CONVENŢIE din 21 aprilie 1992privind protecţia Marii Negre împotriva poluarii*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 septembrie 1992    Notă *) TraducerePărţile contractante,hotărîte sa acţioneze în scopul realizării unui progres în protecţia mediului marin al Marii Negre şi la conservarea resurselor sale vii,constiente de importanţa valorilor economice, sociale şi de sănătate ale mediului marin al Marii Negre,convinse ca resursele naturale şi de agrement ale Marii Negre pot fi păstrate, în primul rind, prin eforturile comune ale ţărilor riverane la Marea Neagra,avînd în vedere regulile şi reglementările general acceptate ale dreptului internaţional,luînd în considerare principiile, obiceiurile şi regulile dreptului internaţional general, care reglementează protecţia şi păstrarea mediului marin şi conservarea resurselor vii ale acestuia,ţinînd seama de dispoziţiile corespunzătoare ale Convenţiei din 1972 privind prevenirea poluarii mediului marin prin descărcarea deşeurilor şi altor materiale, asa cum a fost amendata, ale Convenţiei internaţionale din 1973 privind prevenirea poluarii de pe nave, cu modificările aduse prin Protocolul din 1978, referitor al aceasta, asa cum a a fost amendat, ale Convenţiei din 1989 privind controlul miscarii transfrontiere a deşeurilor periculoase şi depozitarea acestora şi cele ale Convenţiei internaţionale din 1990 privind pregătirea, acţiunea şi cooperarea împotriva poluarii cu petrol,recunoscind semnificatia principiilor adoptate în cadrul Conferintei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,luînd în considerare interesele statelor riverane Marii Negre în conservarea, exploatarea şi dezvoltarea potenţialului bioproductiv al Marii Negre,ţinînd seama ca tarmul Marii Negre reprezintă o importanţa zona internationala de staţiuni climaterice în care ţările riverane Marii Negre au făcut investiţii însemnate în domeniul sănătăţii publice şi turismului,luînd în considerare caracteristicile hidrologice şi ecologice speciale ale Marii Negre şi sensibilitatea deosebită a faunei şi florei acesteia la schimbările de temperatura şi de compoziţie ale apei marii,avînd în vedere ca poluarea mediului marin al Marii Negre rezultă şi din surse de pe uscat din alte tari ale Europei, îndeosebi prin riuri,reafirmind disponibilitatea lor de a coopera pentru conservarea mediului marin al Marii Negre şi protejarea resurselor vii ale acestuia împotriva poluarii,recunoscind necesitatea cooperării ştiinţifice, tehnice şi tehnologice, pentru îndeplinirea obiectivelor convenţiei,avînd în vedere ca acordurile internaţionale existente nu acoperă toate aspectele poluarii mediului marin al Marii Negre, provenind din tari terţe,convinse de necesitatea unei strinse colaborări cu organizaţii internaţionale interesate, bazate pe abordarea regionala concertata pentru protejarea şi îmbunătăţirea mediului marin al Marii Negre,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Zona de aplicare1. Prezenta convenţie se va aplica la Marea Neagra propriu-zisa, avînd ca limita de sud, pentru scopurile prezentei convenţii, linia care uneste capul Kelagra şi capul Dalyan.2. Pentru scopurile acestei convenţii, referirea la Marea Neagra va include marea teritorială şi zona economică exclusiva ale fiecărei părţi contractante în Marea Neagra.Cu toate acestea, oricare protocol la aceasta convenţie poate să prevadă altfel, în funcţie de obiectivele sale.  +  Articolul 2DefiniţiiPentru scopurile prezentei convenţii:1. Poluarea mediului marin înseamnă introducerea de către om, direct sau indirect, de substanţe sau energie în mediul marin, inclusiv estuare, care are sau poate avea ca rezultate asemenea efecte dăunătoare cum sînt vătămarea resurselor vii şi vieţii marine, pericole pentru sănătatea omului, obstacole pentru activităţile pe mare, inclusiv pescuitul şi alte folosinţe legitime ale marii, degradarea calităţii de folosinţă a apei marii şi deteriorarea condiţiilor de agrement.2. a) Nave înseamnă mijloace de deplasare pe mare de orice tip. Acest termen include navele cu elice, vehiculele pe perna de aer, submarine, mijloace plutitoare, indiferent dacă sînt sau nu autopropulsate, platformele şi orice alte construcţii amplasate pe apa. b) Aeronave înseamnă mijloace de deplasare în aer de orice tip.3. a) Descărcarea înseamnă:(i) orice deversare deliberata de deşeuri sau alte materiale de pe nave sau aeronave;(îi) orice sabordaj deliberat de către nave sau aeronave. b) Descărcarea nu include:(i) deversarea de deşeuri sau alte materiale care rezultă în mod direct sau indirect din exploatarea normală a navelor sau aeronavelor şi a echipamentului lor, altele decît deşeurile sau alte materiale transportate de sau de la nave sau aeronave, care sînt exploatate în scopul deversarii unor asemenea materiale sau derivate din tratarea unor asemenea deşeuri sau altor materiale pe nave sau aeronave;(îi) orice depunere de materiale pentru un alt scop decît simpla deversare a acestora, cu condiţia ca o asemenea depunere sa nu fie contrară scopurilor acestei convenţii.4. Substanţa nociva înseamnă orice substanţa periculoasa, otravitoare sau un alt tip de substanţa, care introdusă în mediul marin, datorită toxicitatii ei şi/sau persistentei şi/sau caracteristicilor bioacumulatoare, ar cauza poluare sau ar afecta negativ procesele biologice.  +  Articolul 3Prevederi generalePărţile contractante iau parte la prezenta convenţie pe baza deplinei egalitati în drepturi şi îndatoriri, a respectării suveranităţii naţionale, independentei, neamestecului în treburile lor interne, avantajului reciproc şi a altor principii şi norme corespunzătoare ale dreptului internaţional.  +  Articolul 4Imunitate suveranaAceasta convenţie nu se aplică nici unei nave de război, nave auxiliare, altor vase sau aeronave aflate în proprietatea sau care sînt exploatate de un stat şi folosite, la acea data, numai în serviciul necomercial al guvernului.Cu toate acestea, fiecare parte contractantă va asigura, prin adoptarea unor măsuri adecvate care să nu stînjenească operaţiunile unor asemenea nave sau aeronave aflate în proprietatea sa ori exploatate de ea, ca aceste nave sau aeronave sa acţioneze într-o maniera conformă cu prezenta convenţie, în măsura în care acest lucru este posibil.  +  Articolul 5Angajamente de ordin general1. Fiecare parte contractantă va asigura aplicarea convenţiei în acele zone ale Marii Negre unde ea îşi exercită suveranitatea, precum şi drepturile suverane şi jurisdicţia, fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante care rezultă din normele dreptului internaţional.În vederea realizării scopurilor acestei convenţii, fiecare parte contractantă va ţine seama de efectul negativ al poluarii înlăuntrul apelor sale interioare asupra mediului marin al Marii Negre.2. Părţile contractante vor lua, individual sau în comun, după caz, toate măsurile necesare în concordanta cu dreptul internaţional şi în conformitate cu prevederile acestei convenţii, pentru a preveni, reduce şi controla poluarea, pentru a proteja şi conserva mediul marin al Marii Negre.3. Părţile contractante vor coopera în elaborarea de protocoale adiţionale şi anexe, în afară de cele alăturate la prezenta convenţie, care vor fi necesare pentru aplicarea prezentei convenţii.4. Părţile contractante, atunci cînd vor încheia acorduri bilaterale şi multilaterale pentru protecţia şi păstrarea mediului marin al Marii Negre, se vor strădui să asigure ca asemenea acorduri să fie conforme cu aceasta convenţie. Copii de pe asemenea acorduri vor fi transmise celorlalte părţi contractante prin intermediul comisiei, definită conform articolului 17 al acestei convenţii.5. Părţile contractante vor coopera, în cadrul organizaţiilor internaţionale, care sînt considerate de către ele a fi competente în promovarea elaborării de măsuri care să contribuie la protecţia şi păstrarea mediului marin al Marii Negre.  +  Articolul 6Poluarea cu substanţe periculoase şi materialeFiecare parte contractantă va preveni poluarea mediului marin al Marii Negre din orice sursa cu substantele sau materialele specificate în anexa la aceasta convenţie.  +  Articolul 7Poluarea din surse de pe uscatPărţile contractante vor preveni, reduce şi controla poluarea mediului marin al Marii Negre din surse de pe uscat, în conformitate cu Protocolul privind protecţia mediului marin al Marii Negre împotriva poluarii din surse de pe uscat, care face parte integrantă din convenţie.  +  Articolul 8Poluarea de pe navePărţile contractante vor lua, individual sau, dacă este necesar, în comun, toate măsurile adecvate pentru a preveni, reduce şi controla poluarea mediului marin al Marii Negre de pe nave, în conformitate cu regulile şi standardele internaţionale general acceptate.  +  Articolul 9Cooperarea în combaterea poluarii în situaţii de urgentaPărţile contractante vor coopera în vederea prevenirii, reducerii şi combaterii poluarii mediului marin al Marii Negre în situaţii de urgenta, în conformitate cu Protocolul privind cooperarea în combaterea poluarii cu petrol şi alte substanţe nocive a mediului marin al Marii Negre, în situaţii de urgenta, care face parte integrantă din aceasta convenţie.  +  Articolul 10Poluarea prin descărcare1. Părţile contractante vor lua toate măsurile adecvate şi vor coopera în prevenirea, reducerea şi controlul poluarii cauzate prin descărcare, în conformitate cu Protocolul privind protecţia mediului marin al Marii Negre împotriva poluarii prin descărcare, care va face parte integrantă din aceasta convenţie.2. Părţile contractante nu vor permite, în zonele aflate sub jurisdicţia lor respectiva, descărcarea de materiale de către persoane fizice sau juridice ale statelor care nu sînt riverane Marii Negre.  +  Articolul 11Poluarea din activităţi care au loc pe platoul continental1. Fiecare parte contractantă va adopta, cît mai curînd posibil, legi şi regulamente şi va lua măsuri pentru a preveni, reduce şi controla poluarea mediului marin al Marii Negre, cauzată sau legată de activităţi care au loc pe platoul sau continental, inclusiv explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale platoului continental.Părţile contractante se vor informa reciproc prin intermediul comisiei despre legile, regulamentele şi măsurile adoptate de ele în aceasta privinta.2. Părţile contractante vor coopera în acest domeniu, dacă va fi cazul, şi se vor strădui sa armonizeze măsurile la care se referă paragraful 1 al acestui articol.  +  Articolul 12Poluarea din sau prin atmosferaPărţile contractante vor adopta legi şi regulamente şi vor lua măsuri individuale sau convenite pentru a preveni, reduce sau controla poluarea mediului marin al Marii Negre din sau prin atmosfera, aplicabile spaţiului aerian de deasupra teritoriului lor şi navelor sub pavilionul lor şi navelor şi aeronavelor înregistrate pe teritoriul lor.  +  Articolul 13Protecţia resurselor vii marinePărţile contractante, atunci cînd iau măsuri în conformitate cu prezenta convenţie pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului marin al Marii Negre, vor acorda o atenţie deosebită evitării producerii de daune vieţii marine şi resurselor vii, în special prin schimbarea locului lor de vieţuire şi crearea de piedici în calea pescuitului şi altor folosinţe legi ale Marii Negre, şi în legătură cu aceasta vor acorda atenţia cuvenită recomandărilor organizaţiilor internaţionale competente.  +  Articolul 14Poluarea prin deşeuri periculoase aflate în traficul transfrontieraPărţile contractante vor lua toate măsurile în conformitate cu dreptul internaţional şi vor coopera pentru a preveni poluarea mediului marin al Marii Negre, provocată de deşeuri periculoase aflate în traficul peste frontiera, ca şi pentru combaterea traficului ilegal al acestora, în conformitate cu protocolul pe care îl vor adopta.  +  Articolul 15Cooperarea ştiinţifică şi tehnica şi supravegherea1. Părţile contractante vor coopera în desfăşurarea cercetării ştiinţifice îndreptate în direcţia protecţiei şi păstrării mediului marin al Marii Negre şi vor întreprinde, atunci cînd este cazul, programe comune de cercetări ştiinţifice şi schimburi de date şi informaţii ştiinţifice corespunzătoare.2. Părţile contractante vor coopera în efectuarea de studii în scopul elaborării de cai şi mijloace pentru evaluarea naturii şi întinderii poluarii şi a efectelor sale asupra sistemului ecologic în coloana de apa şi în sedimente, în vederea detectarii zonelor poluate, al examinării şi evaluării riscurilor şi al gasirii remediilor şi, în special, vor dezvolta metode alternative de tratament, distrugere, eliminare sau folosire a substanţelor toxice.3. Părţile contractante vor coopera, prin intermediul comisiei, în stabilirea de criterii ştiinţifice adecvate pentru formularea şi elaborarea de reguli, standarde, practici şi proceduri adecvate pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului marin al Marii Negre.4. Părţile contractante vor stabili, inter alia, prin intermediul comisiei şi, cînd este necesar, în cooperare cu organizaţii internaţionale pe care le considera competente, programe complementare sau comune de supraveghere, acoperind toate sursele de poluare, şi un sistem de supraveghere a poluarii pentru Marea Neagra, incluzind, cînd este necesar, programe la nivel bilateral sau multilateral pentru observare, măsurare, evaluare şi analiza a riscurilor sau efectelor de poluare a mediului marin al Marii Negre.5. În cazul în care părţile contractante vor avea motive temeinice pentru a considera ca activităţile aflate sub jurisdicţia sau controlul lor, pot cauza o poluare substantiala sau modificări semnificative şi dăunătoare ale mediului marin al Marii Negre, ele vor trebui sa evalueze, înainte de începerea unor asemenea activităţi, efectele potenţiale ale acestor activităţi, pe baza tuturor informaţiilor corespunzătoare şi a datelor supravegherii, şi vor transmite comisiei rezultatele evaluărilor respective.6. Părţile contractante vor coopera, cînd este necesar, pentru dezvoltarea, achiziţionarea şi introducerea de tehnologii nepoluante, inter alia, prin adoptarea măsurilor destinate sa faciliteze schimburile de astfel de tehnologii.7. Fiecare parte contractantă va desemna autoritatea naţionala competenţa responsabilă pentru activităţile ştiinţifice şi de supraveghere.  +  Articolul 16Responsabilitatea şi răspunderea materială1. Părţile contractante sînt responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor lor internaţionale privind protecţia şi păstrarea mediului marin al Marii Negre.2. Fiecare parte contractantă va adopta reguli şi reglementări privind răspunderea materială pentru daune provocate de persoane fizice sau juridice mediului marin al Marii Negre în zonele în care ea îşi exercită, în conformitate cu dreptul internaţional, suveranitatea, drepturile suverane sau jurisdicţia.3. Părţile contractante vor asigura existenta unui recurs în conformitate cu sistemele lor legale pentru a obţine o compensaţie prompta şi adecvată sau alta reparatie, pentru pagube cauzate prin poluarea mediului marin al Marii Negre de către persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicţia lor.4. Părţile contractante vor coopera în vederea dezvoltării şi armonizării legilor, reglementărilor şi procedurilor referitoare la răspunderea materială, la evaluarea daunelor şi la compensaţia pentru pagube cauzate prin poluarea mediului marin al Marii Negre, în scopul de a asigura cel mai ridicat grad de descurajare şi de protecţie a Marii Negre împotriva poluarii.  +  Articolul 17Comisia1. Pentru realizarea scopurilor prezentei convenţii, părţile contractante vor stabili o comisie pentru protecţia mediului marin al Marii Negre, denumita în cele ce urmează comisia.2. Fiecare parte contractantă va fi reprezentată în comisie printr-un reprezentant care va putea fi însoţit de reprezentanţi supleanţi, consilieri şi experţi.3. Preşedinţia comisiei va fi asumată de fiecare parte contractantă, pe rind, în ordinea alfabetica a limbii engleze. Primul preşedinte al comisiei va fi reprezentantul Bulgariei.4. Preşedintele va îndeplini acesta funcţie pe timp de un an, în cursul căruia nu va putea acţiona ca reprezentant al tarii sale. În cazul în care preşedinţia ar rămîne vacanta, partea contractantă care prezidează comisia va numi un succesor, care va rămîne în funcţie pînă cînd va expira termenul presedentiei acelei părţi contractante.Comisia se va întruni cel puţin o dată pe an.Preşedintele va convoca reuniuni extraordinare, la cererea oricărei părţi contractante.5. Hotărîrile şi recomandările comisiei vor fi adoptate, în unanimitate, de către statele riverane la Marea Neagra.6. Comisia va fi asistată în activitatea ei de un secretariat permanent. Comisia va desemna un director executiv şi alţi funcţionari ai secretariatului. Directorul executiv va numi personalul tehnic, în conformitate cu regulile care vor fi stabilite de comisie. Secretariatul va fi format din cetăţeni ai tuturor statelor riverane Marii Negre.Comisia şi secretariatul îşi vor avea sediul la Istanbul. Sediul va putea fi schimbat prin consensul părţilor contractante.7. Comisia va adopta regulile sale de procedura pentru exercitarea funcţiilor sale, va decide asupra organizării activităţilor ei şi va stabili organe subsidiare, în conformitate cu prevederile acestei convenţii.8. Reprezentanţii, reprezentanţii supleanţi, consilierii şi experţii părţilor contractante se vor bucura, pe teritoriul părţii contractante respective, de privilegii şi imunităţi diplomatice, în conformitate cu dreptul internaţional.9. Privilegiile şi imunităţile funcţionarilor secretariatului vor fi stabilite prin acord între părţile contractante.10. Comisia va avea capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcţiilor sale.11. Comisia va încheia un acord de sediu cu partea contractantă gazda.  +  Articolul 18Funcţiile comisieiPentru scopurile prezentei convenţii, comisia:1. Va promova aplicarea prezentei convenţii şi va informa părţile contractante despre activitatea ei.2. Va face recomandări cu privire la măsurile necesare pentru realizarea scopurilor acestei convenţii.3. Va examina problemele legate de aplicarea prezentei convenţii şi va recomanda acele amendamente la convenţie şi la protocoale, care ar putea fi necesare, inclusiv amendamente la anexele la prezenta convenţie şi la protocoale.4. Va elabora criterii referitoare la prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului marin al Marii Negre şi la eliminarea efectelor poluarii, precum şi recomandări privind măsurile necesare acestui scop.5. Va promova adoptarea de către părţile contractante de măsuri suplimentare pentru protecţia mediului marin al Marii Negre şi în acest scop, va primi, prelucra şi transmite părţilor contractante informaţii ştiinţifice, tehnice şi statistice corespunzătoare şi va promova cercetarea ştiinţifică şi tehnica.6. Va coopera cu organizaţiile internaţionale competente, în special în vederea dezvoltării unor programe adecvate sau obţinerii de asistenţa în realizarea obiectivelor acestei convenţii.7. Va examina orice problema ridicată de o parte contractantă.8. Va îndeplini orice funcţii rezultind din alte prevederi ale prezentei convenţii sau care sînt unanim încredinţate comisiei de către părţile contractante.  +  Articolul 19Reuniunile părţilor contractante1. Părţile contractante se vor reuni în conferinţa pe baza recomandarii comisiei. De asemenea, ele se vor reuni în conferinţa, în termen de 10 zile, la cererea unei părţi contractante, în împrejurări extraordinare.2. Principala funcţie a reuniunilor părţilor contractante va fi sa examineze aplicarea prezentei convenţii şi a protocoalelor, pe baza raportului comisiei.3. Un stat neriveran Marii Negre, care adera la prezenta convenţie, poate lua parte la reuniunile părţilor contractante cu statut consultativ.  +  Articolul 20Adoptarea de amendamente la convenţie şi/sau la protocoale1. Orice parte contractantă poate propune amendamente la articolele prezentei convenţii.2. Orice parte contractantă la prezenta convenţie poate propune amendamente la orice protocol.3. Orice asemenea amendamente propuse vor fi transmise la depozitar şi vor fi comunicate de acesta, pe canale diplomatice, tuturor părţilor contractante şi comisiei.4. Amendamentele la prezenta convenţie şi la orice protocol vor fi adoptate, prin consens, la o conferinţa diplomatică a părţilor contractante, ce va fi convocată în termen de 90 de zile după transmiterea de către depozitar a amendamentelor propuse.5. Amendamentele vor intra în vigoare în termen de 30 de zile după ce depozitarul a primit notificările despre acceptarea acestor amendamente de către toate părţile contractante.  +  Articolul 21Anexele şi amendamentele la anexe1. Anexele la prezenta convenţie sau la orice protocol vor constitui o parte integrantă din convenţie sau din protocol, după caz.2. Orice parte contractantă poate propune amendamente la anexele la prezenta convenţie sau la anexele la orice protocol, prin reprezentantul sau în comisie. Asemenea amendamente vor fi adoptate de comisie, pe bază de consens. Depozitarul, informat în mod corespunzător de către preşedintele comisiei de decizia acesteia, va comunică fără întîrziere amendamentele astfel adoptate tuturor părţilor contractante. Asemenea amendamente vor intra în vigoare în termen de 30 de zile după ce depozitarul va fi primit notificările de acceptare a fiecărui amendament de către toate părţile contractante.3. Prevederile paragrafului 2 din prezentul articol se vor aplica şi cu privire la adoptarea şi intrarea în vigoare a unei noi anexe la aceasta convenţie sau la orice protocol.  +  Articolul 22Notificarea asupra intrării în vigoare a amendamentelorDepozitarul va informa, prin canalele diplomatice, părţile contractante despre data la care amendamentele adoptate, conform art. 20 şi 21, vor intra în vigoare.  +  Articolul 23Regulile financiarePărţile contractante vor hotărî asupra tuturor aspectelor financiare, pe bază de unanimitate, luînd în considerare recomandările comisiei.  +  Articolul 24Legătură cu alte instrumente internaţionaleNici o prevedere a prezentei convenţii nu va afecta în vreun fel suveranitatea statelor asupra marii lor teritoriale, stabilită conform dreptului internaţional, şi drepturile suverane şi jurisdicţia pe care statele le au în zonele lor economice exclusive şi asupra platoului continental, potrivit dreptului internaţional, precum şi exercitarea, prin intermediul navelor şi aeronavelor, a drepturilor de navigaţie şi a libertăţilor prevăzute în dreptul internaţional şi reflectate în documentele internaţionale corespunzătoare.  +  Articolul 25Soluţionarea diferendelorÎn cazul unui diferend între părţile contractante în ce priveşte interpretarea şi aplicarea prezentei convenţii, ele vor cauta o soluţionare a diferendului pe calea negocierilor sau a oricărui alt mijloc paşnic, la alegerea lor.  +  Articolul 26Adoptarea de protocoale adiţionale1. La cererea unei părţi contractante sau la recomandarea comisiei, o conferinţa diplomatică poate fi convocată cu consimţămîntul celorlalte părţi contractante, pentru adoptarea de protocoale adiţionale.2. Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea, aderarea, intrarea în vigoare şi denunţarea protocoalelor adiţionale vor avea loc în conformitate cu procedurile prevăzute, după caz, în art. 28, 29 şi 30 ale prezentei convenţii.  +  Articolul 27RezerveleNici o rezervă nu poate fi facuta la aceasta convenţie.  +  Articolul 28Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea1. Prezenta convenţie va fi deschisă pentru semnare de către statele riverane la Marea Neagra.2. Prezenta convenţie va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele care au semnat-o.3. Prezenta convenţie va fi deschisă aderării oricărui stat neriveran la Marea Neagra, interesat în realizarea scopurilor prezentei convenţii şi care să contribuie în mod substanţial la protecţia şi conservarea mediului marin al Marii Negre, cu condiţia ca statul respectiv sa fi fost invitat de toate părţile contractante. Procedurile privind invitarea, în vederea aderării, vor fi îndeplinite de către depozitar.4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare vor fi depuse la depozitar. Depozitarul prezentei convenţii va fi Guvernul României.  +  Articolul 29Intrarea în vigoarePrezenta convenţie va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data depunerii la depozitar a celui de-al patrulea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.Pentru statul care adera la prezenta convenţie în conformitate cu prevederile art. 28, convenţia va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la depunerea instrumentului sau de aderare.  +  Articolul 30DenunţareaDupă expirarea termenului de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei convenţii, orice parte contractantă poate, prin notificare scrisă adresată depozitarului, sa denunţe aceasta convenţie. Denunţarea va produce efect la 31 decembrie al anului care urmează celui în care depozitarului i-a fost notificată denunţarea.Facuta în limba engleza, la Bucureşti, la 21 aprilie 1992.Pentru Republica Bulgaria,Valentin VasilevPentru Republica Georgia,David NakaniPentru România,Marcian BleahuPentru Federaţia Rusa,F.V. Shelov-KovediaevPentru Republica Turcia,Dogancan AkyurekPentru Ucraina,Yuri Scherbak  +  Anexă1. Compuşi organostanici2. Compuşi organohalogenici ex. DDT, DDE, DDD, PCB`S3. Compuşi organofosforici persistenti4. Mercur şi compuşi ai mercurului5. Cadmiu şi compuşi ai cadmiului6. Substanţe persistente care s-au dovedit a avea proprietăţi toxice, cancerigene, teratogene sau mutagene7. Uleiuri de lubrifiere uzate8. Materiale sintetice persistente care pot flota, se pot scufunda sau pot rămîne în suspensie9. Substanţe radioactive şi deşeurile acestora, inclusiv combustibilul radioactiv consumat10. Plumb şi compusii plumbului.  +  PROTOCOLprivind protecţia mediului marin al Marii Negre împotriva poluarii din surse de pe uscat  +  Articolul 1În conformitate cu art. 7 al convenţiei, părţile contractante vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului marin al Marii Negre, cauzate de descarcarile din surse de pe uscat, de pe teritoriul lor, cum sînt riuri, canale, aşezări costiere, alte structuri artificiale, guri de descărcare sau scurgere sau emanind de la orice alta sursa cu baza pe uscat, inclusiv prin atmosfera.  +  Articolul 2Pentru scopurile acestui protocol, limita apelor dulci se defineste ca partea în direcţia uscatului a liniei trase între punctele finale de pe malul drept şi sting al cursului de apa în locul în care acesta se vărsa în Marea Neagra.  +  Articolul 3Acest protocol se va aplica la Marea Neagra, definită conform art. 1 al convenţiei, şi la apele interioare faţă de liniile de baza de la care se măsoară lăţimea marii teritoriale şi în cazul cursurilor de apa dulce, pînă la limita apei dulci.  +  Articolul 4Părţile contractante vor acţiona pentru prevenirea şi eliminarea poluarii mediului marin al Marii Negre cu substanţe şi materiale menţionate în anexa nr. 1 a acestui protocol, provenite din surse de pe uscat.Părţile contractante vor acţiona în vederea reducerii şi, oricînd va fi posibil, a eliminării poluarii mediului marin al Marii Negre cu substanţe şi materiale prevăzute în anexa nr. 2 a acestui protocol, provenite din surse de pe uscat.În ceea ce priveşte cursurile de apa care se vărsa în Marea Neagra, părţile contractante se vor strădui sa coopereze, în mod corespunzător, cu celelalte state în vederea realizării scopurilor prevăzute în acest articol.  +  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 15 al convenţiei, fiecare parte contractantă va realiza, pînă la o dată cît mai apropiată posibil, activităţile de supraveghere pentru a evalua nivelurile de poluare, sursele acesteia şi efectele ecologice de-a lungul coastelor sale, în mod deosebit în ceea ce priveşte substantele şi materialele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale acestui protocol. Vor fi realizate cercetări suplimentare în secţiunile rîurilor din amonte, în scopul investigarii interactiunii apa dulce - apa sărată.  +  Articolul 6În conformitate cu art. 15 al convenţiei, părţile contractante vor coopera la elaborarea de instrucţiuni comune, standarde sau criterii care au legătură cu caracteristicile speciale ale descarcarilor în mare, vor întreprinde cercetări asupra efluentilor care necesita tratament separat, cantităţilor de substanţe şi materiale descărcate, menţionate în anexele nr. 1 şi 2, concentratiilor acestora în efluenti şi metodelor de descărcare ale acestora.Vor fi fixate, de către părţile contractante, standarde de emisie comune şi un program pentru aplicarea măsurilor de prevenire, reducere sau eliminare, în mod corespunzător, a poluarii din surse de pe uscat, care vor fi revazute periodic avîndu-se în vedere substantele şi materialele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale acestui protocol.Comisia va defini criteriile pentru prevenirea poluarii şi, de asemenea, măsurile corespunzătoare pentru reducerea, controlul şi eliminarea poluarii mediului marin al Marii Negre din surse de pe uscat.Părţile contractante vor lua în considerare următoarele: a) Descărcarea apei din sistemele de canalizare municipale trebuie să fie facuta în asa fel încît să se reducă poluarea mediului marin al Marii Negre. b) Incarcatura poluanta a apelor uzate industrial ar trebui să fie redusă pentru a se putea atinge concentratiile acceptate ale substanţelor şi materialelor menţionate în anexele nr. 1 şi 2 ale acestui protocol. c) Descărcarea apei de răcire de la centralele nucleare sau de la alte întreprinderi industriale care folosesc mari cantităţi de apa ar trebui să se facă în asa fel încît să se prevină poluarea mediului marin al Marii Negre. d) Incarcatura poluanta din agricultura şi din ariile forestiere, care afectează calitatea apei mediului marin al Marii Negre, ar trebui să fie redusă pentru a se putea atinge concentratiile acceptate ale substanţelor şi materialelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2 ale prezentului protocol.  +  Articolul 7Părţile contractante se vor informa reciproc, prin intermediul comisiei, despre măsurile luate, rezultatele realizate sau dificultăţile intimpinate în aplicarea acestui protocol. Procedurile pentru colectarea şi transmiterea unor astfel de informaţii vor fi determinate de comisie.  +  Anexa 1Substanţe şi materiale periculoaseUrmătoarele substanţe sau grupuri de substanţe sau materiale nu sînt trecute în ordinea priorităţii. Ele au fost selectate, în principal, pe baza toxicitatii lor şi a caracteristicilor de persistenta şi bioacumulare.Aceasta anexa nu se aplică descarcarilor care conţin substanţe şi materiale ca cele menţionate mai jos şi care sînt sub limitele de concentraţie definite în comun de către părţile contractante, nedepasind concentratiile de baza din mediu.1. Compuşi organostanici2. Compuşi organohalogenici ex. DDT, DDE, DDD, PCB'S3. Compuşi organofosforici persistenti4. Mercur şi compuşi ai mercurului5. Cadmiu şi compuşi ai cadmiului6. Substanţe persistente care s-au dovedit a avea proprietăţi toxice, cancerigene, teratogene sau mutagene7. Uleiuri de lubrefiere uzate8. Materiale sintetice persistente care pot flota, se pot scufunda sau pot rămîne în suspensie9. Substanţe radioactive şi deşeurile acestora, inclusiv combustibilul radioactiv consumat10. Plumb şi compusii plumbului  +  Anexa 2Substanţe şi materiale nociveUrmătoarele substanţe şi materiale au fost selectate, în principal, pe baza criteriilor folosite în anexa nr. 1, luindu-se în considerare faptul ca ele sînt mai puţin nocive sau îşi pierd mult mai repede caracterul nociv în procesele naturale.Controlul şi limitarea stricta a descarcarilor substanţelor şi materialelor menţionate în aceasta anexa trebuie să fie aplicate în concordanta cu anexa nr. 3 a acestui protocol.1. Biocide şi derivati ai acestora care nu sînt trecuţi în anexa nr. 12. Cianuri, fluoruri şi fosfor elementar3. Microorganisme patogene4. Detergenti nebiodegradabili şi substantele lor active5. Compuşi acizi şi alcalini6. Descărcări termice7. Substanţe, care cu toate că nu sînt toxice, pot deveni dăunătoare pentru organismele marine din cauza cantităţilor în care acestea sînt descărcate. De exemplu, fosfor anorganic, azot, substanţe organice şi alţi compuşi nutritivi. De asemenea, substantele care au un efect negativ asupra conţinutului de oxigen din mediul marin.8. Următoarele elemente şi compusii acestora:Zinc Arseniu Bariu CobaltCupru Antimoniu Beriliu TaliuNichel Molibden Bor TelurCrom Titan Uraniu ArgintSeleniu Staniu Vanadiu9. Ţiţei şi hidrocarburi de orice origine.  +  Anexa 3Descarcarile substanţelor şi materialelor menţionate în anexa nr. 2 a acestui protocol vor fi supuse unor restrictii, avîndu-se la baza următoarele principii:1. Concentratiile maxime permise substanţelor şi materialelor imediat înaintea gurii de descărcare.2. Cantităţile maxime permise (încărcare, debit) substanţelor şi materialelor pe ciclu anual sau pe unităţi de timp mai scurt.3. În cazul în care exista contradictii între principiile menţionate mai sus vor fi aplicate restricţiile cele mai severe.Cînd se eliberează un permis pentru descărcarea deşeurilor care conţin substanţe şi materiale ca cele la care se referă anexele nr. 1 şi 2 ale acestui protocol, autorităţile naţionale vor avea în vedere, pentru fiecare caz în parte, următorii factori:A. Caracteristicile şi compozitia deşeurilor1. Tipul şi mărimea sursei de deşeuri (de ex. proces industrial).2. Tipul deseului (origine, compoziţie medie).3. Forma deseului (solid, lichid, namol, noroi).4. Cantitatea totală (volum descărcat ex. pe an).5. Modul de descărcare (continuu, intermitent, sezonier, variabil).6. Concentratiile, avîndu-se în vedere majoritatea constituentilor, substantele din anexa nr. 1, cele din anexa nr. 2 şi alte substanţe periculoase.7. Proprietăţile fizice, chimice şi biochimice ale deşeurilor.B. Caracteristicile constituentilor deseului referitoare la caracterul periculos al acestora1. Persistenta (fizica, chimica, biochimica) în mediul marin.2. Toxicitatea şi alte efecte periculoase.3. Acumularea în materiale biologice şi în sedimente.4. Transformări biochimice producătoare de compuşi periculosi.5. Efecte negative asupra conţinutului şi bilanţului oxigenului.6. Susceptibilitatea la schimbări fizice, chimice şi biochimice şi interactiunea în mediul marin cu alţi constituenti ai apei de mare, care pot produce efecte biologice periculoase sau alte efecte, asupra oricăror folosinţe prezentate la punctul E de mai jos.C. Caracteristicile locului de descărcare şi ale mediului marin receptor1. Caracteristicile hidrografice, meteorologice, geologice şi topografice ale ariei de coasta.2. Locul şi tipul descărcării (gura de scurgere, canal, evacuare etc.) şi relaţia acestuia cu celelalte zone (zone de agrement, locuri de depunere a icrelor, pepiniere, zone de pescuit, crescatorii de scoici) şi alte descărcări.3. Diluatia iniţială realizată la punctul de descărcare în mediul marin receptor.4. Caracteristicile dispersiei, cum sînt efectul curentilor, maree şi vînt, transport orizontal şi amestecare verticala.5. Caracteristicile apelor receptoare referitoare la condiţiile fizice, chimice, biologice şi ecologice în zona de descărcare.6. Capacitatea mediului marin receptor de a primi deşeurile descărcate fără efecte nedorite.D. Posibilitatea de obţinere a tehnologiilor deseuluiMetodele de reducere a deseului şi a descărcării atît a efluentilor industriali cît şi a celor orăşeneşti ar trebui selectate, avînd în vedere posibilitatea de obţinere şi fezabilitate a unor: a) procese de epurare alternative; b) metode de reciclare, reutilizare sau eliminare; c) metode alternative de dispunere pe cimp; d) tehnologii curate şi puţin poluante.E. Potenţialul de deteriorare a ecosistemului marin şi a utilizarilor apei de mare1. Efectele activităţii umane prin impactul poluarii asupra: a) organismelor marine comestibile; b) apelor pentru baie; c) estetic.Descarcarile deseului conţinînd substanţe trecute în anexele nr. 1 şi 2 vor fi în atenţia sistemului de supraveghere şi control al autorităţilor naţionale competente.2. Efectele asupra ecosistemelor marine, în mod deosebit asupra resurselor vii, specii în primejdie şi habitaturi critice.3. Efectele asupra altor utilizări legitime ale marii.  +  PROTOCOLprivind cooperarea în combaterea poluarii cu petrol şi alte substanţe nocive a mediului marin al Marii Negre, în situaţii de urgenta  +  Articolul 1În conformitate cu art. 9 al convenţiei, părţile contractante vor lua măsurile necesare şi vor coopera în situaţii de pericol grav şi iminent pentru mediul marin al Marii Negre sau pentru litoralul uneia sau mai multor părţi contractante, datorită prezentei unor cantităţi masive de petrol sau alte substanţe nocive, rezultate din cauze accidentale sau din acumularea unor cantităţi reduse de material descărcat, care polueaza sau constituie un factor poluant potenţial.  +  Articolul 2Părţile contractante vor depune eforturi pentru elaborarea şi promovarea, fie individual, fie prin cooperare bilaterala sau multilaterala, a unor planuri de acţiune în situaţii accidentale, în vederea combaterii poluarii marii cu petrol sau alte substanţe nocive. Aceste planuri vor include, în special, echipament, nave, aeronave şi personal pregătit pentru intervenţii în situaţii de urgenta.  +  Articolul 3Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru depistarea contravenţiilor şi, în zonele aflate sub jurisdicţia sa, pentru aplicarea prevederilor prezentului protocol. În plus, părţile contractante vor asigura respectarea prevederilor prezentului protocol de către toate navele de sub pavilionul lor.Părţile contractante vor promova schimbul de informaţii asupra problemelor legate de aplicarea prezentului protocol, inclusiv transmiterea unor rapoarte şi informaţii urgente, aflate sub incidenţa art. 1 al protocolului.  +  Articolul 4Orice parte contractantă care ia cunoştinţa de existenta unor situaţii de pericol iminent pentru mediul marin al Marii Negre, datorită poluarii, sau de faptul ca acesta a fost grav afectat de poluare, va trebui sa informeze imediat celelalte părţi contractante pe care le considera potenţial amenintate de consecinţele poluarii, precum şi comisia.  +  Articolul 5Fiecare parte contractantă va indica celorlalte părţi contractante, precum şi comisiei, care sînt autorităţile naţionale competente, cu responsabilităţi de control şi combatere a poluarii cu petrol şi alte substanţe nocive. De asemenea, fiecare parte contractantă va desemna un centru de transmitere şi primire a rapoartelor privind incidentele ce au avut sau ar putea avea ca rezultat o deversare de petrol sau alte substanţe nocive, în conformitate cu prevederile instrumentelor internaţionale corespunzătoare.  +  Articolul 61. Fiecare parte contractantă va emite instrucţiuni către comandantii navelor de sub pavilionul sau şi pilotii aeronavelor înregistrate în teritoriul sau, cerindu-le ca, în conformitate cu anexa prezentului protocol, să raporteze, prin cele mai sigure şi mai rapide mijloace de comunicaţie, părţii sau părţilor contractante care ar putea fi potenţial afectate, precum şi comisiei: a) Prezenta, caracteristicile şi dimensiunea scurgerilor accidentale de petrol sau alte substanţe nocive observate pe mare, ce ar putea prezenta un pericol pentru mediul marin al Marii Negre sau pentru litoralul uneia sau mai multor părţi contractante. b) Toate situaţiile de urgenta ce conduc sau ar putea conduce la poluare cu petrol sau alte substanţe nocive.2. Informaţiile obţinute în conformitate cu paragraful 1 vor fi comunicate celorlalte părţi contractante care ar putea fi afectate de poluare: a) prin intermediul părţii contractante care a primit informaţiile; b) prin intermediul comisiei.  +  AnexăCONŢINUTULraportului ce trebuie redactat în conformitate cu articolul 61. Fiecare raport va conţine, în general: a) identificarea sursei de poluare; b) poziţia geografică, data şi ora la care a avut loc incidentul sau observarea; c) aspectul uscatului şi starea marii, predominante în zona; d) detaliile semnificative referitoare la starea navei care polueaza marea.2. Fiecare raport va conţine, ori de cîte ori este posibil, în special: a) o indicare clara sau o descriere a substanţelor nocive implicate, inclusiv denumirile tehnice corecte ale acestor substanţe; b) o declarare estimativă a cantităţilor, concentratiilor şi altor aspecte similare ale substanţelor nocive descărcate sau susceptibile de a fi descărcate în mare; c) o descriere a ambalajului şi marcajelor de identificare; d) numele expeditorului, destinatarului sau manufacturierului.3. Fiecare raport va indica în mod clar, ori de cîte ori acest lucru este posibil, dacă substantele nocive descărcate sau susceptibile de a fi descărcate sînt hidrocarburi sau substanţe nocive lichide, solide sau gazoase şi dacă aceste substanţe au fost sau sînt transportate în vrac sau colete, în containere de marfa, tancuri portabile, cisterne sau autocisterne.4. Fiecare raport va fi completat, după caz, cu orice informaţii pertinente, solicitate de persoana care primeşte raportul, sau care sînt considerate necesare de persoana care îl trimite.5. Oricare dintre persoanele la care se face referire în paragraful 1 din art. 6 al prezentului protocol: a) va completa raportul iniţial, în măsura în care acest lucru este posibil şi necesar, cu informaţii referitoare la evoluţia situaţiei; b) va răspunde, cît mai complet posibil, solicitărilor de informaţii suplimentare, lansate de părţile contractante afectate.  +  PROTOCOLprivind protecţia mediului marin al Marii Negre împotriva poluarii prin descărcare  +  Articolul 1În conformitate cu art. 10 al convenţiei, părţile contractante vor lua, individual sau în cooperare, toate măsurile corespunzătoare pentru aplicarea acestui protocol.  +  Articolul 2Descărcarea în Marea Neagra a deşeurilor sau altor materiale care conţin substantele enumerate în anexa nr. I la acest protocol este interzisă.Aceasta prevedere nu se aplică paminturilor dragate cu condiţia ca acestea sa conţină urme ale contaminantilor enumerati în anexa nr. 1, sub limitele de concentraţie ce vor fi stabilite de comisie într-un interval de 3 ani de la intrarea în vigoare a convenţiei.  +  Articolul 3Descărcarea în Marea Neagra a deşeurilor sau altor materiale care conţin substantele vătămătoare enumerate în anexa nr. II a acestui protocol reclama în prealabil, pentru fiecare caz, un permis special eliberat de autorităţile naţionale competente.  +  Articolul 4Descărcarea în Marea Neagra a tuturor celorlalte deşeuri sau materiale reclama, în prealabil, un permis general eliberat de autorităţile naţionale competente.  +  Articolul 5Permisele menţionate în art. 3 şi 4 vor fi emise în urma unei examinari atente, de către autorităţile naţionale competente ale statului în cauza, a tuturor factorilor prezentaţi în anexa nr. III a acestui protocol. Comisia va primi rapoarte cu privire la aceste permise.  +  Articolul 6Prevederile art. 2, 3 şi 4 nu se vor aplica atunci cînd securitatea vieţii umane sau a navei ori aeronavei, pe mare, sînt amenintate prin distrugere completa sau pierdere totală sau în orice alta situaţie cînd exista pericol pentru viaţa umană şi cînd descărcarea apare a fi singura cale de îndepărtare a unui astfel de pericol şi cînd exista toate probabilitatile ca daunele rezultate dintr-o astfel de descărcare să fie mai mici decît dacă s-ar proceda altfel. O asemenea descărcare va fi realizată astfel încît sa micşoreze pericolul daunelor pentru viaţa umană şi a organismelor marine. Se va informa cu promptitudine comisia.  +  Articolul 71. Fiecare parte contractantă va desemna una sau mai multe autorităţi competente pentru: a) emiterea permiselor menţionate în art. 3 şi 4; b) păstrarea evidentelor privind natura şi cantităţile deşeurilor sau altor materiale permise a fi descărcate, precum şi locul, data şi metoda de descărcare.2. Autorităţile competente ale fiecărei părţi contractante vor elibera permisele menţionate în art. 3 şi 4, referitor la deşeurile şi alte materiale ce se intenţionează a fi deversate: a) încărcate în propriul teritoriu; b) încărcate de pe o nava arborind pavilionul sau sau de o aeronava înregistrată pe teritoriul sau, cînd încărcarea are loc pe teritoriul altui stat.  +  Articolul 81. Fiecare parte contractantă va lua măsurile impuse de aplicarea acestui protocol faţă de: a) navele arborind pavilionul sau sau aeronavele înregistrate pe teritoriul sau; b) navele şi aeronavele incarcind pe teritoriul sau deşeurile sau alte materiale ce urmează a fi aruncate pe mare; c) platforme şi alte structuri realizate de om pe mare, situate în marea sa teritorială şi zona sa economică exclusiva; d) descărcarea în apele sale teritoriale, precum şi în zona economică exclusiva.  +  Articolul 9Părţile contractante vor coopera în schimbul de informaţii referitoare la art. 5, 6, 7 şi 8. În situaţia existenţei suspiciunii ca s-a efectuat sau este pe cale să se producă o acţiune de descărcare ce contravine prevederilor acestui protocol, fiecare parte contractantă va informa celelalte părţi contractante care pot fi potenţial afectate.  +  Anexa ISubstanţe şi materiale periculoase1. Compuşi organohalogenici ex. DDT, DDE, DDD, PCE2. Mercur şi compuşi de mercur3. Cadmiu şi compuşi de cadmiu4. Compuşi organostanici5. Materiale sintetice persistente care pot pluti, se scufunda sau rămîn în suspensie6. Uleiuri de motor uzate7. Plumb şi compuşi de plumb8. Substanţe şi deşeuri radioactive, inclusiv combustibil radioactiv uzat9. Ţiţei brut şi hidrocarburi de orice origine.  +  Anexa IISubstanţe dăunătoareUrmătoarele substanţe, compuşi sau materiale au fost selectate, în special, pe baza criteriilor utilizate în anexa nr. I, luindu-se în considerare faptul ca sînt mai puţin dăunătoare sau mai uşor făcute inofensive de către procesele naturale.Controlul şi limitarea stricta a descărcării substanţelor enumerate în aceasta anexa se vor realiza conform anexei nr. III a acestui protocol.1. Biocide şi derivatii lor care nu sînt cuprinşi în anexa nr. I2. Cianuri, fluoruri şi fosfor elementar3. Microorganisme patogene4. Detergenti nebiodegradabili şi substantele lor active5. Compuşi alcalini sau acizi6. Substanţe care, deşi nu sînt toxice, pot deveni dăunătoare pentru organismele marine datorită cantităţilor în care sînt descărcate, ex. fosfor anorganic, azot, substanţe organice şi alţi nutrienti. De asemenea, substanţe care au un efect negativ asupra conţinutului de oxigen al mediului marin.7. Următoarele elemente şi compusii lor:Zinc Seleniu Staniu VanadiuCupru Arseniu Bariu CobaltNichel Antimoniu Beriliu TaliuCrom Molibden Bor TelurTitan Uraniu Argint8. Namoluri de la staţii de epurare.  +  Anexa IIILa eliberarea permiselor pentru descărcarea în mare vor fi luati în considerare următorii factori:A. Caracteristicile şi compozitia materialelor1. Cantitatea de material ce va fi deversata (ex. anual).2. Compozitia medie a materialului ce va fi deversat.3. Proprietăţi: fizice (ex. solubilitate, densitate) chimice şi biochimice (consum de oxigen, nutrienti), biologice (ex. prezenta bacteriilor etc.).Datele vor trebui sa conţină informaţii suficiente privind nivelurile medii anuale şi variatia sezoniera a proprietăţilor menţionate.4. Toxicitate pe termen lung.5. Persistenta - fizica, chimica, biologica.6. Acumularea şi transformarea în mediul marin.7. Posibilitatea de a suferi modificări fizice, chimice şi biochimice, precum şi interactiunea cu alte materiale dizolvate.8. Posibilitatea producerii de efecte care pot sa reducă valoarea comercială a resurselor (ex. peşti, moluste).B. Caracteristicile locului de descărcare şi metodele de realizare a depozitarii1. Localizarea (ex. coordonate, adîncime, distanta de ţărm) şi relaţiile cu zone de interes special (ex. zone de agrement, de depunere de icre, de ecluzare, de dezvoltare, zone de pescuit).2. Metode şi tehnologii de ambalare şi depozitare ale materialelor.3. Caracteristici privind dispersia.4. Caracteristicile hidrologice şi variatiile sezoniere ale acestora (ex. temperatura, pH, salinitate, stratificare, turbiditate, oxigen dizolvat, CBO5, CCO, nutrienti, productivitate).5. Caracteristicile fundului (ex. topografie, geochimie, caracteristici geologice şi biologice).6. Situaţii anterioare de descărcare şi efecte.C. Consideratii generale1. Efecte posibile asupra condiţiilor de agrement (ex. materiale în suspensie sau eşuate, turbiditatea apei, miros neplacut, decolorare sau spumare).2. Efecte posibile asupra vieţii marine, stocurilor de peşti, culturilor marine, zonelor traditionale de pescuit, de recoltari sau culturi de alge.3. Efecte posibile asupra altor folosinţe ale marii (ex. deteriorarea calităţii apei pentru uz industrial, coordonarea submarina a structurilor, deranjarea operarii navelor sau pescuitului datorită materialelor flotante sau prin depunerea pe fundul marii a unor deşeuri sau obiecte, dificultăţi în protejarea zonelor de importanţa specială pentru cercetarea ştiinţifică sau protejarea naturii).4. Posibilitatea practica a unor metode alternative de depunere pe uscat.-----