ORDONANȚĂ nr. 17 din 31 ianuarie 2023privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 31 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Înainte de articolul 1 se introduce sintagma „CAPITOLUL I - Dispoziții generale“.2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Băncile de dezvoltare sunt instituții de credit care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale legislației europene și naționale din domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce privește mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere a instituțiilor financiare private, ale legislației europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene și acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, ale legislației din domeniul finanțelor publice.(2) Băncile de dezvoltare sunt persoane juridice române constituite ca societăți pe acțiuni administrate în sistem dualist, în baza actului constitutiv întocmit potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat prin hotărâre a Guvernului. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condițiile privind constituirea, organizarea și funcționarea fiecărei bănci de dezvoltare.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu supravegherea prudențială a activității băncilor de dezvoltare derulate în nume și pe cont propriu și nu este ținută responsabilă de îndeplinirea obiectivelor băncilor de dezvoltare.4. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Banca Națională a României stabilește prin regulamente regulile aplicabile activității desfășurate de băncile de dezvoltare în nume și pe cont propriu, pe baza principiilor de prudență aplicabile instituțiilor de credit conform legislației specifice, cu luarea în considerare a specificului activității băncii de dezvoltare.(2^2) În scopul realizării supravegherii prudențiale a băncilor de dezvoltare, dispozițiile art. 43 și 44 se aplică și auditorilor financiari ai băncii de dezvoltare.5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.6. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Banca Națională a României nu este ținută responsabilă în ceea ce privește respectarea de către băncile de dezvoltare a legislației în materie de ajutor de stat, inclusiv în ceea ce privește mecanismul de prevenire a fenomenului de excludere (crowding-out) a instituțiilor financiare private, a legislației europene privind administrarea de instrumente financiare din fonduri europene și acordarea de finanțări în cadrul fondurilor și inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, a legislației din domeniul finanțelor publice.7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) O bancă de dezvoltare începe să funcționeze, din punct de vedere administrativ, de la data înmatriculării în registrul comerțului și poate derula efectiv activitățile specifice, prevăzute în actul constitutiv, de la data intrării în vigoare a directivei europene prin care aceasta este exceptată de la aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE și după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat.(2) Băncile de dezvoltare au sediul social și, după caz, sediul real pe teritoriul României.(3) Denumirea unei bănci de dezvoltare este în limba română.8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (2) sunt detaliate tipurile de activități de dezvoltare desfășurate în nume și cont propriu și în numele și contul statului, iar pentru activitățile în numele și contul statului sunt menționate legislația aplicabilă, mecanismul și autoritatea de supraveghere.9. La articolul 5, alineatele (3) și (4) se abrogă.10. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) garanții;11. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abrogă.12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Capitalul social al fiecărei bănci de dezvoltare necesar desfășurării activității se asigură din bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale, și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului.(2) În vederea capitalizării băncilor de dezvoltare, statul român, prin Ministerul Finanțelor, poate acorda unei bănci de dezvoltare finanțări din surse prevăzute la alin. (1) și prin instrumente ce îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, cu respectarea legislației din domeniul ajutorului de stat.(3) Guvernul aprobă prin hotărâre sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație în bugetul de stat, precum și condițiile de finanțare prin instrumentele de tipul celor prevăzute la alin. (2). Majorarea capitalului social se aprobă cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.(4) Reducerea capitalului social se efectuează cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se aprobă în prealabil de Banca Națională a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.(5) Cheltuielile cu taxele, tarifele și alte cheltuieli necesare înființării fiecărei bănci de dezvoltare, precum și cheltuielile cu chiria aferentă spațiului destinat sediului social al fiecărei bănci de dezvoltare, până la înmatricularea în registrul comerțului, se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor și se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (2), cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.(6) Statul român, prin Ministerul Finanțelor, se obligă să asigure din bugetul de stat și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului, cu respectarea legislației din domeniul ajutorului de stat, sumele necesare majorării de capital social al fiecărei bănci de dezvoltare, ca urmare a solicitării Băncii Naționale a României pe parcursul procesului de supraveghere, precum și pentru susținerea și dezvoltarea activității fiecărei bănci de dezvoltare și pentru respectarea cerințelor prudențiale.13. La articolul 9, alineatele (2) și (3) se abrogă.14. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea alin. (1), prin memorandum de înțelegere încheiat între banca de dezvoltare și reprezentantul acționarului unic se stabilesc:a) mecanismul de garantare și de plată a obligațiilor băncilor de dezvoltare;b) modalitatea de alocare a sumei de plată a garanției, astfel încât întotdeauna sumele garantate în perioadele anterioare și pentru care banca de dezvoltare are obligații restante să fie acoperite, precum și mecanismul de recuperare a sumelor plătite.15. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se abrogă. 16. La articolul 10, alineatele (2) și (2^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Procedura de numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 2 alin. (2).(2^1) Prin derogare de la prevederile art. 153^6 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele consiliului de supraveghere al băncii de dezvoltare este numit de adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii consiliului de supraveghere.17. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Primii membri ai organelor statutare se numesc de către acționar prin actul constitutiv.18. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care băncile de dezvoltare au lichidități disponibile, acestea sunt folosite fără a aduce atingere cerințelor prudențiale prevăzute de cadrul de reglementare aplicabil băncilor de dezvoltare emis de Banca Națională a României. Băncile de dezvoltare pot plasa lichiditățile disponibile în titluri de stat, precum și în alte instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare, în condițiile legii.19. După articolul 12 se introduc două noi capitole, capitolul II, alcătuit din articolele 13-84, și capitolul III, alcătuit din articolele 85 și 86, cu următorul cuprins:  +  Capitolul II Cadrul prudențial și regimul sancționatoriu aplicabil băncilor de dezvoltare  +  Secţiunea 1 Cerințe pentru desfășurarea activității  +  Articolul 13Băncile de dezvoltare pot utiliza în activitatea proprie denumirea de „bancă“ sau derivate ale acestei denumiri.  +  Articolul 14Termenii și expresiile folosite în cuprinsul prezentei legi au semnificația prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) La constituirea unei bănci de dezvoltare, capitalul social inițial subscris trebuie să fie mai mare decât nivelul cerinței de fonduri proprii, stabilite potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României, estimate pentru primii trei ani de activitate.(2) Aporturile la capitalul social al unei bănci de dezvoltare trebuie vărsate integral în numerar, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise.(3) La constituirea unei bănci de dezvoltare, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis pe numele băncii de dezvoltare la o instituție de credit.(4) Prin derogare de la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nivelul capitalului social minim vărsat la constituirea unei bănci de dezvoltare este reprezentat de nivelul cerinței de fonduri proprii estimate pentru primul an de activitate plus pierderea aferentă primului an de activitate. Diferența de capital social subscris se varsă în două tranșe anuale în termen de cel mult doi ani de la data înmatriculării băncii în registrul comerțului.  +  Articolul 16(1) De la data intrării în vigoare a directivei europene prin care o bancă de dezvoltare este exceptată de la aplicarea Directivei 2013/36/UE, spațiul destinat sediului social și, după caz, sediului real al unei bănci de dezvoltare nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuințe și trebuie să corespundă ca suprafață, condiții de securitate și dotări activităților propuse a fi desfășurate.