NORME din 15 martie 2022privind efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor persoanelor, conform prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 8 februarie 2023  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 272/9.508/172/2022/M.23/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 8 februarie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2015/1.998, stabilește obligativitatea, pentru anumite persoane care își desfășoară activitatea în aviația civilă, de a trece cu succes o verificare aprofundată a antecedentelor.(2) În aplicarea Regulamentului (UE) 2015/1.998, persoanele care se încadrează la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, sunt supuse unei verificări aprofundate a antecedentelor, conform procesului descris de prezentele norme.(3) Verificarea antecedentelor este un standard de securitate prevăzut de Regulamentul nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, denumit în continuare Regulamentul nr. 300/2008, iar entitățile care, conform Programului național de securitate aeronautică, aplică standarde de securitate aeronautică trebuie să elaboreze, aplice și mențină un program de securitate.(4) Verificarea aprofundată a antecedentelor se efectuează de către Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, conform atribuțiilor ce le revin, la solicitarea Autorității Aeronautice Civile Române, după ce persoana a trecut cu succes o verificare standard a antecedentelor.(5) În cadrul procesului de verificare aprofundată a antecedentelor persoanelor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română:a) emite avizul pozitiv după obținerea avizului favorabil rezultat ca urmare a efectuării verificărilor aprofundate de către instituțiile menționate la alin. (4);b) emite avizul negativ după obținerea unui aviz nefavorabil rezultat ca urmare a efectuării verificărilor aprofundate din partea cel puțin a uneia dintre instituțiile menționate la alin. (4); c) retrage avizul pozitiv în situațiile în care, ulterior comunicării unui aviz favorabil, cel puțin una dintre instituțiile menționate la alin. (4) obține date și informații care conduc la schimbarea acestui aviz într-unul nefavorabil.  +  Capitolul II Autorizarea entităților care transmit solicitarea de verificare aprofundată a antecedentelor  +  Articolul 2În vederea derulării procesului de verificare aprofundată a antecedentelor, entitățile care solicită, pentru personalul propriu sau pentru personalul altor entități, o verificare aprofundată trebuie să fie autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Articolul 3Pentru obținerea autorizării ca entitate ce poate efectua verificarea standard a antecedentelor, respectiv ce poate solicita verificarea aprofundată a antecedentelor, entitățile prevăzute la art. 2 transmit Autorității Aeronautice Civile Române o solicitare la care se anexează:a) programul de securitate care descrie metodele și procedurile care sunt urmate de entitate pentru a se conforma cerințelor Programului național de securitate aeronautică și cerințelor prezentelor norme. Programul trebuie să descrie inclusiv modul în care entitatea urmează să monitorizeze respectarea acestor metode și proceduri;b) lista persoanelor autorizate din cadrul entității, care confirmă trecerea cu succes a verificării standard a antecedentelor și care pot solicita verificarea aprofundată a antecedentelor în numele entității;c) dovada pregătirii de bază în domeniul securității aviației civile, conform cerințelor pct. 11.2.2 din anexa la Regulamentul (UE) 2015/1.998, pentru persoanele prevăzute la lit. b);d) informațiile și declarația semnată prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru persoanele prevăzute la lit. b).  +  Articolul 4Programul de securitate al unui operator aeroportuar, transportator aerian, agent abilitat, expeditor cunoscut sau furnizor de provizii de bord care descrie metodele și procedurile de urmat pentru a se conforma cerințelor din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 și din actele de punere în aplicare a acestuia, cerințelor Programului național de securitate aeronautică și cerințelor prezentelor norme se consideră a îndeplini cerința privind programul de securitate al unei entități prevăzute la art. 3 lit. a).  +  Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 3 lit. b) trebuie să treacă cu succes o verificare aprofundată a antecedentelor, cu excepția persoanelor pentru care verificarea antecedentelor este încă valabilă, în sensul prevederilor pct. 11.1.12 din anexa la Regulamentul (UE) 2015/1.998.  +  Articolul 6(1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română analizează documentația transmisă conform art. 3 și solicită Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale efectuarea unei verificări aprofundate a antecedentelor pentru persoanele prevăzute la art. 3 lit. b).(2) Solicitarea este însoțită de informațiile prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru fiecare persoană în parte.  +  Articolul 7(1) După emiterea avizului pozitiv care atestă că persoanele prevăzute la art. 3 lit. b) au trecut cu succes o verificare aprofundată a antecedentelor și, în cazul în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română constată că celelalte condiții prevăzute la art. 3 sunt îndeplinite, aceasta emite o dispoziție a directorului general de autorizare ca entitate ce poate solicita verificarea aprofundată a antecedentelor.