HOTĂRÂRE nr. 100 din 8 februarie 2023privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Bumbăta (România)-Leova (Republica Moldova) și înființarea punctului vamal de frontieră Bumbăta, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, precum și pentru preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a drumului comunal DC 41, situat în comuna Vetrișoaia, pentru trecerea în domeniul public al statului, precum și pentru încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 8 februarie 2023  Luând în considerare prevederile art. 2 pct. 2 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre România și Republica Moldova, semnat la București la 13 noiembrie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2010, potrivit cărora deschiderea unor noi puncte de trecere a frontierei între cele două state se efectuează prin schimb de note verbale,având în vedere aspectele convenite prin Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, încheiat prin schimb de note verbale apostilate la București la 20 iulie 2022, respectiv 22 august 2022, privind înființarea punctului de trecere a frontierei de stat dintre România și Republica Moldova deschis traficului internațional rutier Bumbăta-Leova, intrat în vigoare la data de 7 septembrie 2022 prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.170/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 27 septembrie 2022, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. V alin. (4) din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și al art. 288 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Bumbăta (România)-Leova (Republica Moldova) și înființarea punctului vamal de frontieră Bumbăta în subordinea Biroului vamal de frontieră Albița pentru traficul internațional rutier, în sectorul unui pod flotant care urmează a fi instalat între localitățile respective. (2) Programul de lucru al punctului internațional de trecere a frontierei de stat și al punctului vamal de frontieră, prevăzute la alin. (1), este permanent, de la ora 00.00 la ora 24.00. (3) Prin punctul de trecere a frontierei de stat prevăzut la alin. (1) traficul este limitat la autovehicule cu greutatea maximă de 40 tone/ ansamblu și de 7 tone/osie.(4) Prin punctul de trecere a frontierei de stat prevăzut la alin. (1) este interzis tranzitul vehiculelor lente, transportul de mărfuri care trebuie supuse controlului veterinar și transportul de mărfuri ori substanțe periculoase. (5) În cazul în care este necesar, transportul anumitor mărfuri prin punctul de trecere a frontierei de stat menționat la alin. (1) poate fi restricționat.(6) Punctul de trecere a frontierei de stat și punctul vamal de frontieră, prevăzute la alin. (1), se dau în folosință după realizarea infrastructurii, asigurarea personalului și a utilităților necesare în vederea desfășurării în bune condiții a controlului de frontieră, în conformitate cu normele și standardele în vigoare.  +  Articolul 2(1) Punctul internațional de trecere a frontierei de stat și punctul vamal de frontieră, prevăzute la art. 1, funcționează în spații care corespund cerințelor de desfășurare a activității de control în concordanță cu reglementările în vigoare. (2) Spațiile și utilitățile necesare pentru desfășurarea activităților de control la trecerea frontierei de stat se asigură de către administratorul punctului de trecere a frontierei, conform legii.(3) Costurile cu utilitățile aferente se achită de către administratorul imobilului și se recuperează de la fiecare instituție în parte, pe bază de protocol, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Posturile necesare efectuării controlului la frontiera de stat vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliției de Frontieră Române, din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne.(2) Posturile necesare efectuării controlului și supravegherii vamale în punctul vamal de frontieră vor fi asigurate din numărul total de posturi aprobat Autorității Vamale Române.(3) Posturile necesare efectuării controlului specific de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat acestui operator economic prin bugetul de venituri și cheltuieli. (4) Posturile necesare efectuării controlului specific de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aferent Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, conform anexei nr. 3, din numărul total de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare. (5) Cheltuielile de personal pentru dotări și alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator de credite pentru instituțiile care desfășoară activități în punctul de trecere a frontierei în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii, prin bugetul fiecărui ordonator principal de credite, respectiv cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(6) Personalul, spațiile și dotările necesare instituțiilor care desfășoară activități în punctul de trecere a frontierei sunt prevăzute în anexele nr. 1-4. (7) Personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. își va desfășura activitatea specifică la frontieră, potrivit art. 60 alin. (11) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 9 alin. (2) lit. c) pct. (i) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în spații amenajate pe teritoriul României.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la punctul IV din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, după subpunctul 10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 11, cu următorul cuprins:11. Bumbăta, județul Vaslui - rutier.  +  Articolul 5(1) Se aprobă preluarea drumului comunal DC 41 din domeniul public al comunei Vetrișoaia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în condițiile legii.(2) Se aprobă înscrierea bunului prevăzut la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 6Predarea-preluarea drumului comunal DC 41, inclusiv a terenului aferent acestuia, prevăzut la art. 5, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Adrian Foghiș,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 8 februarie 2023.Nr. 100.  +  Anexa nr. 1