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător sucursalelor și altor sedii secundare ale băncilor de dezvoltare înființate pe teritoriul României.  +  Articolul 17(1) Băncile de dezvoltare pot desfășura activitățile prevăzute în actul constitutiv, în limita obiectului de activitate aprobat de Guvern și cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale din domeniul ajutorului de stat:a) atragere de depozite prevăzute la art. 5 alin. (6) și de alte fonduri rambursabile de la investitori calificați;b) acordare de credite beneficiarilor eligibili prevăzuți la art. 6;c) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative;d) emitere de garanții și asumare de angajamente;e) tranzacționare în cont propriu și/sau pe contul clienților, în condițiile legii, cu:1. instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;2. valută;3. contracte futures și options financiare;4. instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;5. titluri de valoare și alte instrumente financiare transferabile;f) participare la emisiunea de titluri de valoare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni;g) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță;h) administrare de portofolii și consultanță legată de aceasta;i) custodie și administrare de instrumente financiare;j) intermediere pe piața interbancară;k) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;l) dobândirea de participații la capitalul beneficiarilor eligibili prevăzuți la art. 6;m) activități derulate în numele și contul statului;n) orice alte activități sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar și obiectivelor băncii de dezvoltare, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activități, dacă este cazul.(2) Sfera activităților prevăzute la alin. (1) lit. e)-i) acoperă serviciile și activitățile de investiții prevăzute în secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C din anexa nr. 1 la aceeași lege, și se încadrează în excepția prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.(3) Dispozițiile alin. (1) se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate la alin. (1) să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.  +  Articolul 18(1) Băncile de dezvoltare pot desfășura și alte activități după cum urmează:a) operațiuni nefinanciare în mandat sau de comision;b) operațiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea acestora, dar neafectate desfășurării activităților financiare;c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deși nu sunt conexe activității desfășurate, reprezintă o prelungire a operațiunilor bancare;d) furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să se circumscrie obiectivelor unei bănci de dezvoltare, cu menținerea bunei reputații a acesteia.  +  Articolul 19Pe lângă operațiunile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), băncile de dezvoltare se pot angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile numai dacă:a) operațiunile sunt necesare desfășurării în condiții adecvate a activităților băncii de dezvoltare și în măsura în care bunurile respective sunt necesare în acest scop;b) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreare sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora;c) operațiunile au ca obiect bunuri mobile și imobile dobândite în urma executării creanțelor, cu respectarea, în privința operațiunilor de închiriere a unor asemenea bunuri, a prevederilor art. 18 alin. (2).  +  Articolul 20(1) Băncile de dezvoltare nu pot desfășura alte activități în afara celor permise potrivit prezentei legi.(2) Băncile de dezvoltare nu se pot angaja în operațiuni cum ar fi:a) gajarea propriilor acțiuni pe contul datoriilor băncii;b) acordarea de credite garantate cu acțiuni, alte titluri de capital sau cu obligațiuni emise de banca de dezvoltare.  +  Articolul 21(1) Fiecare bancă de dezvoltare trebuie să dispună de un cadru formal de administrare a activității riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente, procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă, mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile riguroase și politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie în concordanță cu o administrare sănătoasă și eficace a riscurilor.(2) Cadrul de administrare, procesele și mecanismele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie cuprinzătoare și adaptate la natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților desfășurate de banca de dezvoltare. Principiile, criteriile tehnice și alte cerințe care trebuie avute în vedere se stabilesc prin reglementările emise de către Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi. Mecanismele de control intern trebuie să asigure cel puțin organizarea funcțiilor de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern.(3) În sensul alin. (1), sunt avute în vedere riscuri precum: riscul de credit și al contrapartidei, riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de piață, riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul operațional, riscul de lichiditate, riscul efectului de levier excesiv și riscul acordării unor ajutoare de stat ilegale.(4) Banca Națională a României stabilește, prin reglementările emise în aplicarea prezentei legi, cerințele privind politica de remunerare a unei bănci de dezvoltare.  +  Secţiunea a 2-a Cerințe prudențiale și secretul profesional  +  Articolul 22Băncile de dezvoltare trebuie să își organizeze întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase, cu cerințele legii și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.  +  Articolul 23Fiecare bancă de dezvoltare are obligația de a deschide un cont curent la Banca Națională a României, înainte de începerea activității, conform reglementărilor emise de aceasta.  +  Articolul 24(1) Consiliul de supraveghere și directoratul băncii de dezvoltare au competențele și atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă societăților și sunt responsabile de aducerea la îndeplinire a tuturor cerințelor prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) Deciziile în legătură cu activitățile derulate de băncile de dezvoltare în numele și pe contul statului nu pot fi delegate către consiliul de supraveghere al băncii de dezvoltare.(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), consiliul de supraveghere este responsabil pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a activității membrilor directoratului băncii de dezvoltare.(4) Directoratul este format din cel puțin 3 membri, în conformitate cu legislația aplicabilă societăților.  +  Articolul 25(1) Fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei bănci de dezvoltare, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune banca de dezvoltare unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputație, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase. Componența organelor de conducere ale băncii de dezvoltare trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experiențe profesionale adecvate.(2) Responsabilitățile de conducere și/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie evaluată și aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în acest sens.(4) Membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoștințe, aptitudini și experiență adecvate pentru a fi în măsură să înțeleagă activitățile desfășurate de banca de dezvoltare, inclusiv principalele riscuri ale acestora, și să se pronunțe în deplină cunoștință de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competențelor lor.(5) Fiecare membru al consiliului de supraveghere și al directoratului unei bănci de dezvoltare trebuie să își exercite responsabilitățile cu onestitate, integritate și pe baza unei gândiri independente pentru a putea evalua și pune în discuție în mod eficient deciziile luate de către membrii directoratului, atunci când este necesar, și pentru a controla și monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.(6) Persoanele desemnate în calitate de membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să exercite efectiv responsabilitățile de administrare și/sau de conducere ce le revin.(7) Băncile de dezvoltare trebuie să aloce suficiente resurse pentru inițierea și pregătirea membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului, la nivel individual și colectiv, în condițiile stabilite prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.(8) Băncile de dezvoltare și comitetele lor de nominalizare iau în considerare o gamă largă de aptitudini și competențe atunci când recrutează membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului. În acest sens, băncile de dezvoltare și comitetele de nominalizare trebuie să stabilească și să implementeze o politică privind promovarea diversității în cadrul organului de conducere, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.(9) Fiecare bancă de dezvoltare are obligația de a evalua și/sau reevalua persoanele prevăzute la alin. (1), la nivel individual și, dacă este cazul, colectiv, în condițiile stabilite prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi și prin politicile interne ale băncii de dezvoltare.