(2) Entitățile autorizate să solicite verificarea aprofundată a antecedentelor sunt entități care aplică măsuri de securitate a aviației civile, așa cum sunt stabilite de art. 3 alin. (3) lit. h) din Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.613/2014, cu modificările și completările ulterioare, și sunt supuse controlului calității în domeniul securității aviației civile.(3) În cazul în care constată că entitatea autorizată să solicite verificarea aprofundată a antecedentelor nu mai respectă cerințele Regulamentului (UE) 2015/1.998 și ale prezentelor norme, Autoritatea Aeronautică Civilă Română retrage, prin dispoziție a directorului general, autorizarea acordată.  +  Articolul 8În situația necesității modificării listei persoanelor autorizate din cadrul entității, prevăzute la art. 3 lit. b), entitatea solicită Autorității Aeronautice Civile Române modificarea în mod corespunzător a acesteia, care se face prin parcurgerea procesului prevăzut la art. 5-7.  +  Articolul 9Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale sunt exceptate de la procedura de autorizare ca entitate ce poate solicita verificarea aprofundată.  +  Articolul 10Autoritatea Aeronautică Civilă Română gestionează o evidență a entităților autorizate ce pot solicita verificarea aprofundată a antecedentelor și a persoanelor autorizate din cadrul fiecăreia dintre aceste entități, precum și a persoanelor fizice pentru care a emis aviz pozitiv în conformitate cu prezentele norme, iar aceasta nu are un caracter public.  +  Articolul 11(1) Entitățile care au personal ce necesită o verificare aprofundată a antecedentelor pot subcontracta procesul de verificare standard a antecedentelor și procesul de solicitare a verificării aprofundate a antecedentelor unei entități autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu respectarea prevederilor art. 3.(2) Persoanele fizice care trebuie supuse unei verificări aprofundate a antecedentelor conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, pot contracta procesul de verificare standard a antecedentelor și procesul de solicitare a verificării aprofundate a antecedentelor unei entități autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.  +  Capitolul III Transmiterea solicitării de verificare aprofundată a antecedentelor  +  Articolul 12Entitățile autorizate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform prevederilor art. 7, realizează verificarea standard a antecedentelor pentru fiecare persoană pentru care se solicită o verificare aprofundată a antecedentelor.  +  Articolul 13După confirmarea că o persoană a trecut cu succes verificarea standard a antecedentelor, entitatea transmite către Autoritatea Aeronautică Civilă Română solicitarea de verificare aprofundată a antecedentelor, însoțită de toate informațiile și declarația semnată prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru fiecare persoană în parte.  +  Articolul 14Solicitările către Autoritatea Aeronautică Civilă Română sunt transmise de către persoanele din cadrul entității respective, incluse în lista prevăzută la art. 3 lit. b).  +  Articolul 15În situația în care documentația transmisă de către entitățile solicitante și înregistrată la Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea efectuării unei verificări aprofundate a antecedentelor nu este completă și conformă cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, se comunică solicitantului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acesteia, cu mențiunea că solicitarea de verificare completată și retransmisă este considerată ca fiind solicitare inițială.  +  Capitolul IV Efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor de către Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale  +  Articolul 16(1) După finalizarea procesului de verificare a informațiilor transmise de către entitate potrivit procedurilor prevăzute la art. 12-15, Autoritatea Aeronautică Civilă Română solicită Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale efectuarea verificării aprofundate a antecedentelor.(2) Solicitarea este însoțită de informațiile prevăzute în anexa la prezentele norme, pentru fiecare persoană în parte.  +  Articolul 17După primirea solicitării transmise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale analizează solicitarea, potrivit competențelor ce le revin, și comunică Autorității Aeronautice Civile Române rezultatul verificărilor aprofundate, sub forma unui aviz favorabil sau, după caz, nefavorabil.  +  Articolul 18Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură evidența centralizată a avizelor primite din partea Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, evidență care va avea caracter nepublic sau clasificat, după caz.  +  Articolul 19(1) În aplicarea prevederilor prezentelor norme, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Serviciul Român de Informații și Ministerul Apărării Naționale stabilesc metodele concrete de relaționare interinstituțională, utilizând sisteme informatice securizate, dedicate de comunicare, pentru transmiterea și recepționarea solicitărilor, respectiv pentru transmiterea și recepționarea avizelor, asigurând confidențialitatea, autenticitatea, integritatea, disponibilitatea și prevenirea accesului neautorizat la aceste schimburi de date.