HOTĂRÂRE nr. 78 din 26 ianuarie 2023privind deschiderea Punctului internațional de trecere a frontierei de stat și a Biroului Vamal de Frontieră Racovăț, România-Diakivți, Ucraina și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 27 ianuarie 2023  Luând în considerare prevederile art. 2 și 3 din Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2006,având în vedere aspectele convenite prin Acordul încheiat între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, prin schimb de note verbale, din datele de 31 august 2012 și 11 septembrie 2012, privind deschiderea unor puncte internaționale de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, modificat prin Acordul încheiat între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, prin schimb de note verbale, din 4 noiembrie 2022 și 7 noiembrie 2022,ținând cont de Memorandumul cu tema: Măsuri pentru eficientizarea traficului de mărfuri și pasageri în zona de frontieră cu Ucraina și Republica Moldova în contextul conflictului armat din Ucraina, aprobat în ședința Guvernului din data de 7 septembrie 2022, semnat de prim-ministrul României, domnul Nicolae-Ionel Ciucă, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (2) și art. 8 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat pentru traficul internațional de persoane și a Biroului vamal de frontieră Racovăț, România-Diakivți, Ucraina, după următorul regim: trafic pietonal și rutier - inclusiv autobuze, inclusiv marfă, cu program de funcționare permanent.(2) Punctul internațional de trecere a frontierei prevăzut la alin. (1) va fi dat în folosință după realizarea infrastructurii și asigurarea utilităților necesare în vederea desfășurării în bune condiții a controlului de frontieră.  +  Articolul 2(1) Spațiile, utilate corespunzător, pentru desfășurarea activității de control la punctul de trecere a frontierei de stat între localitățile Racovăț, România-Diakivți, Ucraina, conform anexelor nr. 1 și 2, se asigură cu titlu gratuit de către administratorul punctului de trecere a frontierei, conform legii.(2) Costurile cu utilitățile aferente se achită de către administratorul imobilului și se recuperează de la fiecare instituție în parte, pe bază de protocol, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Pentru Poliția de Frontieră Română, Autoritatea Vamală Română și pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., posturile necesare efectuării controlului pentru frontiera de stat, respectiv controlul mărfurilor, vor fi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Poliției de Frontieră Române din numărul total de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin suplimentarea numărului de posturi aprobat Autorității Vamale Române, precum și a numărului de posturi necesare efectuării controlului specific de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Cheltuielile de personal, pentru dotări și alte amenajări specifice se suportă de fiecare instituție care desfășoară activități în punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii, prin bugetul fiecărui ordonator principal de credite.(3) Personalul, spațiile, dotările și serviciile pentru desfășurarea activității în punctul de trecere a frontierei și a biroului vamal, la momentul înființării, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul V litera A, după subpunctul 7 se introduce un nou subpunct, subpct. 8, cu următorul cuprins:8. Racovăț, județul Botoșani - rutier2. La punctul V litera B, subpunctul 5 se abrogă.  +  Articolul 5La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, la litera A, punctul I. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „5. Autoritatea Vamală Română3093^5)“
   +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorității și structurile teritoriale este de 3.093, inclusiv președintele, vicepreședintele și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.2. La anexa nr. 4 punctul I, nr. crt. 3 și totalul prevăzut al mijloacelor de transport vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Unitatea/SubunitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  „3.Birouri vamale de interior și birouri vamale de frontieră................................................................................................................
  - Autovehicule operative pentru birourile vamale de frontieră (transport de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, supraveghere și control vamal porturi, zone libere, accize)124
  - Autovehicule operative pentru birourile vamale cu puncte vamale între 5 și 90 km față de localitatea de reședință (transport valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ)24
  ................................................................................................................