(10) Atunci când, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic al băncii de dezvoltare, nominalizează membrii consiliului de supraveghere în vederea numirii de către adunarea generală a acționarilor, acesta are în vedere respectarea cerințelor prevăzute de prezentul articol, de art. 27 și 28 și a celor detaliate în reglementările în domeniu emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 26(1) Mandatul primilor membri ai consiliului de supraveghere și ai primilor membri ai directoratului nu poate depăși 2 ani și nu poate fi reînnoit.(2) Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (3):a) primii membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului sunt evaluați de Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar unic al băncii de dezvoltare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 25, 27 și 28. Evaluarea de către Banca Națională a României a primilor membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului se realizează în cadrul procesului de supraveghere prudențială;b) primele persoane care asigură conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune banca de dezvoltare unor riscuri semnificative sunt evaluate de banca de dezvoltare, potrivit criteriilor prevăzute la art. 25, și își încep exercitarea responsabilităților în condițiile stabilite prin contractul de muncă. Evaluarea de către Banca Națională a României a acestora se realizează fie la împlinirea unui termen de 2 ani calculat de la începerea exercitării responsabilităților, fie anterior, în cadrul procesului de supraveghere prudențială.  +  Articolul 27(1) Membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului trebuie să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.(2) În aplicarea alin. (1), numărul mandatelor pe care o persoană le poate deține în același timp se apreciază în funcție de circumstanțele individuale, precum și de natura, extinderea și complexitatea activității băncii de dezvoltare.(3) Cu excepția cazului în care reprezintă statul, persoanele prevăzute la alin. (1), atunci când cumulează mai multe mandate, nu se pot afla în mai mult de una dintre următoarele situații:a) exercită un mandat într-o funcție executivă, concomitent cu două mandate în funcții neexecutive;b) exercită concomitent patru mandate în funcții neexecutive.(4) În scopul aplicării alin. (3) se consideră ca fiind un singur mandat:a) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute concomitent în cadrul aceluiași grup de entități;b) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute concomitent în cadrul entităților care sunt membre într-un sistem instituțional de protecție care constă într-un acord contractual sau statutar de stabilire a responsabilităților care protejează entitățile respective și le asigură lichiditatea și solvabilitatea pentru a evita falimentul, dacă este cazul;c) mandatele în funcții executive sau neexecutive deținute concomitent în cadrul entităților în care banca de dezvoltare are o deținere calificată.(5) Mandatele deținute în organizații sau entități care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu se încadrează în prevederile alin. (3).(6) Banca Națională a României poate aproba deținerea unui mandat suplimentar într-o funcție neexecutivă de către persoanele prevăzute la alin. (1), luând în considerare complexitatea atribuțiilor conferite de toate mandatele deținute.  +  Articolul 28(1) Băncile de dezvoltare trebuie să înființeze un comitet de administrare a riscurilor, un comitet de nominalizare și un comitet de remunerare, cu atribuții consultative pentru consiliul de supraveghere.(2) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comitetelor prevăzute la alin. (1), precum și cerințele privind membrii acestora sunt stabilite în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.(3) Toate băncile de dezvoltare trebuie să aibă membri independenți în componența consiliului de supraveghere. Cerințele cu privire la numărul și criteriile de independență ale membrilor respectivi se stabilesc prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 29Banca Națională a României are autoritatea de a evalua toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația, integritatea morală și de experiența persoanelor prevăzute la art. 25 și de a decide dacă, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv, cerințele prevăzute sunt îndeplinite.  +  Articolul 30Dispozițiile art. 110-116, art. 117^2 alin. (2), art. 119^1, art. 120 și art. 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 31În scopul asigurării stabilității și siguranței activității desfășurate și/sau a îndeplinirii obligațiilor asumate, băncile de dezvoltare trebuie să mențină un nivel adecvat al fondurilor proprii în măsura și în condițiile prevăzute prin reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 32(1) Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de fonduri proprii care să acopere, pe lângă cerințele minime de fonduri proprii prevăzute la art. 31, amortizoarele de capital impuse de Banca Națională a României, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.(2) În sensul alin. (1), băncile de dezvoltare dispun de fonduri proprii pentru îndeplinirea cerințelor privind amortizoarele de capital, în măsura și în condițiile prevăzute de reglementările emise în acest scop în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 33(1) În situația în care băncile de dezvoltare nu dețin un nivel suficient al fondurilor proprii care să permită conformarea cu cerința prevăzută la art. 32, se aplică restricțiile asupra distribuirilor prevăzute la alin. (3) și (4).(2) În sensul alin. (1), băncile de dezvoltare calculează suma maxim distribuibilă, în conformitate cu reglementările emise de către Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.(3) Anterior calculului sumei maxim distribuibile aferente cerințelor privind amortizoarele de capital, este interzisă băncilor de dezvoltare inițierea oricăreia dintre următoarele acțiuni:a) efectuarea de distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;b) crearea de obligații de a plăti o remunerație variabilă sau beneficii discreționare de tipul pensiilor sau plata unei remunerații variabile, în condițiile în care banca de dezvoltare și-a asumat obligația de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerințele privind amortizoarele de capital;c) efectuarea unor plăți aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.(4) Ulterior calculului sumei maxim distribuibile, băncile de dezvoltare care nu îndeplinesc sau nu depășesc cerința prevăzută la art. 32, nu efectuează distribuiri prin niciuna dintre acțiunile prevăzute la alin. (3) peste suma maxim distribuibilă.  +  Articolul 34Băncile de dezvoltare care îndeplinesc cerințele privind amortizoarele de capital nu efectuează distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază dacă aceste distribuiri conduc la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază la un nivel care ar compromite îndeplinirea respectivelor cerințe privind amortizoarele de capital.  +  Articolul 35În sensul art. 33 alin. (3) și, respectiv, art. 34, distribuirile aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază sunt definite în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 36În cazul băncilor de dezvoltare, aplicarea dispozițiilor art. 67 alin. (3) și ale art. 103^1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu respectarea prevederilor art. 33-35.  +  Articolul 37Fac obiectul restricțiilor prevăzute de art. 33 și 34 doar plățile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăți sau neefectuarea plății nu constituie un eveniment de nerambursare.  +  Articolul 38Băncile de dezvoltare nu pot dobândi dețineri calificate în alte entități decât beneficiarii eligibili prevăzuți la art. 6.  +  Articolul 39(1) Fiecare bancă de dezvoltare trebuie să dispună de strategii și procese interne formalizate, solide, eficiente și complete de evaluare și menținere în permanență a nivelului, structurii și distribuției capitalului, care, din perspectiva băncii de dezvoltare, sunt considerate adecvate pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expusă, într-un mod corespunzător naturii și nivelului acestor riscuri. În acest sens, banca de dezvoltare trebuie să aibă în vedere, pe lângă riscurile prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi, orice alte riscuri aferente activității desfășurate, precum și cele datorate unor factori externi acesteia.(2) Procesele și strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse unor revizuiri interne regulate de către băncile de dezvoltare, astfel încât să se asigure că ele rămân în permanență cuprinzătoare și proporționale în raport cu natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare.  +  Articolul 40Băncile de dezvoltare sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la profilul de risc propriu.  +  Articolul 41Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte cerințe de natură prudențială aplicabile băncilor de dezvoltare. Aceste cerințe pot viza, fără a fi limitative, următoarele:a) operațiunile băncilor de dezvoltare cu persoane afiliate acestora;b) externalizarea activităților băncilor de dezvoltare;c) ajustările prudențiale de valoare.  +  Articolul 42Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către băncile de dezvoltare se realizează în condițiile prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României.  +  Articolul 43Dispozițiile art. 152, art. 152^1, art. 155 alin. (2) și (3) și art. 156-158 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 44(1) Persoanele propuse în calitate de auditori financiari ai băncilor de dezvoltare trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în domeniu și să nu se afle în vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislația în vigoare.