HOTĂRÎRE nr. 349 din 24 iunie 1992privind înregistrarea fiscală a agenţilor economici plătitori de impozite şi taxe
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 3 iulie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, care prin actul legal de constituire sau prin autorizaţii eliberate în acest scop au dreptul sa producă, să execute lucrări ori sa presteze servicii, sa importe, sa comercializeze produse, infiintati pînă la data de 1 iulie 1992, sînt obligaţi sa întocmească şi să depună la organul fiscal pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, pînă la data de 15 iulie 1992, formularul anexa la prezenta hotărîre, în vederea atribuirii codului fiscal.Agenţii economici constituiţi după data de 1 iulie 1992 sînt obligaţi sa întocmească şi să depună formularul anexa în termen de 15 zile de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 2Modificările intervenite în datele declarate iniţial, inclusiv încetarea activităţii, se comunică organelor fiscale teritoriale, în mod obligatoriu în 15 zile de la data modificărilor survenite.  +  Articolul 3Pe baza declaraţiei depuse de agenţii economici privatizati la art. 1, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, va atribui şi transmite agenţilor economici codul fiscal, pînă la 1 noiembrie 1992.  +  Articolul 4Începînd cu data de 1 ianuarie 1993, toate documentele întocmite de agenţii economici prevăzuţi la art. 1 din prezenta hotărîre, referitoare la vînzarea produselor, prestarea serviciilor, precum şi la plata obligaţiilor către bugetul de stat şi către terţi, vor cuprinde în mod obligatoriu codul fiscal al agentului economic.Unităţile bancare, precum şi organele fiscale nu vor onora documentele prezentate de agenţii economici dacă acestea nu au înscrise codul fiscal.  +  Articolul 5Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracţiuni:- nedepunerea în termen a declaraţiei de înregistrare;- depunerea de declaraţii de înregistrare fictive;- prezentarea şi primirea documentelor prevăzute la art. 4, care nu au înscrise codul fiscal.Abaterile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.Constatarea abaterilor şi aplicarea amenzii se fac de către organele de specialitate din subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  DECLARAŢIE                   DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE                  pentru plătitorii de impozite                                           ┌──────────────────────────────┐                                           │ Baza legală : │                                           │ Hotărîrea Guvernului │                                           │ nr. ..................... │                                           │ Instrucţiuni de completare a │                                           │ Declaraţiei de înregistrare │                                           └──────────────────────────────┘    CAPITOLUL 1 - Felul declaraţiei:  1.1 Declaraţie cu ocazia autorizării sau pentru plătitorii       autorizaţi pînă la data de 1.07.1992 │..........│  1.2 Declaraţie de început al activităţii │..........│  1.3 Declaraţie de modificare a datelor iniţiale │..........│  1.4 Declaraţie de încetare a activităţii │..........│    CAPITOLUL 2 - Date de identificare a plătitorului:  2.1 Denumirea │........................................................│      plătitorului │........................................................│      - Adresa :  2.2 Judeţul │........................│ cod │.............│  2.3 Localitatea │.......................│ sector │...........│  2.4 Codul poştal │...............│  2.5 Strada nr. etc. │............................................│  2.6 Telefon │...........│ Telex │........│ Fax │..........│  2.7 Codul de înmatriculare la Registrul Comerţului, conform Legii nr. 26/1990       │........│ sau numărul autorizaţiei │............│  2.8 Codul statistic SIRUES │....................│  2.9 Felul sediului : central │.........│ filiala │......│ sucursala │.......│  2.10 Număr sucursale │........│ Număr filiale │.......