ORDIN nr. 744 din 19 ianuarie 2023pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2023  Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru aplicarea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 19 ianuarie 2023.Nr. 744.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 2.737/2020)
  - Model -
  MINISTERUL FINANȚELOR/MINISTERUL FINANȚELOR - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂOrganul de inspecție economico-financiară(Direcția generală de inspecție economico-financiară/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ..................../ Direcția generală de administrare a marilor contribuabili)Seria ..... nr. .....
  PROCES-VERBAL
  de constatare și sancționare a contravențiilor încheiat astăzi, ..............., luna ..........., anul ............, ora .........
  Agent(ții) constatator(i): numele și prenumele .........................., având funcția(ile) de ................ la ..........................., în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 119/1999^1 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile^2 ....................., ale Hotărârii Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.028/2021^3 privind stabilirea atribuțiilor generale în efectuarea inspecțiilor la instituții publice de către Ministerul Finanțelor, precum și a atribuțiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor pentru soluționarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecție economico-financiară ca urmare a inspecțiilor efectuate la instituții publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, în baza legitimațiilor nr. ....................... și a Ordinului de serviciu nr. ............../..........., în urma inspecției economico-financiare/inspecției^4 efectuate, în ziua .................., luna ....................., anul ................, ora ........... la ........................ din localitatea ................., bd./str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......................., codul de înregistrare fiscală ......................., am constatat următoarele:^1 Se anulează prin barare în cazul în care nu este efectuată o acțiune de inspecție la instituție publică.^2 Se completează actul normativ care prevede competența specială de control.^3 Se anulează prin barare în cazul în care nu este efectuată o acțiune de inspecție la instituție publică.^4 Se anulează prin barare, după caz.I. La data(ele), ora și locul(rile) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:1. .......................;2. .......................;3. ...................... .Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:1. art. ........... alin. ......... lit. .......... din .................;2. art. ........... alin. ......... lit. .......... din .................;3. art. ........... alin. ......... lit. .......... din ................ .De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:a) Persoana juridică ........... (denumirea)............, codul de înregistrare fiscală ......................., înmatriculată la oficiul registrului comerțului/autorizată ....................... cu nr. ..............., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ......................., bd./str. ..................... nr. ........, bl. ..........., sc. ......, et. ........, ap. ........, județul/sectorul ................, reprezentată de .................., în calitate de ........................, cu CNP ......................., cu domiciliul în localitatea ............................, bd./str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........................., născut(ă) la data de ......................., în localitatea ........................., județul/sectorul .................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria .......... nr. ........., emis(ă) de ......................... la data de .......... .b) Persoana fizică: .......... (numele, prenumele)............, născut(ă) la data de ....................... în localitatea ......................., județul ................., fiul/fiica lui .................... și al/a ....................., CNP ................., domiciliat(ă) în orașul (comuna) ................., bd./str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport seria ..... nr. ....., emis(ă) de ....................... la data de ..............., ocupația ......................., locul de muncă ............................. .Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menționat(e) se sancționează conform:1. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei;2. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei;3. art. ......... alin. ......... lit. ........ din ..........., cu amendă de la ............. lei la .............. lei,stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:1. în sumă de ........................ (..............) lei;2. în sumă de ........................ (..............) lei;3. în sumă de ........................ (..............) lei,suma totală fiind de ............... (..............) lei.
  Agent constatator,
  .........................
  Contravenient,
  .....................
  Martor(i),
  .....................

  PROCES-VERBAL
  de îndeplinire a procedurii
  Astăzi, ............................, agentul constatator ...................... din cadrul ......................., având de înmânat Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ............. nr. .............. și Înștiințarea de plată nr. ....................., m-am deplasat la sediul/domiciliul fiscal al contravenientului .......................... din localitatea ..................................., bd./str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........................, găsind pe contravenient sau pe ............................ (persoana care locuiește la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului/reprezentantul legal care, primind actul, a semnat în fața noastră.
  Semnătura primitorului și actul de identitate
  ............................................................................
  Amenda/Amenzile se va/vor achita la Trezoreria .................., în contul nr. ................... .În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării ori comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2 sau 3) .............., respectiv suma de .................... (.......................) lei.
  II. În conformitate cu prevederile art. ... alin. ... lit. ... din ........................... se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea faptei(lor) prezentate la punctul(ele):1. ......................................................................;2. ......................................................................;3. ..................................................................... .Măsurile asigurătorii, de conservare sau valorificare sunt următoarele:......................................................................... .Bunurile/Sumele confiscate aparțin:......................................................................... .III. Alte mențiuniLa cererea contravenientului s-au formulat următoarele obiecții:......................................................................... .În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul și va fi însoțită de o copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, precum și de alte acte doveditoare în susținerea plângerii.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului astăzi, ............., sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.
  Agent constatator,
  ......................
  Contravenient,
  .......................
  Martor(i) - (date complete privind identitatea)
  .......................
  NOTĂ:În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părțile, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, acest lucru se atestă de martor(i)....................................................Refuzând primirea (negăsind nicio persoană), s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului.Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
  Martor(i) - (date complete privind identitatea)
  .......................................................
  Agent constatator,
  .....................…
  Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor:– se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să semneze, se va menționa acest fapt și va fi confirmat de cel puțin un martor, după caz;– se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde), este înseriat și numerotat și se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi);– exemplarul 1 se transmite la organul fiscal competent, exemplarul 2 rămâne/se transmite la contravenient/contravenientului, exemplarul 3 rămâne la organul de inspecție economico-financiară într-o evidență distinctă, o copie a acestuia fiind anexă a raportului de inspecție economico-financiară/raportului de inspecție, notei unilaterale sau raportului de urmărire a îndeplinirii măsurilor dispuse.