(2) În relația cu Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Aeronautică Civilă Română utilizează un sistem informatic dedicat de comunicare a solicitărilor și a avizelor prin intermediul portalului electronic cu acces securizat implementat la nivelul Autorității Aeronautice Civile Române.  +  Capitolul V Transmiterea avizului cu privire la verificarea aprofundată a antecedentelor către solicitant  +  Articolul 20În cazul în care, în urma efectuării verificărilor aprofundate de către Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, avizele prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, sunt favorabile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite avizul pozitiv pentru persoana verificată și îl comunică entității solicitante.  +  Articolul 21În cazul în care, în urma verificării situațiilor prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2022, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naționale comunică Autorității Aeronautice Civile Române avizul nefavorabil cu privire la persoana verificată, Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite și comunică entității solicitante avizul negativ.  +  Articolul 22(1) Transmiterea avizului din partea Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale se realizează în termen de maximum 40 de zile de la primirea solicitării din partea Autorității Aeronautice Civile Române.(2) Termenul de 40 de zile poate fi extins cu maximum 10 zile în cazul persoanelor ce au avut rezidență în ultimii 5 ani în alte state.(3) Avizul Autorității Aeronautice Civile Române este transmis către entitatea solicitantă, în formă neclasificată, în termen de 5 zile lucrătoare după primirea avizelor din partea Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, fără a indica în cuprinsul acestuia forma avizului primit din partea acestor instituții.  +  Capitolul VI Valabilitatea verificării aprofundate a antecedentelor  +  Articolul 23În situațiile în care, ulterior comunicării unui aviz favorabil, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Apărării Naționale obțin date și informații care conduc la schimbarea rezultatului prevăzut la art. 20, acestea comunică Autorității Aeronautice Civile Române un aviz nefavorabil, în vederea retragerii avizului pozitiv.  +  Articolul 24(1) Avizul pozitiv emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română este valabil maximum 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire pentru perioade de câte 12 luni, fără a depăși 5 ani de la data emiterii inițiale, în condițiile prevăzute la alin. (2) și (3).(2) Avizul pozitiv emis de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română este supus unui mecanism de revizuire permanentă, astfel:a) entitățile solicitante prevăzute la art. 2 transmit anual către Autoritatea Aeronautică Civilă Română o situație a avizelor pentru care doresc menținerea acestora în mecanismul de revizuire permanentă;b) Autoritatea Aeronautică Civilă Română centralizează anual situația avizelor supuse mecanismului de revizuire permanentă și transmite această situație către Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale;c) odată cu situația anuală a avizelor supuse mecanismului de revizuire permanentă, Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale, pentru a confirma sau, respectiv, infirma îndeplinirea în continuare a condițiilor în baza cărora au emis avizul favorabil pentru respectivele persoane;d) Serviciul Român de Informații notifică, în cel mai scurt timp posibil, Autoritatea Aeronautică Civilă Română în situația în care consideră că o persoană pentru care a emis anterior un aviz favorabil nu mai îndeplinește condițiile necesare emiterii unui astfel de aviz; e) în baza confirmării primite conform lit. c), Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite un aviz de prelungire a valabilității avizului inițial;f) Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite un aviz negativ în cazul în care în urma solicitărilor de la lit. c) se infirmă îndeplinirea în continuare a condițiilor în baza cărora au emis avizul favorabil sau a primirii unei notificări conform lit. d), cu informarea corespunzătoare a Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne și a Ministerului Apărării Naționale.(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate prelungi valabilitatea avizelor emise cu o perioadă de maximum 3 luni față de termenul prevăzut la alin. (1), în cazul în care nu se poate finaliza în timp procesul descris la alin. (2), cu informarea în consecință a Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și a entităților solicitante prevăzute la art. 2.  +  Articolul 25Entitatea solicitantă trebuie să informeze de îndată Autoritatea Aeronautică Civilă Română în situația în care, în perioada de valabilitate a avizului pozitiv pentru una dintre persoanele pentru care a făcut solicitare, intervine una din următoarele situații:a) expirarea, retragerea sau returnarea legitimației, așa cum este aceasta definită la pct. 1.2 din anexa la Regulamentul (UE) 2015/1.998, cu modificările și completările ulterioare, care îi acordă acces neînsoțit în zona de securitate cu acces restricționat dintr-un aeroport; saub) încetarea contractului de muncă al persoanei verificate; sauc) schimbarea angajatorului persoanei verificate; saud) încetarea necesității de a avea acces în zonele de securitate cu acces restricționat.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 26Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin intermediul Direcției securitate aeronautică, asigură menținerea condițiilor optime, din punct de vedere tehnic și logistic, de primire, respectiv transmitere a documentației prevăzute la art. 3 și 13, precum și de primire a avizelor din partea instituțiilor abilitate.  +  Articolul 27Anexa face parte integrantă din prezentele norme.  +  ANEXĂla norme
