ORDONANȚĂ nr. 15 din 31 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) dovada serviciului de mandat poștal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială și/sau, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate la domiciliul beneficiarului de sprijin, la sediul subunităților poștale, cât și prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. prin care beneficiarul sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/asociațiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie;2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) MIPE virează sumele necesare plății sprijinului pentru compensarea prețului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A., începând cu luna februarie 2023, respectiv începând cu luna septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari emise de MMSS și a cardurilor de energie emise.3. La articolul 7 alineatul (5^1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise începând cu luna august 2022, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care face dovada că a achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc;4. La articolul 7 alineatul (8), după litera j) se introduce o nouă literă, lit. k), cu următorul cuprins:k) să asigure consultarea electronică a soldului contului de sume în mandat poștal asociat cardului de energie și istoricul plăților efectuate, actualizat după efectuarea fiecărei plăți. Interogarea soldului contului de sume în mandat poștal și a istoricului plăților efectuate are loc pe baza seriei cardului de energie introdus în aplicația electronică de către beneficiarul de sprijin.5. La articolul 7 alineatul (9), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) prin transmiterea electronică a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (7) în formatul permis de aplicația electronică pusă la dispoziție de Compania Națională «Poșta Română» - S.A.6. La articolul 7, după alineatul (12) se introduc șase noi alineate, alin. (12^1)-(12^6), cu următorul cuprins:(12^1) În cazul în care beneficiarul de sprijin optează pentru transmiterea electronică a documentelor prin interfața pusă la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., acesta trebuie să acceseze și să se logheze pe baza seriei cardului de energie pentru a încărca în aplicație documentele prevăzute la alin. (7). Aplicația informatică pusă la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va transmite către adresa de poștă electronică a beneficiarului de sprijin un mesaj de confirmare a încărcării documentelor.(12^2) Beneficiarul de sprijin trebuie să înregistreze în aplicația informatică o adresă de poștă electronică validă, prin intermediul căreia va recepționa, după caz, dovada serviciului de mandat poștal prevăzută la art. 2 lit. g) sau motivele pentru care nu a fost acceptată plata prin mandat poștal.(12^3) În baza documentelor trimise de către beneficiarul de sprijin în aplicația electronică, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația de a verifica transmiterea tuturor categoriilor de documente prevăzute la alin. (7) și, după îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (8), în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a sprijinului, va proceda la efectuarea plăților către furnizorii de energie, luând în considerare soldul contului disponibil asociat cardului de energie.(12^4) În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile pentru efectuarea plăților prin mandat poștal, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va transmite beneficiarului de sprijin, prin intermediul adresei de poștă electronică înregistrată de acesta, dovada prevăzută la art. 2 lit. g).(12^5) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate cerințele pentru efectuarea plăților prin mandat poștal, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va comunica beneficiarului de sprijin, prin intermediul adresei de poștă electronică înregistrată de acesta, motivele pentru care nu au fost acceptate la plată documentele trimise de acesta în aplicația electronică.(12^6) Dovada serviciului de mandat poștal prevăzută la alin. (12^4) sau, după caz, comunicarea prevăzută la alin. (12^5) se transmite beneficiarului de sprijin în termen de 5 zile de la data la care acesta a transmis în aplicația electronică documentele prevăzute la alin. (7).7. La articolul 7 alineatul (13), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) semnătura de primire a beneficiarului de sprijin, în cazul plăților prin servicii de mandat poștal efectuate prin una din modalitățile prevăzute la alin. (9) lit. a) sau b);8. La articolul 7 alineatul (13), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:i) confirmarea transmiterii electronice către beneficiarul de sprijin, prin intermediul aplicației de poștă electronică la adresa înregistrată de acesta, în cazul plăților prevăzute la alin. (9) lit. c).9. La articolul 7, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:(14) Modelul de dovadă a serviciului de mandat poștal, care conține elementele menționate la alin. (13), se stabilește prin decizie a directorului general al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A.  +  Articolul IIDecizia directorului general al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. prevăzută la art. 7 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu avizul prealabil al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  București, 31 ianuarie 2023.Nr. 15.------