ORDONANȚĂ nr. 20 din 31 ianuarie 2023privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 31 ianuarie 2023



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță creează în principal cadrul juridic necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011, publicat în Jurnalul Oficial a Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 169 din 25 iunie 2019, denumit în continuare Regulament.(2) Prezenta ordonanță se aplică produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulament.(3) Dispozițiile prezentului act normativ se aplică numai în măsura în care nu există dispoziții specifice cu același obiectiv în legislația de armonizare a Uniunii, care reglementează în mod mai detaliat aspectele specifice legate de supravegherea pieței și asigurarea aplicării legislației.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate competentă - astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;b) consumator - astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) declarație CE de conformitate - potrivit prevederilor art. R 10 din anexa l la Decizia nr. 768/2008 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465 CEE a Consiliului;d) declarație de performanță - potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului;e) documentație tehnică - document întocmit de producători care conține informații destinate să demonstreze conformitatea produsului cu cerințele aplicabile.  +  Articolul 3(1) Activitățile de supraveghere a pieței se realizează de către autoritățile desemnate conform art. 10 din Regulament în actele normative naționale de transpunere sau punere în aplicare, după caz, a legislației de armonizare a Uniunii Europene ca autorități de supraveghere.(2) Autoritățile de supraveghere a pieței sunt structuri ale administrației publice centrale, serviciile publice deconcentrate sau instituții publice, organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru anumite domenii.(3) Nu pot fi autorități de supraveghere a pieței entitățile prevăzute la alin. (1) în cadrul cărora funcționează, pentru produsele din domeniul de competență al respectivelor autorități, organisme de evaluare a conformității notificate Comisiei Europene.  +  Articolul 4(1) Se desemnează Autoritatea Vamală Română ca autoritate responsabilă cu controlul produselor care intră pe piața Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut la art. 25 alin. (1) din Regulament.(2) Se desemnează Ministerul Economiei ca autoritate națională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului. În cadrul Ministerul Economiei funcționează Biroul unic de legătură, prevăzut la art. 10 alin. (3) din Regulament.(3) În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Regulament, Ministerul Economiei desemnează un reprezentant în Rețeaua prevăzută la art. 29 din Regulament.(4) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulament, autorităților de supraveghere a pieței și Biroului unic de legătură li se asigură resursele bugetare și de altă natură necesare desfășurării activității.  +  Articolul 5(1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (4) și art. 13 din Regulament, Ministerul Economiei coordonează elaborarea Strategiei naționale în domeniul supravegherii pieței.(2) Autoritățile de supraveghere a pieței au obligația să elaboreze strategiile sectoriale de supraveghere a pieței și să le transmită Biroului unic de legătură, în termen de maximum 60 de zile de la solicitarea acestuia. Formatul strategiilor sectoriale este comunicat autorităților de supraveghere a pieței de către Biroul unic de legătură.(3) Strategia națională prevăzută la alin. (1) se elaborează pentru o perioadă de patru ani. Prima strategie națională se elaborează de către Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023.(4) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanță și ale art. 10 alin. (4) din Regulament, în coordonarea Ministerului Economiei se organizează un grup de lucru, alcătuit din experți, reprezentanți ai autorităților de supraveghere a pieței și ai Autorității Vamale Române, care se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Concluziile dezbaterilor grupului de lucru sunt prezentate conducerii fiecărei autorități din componența acestuia.(5) Autoritățile de supraveghere a pieței au obligația de a actualiza permanent sistemul de informații și comunicare al Comisiei Europene prevăzut la art. 34 din Regulament cu informațiile rezultate ca urmare a exercitării competențelor conferite și a îndeplinirii sarcinilor care le revin prin Regulament, precum și de a răspunde solicitărilor Ministerului Economiei, în calitatea sa de autoritate națională pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului și celor ale Biroului unic de legătură, în termenul precizat de către reprezentanții acestuia, și de a informa ori de câte ori este cazul cu privire la modificările survenite în activitatea acestor autorități.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 20 din Regulament, autoritățile de supraveghere a pieței transmit informările către Comisia Europeană prin intermediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în calitate de punct național de contact pentru Sistemul de schimb rapid de informații, denumit în continuare RAPEX.  +  Articolul 7(1) Autoritățile de supraveghere a pieței nominalizate conform art. 3 alin. (1) sunt responsabile de aplicarea prevederilor art. 9, 11, 12, 14-20, 22-24, art. 25 alin. (5), art. 26 alin. (3) și (4), art. 28, art. 30 alin. (2), art. 34 alin. (4) și (5) și art. 35 alin. (9) din Regulament.(2) Autoritatea Vamală Română este responsabilă pentru aplicarea prevederilor art. 25 alin. (2)-(4), art. 26 alin. (1) și (2), art. 27 și 28 din Regulament.(3) Autoritatea competentă pentru supravegherea pieței privind conformitatea produselor cu cerințe generale de securitate, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, desemnată ca punct național de contact pentru sistemul rapid de alertă RAPEX potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, precum și celelalte autorități de supraveghere potrivit competențelor au obligația de a lua măsuri pentru interzicerea introducerii pe piață a produselor care prezintă un risc grav, sunt neconforme sau periculoase și de a solicita autorității vamale, potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Regulament, să nu permită punerea în liberă circulație a acestora.(4) Autoritățile de supraveghere a pieței introduc imediat aceste informații în sistemul de informații și comunicare prevăzut la art. 34 din Regulament.  +  Articolul 8(1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Regulament autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita operatorilor economici traducerea în limba română a documentației tehnice a produsului introdus sau pus la dispoziție pe piață. În această situație, respectivele autorități trebuie să definească clar acea parte a documentației care se impune a fi tradusă și să permită realizarea traducerii acesteia într-un timp rezonabil, luând în considerare proporționalitatea cererii.