșterea costurilor operaționale cauzate de reducerea capacității de transport,luând în considerare elementele mai sus menționate privind, pe de o parte, necesitatea protejării infrastructurii rutiere și, pe de altă parte, obligativitatea respectării angajamentelor asumate, prin prezentul act normativ se modifică pct. (i) al lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin revizuirea masei totale care poate fi autorizată pentru circulația vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile.Luând în considerare limitele maxime admise ale maselor pe axe prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, corelate cu configurațiile vehiculelor comerciale utilizate pentru transportul mărfurilor care nu sunt indivizibile, prezentul act normativ stabilește autorizarea acestor transporturi prin aplicarea procentului de 25% la masa totală maximă admisă prevăzută în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Luând în considerare că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru protejarea drumurilor de interes național ce constituie proprietate publică a statului.Luând în considerare starea de fapt independentă de voința Guvernului a situației extraordinare, care este determinată de necesitatea armonizării prevederilor legale prin reglementarea circulației vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile în interesul protejării infrastructurii rutiere,având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a modificării pct. (i) al lit. c) a alin. (6) al art. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are drept consecință degradarea accelerată a rețelei de drumuri publice, cu impact în reducerea duratei normale de exploatare, ceea ce va genera costuri suplimentare pentru întreținerea și repararea infrastructurii rutiere,luând în considerare că elementele sus-menționate vizează un interes public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 41 alineatul (6) litera c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:(i) masa totală să nu depășească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă;
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Adrian Foghiș,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 8 februarie 2023.Nr. 2.------