│  In cazul existenţei sucursalelor şi filialelor se completează şi anexa nr. 1.  2.11 Codul de înmatriculare, la Registrul Comerţului, a sediului central      (pentru declarant filiala, sucursala) │............│    CAPITOLUL 3 - Forma de proprietate : │...............│    CAPITOLUL 4 - Forma juridică pentru societăţile comerciale : │.........│    CAPITOLUL 5 - Minister coordonator pentru agenţii economici cu capital de                  stat (conform Normelor metodologice privind întocmirea,                  verificarea şi centralizarea raportarilor lunare şi                  trimestriale - nomenclator titular/departament)   cod │.............│ denumire │..................................│    CAPITOLUL 6 - Data autorizării :   Ziua │......│ Luna │......│ Anul │........│    CAPITOLUL 7 - Data începerii activităţii :   Ziua │.....│ Luna │..............│ Anul │..........│    CAPITOLUL 8 - Conturi bancare : ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Banca │ Contul │ ├──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    CAPITOLUL 9 - Cifra de afaceri (vînzări) :  9.1 Cifra de afaceri an precedent │................│  9.2 Perioada de funcţionare an precedent │...................│  9.3 Cifra de afaceri an curent │.................│  9.4 Perioada de funcţionare an curent │.................│    CAPITOLUL 10 - Natura impozitelor aferente activităţii plătitorului :    Se completează anexa nr. 2.    CAPITOLUL 11 - Data încetării activităţii : ziua │..│ luna │..│ anul │...│    CAPITOLUL 12 - Motivul încetării activităţii : │......................│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ DECLAR CA CELE MENŢIONATE MAI SUS SÎNT ADEVĂRATE SI CORECTE │  │ Numele persoanei care face declaraţia │  │ ..................................................................... │  │ Titlul persoanei care face declaraţia │  │ ..................................................................... │  │ Semnătura ..................... Ştampila │  │ Data .................... │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │  │ - Număr de înregistrare : │...............│ │  │ - Data înregistrării : ziua │...│ luna │.........│ anul │.....│ │  │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat : │  │ ................................................................. │  │ ------------------------------------------------------------------ │  │ SE DETAŞEAZĂ SI SE DA PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │  │ - Plătitorul ..................................................... │  │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de impozite la │  │ Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat │  │ a judeţului ............................................. │  │ - Număr de înregistrare : │...................│ │  │ - Data înregistrării : ziua │....│ luna │....│ anul │......│ │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘INSTRUCŢIUNI de completare a Declaraţiei de înregistrareFormularul se completează la masina de scris sau la echipamente similare.Capitolul 1 - Felul declaraţiei Se marcheaza cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3 sau 1.4, după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează cînd începerea activităţii este distantata în timp de momentul autorizării. O declaraţie de tip 1.3 se completează cînd se modifica una din datele din capitolele 2 la 8 inclusiv. Pentru cazul încetării activităţii, se trece direct la capitolul 11.Capitolul 2 - Date de identificare a plătitorului Se completează obligatoriu, de către toţi declarantii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 2.7.2.6 se completează dacă exista telefon, telex sau fax.2.8 se completează obligatoriu de toţi plătitorii înscrişi la Registrul Comerţului.2.9 şi 2.10 se completează numai de agenţii economici care au sucursale şi filiale. La 2.9 se marcheaza cu X felul sediului declarantului.2.11 se completează numai dacă declarantul este o sucursala sau o filiala a unui agent economic.Capitolul 3 - Forma de proprietate Se alege forma de proprietate corespunzătoare situaţiei şi se completează cifra în