  Personalul, spațiile și dotările necesare Poliției de Frontieră Române
  pentru punctul de trecere a frontierei de stat Bumbăta-Leova, județul Vaslui
  A. Personalul necesar pentru punctul de trecere a frontierei:– 1 funcție de ofițer de poliție - șef P.P.F.;– 4 funcții de ofițer de poliție - șefi de grupă;– 48 de funcții de agent de poliție.B. Infrastructură1. Infrastructura exterioarăa) Infrastructura rutieră:– 2 artere rutiere de control pentru fiecare sens, prevăzute cu sistem antipneu;– zonă de întoarcere pentru vehicule în situația refuzului intrării;– zonă separată pentru controlul amănunțit al vehiculelor - hală prevăzută cu rampă.b) Cabine de control:– 1 cabină de control dublă și 1 cabină de control simplă pe sens, dotate cu sisteme de climatizare.c) Spații interioare (containere modulare) prevăzute cu mobilier și sisteme de climatizare (minim 9000 BTU) pentru fiecare încăpere, conform destinației acesteia:– o încăpere pentru șeful punctului de trecere a frontierei;– o încăpere pentru dispecerat și pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;– o cameră tehnică cu facilitățile necesare (servere);– o încăpere destinată pentru linia a II-a control documente cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare)/intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;– o încăpere pentru pregătirea personalului turei;– o încăpere pentru persoanele reținute;– 2 încăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, în funcție de sex, dotate cu camere de supraveghere și grupuri sanitare; – 2 încăperi pentru solicitanții de azil (una pentru bărbați și una pentru femei și copii), dotate cu camere de supraveghere și grupuri sanitare;– padoc câini serviciu.d) Împrejmuire și supraveghere perimetrală:– gard de separare a fluxurilor de intrare/ieșire;– gard perimetral suficient de înalt, prevăzut cu sisteme antiescaladare și de securitate;– bariere la intrarea în punctul de trecere frontieră, fixate pe axul drumului și care să fie acționate din cabina de control acces;– cabină control acces în P.T.F. la intrare și la ieșire;– sistem de supraveghere perimetral;– sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafață a punctului de trecere;– sistem semaforizat cu bariere duble pentru încadrarea vehiculului la control.e) Semnalizare/Presemnalizare:– panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;– panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri;– panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).C. Echipamente1. Echipamente tehnice și ITa) Linia I de control:– 6 stații de lucru cu acces la baze de date în cabinele de control;– 6 UPS;– 6 dispozitive de preluare a amprentelor digitale;– 6 sisteme de captură a imaginii faciale;– 12 ștampile de trafic (6 pentru ieșire, 6 pentru intrare);– 10 stații radio portabile;– 4 aparate de detecție a falsurilor, cu filtre de lumină și lupă;– 6 dokubox;– 8 lanterne;– o trusă narcotest;– 2 seturi oglinzi control autovehicul;– 6 minikituri pentru examinarea documentelor care conțin: minimicroscop cu sursă de lumină care mărește de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care mărește de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă și UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor și distanțelor și pensetă de oțel;– 6 cititoare optice fixe pentru documente;– 9 telefoane interior;– 1 trusă pentru identificarea și testarea stupefiantelor;– 2 detectoare CO(2);– 2 detectoare radiații;– 1 endoscop;– sistem NSDD (portal radiații) la intrarea și ieșirea din punct;– 4 terminale mobile pentru control documente.b) Linia a II-a de control:– 1 stație de lucru pentru acces baze de date;– 1 UPS;– 1 dispozitiv de preluare a amprentelor digitale;– 1 sistem de captură a imaginii faciale;– 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;– 1 telefon/fax;– 1 telefon de interior;– 1 imprimantă;– 1 sistem de amprentare EURODAC;– 1 comparator videospectral;– 1 stereomicroscop;– 1 cititor optic fix pentru documente;– trusă criminalistică;– complet echipament SNIV (furnizat de către Ministerul Afacerilor Externe).c) Dispecerat:– 1 stație de lucru;– UPS;– telefax;– stație TETRA fixă;– 1 scaner;– 1 aparat de multiplicat xerox;– 1 telefon interior;– Fișet metalic pentru păstrarea ștampilelor și vizelor.d) Șef P.T.F.:– 1 stație de lucru;– 1 UPS;– 1 telefon interior.e) Sală pentru pregătirea turei:– 2 stații de lucru;– 2 UPS-uri.f) Camera tehnică:– 1 RACK minimum 12 U;– 1 UPS;– aparat aer condiționat.g) Comunicații:– nod de comunicații;– legătură comunicații radio;– legătură fibră optică;– cablare structurală.2. Echipamente și dotări necesare controlului de frontieră:– 1 generator 50 kVA;– 2 turnuri iluminat;– 4 dulapuri metalice;– 6 bucăți cătușe;– 6 bucăți baston;– 8 bucăți pulverizator cu substanță iritant-lacrimogenă;– 6 bucăți baston reflectorizant;– 2 dispozitive de verificare a continuității densității materialelor;– 2 truse de oglinzi pentru inspectare;– 1 aparat cu raze X pentru controlul scrisorilor și trimiterilor poștale;– 1 aparat portabil de radiografiere cu raze X;– 2 detectoare de metale;– 4 detectoare de persoane;– 2 detectoare substanțe gaze toxice industriale;– 2 dozimetre/debitmetre;– 2 detectoare multigaz cu senzor de CO, CO_2 și H_2S;– 1 rastel armament muniție reținută;– 30 bucăți scaune;– 15 birouri;– 10 bucăți cuier. 3. Autovehicule: – autovehicul de ordine publică;– autovehicul de transport efective;– autovehicul de transport câini.