(2) Persoanele propuse în calitate de auditori financiari trebuie să aibă experiență relevantă în domeniul auditării situațiilor financiare ale instituțiilor de credit.(3) În cazul auditorilor financiari, persoane juridice, cel puțin auditorul financiar, persoană fizică, care coordonează echipa ce va realiza auditul financiar al băncii de dezvoltare, trebuie să îndeplinească cerința prevăzută la alin. (2).(4) Auditorii financiari care auditează situațiile financiare ale băncilor de dezvoltare trebuie să fie aprobați de Banca Națională a României, cu excepția primului auditor financiar, care este numit prin actul constitutiv aprobat prin hotărârea Guvernului.  +  Articolul 45În scopul asigurării transparenței și disciplinei de piață, băncile de dezvoltare vor respecta obligațiile de publicare a informațiilor, stabilite prin reglementări emise de Banca Națională a României.  +  Articolul 46Băncile de dezvoltare care mențin un website trebuie să explice prin intermediul acestuia modul în care se conformează cu cerințele referitoare la cadrul de administrare a activității și remunerare, precum și cu cerințele de publicare prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.  +  Secţiunea a 3-a Fuziunea, divizarea și lichidarea  +  Articolul 47Fuziunea sau divizarea băncilor de dezvoltare se efectuează potrivit dispozițiilor prezentei legi, ale titlului VI capitolului II din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României.  +  Articolul 48(1) Fuziunea se poate realiza:a) între două sau mai multe bănci de dezvoltare;b) între bănci de dezvoltare și alte instituții de credit prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;c) între bănci de dezvoltare și firme de investiții;d) între bănci de dezvoltare și instituții financiare.(2) Operațiunile de fuziune și de divizare sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României potrivit reglementărilor emise de aceasta.(3) Fuziunea sau divizarea pot fi înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului numai după obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României.(4) În cadrul procesului de aprobare prealabilă, Banca Națională a României analizează documentele prezentate, precum și toate celelalte informații disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia.  +  Articolul 49(1) Banca Națională a României respinge o cerere de aprobare prealabilă a unei fuziuni sau divizări dacă nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, comunicând titularului cererii hotărârea în termen de 15 zile calendaristice de la emitere, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.(2) Banca Națională a României revocă hotărârea privind aprobarea prealabilă a fuziunii sau a divizării în cazul în care, din analiza documentelor și informațiilor prezentate ulterior emiterii hotărârii aprobării prealabile în condițiile stabilite prin reglementările în domeniu, aceasta constată că nu mai sunt îndeplinite cerințele prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, care au stat la baza acordării aprobării prealabile. În acest caz, Banca Națională a României comunică titularului cererii revocarea hotărârii privind aprobarea prealabilă în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea hotărârii de revocare, împreună cu motivele care au stat la baza revocării.  +  Articolul 50Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător oricărei operațiuni care presupune un transfer semnificativ de active și/sau pasive de la, respectiv către o bancă de dezvoltare, indiferent de modalitatea în care se realizează o astfel de operațiune.  +  Articolul 51Lichidarea băncilor de dezvoltare se stabilește prin lege.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea prudențială, schimbul de informații și cerințe de publicare pentru Banca Națională a României  +  Articolul 52(1) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării băncilor de dezvoltare la cerințele prudențiale prevăzute în prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.(2) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia Băncii Naționale a României îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent.  +  Articolul 53Băncile de dezvoltare sunt obligate să raporteze Băncii Naționale a României datele și informațiile necesare pentru evaluarea respectării dispozițiilor cuprinse în prezenta lege și în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi, potrivit respectivelor reglementări.  +  Articolul 54(1) Banca Națională a României asigură verificarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de fiecare bancă de dezvoltare, pentru respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, și realizează propria evaluare a următoarelor riscuri:a) riscurile la care banca de dezvoltare este sau poate fi expusă;b) riscurile identificate prin simulări de criză, cu luarea în considerare a naturii, extinderii și complexității activităților băncii de dezvoltare.(2) Pe baza verificării și evaluării efectuate, Banca Națională a României determină în ce măsură cadrul de administrare, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o bancă de dezvoltare, fondurile proprii deținute și lichiditatea acesteia asigură o administrare prudentă și o acoperire adecvată a riscurilor în raport cu profilul de risc al băncii de dezvoltare.(3) Banca Națională a României stabilește frecvența și gradul de detaliere a verificărilor și evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, respectiv având în vedere mărimea, importanța sistemică, natura, extinderea și complexitatea activităților desfășurate de fiecare bancă de dezvoltare. Verificările și evaluările se realizează cel puțin o dată pe an pentru băncile de dezvoltare în privința cărora s-a stabilit un program de supraveghere prudențială, potrivit prevederilor art. 56.(4) Banca Națională a României realizează simulări de criză în privința băncilor de dezvoltare pe care le supraveghează, când le consideră adecvate, dar cel puțin anual, în vederea efectuării verificării și evaluării prevăzute la alin. (1)-(3).(5) Atunci când în urma acțiunilor de verificare prevăzute la alin. (1) Banca Națională a României suspectează sau are motive întemeiate să suspecteze săvârșirea sau tentativa de săvârșire a unor fapte de spălare a banilor sau finanțare a terorismului sau atunci când constată existența unui risc potențial crescut privind săvârșirea acestora, informează fără întârziere autoritatea responsabilă cu supravegherea acestora în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Banca Națională a României dispune măsuri și/sau aplică măsuri sancționatorii potrivit prezentei legi.  +  Articolul 55(1) Banca Națională a României monitorizează evoluțiile înregistrate în legătură cu profilurile de risc de lichiditate, cum ar fi cele privind caracteristicile și volumul aferente unui produs, administrarea riscului, politicile de finanțare și concentrările finanțării.(2) Banca Națională a României adoptă măsuri eficace în cazul în care evoluțiile menționate la alin. (1) pot conduce la instabilitatea băncii de dezvoltare la nivel individual sau la instabilitate sistemică.(3) Dispozițiile art. 167-170 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 56(1) Banca Națională a României stabilește, cel puțin o dată pe an, un program de supraveghere prudențială în privința băncilor de dezvoltare. Elementele de conținut ale unui program de supraveghere prudențială și categoriile de bănci de dezvoltare avute în vedere se stabilesc prin reglementări emise în aplicarea prezentei legi.(2) Atunci când consideră necesar, potrivit art. 54, Banca Națională a României ia, în special, următoarele măsuri specifice:a) o creștere a numărului sau a frecvenței verificărilor la fața locului vizând banca de dezvoltare;b) o prezență permanentă a reprezentanților Băncii Naționale a României în cadrul băncii de dezvoltare;c) raportări suplimentare sau mai frecvente din partea băncii de dezvoltare;d) evaluări suplimentare sau mai frecvente ale planurilor operaționale, strategice sau de afaceri ale băncii de dezvoltare;e) controale tematice de monitorizare a riscurilor specifice cu probabilitate mai mare de materializare.  +  Articolul 57(1) Băncile de dezvoltare sunt obligate să permită personalului Băncii Naționale a României și altor persoane împuternicite să efectueze verificarea să le examineze evidențele, conturile și operațiunile și să furnizeze toate documentele și informațiile legate de desfășurarea activității, după cum sunt solicitate de către aceștia.(2) Băncile de dezvoltare furnizează Băncii Naționale a României orice informație necesară pentru evaluarea conformării lor la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta lege și de reglementările emise în aplicarea acesteia. Mecanismele de control intern și procedurile contabile și administrative ale băncilor de dezvoltare trebuie să permită verificarea în orice moment a conformării la cerințele prudențiale.  +  Articolul 58(1) Membrii consiliului de administrație, salariații Băncii Naționale a României, precum și auditorii financiari sau experții numiți de Banca Națională a României pentru efectuarea de verificări la sediul băncilor de dezvoltare sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații confidențiale de care iau cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor. Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României sunt obligați să păstreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot divulga informații confidențiale niciunei persoane sau autorități, cu excepția furnizării acestor informații în formă sumară sau agregată, astfel încât banca de dezvoltare să nu poată fi identificată.(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) nu aduc în niciun fel atingere prevederilor legislației penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informații confidențiale în anumite situații.  +  Articolul 59Banca Națională a României poate utiliza informațiile primite potrivit art. 58 doar în exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere a băncilor de dezvoltare și numai în următoarele situații:a) facilitarea verificării condițiilor de desfășurare a activității băncilor de dezvoltare, în special cu privire la lichiditate, solvabilitate, expuneri mari, proceduri administrative și contabile și mecanisme de control intern;b) aplicarea de sancțiuni;c) contestarea actelor emise de Banca Națională a României;d) în cadrul unor proceduri judiciare inițiate în baza prevederilor art. 82 alin. (2) sau a prevederilor altor legi aplicabile băncilor de dezvoltare.  +  Articolul 60(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu:a) autoritățile responsabile cu supravegherea băncii de dezvoltare pentru activitățile desfășurate în numele și contul statului, a instituțiilor de credit, a altor organizații financiare, a societăților de asigurare și a piețelor financiare din România;b) auditorii financiari din România;c) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România.(2) Banca Națională a României poate încheia acorduri de colaborare referitoare la schimbul de informații cu autorități ori organisme, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în condițiile în care informațiile furnizate sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 58. Schimbul de informații trebuie să fie circumscris scopului îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere ale autorităților sau organismelor menționate.(3) Informațiile primite de Banca Națională a României de la autoritățile prevăzute la alin. (1) și (2) nu vor fi furnizate decât cu acordul expres al respectivelor autorități și, dacă este cazul, doar pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.  +  Articolul 61(1) În exercitarea atribuțiilor de supraveghere a băncilor de dezvoltare, Banca Națională a României poate transmite următoarelor autorități și entități informații destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora:a) băncilor centrale aparținând Sistemului European al Băncilor Centrale și alte organisme cu funcții similare, în calitate de autorități monetare, dacă aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor statutare care le revin, inclusiv coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități, supravegherea sistemelor de plăți, a sistemelor de compensare și decontare și menținerea stabilității sistemului financiar;b) dacă este cazul, altor autorități publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăți;c) Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, precum și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, dacă informațiile sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic, Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 sau de Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.(2) Banca Națională a României poate primi informații de la autoritățile prevăzute la alin. (1), în măsura în care îi sunt necesare în situațiile prevăzute la art. 59.(3) Informațiile primite potrivit prevederilor alin. (2) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 58.(4) Banca Națională a României furnizează informații potrivit prevederilor alin. (1) numai dacă informațiile primite de respectivele autorități sunt supuse unor cerințe de păstrare a secretului profesional similare celor prevăzute la art. 58.  +  Articolul 62(1) Banca Națională a României poate furniza anumite informații referitoare la supravegherea prudențială a băncilor de dezvoltare comisiilor de anchetă ale Parlamentului României, Curții de Conturi a României, precum și altor entități din România cu competențe de anchetă, în următoarele condiții:a) aceste entități au un mandat legal special de investigare sau examinare a activității Băncii Naționale a României de supraveghere și reglementare prudențială a băncilor de dezvoltare;b) informațiile sunt necesare strict pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la lit. a);c) persoanele care au acces la informații sunt supuse unor cerințe referitoare la păstrarea secretului profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 58;d) dacă informațiile provin de la alte autorități, acestea nu pot fi divulgate decât cu acordul expres al autorităților respective și doar în scopurile pentru care acordul a fost obținut.(2) În măsura în care furnizarea de informații potrivit alin. (1) implică prelucrarea de date cu caracter personal, trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și legislația națională aplicabilă domeniului protecției datelor.  +  Articolul 63(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 58 și 59, Banca Națională a României poate transmite, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4), anumite informații următoarelor organisme internaționale:a) Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, pentru scopurile evaluărilor din cadrul Programului de evaluare a sectorului financiar sau, după caz, altui demers similar;b) Băncii Reglementelor Internaționale, pentru scopurile studiilor cantitative de impact;c) Consiliului de Stabilitate Financiară, pentru scopuri de supraveghere.(2) Informațiile confidențiale pot fi furnizate de către Banca Națională a României doar la solicitarea expresă primită în scris din partea organismului relevant și în condițiile în care sunt îndeplinite cel puțin următoarele condiții:a) solicitarea este pe deplin justificată în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice ale organismului solicitant ce îi revin conform competențelor legale;b) solicitarea este suficient de clară în ceea ce privește natura, domeniul de aplicare și formatul informațiilor solicitate, precum și în privința mijloacelor de divulgare sau transmitere a acestora;c) informațiile solicitate sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale organismului solicitant conform competențelor legale;d) informațiile sunt transmise ori divulgate doar persoanelor direct implicate în îndeplinirea atribuțiilor specifice;e) persoanele care au acces la informații sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional cel puțin echivalente celor prevăzute la art. 58.(3) În cazul în care solicitarea prevăzută la alin. (2) este transmisă de oricare dintre organismele prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României poate furniza informații doar în formă agregată sau în mod anonimizat și poate transmite alte informații doar la sediul acesteia.(4) În măsura în care furnizarea de informații implică prelucrarea de date cu caracter personal, orice prelucrare de date cu caracter personal efectuată de organismul solicitant trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.  +  Articolul 64(1) Banca Națională a României poate să furnizeze informațiile prevăzute la art. 58-60 caselor de compensare sau altor structuri similare constituite în conformitate cu prevederile legii în vederea asigurării serviciilor de compensare și decontare pentru orice piață din România, dacă consideră că este necesar să comunice aceste informații în scopul asigurării funcționării corespunzătoare a respectivelor structuri, având în vedere riscurile ca participanții pe piață să nu-și îndeplinească obligațiile de plată.(2) Informațiile primite potrivit prevederilor alin. (1) sunt supuse cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 58.  +  Articolul 65Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de entitățile implicate în aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.  +  Articolul 66(1) Banca Națională a României trebuie să facă publice:a) textul legilor și reglementărilor adoptate în domeniul reglementării prudențiale a băncilor de dezvoltare și al instrucțiunilor și precizărilor emise în aplicarea acestora;b) criteriile generale și metodologiile utilizate pentru analizarea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate de băncile de dezvoltare în vederea respectării dispozițiilor prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia și pentru evaluarea riscurilor la care băncile de dezvoltare sunt sau pot fi expuse.(2) Informațiile se publică și sunt accesibile pe pagina de Internet a Băncii Naționale a României și se actualizează periodic.  +  Secţiunea a 5-a Măsuri, sancțiuni și alte măsuri sancționatoare  +  Articolul 67(1) În exercitarea funcțiilor sale, Banca Națională a României este competentă să dispună, față de o bancă de dezvoltare sau față de persoanele responsabile, care încalcă dispozițiile prezentei legi, ale reglementărilor sau ale altor acte emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condițiile de desfășurare a activității, măsuri potrivit prevederilor art. 68 și/sau să aplice sancțiuni și măsuri sancționatoare, potrivit prevederilor art. 76.