declaraţie: a) proprietate integral de stat:- regii autonome 1, societăţi comerciale 2, alte 3 b) proprietate mixtă (de stat şi privată):- de stat autohton şi străin 4- de stat şi privat autohton şi străin 5- de stat şi privat autohton 6- de stat şi privat străin 7 c) proprietate privată:- cu capital privat autohton 8- cu capital privat autohton şi străin 9- cu capital privat străin 10- asociaţii agricole 11- persoane fizice înmatriculate la Registrul Comerţului 12 d) proprietate cooperatista:- cooperative agricole 13- societăţi comerciale cooperatiste (meşteşugăreşti, de consum, de credit) 14- alte unităţi cooperatiste înmatriculate la Registrul Comerţului 15 e) proprietate obsteasca:- societăţi comerciale aparţinînd organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 16- agenţi economici neorganizati în societăţi comerciale, aparţinînd organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 17Capitolul 4 - Forma juridică Se completează numai pentru societăţile comerciale:- societăţi comerciale cu răspundere limitată S.R.L.- societăţi comerciale pe acţiuni S.A.- societăţi comerciale în nume colectiv S.N.C.- societăţi comerciale în comandită simpla S.C.S.- societăţi comerciale în comandită pe acţiuni S.C.A.Capitolul 5 - Ministerul coordonator Se completează numai de agenţii economici cu capital de stat.Capitolul 6 - Conturi bancare Se completează numai de agenţii economici care au conturi deschise la bănci.Capitolul 9 - Cifra de afaceri 9.1 şi 9.2 se completează numai de agenţii economici autorizaţi înainte de 1.07.1992.9.3 şi 9.4 se completează obligatoriu de toţi agenţii economici.Capitolul 10 - Natura impozitelor aferente activităţii plătitorului Se completează anexa nr. 2, marcindu-se cu X coloana DA sau NU, după cum tipul respectiv de impozit/taxa este sau va fi plătit de agentul economic care face declaraţia.Capitolul 11 şi Capitolul 12 se completează în cazul încetării activităţii.  +  Anexa 1la Declaraţia de înregistrare pentru plătitorii de impozite 1. SUCURSALE în ţară:┌────┬─────────────────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬──────────┬──────┐│ Nr.│Numele sucursalei│Judeţul│Localitatea│ Adresa │Telefon│ Cod │ Cod ││crt.│ │ │ │(sector,│ Telex │Registrul │SIRUES││ │ │ │ │stradă, │ Fax │Comerţului│ ││ │ │ │ │număr, │ │ │ ││ │ │ │ │bloc, │ │ │ ││ │ │ │ │ etc.) │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴──────────┴──────┘2. FILIALE în ţară:┌───┬────────┬───────┬───────────┬──────────────────┬───────┬──────────┬──────┐│Nr.│ Numele │Judeţul│Localitatea│ Adresa │Telefon│ Cod │ Cod ││crt│filialei│ │ │ (sector,strada, │Telex │Registrul │SIRUES││ │ │ │ │număr, bloc, etc.)│Fax │Comerţului│ │├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴───────┴───────────┴──────────────────┴───────┴──────────┴──────┘  +  Anexa 2la Declaraţia de înregistrare pentru plătitorii de impozite Impozite directe DA NU 1. Impozitul pe profit [ ] [ ] 2. Impozitul pe salarii [ ] [ ] 3. Impozitul agricol [ ] [ ] 4. Impozitul pe venitul liber-profesioniştilor, meseriaşilor, al altor persoane independente şi asociaţiilor familiale [ ] [ ] 5. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat [ ] [ ] 6. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente [ ] [ ] 7. Impozitul pe clădiri de la persoane juridice [ ] [ ] 8. Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de agenţii economici [ ] [ ] 9. Impozitul pe sumele din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat [ ] [ ]10. Impozitul pe dividende la societăţile comerciale [ ] [ ]11. Impozitul pe profit realizat conform art. 6 din Legea nr. 12/1990, republicată în 1991 [ ] [ ] Impozite indirecte12. Impozitul pe circulaţia mărfurilor/taxa pe valoarea adăugată [ ] [ ]13. Accize [ ] [ ]14. Impozitul pe spectacole [ ] [ ]15. Taxe vamale de la persoane juridice [ ] [ ]16. Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale [ ] [ ]17. Impozitul pe circulaţie la ţiţeiul din producţia internă şi la gaze naturale [ ] [ ] Venituri nefiscale18. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome [ ] [ ]-----------------