   +  Anexa nr. 2
  Spațiile și dotările necesare punctului vamal de frontieră Bumbăta, județul Vaslui
  A. Infrastructurăa) Spații interioare (containere modulare):1. interioare:– 1 birou tură operativă;– 1 cameră vestiar lucrători vamali;– 1 cameră depozitare bunuri reținute;2. tehnice:– 1 cameră pentru echipamente de comunicații, server supraveghere video, centrală telefonică;– 1 cameră grup electrogen.b) Cabine de control:– 1 pe sensul de intrare (cabină dublă);– 1 pe sensul de ieșire (cabină dublă).c) Semnalizare/Presemnalizare:– panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;– panouri pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puțin 75 metri în față.d) Împrejmuire și supraveghere perimetrală:– sistem de supraveghere perimetral; – sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafață a punctului de trecere;– servicii de comunicații voce-date (linie telefonică de cooperare, interconectare la sistemul informatic integrat vamal - circuit date asigurat de STS) = se asigură de CNIF-DTICSV.B. Echipamente:– birou de lucru - 4 bucăți;– corp mobil 3 sertare pentru birou - 4 bucăți;– etajeră fără uși, cu polițe - 2 bucăți;– dulap 2 uși, 4 rafturi - 2 bucăți;– scaune ergonomice - 4 bucăți;– scaune fixe - 4 bucăți;– fișet metalic pentru păstrarea documentelor - 1 bucată;– aparate climatizare 9000 BTU slip invertor, se asigură montaj - 2 bucăți;– aparate climatizare 12000 BTU slip invertor, se asigură montaj - 2 bucăți;– combină frigorifică - 1 bucată;– televizor LCD led - 32″ , cu suport perete - 1 bucată;– stații de lucru sistem Desktop PC All in One - 4 bucăți:caracteristici tehnice minime: procesor Intel Core i7;16Gb Ram, HDD 1Tb + SSD 128 GB;DVD RW, cameră și microfon, SO Windows 11;pachet Microsoft Office min. 2016;– sistem de interconectare: – cablare structurată fibră optică pentru conectarea cabinelor de control;– router cu management - 1 bucată;– switch-uri cu management cu 4 porturi + 1 port fibră optică - 1 bucată;– switch-uri cu management cu 4 porturi + 1 port fibră optică - 2 bucăți;– dulap de comunicații;– UPS 1000 VA - 5 bucăți;– multifuncționale laser, ADF, duplex, rețea, A4, min. 35 ppm, 35 cpm, FAX - 1 bucată; – imprimantă laser - 1 bucată;C. Echipamente și dotări necesare controlului vamal fizic:– 2 truse de scule;– 2 bucăți mașini de găurit;– 1 bucată flexure;– 1 sistem de control oglinzi;– 4 lanterne.D. Echipamente de control nedistructiv:– videoendoscop - 1 bucată;– dispozitiv identificare izotopi - 1 bucată;– monitor portabil de radiații - 1 bucată;– detector/monitor individual de radiații - 8 bucăți;– detecție urme prin spectrometrie de mobilitate a ionilor (detecție droguri și explozibil) - 1 bucată;– truse narcotest - 2 bucăți;– 1 echipaj canin specializat în control antitabac, necesar câine și auto.E. Servicii:– de curățenie și salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră pentru dare în folosință;– de curățenie și salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră pentru funcționare;– de punere în funcțiune și de întreținere a instalațiilor de termoficare, electrice și sanitare;– furnizare utilități (energie electrică, servicii de telefonie - 1 linie telefonică).