(2) Banca Națională a României își exercită competențele de supraveghere și de aplicare a măsurilor, sancțiunilor și măsurilor sancționatoare, potrivit prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, în oricare din următoarele modalități:a) în mod direct;b) în colaborare cu alte autorități;c) prin sesizarea autorităților judiciare competente.(3) Sancțiunile și măsurile sancționatoare aplicate potrivit art. 76 trebuie să fie eficace și proporționale cu faptele și deficiențele constatate și să fie de natură a avea un efect descurajant.(4) La stabilirea tipului sancțiunii sau a măsurii sancționatoare și a cuantumului amenzii, Banca Națională a României are în vedere toate circumstanțele reale și personale relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv următoarele aspecte, după caz:a) gravitatea și durata faptei;b) gradul de vinovăție a persoanei fizice sau juridice responsabile;c) soliditatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile, astfel cum rezultă, de exemplu, din venitul anual al persoanei fizice responsabile sau din cifra de afaceri totală a persoanei juridice responsabile;d) importanța profiturilor realizate sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă, în beneficiul acesteia, în măsura în care acestea pot fi determinate;e) prejudiciile cauzate terților, în măsura în care pot fi determinate;f) gradul de cooperare a persoanei fizice sau juridice responsabile cu Banca Națională a României;g) încălcările săvârșite anterior de persoana fizică sau juridică responsabilă;h) orice consecințe potențial sistemice ale faptei săvârșite.(5) Banca Națională a României are competența de a colecta toate informațiile necesare și de a efectua toate cercetările necesare în exercitarea funcțiilor sale.(6) Fără a se aduce atingere prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, competența prevăzută la alin. (5) include:a) competența de a solicita furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Băncii Naționale a României, inclusiv a informațiilor care trebuie furnizate, în scopuri de supraveghere și în scopuri statistice, la intervale regulate și în formatele specificate;b) competența de a efectua toate cercetările necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Băncii Naționale a României, în legătură cu orice persoană fizică sau juridică prevăzută la alin. (7), având domiciliul sau sediul social în România;c) competența de a efectua toate inspecțiile necesare la sediile persoanelor juridice menționate la alin. (7).(7) În sensul prevederilor alin. (6) lit. a) sunt supuse obligației de furnizare a informațiilor:a) băncile de dezvoltare;b) persoanele fizice care aparțin entităților menționate la lit. a);c) terțele persoane către care entitățile menționate la lit. a) au externalizat anumite funcții operaționale sau activități.(8) Competența prevăzută la alin. (6) lit. b) include dreptul:a) de a solicita prezentarea de documente;b) de a examina evidențele și registrele persoanelor menționate la alin. (7) și de a ridica fotocopii sau extrase ale acestor evidențe și registre;c) de a obține explicații scrise sau verbale de la oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (7) sau de la reprezentanții ori personalul acestora;d) de a intervieva orice altă persoană, cu consimțământul acesteia, în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei cercetări.  +  Articolul 68(1) Banca Națională a României dispune unei bănci de dezvoltare să întreprindă, într-un stadiu incipient, demersurile necesare pentru a remedia deficiențele în cazul în care aceasta se află în următoarele situații:a) banca de dezvoltare nu respectă cerințele prevăzute în prezenta lege și în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora;b) Banca Națională a României dispune de indicii că în următoarele 12 luni este probabil ca banca de dezvoltare să nu se conformeze prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor Băncii Naționale a României emise în aplicarea acestora.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), competențele Băncii Naționale a României le includ pe cele menționate la alin. (3) și la art. 69.(3) În scopul aplicării dispozițiilor art. 54 și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora, Banca Națională a României poate să dispună, fără a se limita la acestea, următoarele măsuri:a) să oblige banca de dezvoltare să dispună de fonduri proprii suplimentare la un nivel mai mare decât cel al cerințelor de fonduri proprii prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României, în condițiile stabilite la art. 70-72;b) să solicite băncii de dezvoltare îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate în vederea respectării dispozițiilor art. 21 și 39;c) să solicite băncii de dezvoltare să aplice o politică specifică de provizionare sau un tratament specific al activelor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii;d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile ori rețeaua băncii de dezvoltare, sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității băncii de dezvoltare;e) să solicite băncii de dezvoltare reducerea riscurilor inerente activităților, produselor și/sau sistemelor acesteia, inclusiv ale activităților externalizate;f) să dispună băncii de dezvoltare limitarea componentei variabile a remunerației la un procentaj din veniturile totale nete, dacă nivelul acesteia nu este în concordanță cu menținerea unei baze de capital sănătoase;g) să dispună băncii de dezvoltare să utilizeze profiturile nete pentru întărirea fondurilor proprii;h) să dispună băncii de dezvoltare înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare;i) să limiteze sau să interzică distribuirea de către banca de dezvoltare a profitului din elemente distribuibile, definite în reglementările emise de Banca Națională a României, către acționarii sau membrii acesteia, și/ori plata de dobândă către deținătorii de instrumente de capital de nivel 1 suplimentar, dacă interdicția nu reprezintă caz de nerambursare pentru banca de dezvoltare;j) să impună cerințe de raportare suplimentare sau cu o frecvență sporită, inclusiv de raportare a fondurilor proprii, lichidității și a efectului de levier;k) să impună cerințe de lichiditate specifice, inclusiv restricții în ceea ce privește neconcordanțele între scadențele activelor și datoriilor băncilor de dezvoltare;l) să dispună băncii de dezvoltare publicarea de informații suplimentare.(4) În scopul aplicării dispozițiilor alin. (3) lit. j), Banca Națională a României poate impune băncilor de dezvoltare cerințe de raportare suplimentare sau cu o frecvență sporită numai dacă cerințele respective sunt adecvate și proporționale în raport cu scopul în care informațiile sunt solicitate, iar respectivele informații nu sunt redundante.(5) În scopul aplicării dispozițiilor prezentului articol, ale art. 54 și 56 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora se consideră redundante orice informații suplimentare care pot fi solicitate de la băncile de dezvoltare în cazul în care aceleași informații sau informații în mod substanțial similare au fost deja raportate în alt mod Băncii Naționale a României sau pot fi produse de către aceasta.(6) Banca Națională a României nu solicită băncilor de dezvoltare să raporteze informații suplimentare în cazul în care aceasta a primit anterior informațiile respective într-un alt format sau la un alt nivel de granularitate, care să îi permită să producă informații de aceeași calitate și autenticitate ca cele produse pe baza informațiilor suplimentare raportate în alt mod.(7) În scopul determinării nivelului corespunzător al cerințelor de lichiditate pe baza verificării și evaluării realizate potrivit art. 54 și 56, precum și potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora, Banca Națională a României evaluează dacă impunerea vreunei cerințe specifice de lichiditate este necesară pentru a acoperi riscurile de lichiditate la care banca de dezvoltare este sau ar putea fi expusă, luând în considerare următoarele:a) modelul de afaceri al băncii de dezvoltare;b) cadrul de administrare, procesele și mecanismele băncii de dezvoltare, prevăzute la art. 21, art. 24-27 și 53-55, precum și în reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora;c) rezultatul verificării și evaluării realizate potrivit art. 54;(8) Fără a aduce atingere prevederilor art. 75 și 76, Banca Națională a României analizează necesitatea aplicării unor sancțiuni sau a altor măsuri, inclusiv a unor cerințe prudențiale, al căror nivel este corelat în general cu diferența dintre poziția lichidității curente a unei bănci de dezvoltare și oricare cerințe de lichiditate și finanțare stabilă definite la nivel național.(9) Adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3) este supusă dispozițiilor privind schimbul de informații și secretul profesional, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 69Dispozițiile art. 68 nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României de a aplica sancțiunile și/sau măsurile sancționatoare prevăzute la art. 76.  +  Articolul 70(1) În scopul aplicării dispozițiilor art. 68 alin. (3) lit. a), Banca Națională a României impune cerința de fonduri proprii suplimentare în cazul în care, pe baza verificărilor efectuate potrivit art. 54 alin. (1)-(3) și (5), stabilește că banca de dezvoltare se află în una dintre următoarele situații:a) este expusă la riscuri sau la elemente de risc care fie nu sunt acoperite, fie nu sunt acoperite în mod suficient, astfel cum se specifică în reglementările Băncii Naționale a României emise potrivit art. 71, de cerințele de fonduri proprii prevăzute la art. 31;b) nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 21 și 39 sau cele prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României și este puțin probabil ca alte măsuri de supraveghere să fie suficiente pentru a garanta că respectivele cerințe pot fi îndeplinite într-un termen adecvat;c) ajustările evaluărilor prevăzute în reglementările emise de Banca Națională a României sunt considerate insuficiente pentru a permite băncii de dezvoltare să își vândă sau să își acopere pozițiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiții normale de piață;d) nu reușește în mod repetat să atingă sau să mențină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare pentru a se conforma orientărilor comunicate potrivit art. 73 alin. (4);e) alte situații specifice băncii de dezvoltare, despre care Banca Națională a României consideră că ridică probleme semnificative în materie de supraveghere.(2) Banca Națională a României impune cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 68 alin. (3) lit. a) numai pentru acoperirea riscurilor specifice la care este expusă fiecare bancă de dezvoltare în parte ca urmare a activității sale, inclusiv a celor care reflectă impactul anumitor evoluții economice sau ale pieței asupra profilului de risc specific al unei bănci de dezvoltare.  +  Articolul 71În scopurile art. 70, Banca Națională a României stabilește prin reglementări modalitatea de identificare a situațiilor în care riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite suficient de fonduri proprii, ținând seama de profilul de risc al fiecărei bănci de dezvoltare în parte, modalitatea de stabilire a nivelului fondurilor proprii suplimentare, condițiile legate de structura fondurilor proprii care acoperă cerința de fonduri proprii suplimentare, precum și restricțiile cu privire la destinația fondurilor proprii utilizate pentru îndeplinirea cerinței de fonduri proprii suplimentare.  +  Articolul 72Banca Națională a României justifică în scris în mod corespunzător fiecărei bănci de dezvoltare decizia de a impune o cerință de fonduri proprii suplimentare în temeiul art. 68 alin. (3) lit. a), cel puțin prin descrierea clară a evaluării complete a elementelor prevăzute la art. 70 și în reglementările emise în aplicarea dispozițiilor art. 71. Respectiva justificare include, în cazul prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), o expunere explicită a motivelor pentru care impunerea de orientări privind fondurile proprii suplimentare nu mai este considerată suficientă.  +  Articolul 73(1) În temeiul strategiilor și procedurilor prevăzute la art. 39, băncile de dezvoltare își stabilesc capitalul lor intern la un nivel adecvat al fondurilor proprii, care este suficient pentru a acoperi toate riscurile la care este expusă banca de dezvoltare și pentru a asigura faptul că fondurile proprii ale acesteia pot absorbi pierderile potențiale care decurg din scenariile de criză, inclusiv pierderile potențiale identificate în cadrul simulărilor de criză derulate în scopuri de supraveghere prevăzute la art. 54 alin. (4).(2) Banca Națională a României verifică periodic nivelul capitalului intern stabilit de fiecare bancă de dezvoltare potrivit alin. (1) în cadrul verificărilor și evaluărilor efectuate potrivit art. 54 alin. (1)-(3) și (5), inclusiv cu rezultatele simulărilor de criză prevăzute la art. 54 alin. (4).(3) În temeiul verificării prevăzute la alin. (2), Banca Națională a României stabilește, pentru fiecare bancă de dezvoltare, nivelul global al fondurilor proprii pe care îl consideră adecvat.(4) Banca Națională a României comunică băncilor de dezvoltare orientările privind fondurile proprii suplimentare.(5) Orientările privind fondurile proprii suplimentare indică excedentul de fonduri proprii față de cuantumul relevant al fondurilor proprii solicitat în temeiul art. 68 alin. (3) lit. a) și al art. 32, care este necesar pentru a se ajunge la nivelul global al fondurilor proprii considerat adecvat de către Banca Națională a României în temeiul alin. (2) și (3).(6) Orientările privind fondurile proprii suplimentare comunicate de Banca Națională a României sunt specifice fiecărei bănci de dezvoltare. Orientările privind fondurile proprii suplimentare pot acoperi riscurile abordate de cerința de fonduri proprii suplimentare impusă în temeiul art. 68 alin. (3) lit. a) numai în măsura în care acestea acoperă aspecte legate de riscurile respective care nu sunt deja acoperite de cerința respectivă.(7) Banca Națională a României stabilește prin reglementări restricțiile legate de destinația fondurilor proprii utilizate pentru conformarea cu orientările privind fondurile proprii suplimentare.(8) Neconformarea cu orientările prevăzute la alin. (4) nu declanșează restricțiile prevăzute la art. 33-36 în cazul în care băncile de dezvoltare îndeplinesc cerințele de fonduri proprii relevante prevăzute în art. 31, cerința de fonduri proprii suplimentare relevantă prevăzută la art. 68 alin. (3) lit. a) și, după caz, cerințele privind amortizoarele de capital prevăzute la art. 32 alin. (2).  +  Articolul 74(1) Băncile de dezvoltare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta instrucțiunile și/sau precizările emise de Banca Națională a României potrivit art. 86 alin. (2).(2) În situația în care băncile de dezvoltare nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor și/sau precizărilor emise de Banca Națională a României potrivit art. 86 alin. (2), Banca Națională a României poate face recomandări băncilor de dezvoltare, în vederea adoptării de măsuri de către aceasta pentru implementarea corespunzătoare a instrucțiunilor și/sau precizărilor Băncii Naționale a României, și/sau poate dispune măsurile prevăzute la art. 68 alin. (3), fără a se limita la acestea.  +  Articolul 75Banca Națională a României are competența aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 76 alin. (1) și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 76 alin. (2) în toate cazurile în care constată că o bancă de dezvoltare și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) ori persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare se fac vinovate de următoarele fapte, fără a se limita la acestea:a) banca de dezvoltare nu dispune de cadrul de administrare a activității, solicitat de Banca Națională a României, potrivit prevederilor art. 21;b) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la cerințele de fonduri proprii, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;c) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la o expunere mare, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;d) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la lichiditate, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;e) banca de dezvoltare nu raportează sau raportează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu privire la indicatorul efectului de levier, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;f) banca de dezvoltare nu deține active lichide potrivit prevederilor reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi, iar fapta are caracter repetat sau continuu;g) banca de dezvoltare înregistrează o expunere care depășește limitele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;h) banca de dezvoltare nu publică informații sau furnizează informații incomplete ori inexacte către Banca Națională a României, cu încălcarea prevederilor reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;i) banca de dezvoltare efectuează plăți către deținătorii de instrumente incluse în fondurile proprii, cu încălcarea prevederilor relevante în materie sau în cazurile în care reglementările emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi interzic efectuarea unor astfel de plăți;j) banca de dezvoltare permite uneia sau mai multor persoane care încalcă prevederile art. 25 să devină ori să rămână membri ai organului de conducere;k) orice încălcări ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentei legi;l) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Națională a României.  +  Articolul 76(1) Sancțiunile care pot fi aplicate de Banca Națională a României potrivit prezentei legi sunt:a) avertisment scris;b) avertisment public prin care se indică persoana fizică, banca de dezvoltare responsabilă și fapta săvârșită;c) amendă aplicabilă băncii de dezvoltare, până la 10% din valoarea totală netă a cifrei de afaceri realizate în exercițiul financiar precedent, care include venitul brut constând din dobânzile de încasat și alte venituri similare, venituri din acțiuni și alte titluri cu randament variabil sau fix, precum și comisioanele ori taxele de încasat așa cum sunt prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României;d) amendă aplicabilă persoanei fizice până la suma de 22.179.000 lei;e) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (1);f) amendă până la de două ori valoarea beneficiului obținut prin săvârșirea faptei, dacă acesta poate fi determinat.(2) Măsurile sancționatoare care pot fi aplicate de Banca Națională a României potrivit prezentei legi sunt:a) ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice și de abținere de la repetarea acesteia;b) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o bancă de dezvoltare de către persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare, responsabile de săvârșirea faptei.