  DATE NECESARE
  a fi transmise pentru persoanele care fac obiectul verificării aprofundate a antecedentelor
  1. Date despre entitatea angajatoarea) numele entității la care este sau urmează să fie angajată persoana;b) CUI entitate angajatoare;c) funcția/postul pe care este sau urmează să fie angajată persoana.2. Date despre persoanăa) nume;b) nume anterioare (în ultimii cinci ani);c) prenume;d) prenume anterioare (în ultimii cinci ani);e) numele și prenumele mamei;f) numele și prenumele tatălui;g) data nașterii;h) țară naștere, locul nașterii: localitate, județ;i) CNP;j) cetățenie;k) naționalitate;l) carte/buletin de identitate: seria, numărul;m) pentru cetățenii străini (dacă dețin) se completează și pașaport și permis de ședere: seria, numărul.3. Date despre locuința persoaneia) adresa unde locuiește efectiv: localitatea, județul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;b) data de la care locuiește efectiv la adresa menționată;c) domiciliul din cartea/buletinul de identitate;d) adrese unde a locuit anterior, în ultimii 5 ani, în țară și/sau în străinătate, perioada/intervalul aferent fiecărei perioade.4. Date de contact și conturi de socializare ale persoaneia) telefon personal 1, telefon personal 2, telefon de serviciu, e-mail;b) conturi de socializare: platforma (de exemplu, Facebook, Instagram, Twitter etc.) 1, 2 ...: denumirea contului 1, denumirea contului 2 și ID cont.5. Date despre studiile persoanei (începând cu cele mai recente studii până la cele mai vechi)a) studii: liceu, facultate, ...: denumirea instituției unde au fost urmate studiile, forma de studii (zi, seral, ÎD, ÎFR), perioada;b) cursuri efectuate în ultimii 5 ani: denumirea entității care a organizat cursul, denumirea cursului, perioada cursului.6. Date despre situația profesională (începând cu cele mai recente locuri de muncă până la cele mai vechi)a) situația profesională prezentă: denumirea angajatorului, CUI entitate angajatoare, data de la care este angajat, funcția pe care este angajat, alte funcții deținute la acest angajator de la încadrare, adresa locului de desfășurare efectivă a activității profesionale;b) situația profesională în ultimii 5 ani, pentru fiecare perioadă descrisă prin zi/lună/an: denumirea angajatorului, CUI entitate angajatoare, funcția pe care este angajat, alte funcții deținute la acest angajator de la încadrare, adresa locului de desfășurare efectivă a activității profesionale, date de contact ale angajatorului respectiv (telefon, e-mail).7. Date cu privire la lacunele (perioadele de timp) mai mari de 28 de zile din ultimii 5 ani în care nu a fost angajat sau nu a urmat studii de lungă durată: pentru fiecare perioadă definită prin zi/lună/an trebuie explicată activitatea desfășurată și aduse dovezi care să demonstreze veridicitatea celor declarate.8. Persoana/Persoanele care a/au verificat corectitudinea prevederilor de la punctele 1-79. Date despre antecedente și cazier9.1. Ați fost vreodată reținut, arestat preventiv, anchetat, pus sub acuzare, judecat, condamnat (inclusiv la amenda penală sau interzicerea unor drepturi), grațiat, amnistiat, eliberat pe cauțiune, eliberat condiționat?În caz afirmativ, detaliați: ...9.2. Ați fost vreodată anchetat administrativ, sancționat administrativ, amendat de către politie sau autorități civile? Dacă da, pentru ce fapte? În ce an (dacă vă amintiți)?În caz afirmativ, detaliați: ...9.3. Ați fost vreodată implicat în acțiuni teroriste? În caz afirmativ, detaliați: ...9.4. Ați fost vreodată membru sau simpatizant al unei grupări implicate în acțiuni teroriste?În caz afirmativ, detaliați: ...9.5. Ați fost vreodată în relații apropiate cu o persoană care a activat sau a simpatizat cu astfel de grupări? În caz afirmativ, detaliați: ...9.6. Aveți antecedente penale în alte state de rezidență, în cursul ultimilor cinci ani?În caz afirmativ, detaliați: ...9.7. Aveți antecedente penale în alte state de rezidență, înainte de ultimii cinci ani?În caz afirmativ, detaliați: ...10. DeclarațieSubsemnata/Subsemnatul, ............................Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.Declar că am luat cunoștință de faptul că verificările efectuate potrivit prevederilor legale pot duce la un aviz pozitiv sau negativ emis de autoritatea competentă.Consimt ca toate datele furnizate mai sus sau alte date a căror furnizare va fi necesară să facă obiectul verificărilor legale, conștient fiind de consecințele legale ale declarațiilor false sau omisiunilor cu bună-știință.Mă angajez să furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarități, precum și să informez, din proprie inițiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.Îmi exprim acordul cu privire la utilizarea datelor mele personale de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română și instituțiile abilitate, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.DataSemnătura11. Persoana care confirmă trecerea cu succes a verificării standard a antecedentelor: funcția, numele și prenumele, data, semnătura acesteia
  -----