(2) Cerința privind traducerea în limba română se poate aplica și declarației de conformitate sau declarației de performanță, dacă traducerea în limba română a acestei documentații nu este prevăzută de legislația de armonizare a Uniunii Europene sau de actul normativ de transpunere a legislației de armonizare a Uniunii Europene, aplicabil, după caz, produsului.(3) Neprezentarea declarației de conformitate sau a declarației de performanță, respectiv a documentației tehnice constituie premisă de neconformitate a produsului cu cerințele stabilite în legislația de armonizare a Uniunii Europene sau în actele normative de punere în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii Europene, după caz.(4) Documentația tehnică se păstrează în format fizic sau digital, cu condiția să fie disponibilă pentru perioada și în condițiile prevăzute de legislația de armonizare a Uniunii Europene sau de actele normative de punere în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii Europene, aplicabile produsului.(5) Autoritățile de supraveghere a pieței pot cere organismelor de evaluare a conformității notificate informații relevante pentru scopul supravegherii pieței.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor art. 25-28 din Regulament, autoritățile de supraveghere a pieței încheie acorduri de colaborare cu Autoritatea Vamală Română prin care se asigură schimbul de informații cu scopul de a evita introducerea pe piață a produselor neconforme, respectiv de a detecta astfel de produse anterior punerii lor în liberă circulație.  +  Articolul 10Autoritățile de supraveghere a pieței pot face publice, cu luarea în considerare a prevederilor art. 17 din Regulament, informațiile referitoare la deciziile/măsurile luate cu privire la produsele neconforme și care pun în pericol sănătatea și siguranța utilizatorilor finali.  +  Articolul 11În aplicarea art. 15 din Regulament, autoritățile de supraveghere a pieței recuperează de la operatorii economici controlați, în situația constatării neconformităților, costurile aferente activității efectuate.  +  Articolul 12(1) Constituie contravenții, în măsura în care încălcarea următoarelor prevederi nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) și b) din Regulament cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;b) nerespectarea de către operatorii economici, în cazul produselor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Regulament, a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Regulament în termen de maximum 24 de ore de la constatarea riscului cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;c) nerespectarea de către operatorii economici, în cazul produselor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Regulament, a prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulament cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) teza a doua din Regulament cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;e) nerespectarea de către operatorii economici și furnizorii de servicii ale societății informaționale a prevederilor art. 7 din Regulament cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;f) împiedicarea de către operatorii economici, sub orice formă, a autorităților de supraveghere a pieței de a-și exercita competențele prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. a)-e) din Regulament cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;g) nerespectarea de către operatorii economici a solicitării prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. k) pct. (i) din Regulament, formulată de către autoritățile de supraveghere a pieței cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;h) nerespectarea de către furnizorii de servicii ale societății informaționale a solicitării prevăzută la art. 14 alin. (4) lit. k) pct. (ii) din Regulament, formulată de către autoritățile de supraveghere a pieței cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;i) nerespectarea, de către operatorul economic, a obligațiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților de supraveghere a pieței nominalizate în actele normative naționale de transpunere sau punere în aplicare, după caz, a legislației de armonizare a Uniunii Europene.  +  Articolul 13(1) În aplicarea alin. (2) al art. 16 din Regulament, autoritățile naționale de supraveghere a pieței solicită de îndată operatorului economic să ia măsuri corective, inclusiv cele prevăzute la alin. (3) al art. 16 din Regulament pentru a stopa neconformitatea sau a elimina riscul într-un termen pe care-l precizează.(2) Neîndeplinirea măsurilor corective dispuse conform alin. (3) în termenul stabilit de către autoritățile naționale de supraveghere a pieței se sancționează cu amendă cominatorie de 2.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.  +  Articolul 14Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) În aplicarea prevederilor art. 41 din Regulament, orice modificare a sancțiunilor aferente nerespectării Regulamentului și a legislației de armonizare prevăzută în anexa II la Regulament se notifică Comisiei Europene de către autoritățile de supraveghere a pieței în termen de maximum 30 de zile de la modificare, cu obligația informării Biroului unic de legătură.(2) Sumele provenite din amenzile aplicate de către autoritățile de supraveghere a pieței se fac venit integral la bugetul de stat.  +  Articolul 16În aplicarea art. 8 alin. (2) din Regulament, punctele de informare despre produs prevăzute în art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008 furnizează operatorilor economici, la solicitarea acestora, informații cu privire la transpunerea și punerea în aplicare a legislației de armonizare a Uniunii Europene aplicabilă produselor.  +  Articolul 17În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile necesare pentru alinierea propriilor proceduri privind activitatea de supraveghere a pieței la prevederile Regulamentului și pentru elaborarea procedurilor prevăzute la art. 11 alin. (7) din Regulament.  +  Articolul 18Ordonanța Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță stabilește unele măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, în legătură cu evaluarea conformității produselor.2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Termenul «acreditare», precum și expresiile «specificație tehnică» și «standard armonizat», precum și expresiile «evaluare a conformității», «organism național de acreditare» și «organism de evaluare a conformității» au semnificațiile prevăzute la art. 2 pct. 8-13 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.3. Articolele 9-11 și 13 se abrogă.4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Ministerul Economiei coordonează domeniul infrastructurii calității, potrivit cerințelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieței produselor reglementate de legislația Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 30 mai 2011, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Traian Laurențiu Hristea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 20.