(3) Măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de sancțiuni sau independent de acestea.(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d)-f) și măsurile sancționatoare prevăzute la alin. (2) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, dacă aceasta nu s-ar fi produs în cazul în care persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi și cadrului intern de administrare, ori, după caz, persoanelor în privința cărora Banca Națională a României constată că acestea nu mai corespund cerințelor prevăzute la art. 25-28.  +  Articolul 77Banca Națională a României aplică sancțiunile și măsurile sancționatoare prevăzute la art. 76 în cazurile în care constată că o bancă de dezvoltare și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncii de dezvoltare se fac vinovate de următoarele fapte:a) efectuarea de operațiuni fictive și fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a poziției financiare sau expunerii băncii de dezvoltare;b) periclitarea credibilității și/sau viabilității băncii de dezvoltare prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.  +  Articolul 78În scopul remedierii unei situații de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudențiali și de performanță financiară ai unei bănci de dezvoltare sau al prevenirii apariției unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea băncii de dezvoltare de a respecta cerințele prudențiale, Banca Națională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:a) să solicite acționarului unic să susțină financiar banca de dezvoltare prin majorarea capitalului social;b) să solicite acționarului unic să susțină financiar banca de dezvoltare, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Națională a României și/sau convertirea în acțiuni a unor astfel de împrumuturi;c) să interzică repartizarea totală sau parțială a profitului pe alte destinații decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Națională a României constată remedierea situației financiare a băncii de dezvoltare.  +  Articolul 79(1) Constatarea faptelor descrise în prezenta lege care constituie încălcări ale disciplinei bancare se face de către personalul Băncii Naționale a României, împuternicit în acest sens, pe baza raportărilor făcute de băncile de dezvoltare, potrivit legii sau la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României ori în cursul verificărilor desfășurate la sediile acestora.(2) Actele cu privire la o bancă de dezvoltare prin care sunt dispuse măsuri sau sunt aplicate sancțiuni și măsuri sancționatoare potrivit prezentei legi se emit de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau viceguvernatorii Băncii Naționale a României, cu excepția retragerii aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 25 alin. (1), a cărei aplicare este de competența Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.(3) În cazul aplicării sancțiunii și/sau măsurii sancționatoare actul trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a persoanei vinovate, descrierea faptei și a circumstanțelor acesteia, temeiul de drept al aplicării sancțiunii administrative și/sau măsurii sancționatoare și sancțiunea administrativă și/sau măsura sancționatoare aplicată.(4) În cazul dispunerii de măsuri, actul trebuie să cuprindă cel puțin elementele de identificare a băncii de dezvoltare căreia i se dispun măsuri, prevederile legale pe care banca de dezvoltare nu le respectă sau în legătură cu care există indicii că nu vor fi respectate în următoarele 12 luni și alte circumstanțe care pot prezenta relevanță în contextul dispunerii unor măsuri, temeiul de drept al dispunerii de măsuri, precum și măsurile dispuse.  +  Articolul 80(1) Aplicarea sancțiunilor și măsurilor sancționatoare prevăzute la art. 76 se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei.(2) Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat.(3) Aplicarea sancțiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.(4) Banca Națională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancțiunile aplicate potrivit prevederilor art. 76 alin. (1) care nu au fost contestate în condițiile art. 82 și pe cele în privința cărora contestațiile au fost respinse în mod definitiv, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancțiunii.(5) Banca Națională a României publică sancțiunile fără a indica identitatea entităților implicate, în oricare dintre următoarele circumstanțe:a) în situația în care sancțiunea este aplicată unei persoane fizice și, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedește că publicarea datelor cu caracter personal este disproporționată în raport cu fapta sancționată;b) în situația în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfășurare;c) în situația în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat persoanelor implicate.(6) În cazul în care circumstanțele prevăzute la alin. (5) pot înceta într-un termen rezonabil, Banca Națională a României poate amâna publicarea sancțiunilor până la încetarea circumstanțelor.  +  Articolul 81(1) Banca Națională a României stabilește mecanisme eficiente și credibile pentru încurajarea raportării încălcărilor, inclusiv a celor potențiale, ale prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora.(2) Mecanismele prevăzute la alin. (1) includ cel puțin:a) proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările, inclusiv cele potențiale, și pentru urmărirea acestora;b) protecția corespunzătoare pentru angajații băncilor de dezvoltare care raportează încălcările din cadrul băncilor de dezvoltare, cel puțin împotriva represaliilor, discriminării sau a oricărui alt tip de tratament inechitabil, aplicate ca urmare a raportării;c) protecția datelor cu caracter personal atât în privința persoanelor care raportează încălcarea, cât și a celor pretins vinovate de respectiva încălcare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, precum și legislația națională aplicabilă domeniului protecției datelor;d) prevederi clare în scopul garantării confidențialității pentru persoana care raportează încălcările din cadrul băncii de dezvoltare, cu excepția cazului în care dezvăluirea are loc în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.(3) Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de proceduri adecvate pentru raportarea internă de către angajați a încălcărilor prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acestora, prin intermediul unui canal specific independent.  +  Secţiunea a 6-a Căi de contestare  +  Articolul 82(1) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei legi și ale reglementărilor emise de Banca Națională a României în aplicarea acesteia, cu privire la o bancă de dezvoltare, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 25 alin. (1), la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor băncilor de dezvoltare, cu privire la auditorul financiar al băncii de dezvoltare, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.(2) Hotărârea consiliului de administrație al Băncii Naționale a României poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 15 zile de la comunicare.(3) Banca Națională a României este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.(4) În cazul contestării în instanță a actelor Băncii Naționale a României, instanța judecătorească se pronunță asupra legalității acestor acte.  +  Articolul 83Dispozițiile art. 82 se aplică în mod corespunzător și în cazul refuzului nejustificat al Băncii Naționale a României de a se pronunța, în termenele legale, cu privire la o cerere de aprobare care cuprinde toate datele și informațiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 84Până la adoptarea unei hotărâri de către consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, potrivit art. 82 alin. (1), sau până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească, potrivit alin. (2) al aceluiași articol, executarea actelor emise de Banca Națională a României nu se suspendă.  +  Capitolul III Alte dispoziții aplicabile băncilor de dezvoltare și dispoziții finale  +  Articolul 85(1) Băncile de dezvoltare pot fi membre și pot avea acces la sistemele de plăți și la sistemele de compensare și decontare, cu condiția să îndeplinească criteriile privind calitatea de membru și criteriile de participare la respectivele sisteme.(2) Băncile de dezvoltare au acces la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României și la facilitățile permanente oferite de aceasta, cu condiția să îndeplinească criteriile de eligibilitate stabilite de banca centrală.  +  Articolul 86(1) Banca Națională a României emite reglementări în aplicarea prezentei legi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a Băncii Naționale a României.(2) În scopul aplicării unitare a dispozițiilor prezentei legi și a reglementărilor emise de Banca Națională a României, aceasta din urmă poate emite instrucțiuni și precizări, care se comunică băncilor de dezvoltare și se publică pe pagina web a Băncii Naționale a României.(3) La elaborarea reglementărilor, instrucțiunilor și precizărilor, Banca Națională a României urmărește implementarea celor mai bune practici internaționale în domeniul supravegherii prudențiale.  +  Articolul IIDispozițiile Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și băncilor de dezvoltare aflate în curs de constituire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 17.------