  TOTAL409“
   +  Articolul 7Prevederile art. 5 și 6 intră în vigoare la data de 1 februarie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Aneta Matei,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Ion Găman,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 26 ianuarie 2023.Nr. 78.  +  Anexa nr. 1
  SPAȚIILE, DOTĂRILE ȘI PERSONALUL
  necesare Poliției de Frontieră Române pentru punctul internațional de trecere a frontierei de stat Racovăț, județul Botoșani
  1. Infrastructura exterioarăa) Infrastructura rutieră:– 2 artere rutiere de control pentru fiecare sens, prevăzute cu sistem antipneu; – culoar separat cu gard, pentru intrare și ieșire trafic pietonal;– zonă de întoarcere pentru vehicule în situația refuzului intrării;– zonă separată pentru controlul amănunțit al vehiculelor - hală prevăzută cu rampă.b) Cabine de control:– 4 cabine duble de control, dotate cu sisteme de climatizare, câte o cabină dublă pe fiecare arteră din cele menționate la lit. a); – 1 cabină dublă, separat, pentru traficul pietonal.c) Împrejmuire și supraveghere perimetrală:– gard de separare a fluxurilor de intrare/ieșire;– gard perimetral suficient de înalt, prevăzut cu sisteme antiescaladare și de securitate;– bariere la intrarea în punctul de trecere frontieră, fixate pe axul drumului și care să fie acționate din cabina de control acces;– cabină control acces în PTF la intrare și la ieșire;– sistem de supraveghere perimetral;– sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafață a punctului de trecere;– sistem semaforizat cu bariere duble pentru încadrarea vehiculului la control.d) Semnalizare/Presemnalizare:– panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;– panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puțin 75 de metri în față;– panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).2. Spații interioare– o încăpere pentru șeful punctului de trecere a frontierei;– o încăpere pentru dispecerat și pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;– o încăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;– o cameră tehnică cu facilitățile necesare (servere);– o încăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare) și o încăpere pentru pregătirea personalului turei;– o încăpere pentru persoanele reținute;– 2 încăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, în funcție de sex, dotate cu camere de supraveghere și grupuri sanitare; încăperi;– 2 încăperi pentru solicitanții de azil (una pentru bărbați și una pentru femei și copii), dotate cu camere de supraveghere și grupuri sanitare;– seifuri metalice - confecții metalice în funcție de specific - punct pentru păstrarea vizelor și ștampilelor de intrare/ieșire;– mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinației acesteia;– toate încăperile vor fi prevăzute cu sisteme de climatizare.3. Echipamente tehnice și IT Ca) Linia I de control:– 10 stații de lucru cu acces la baze de date în cabinele de control;– 5 scanere de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;– 10 UPS;– 10 dispozitive de preluare a amprentelor digitale;– 10 sisteme de captură a imaginii faciale;– 16 ștampile de trafic;– 12 stații radioportabile;– 10 lămpi UV fixe, cu filtre de lumină și lupă (docubox);– 51 de lanterne;– 1 trusă narcotest;– 2 seturi oglinzi control autovehicul;– 10 cititoare optice fixe pentru documente;– 10 telefoane interior;– 2 truse pentru identificarea și testarea stupefiantelor;– 4 detectoare CO(2);– 2 detectoare radiații;– 2 endoscoape;– câte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces în PTF;– 4 tablete mobile pentru controlul de frontieră;– 26 de bastoane;– 26 de cătușe;– 10 pulverizatoare cu substanță iritant-lacrimogenă;– 10 bastoane reflectorizante;– 2 dispozitive de verificare a continuității densității materialelor;– 1 aparat cu raze X pentru controlul scrisorilor și trimiterilor poștale;– 1 aparat portabil de radiografiere cu raze X;– 2 detectoare de metale portabile;– 2 detectoare de persoane;– 4 dozimetre/debitmetre;– 51 de aparate detecție falsuri în înscrisuri;– 1 spectrograf pentru detectarea și identificarea drogurilor și explozivilor;– 51 de camere video portabile;– 1 alcooltest;– 4 complete de blocare trecere auto;– 2 complete/obstacole de intervenție și oprire.b) Linia a II-a de control:– 1 stație de lucru pentru acces baze de date;– 1 dispozitiv de preluare a amprentelor digitale;– 1 sistem de captură a imaginii faciale;– 1 UPS;– 1 scaner de mare viteză tip Kodak - scaner documente minori;– 1 telefon/fax;– 1 telefon de interior;– 1 imprimantă;– 1 sistem de amprentare EURODAC;– 1 comparator videospectral;– 1 stereomicroscop;– 1 cititor documente;– trusă criminalistică;– complet echipament SNIV (furnizat de către Ministerul Afacerilor Externe).c) Dispecerat:– 1 stație de lucru;– UPS;– telefax;– stație TETRA fixă;– 1 scaner;– 1 aparat de multiplicat xerox;– 1 rastel armament muniție reținută;– 1 telefon interior.d) Șef PTF:– 1 stație de lucru;– 1 UPS;– 1 imprimantă;– 1 telefon interior.e) Sală pentru pregătirea turei:– 2 stații de lucru;– 2 UPS-uri.f) Cameră tehnică:– 1 RACK minimum 12 U;– 1 UPS;– 1 nod de comunicații;– aparat aer condiționat.g) Autovehicule:– 3 autovehicule de ordine publică;– 2 autovehicule transport efective;– 1 autovehicul transport câini.4. Personal– 51 de polițiști de frontieră: – 1 ofițer șef de punct;– 4 ofițeri;– 46 de agenți.