   +  Anexa nr. 3
  Personalul și dotările necesare Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor pentru punctul de trecere a frontierei de stat Bumbăta-Leova, județul Vaslui
  A. Personalul necesar pentru punctul de trecere a frontierei:– 6 posturi pe perioadă nedeterminată aferente funcțiilor publice;B. Comunicații și informatică:1. 1 stație de lucru cu UPS - sistem Desktop PC All in One;caracteristici tehnice minime:– procesor Intel Core i7; – 16Gb Ram, HDD 1Tb+SSD 128 GB;– DVD RW, cameră și microfon, SO Windows 11;– pachet Microsoft Office min. 2016; – licență permanentă și program antivirus;2. 1 multifuncțională;3. 1 legătură fibră optică; 4. 1 cablare structurată.C. Logistică:1. 1 container control documentar;2. 1 container control identitate și fizic (ambalare și depozitare probe);3. 1 birou de lucru;4. 2 scaune fixe;5. 1 masă lucru prelucrare și ambalare probe;6. 1 scaun ergonomic;7. 2 dulapuri cu 2 uși, 4 rafturi pentru păstrarea documentelor;8. 2 aparate de climatizare 9000 BTU slip invertor, cu asigurare montaj;9. 1 scară multifuncțională 4 x 3 trepte + platformă de lucru, pliabilă pentru recoltare de probe;10. 1 ladă frigorifică pentru reținerea produselor de origine animală interzise a fi introduse în UE prin bagajele călătorilor.D. Servicii:– de curățenie și salubrizare în incintele birourilor pentru dare în folosință;– de curățenie și salubrizare în incintele birourilor pentru funcționare;– de punere în funcțiune și de întreținere a instalațiilor de termoficare, electrice și sanitare;– furnizare utilități (energie electrică, apă).
   +  Anexa nr. 4
  Personalul și dotările necesare angajaților Companiei Naționale de Administrare
  a Infrastructurii Rutiere - S.A. pentru desfășurarea controlului specific
  la frontiera de stat Bumbăta-Leova, județul Vaslui
  I. Personal necesar desfășurării activității specifice în punctul de frontieră: 16 posturiII. Mobilier, comunicații și informatică în vederea desfășurării activității specifice de control
  Nr. crt.Denumire produsCantitate
  1.Containere racordare la rețeaua electrică2 bucăți
  2.Generator curent electric1 bucată
  3.Sisteme video ANPR montate pe stâlpi și console2 bucăți
  4.Mobilier și sisteme de încălzire
  5.Birouri4 bucăți
  6.Scaune ergonomice de birou4 bucăți
  7.Dulapuri cu rafturi de mărime mare3 bucăți
  8.Jaluzele orizontale de aluminiu4 bucăți
  9.Convector cu montare pe perete - 2.000 wați2 bucăți
  10.Calculator desktop PC compus din unitate centrală, monitor, tastatură, mouse și UPS4 bucăți
  11.Imprimante laser4 bucăți
  12.Multifuncțional laser (copiator, scaner și fax)1 bucată
  13.Scaner documente2 bucăți
  14.Switch2 bucăți
  15.Prize de rețea aplicate pe perete4 bucăți
  16.Racordare și acces internet
  17.Seif metalic1 bucată
  18.Sistem de alarmă casierie cu acumulator, senzori și sirenă exterioară1 bucată
  19.Sistem de supraveghere video cu 4 camere IN/OUT, cu hard disk și server web integrat2 bucăți
  20.Cutie metalică cu cheie pentru numerar1 bucată
  21.Lampă multifuncțională UV pentru verificare valută1 bucată
  22.Case de marcat2 bucăți
   +  Anexa nr. 5
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale drumului comunal și terenului aferent, care se preia din domeniul public al comunei Vetrișoaia
  în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea bunurilorDescrierea tehnicăValoarea de inventar(lei)Persoana juridică ce predă sectorul de drumPersoana juridică ce preia sectorul de drumIndicativ vechiIndicativ nou
  Se atribuie de MF.8.12.05.01DC 41DC 41 km - 0+000 - km;L = 2,784 kmCu îmbrăcăminte din pământ stabilizat și macadam, limite DN 24A - fâșia de frontierăS = 4,2709 ha, intabulat în C.F. nr. 72008 Vetrișoaia, C.F. nr. 71735 Vetrișoaia, C.F. nr. 71732 Vetrișoaia38.787,5Consiliul Local al Comunei Vetrișoaia(CIF 4627330)Ministerul Transporturilor și Infrastructurii(CUI 13633330)DC 41DN PTF Bumbătakm 0+000 - km 2+784
  ------