   +  Anexa nr. 2
  PERSONALUL, SPAȚIILE, DOTĂRILE ȘI SERVICIILE
  necesare Biroului Vamal de Frontieră Racovăț
  I. Personalul necesar biroului vamal de frontieră, 21 de posturi structurate astfel:a) 1 post de conducere, șef birou vamal;b) 15 posturi de execuție, respectiv funcții publice de execuție supraveghere și control vamal;c) 1 post de execuție, respectiv funcții publice de execuție echipe canine;d) 1 post de execuție, respectiv funcții publice de execuție informatizare;e) 1 post de execuție, respectiv funcții publice de execuție financiar-contabilitate;f) 2 posturi personal contractual: 1 muncitor și 1 casier. II. Infrastructură1. Spații:a) 1 birou șef birou vamal;b) 1 birou tură operativă;c) 1 birou arhivă;d) 1 birou financiar-contabilitate;e) 1 cameră cazare;f) 1 cameră vestiar lucrători vamali;g) 1 cameră depozitare bunuri reținute;h) 1 cameră casierie;i) 1 cameră pentru centrala termică;j) 1 cameră pentru echipamente de comunicații, server supraveghere video, centrală telefonică;k) 1 cameră grup electrogen.2. Cabine de control:a) 2 pe sensul de intrare, cabină dublă dotată cu sisteme de climatizare;b) 2 pe sensul de ieșire, cabină dublă, dotată cu sisteme de climatizare.3. Semnalizare/Presemnalizare:a) panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;b) panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puțin 75 de metri în față;c) panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).4. Împrejmuire și supraveghere perimetrală: a) sistem de protecție antiincendiu cu senzori de fum - verificare și punere în funcțiune;b) servicii de comunicații voce-date: linie telefonică, interconectare la sistemul informatic integrat vamal, circuit date asigurat de Serviciul de Telecomunicații Speciale.III. Echipamente:1. birou de lucru - 6 bucăți;2. corp mobil 3 sertare pentru birou - 6 bucăți;3. etajeră fără uși, cu polițe - 4 bucăți;4. dulap 2 uși, 4 rafturi - 4 bucăți;5. scaun ergonomic - 10 bucăți;6. scaun fix - 10 bucăți;7. fotoliu - 2 bucăți;8. fișet metalic pentru păstrarea documentelor clasificate - 1 bucată;9. seif pentru păstrarea sumelor și metalelor prețioase reținute sau confiscate în cadrul controlului vamal de frontieră - 1 bucată;10. aparat climatizare 9000 BTU cu invertor cu montaj inclus - 2 bucăți;11. aparat climatizare 12000 BTU cu invertor cu montaj inclus - 6 bucăți;12. combină frigorifică - 1 bucată;13. ladă frigorifică pentru depozitare produse alimentare reținute - 1 bucată;14. televizor LCD LED cu diagonala de 81 cm și cu suport perete fix sau mobil - 1 bucată;15. stație de lucru Sistem Desktop PC All-in-One - 6 bucăți;16. sistem de interconectare: a) cablare structurată fibră optică pentru conectarea cabinelor de control;b) router cu management - 1 bucată;c) switch cu management cu 24 de porturi și 1 port fibră optică - 1 bucată;d) switch cu management cu 4 porturi și 1 port fibră optică - 4 bucăți;e) dulap de comunicații;17. sursă de alimentare neîntreruptibilă de 1.000 VA - 5 bucăți;18. multifuncțională laser cu capacitate alimentare automată documente, duplex, rețea, A4, minimum 35 ppm, 35 cpm, fax - 2 bucăți;19. imprimantă laser - 1 bucată;20. centrală telefonică cu 16 interioare - 1 bucată.IV. Echipamente și dotări necesare controlului vamal fizic:1. trusă de scule - 4 bucăți;2. mașină de găurit - 4 bucăți;3. flex - 4 bucăți;4. sistem de control oglinzi - 4 bucăți;5. lanternă - 12 bucăți;6. lampă ultraviolete - 4 bucăți;7. echipament de montare/demontare anvelope - 1 bucată;8. echipaj canin specializat în control antitabac, necesar câine și auto.V. Echipamente de control nedistructiv:1. scaner cu raze X pentru bagaje - 1 bucată;2. videoendoscop - 1 bucată;3. dispozitiv identificare izotopi - 1 bucată;4. monitor portabil de radiații - 1 bucată;5. detector/monitor individual de radiații - 8 bucăți;6. detecție urme prin spectrometrie de mobilitate a ionilor pentru detecție droguri și explozibil - 1 bucată;7. truse narcotest - 2 bucăți;8. porți de radiații pentru trafic pietonal pentru intrare și ieșire - 2 bucăți;9. porți de radiații pentru trafic rutier pentru intrare și ieșire - 2 bucăți;10. sistem de scanare cu raze X pentru controlul vamal nedistructiv al autoturismelor - 1 bucată;11. platformă de lucru pentru sistemul de scanare - 1 bucată;12. zid protecție radiologică pentru sistemul de scanare - 1 bucată;13. sisteme de scanare cu raze X relocabile pentru controlul vamal nedistructiv al mijloacelor de transport marfă și containere - 1 bucată;14. platformă de lucru pentru sistemul de scanare - 1 bucată;15. zid protecție radiologică pentru sistemul de scanare - 1 bucată.VI. Autovehicule1. autovehicule operative pentru birourile vamale cu puncte vamale între 5 și 90 km față de localitatea de reședință, transport valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, microbuz cu 7 + 1 locuri - 1 bucată;2. autoturisme operative pentru birourile vamale de frontieră pentru transport valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, supraveghere și control vamal, porturi, zone libere, accize - 1 bucată.VII. Servicii1. curățenie și salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră pentru dare în folosință;2. curățenie și salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră pentru funcționare;3. punere în funcțiune și de întreținere a instalațiilor de termoficare, electrice și sanitare;4. mentenanță a sistemelor informatice și a sistemelor de supraveghere și de semnalizare;5. furnizare utilități: energie electrică, servicii de telefonie, combustibil solid - lemne.
   +  Anexa nr. 3
  PERSONALUL, SPAȚIILE ȘI DOTĂRILE
  necesare Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. pentru desfășurarea controlului specific, la punctul de trecere a frontierei de stat Racovăț, județul Botoșani
  1. Personalul necesar desfășurării activității specifice punctului de trecere a frontierei: maximum 20 de posturi2. Infrastructură:a) suprafață de teren de cca 10 m x min. 80 m (I x L), adiacentă drumului principal, amplasată înaintea controlului IGPF si AVR;b) containere racordate la rețeaua electrică - 2 bucăți;c) cabine racordate la rețeaua electrică - 2 bucăți;d) sisteme de cântărire - 2 bucăți;e) generator curent electric - 1 bucată;f) sisteme video ANPR montate pe stâlpi și console - 2 bucăți;g) birou în clădirea administrativă principală.3. Mobilier și sisteme de încălzire:a) birouri - 7 bucăți;b) scaune ergonomice de birou - 7 bucăți;c) dulapuri cu rafturi de mărime mare - 3 bucăți;d) dulapuri cu rafturi de mărime mică - 2 bucăți;e) jaluzele orizontale de aluminiu - 8 bucăți;f) convector cu montare pe perete - 2.000 wați - 2 bucăți;g) convector cu montare pe perete - 1.000 wați - 2 bucăți.4. Tehnica de calcul și racordare internet:a) calculator desktop PC compus din unitate centrală, monitor, tastatură, mouse și UPS - 7 bucăți;b) imprimante laser - 7 bucăți;c) multifuncțional laser (copiator, scaner și fax) - 1 bucată;d) scaner documente - 4 bucăți;e) scaner cod bare - 2 bucăți;f) switch - 5 bucăți;g) prize de rețea aplicate pe perete - 6 bucăți;h) racordare și acces internet.5. Aparatură specifică activității desfășurate:a) seif metalic - 3 bucăți;b) sistem de alarmă casierie cu acumulator, senzori și sirenă exterioară - 1 bucată;c) sistem de supraveghere video cu 4 camere IN/OUT, cu hard disk și server web integrat - 4 bucăți;d) cutie metalică cu cheie pentru numerar - 3 bucăți;e) lampă multifuncțională UV pentru verificare valută - 3 bucăți;f) case de marcat - 3 bucăți.
  -----