METODOLOGIE din 26 ianuarie 2023privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2023



    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 166 din 26 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 26 ianuarie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi se face numai pe posturi normate și vacante sau temporar vacante, potrivit legii și prezentei metodologii.  +  Articolul 2Posturile vacante sau temporar vacante prevăzute la art. 1 se ocupă prin concurs/examen, potrivit dispozițiilor legale și prezentei metodologii.  +  Articolul 3Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1 persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  +  Articolul 4Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul/examenul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcția vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcții.  +  Articolul 5(1) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant dintre cele prevăzute la art. 1, conducătorul structurilor din cadrul unităților sanitare publice sau direcțiilor de sănătate publică propune conducătorului unității sanitare publice sau al direcției de sănătate publică organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant.(2) Propunerea prevăzută la alin. (1), aprobată de conducătorul unității sanitare publice sau al direcției de sănătate publică, însoțită de fișa de post corespunzătoare funcției vacante sau temporar vacante, întocmită și aprobată în condițiile legii, este transmisă compartimentului resurse umane sau, după caz, compartimentului care asigură organizarea și desfășurarea concursului în vederea demarării acestuia și trebuie să cuprindă următoarele:a) denumirea postului, funcția vacantă sau temporar vacantă, identificată prin nivel și grad/treaptă profesional(ă);b) bibliografia și tematica;c) propuneri privind componența comisiei de concurs, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor;d) tipul probelor de concurs;e) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare.(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și documente expres indicate, cu relevanță pentru funcția vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant sau temporar vacant este aprobată de conducătorul unității sanitare publice sau direcției de sănătate publică și se transmite compartimentului resurse umane sau compartimentului care asigură organizarea și desfășurarea concursului.(4) Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei.  +  Capitolul II Organizarea concursurilor/examenelor și modul de ocupare a posturilor  +  Secţiunea 1 Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist  +  Articolul 6(1) Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist se organizează la nivelul unităților sanitare publice sau direcțiilor de sănătate publică care au în statul de funcții postul vacant sau temporar vacant.(2) Organizarea concursului/examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unității, după obținerea avizului consultativ al organizațiilor profesionale - colegiul medicilor, colegiul medicilor stomatologi, respectiv colegiul farmaciștilor, al ordinului biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, după caz.(3) La concursul/examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de medic rezident, medic stomatolog rezident sau farmacist rezident pot participa numai medicii rezidenți, medicii stomatologi rezidenți sau farmaciștii rezidenți aflați în ultimul an de pregătire.  +  Articolul 7(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului prevăzut la art. 6 alin. (2), unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicității concursului.(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cercetarea științifică medicală se organizează cu avizul Academiei de Științe Medicale. Concursul/Examenul se desfășoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.(3) Unitatea organizatoare are obligația să întocmească și să publice anunțul privind concursul cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul acesteia și pe pagina proprie de internet, la secțiunea special creată în acest scop, după caz. Anunțul de concurs va fi transmis spre publicare simultan și pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, pe adresa de e-mail destinată în acest scop. (4) Anunțul de concurs va cuprinde:a) numărul, denumirea și nivelul posturilor scoase la concurs, structurile în cadrul cărora se află acestea, precum și perioada și durata timpului de lucru și dacă se încheie contract de muncă pe durată determinată sau nedeterminată pentru fiecare post în parte;b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact ale compartimentului resurse umane sau, după caz, ale compartimentului care asigură organizarea și desfășurarea concursului;c) condițiile generale prevăzute la art. 3, condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;d) bibliografia și tematica;e) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs, data, probele de concurs, ora și locul de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și termenul în care se afișează rezultatele finale.(5) Anunțul prevăzut la alin. (4) se menține pe pagina de internet a unității organizatoare timp de cel puțin 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.(6) Anunțul prevăzut la alin. (4) se transmite spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (3).(7) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (3).(8) Pentru posturile publicate cu fracțiune de normă sau temporar vacante nu pot candida medici rezidenți, medici stomatologi rezidenți sau farmaciști rezidenți aflați în ultimul an de pregătire.(9) Prin excepție de la prevederile alin. (4), unitățile sanitare aflate în subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituțiilor cu rețea sanitară proprie pot introduce criterii specifice.(10) În situația în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidați sau aceștia au fost declarați respinși pentru unul sau mai multe posturi vacante sau temporar vacante, posturile se republică la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.(11) În situația prevăzută la alin. (10) se solicită din nou avizul prevăzut la alin. (2) al art. 6.  +  Articolul 8(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea care a publicat postul vacant sau temporar vacant pentru concurs.(2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;k) curriculum vitae, model comun european.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.(4) În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a candidatului.(5) În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.(6) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.(7) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.(9) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.(10) În funcție de decizia conducătorului unității organizatoare, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la alin. (5).(11) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a unității organizatoare, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (7) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.(12) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.(13) Nerespectarea prevederilor alin. (10) și (12), după caz, conduce la respingerea candidatului.(14) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la alin. (5), propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.  +  Articolul 9(1) Prin act administrativ al conducătorului unității organizatoare a concursului, în condițiile prezentei metodologii, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, până cel mai târziu la data publicării anunțului de concurs.(2) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiei de concurs, precum și pentru cea desfășurată în cadrul comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.(3) Indemnizația prevăzută la alin. (2) se plătește de către unitatea în al cărei stat de funcții este prevăzut postul pentru care se organizează concursul.  +  Articolul 10Desfășurarea concursului/examenului de angajare constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaților și data afișării rezultatelor finale ale concursului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 11(1) Comisiile de concurs, respectiv comisiile de soluționare a contestațiilor sunt formate după cum urmează:a) pentru spitalele clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum și pentru spitalele județene, din:1. președinte - cadru didactic cu funcție de predare, având gradul de medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului. Pentru posturile de biolog, biochimist și chimist, președintele este un biolog, biochimist sau, după caz, chimist cu gradul de principal;2. membri:– un cadru didactic cu funcție de predare, cu titlul egal sau mai mic decât al președintelui, având gradul de medic primar, medic stomatolog primar, farmacist primar în specialitatea postului respectiv, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal;– un medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte;3. un medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte, de regulă conducătorul structurii unde a fost publicat postul sau înlocuitorul legal al acestuia;4. reprezentantul sindicatului, cu rol de observator;5. secretar - desemnat conform art. 19 alin. (5) din HG nr. 1.336/2022;b) pentru celelalte unități:1. președinte - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic stomatolog primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului;2. membri:– medic primar în specialitatea postului respectiv, medic stomatolog primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;– medic primar în specialitatea postului respectiv, medic stomatolog primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte;3. un medic primar, medic stomatolog primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizația profesională județeană sau a municipiului București din care face parte, de regulă conducătorul structurii unde a fost publicat postul sau înlocuitorul legal al acestuia;4. reprezentantul sindicatului, cu rol de observator;5. secretar - desemnat conform art. 19 alin. (5) din HG nr. 1.336/2022.(2) Secretarul comisiei de concurs, precum și reprezentantul sindicatului nu notează candidații.(3) În situația în care în cadrul unității nu există specialiști în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptați specialiști din afara unității, cu respectarea prevederilor art. 20 din HG nr. 1.336/2022, precum și ale prezentei metodologii.  +  Articolul 12(1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.  +  Articolul 13Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;c) este sau urmează să fie, în situația ocupării funcției de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.  +  Articolul 14(1) Situațiile prevăzute la art. 12 și 13 se sesizează în scris de persoana în cauză, de conducătorul unității organizatoare a concursului, de oricare dintre candidați ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării concursului.(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.(3) În cazul constatării existenței unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese, actul administrativ de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație.(4) În cazul în care situația de incompatibilitate sau conflict de interese se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori al probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.(5) În situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.  +  Articolul 15Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute la art. 14 alin. (2), precum și neprezentarea la probele de concurs fără motive obiective constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.  +  Articolul 16Atribuțiile comisiilor de concurs, respectiv ale comisiilor de soluționare a contestațiilor, inclusiv ale președinților acestor comisii, sunt cele prevăzute de HG nr. 1.336/2022, precum și cele prevăzute în prezenta metodologie.  +  Articolul 17(1) Concursurile se susțin în fața comisiilor de concurs constituite potrivit dispozițiilor prezentei metodologii.(2) Concursul se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunțului pentru posturile vacante și, respectiv, în maximum 30 de zile de la publicarea anunțului pentru posturile temporar vacante.  +  Articolul 18(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă în următoarele etape:a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;b) proba scrisă;c) proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs;(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.  +  Articolul 19Probele concursului se evaluează independent de fiecare membru al comisiei de concurs, respectiv de fiecare membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, după caz.  +  Articolul 20(1) În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv în termen de o zi lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare și de a consemna în borderoul individual rezultatul selecției, precum și al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.(2) După finalizarea selecției dosarelor și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toți membrii comisiei.  +  Articolul 21Rezultatele selecției dosarelor de concurs și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis“ sau „respins“, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul unității organizatoare a concursului, precum și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 20 alin. (1).  +  Articolul 22(1) Contestațiile privind dosarele respinse se adresează comisiei de soluționare a contestațiilor, în termen de o zi lucrătoare din momentul afișării.(2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor și al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), comisia de soluționare a contestațiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs și calculul punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.(3) În situația în care între membrii comisiei de soluționare a contestațiilor există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de comun acord, dosarul va fi declarat „admis“ ori „respins“ în funcție de opinia majoritară, consemnată conform borderoului individual al acestora. Membrul comisiei de soluționare a contestațiilor care nu este de acord cu opinia majoritară formulează opinie separată, motivată, și o consemnează în borderoul individual.(4) Contestația formulată față de rezultatul selecției dosarelor și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) este respinsă în situația în care candidatul nu îndeplinește condițiile specificate în anunțul de concurs.  +  Articolul 23(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba clinică/practică, după caz.(2) În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați admiși candidații care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.  +  Articolul 24(1) Clasamentul candidaților promovați se întocmește pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat.(2) Pentru stabilirea clasificării finale a candidaților pe fiecare post publicat, în cazul candidaților cu punctaje egale, după desfășurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menține candidații aflați în această situație vor fi departajați pe baza punctajului obținut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunțat odată cu selecția dosarelor de concurs.(3) Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.  +  Articolul 25(1) La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1.336/2022, care conține modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.(2) După comunicarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în scris, în termen de o zi lucrătoare la sediul unității sanitare publice care a organizat concursul, sub sancțiunea decăderii din acest drept.(3) Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.  +  Articolul 26(1) Încadrarea candidaților declarați admiși se face prin act administrativ al conducătorului unității care a organizat concursul.(2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor finale ale concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la afișarea rezultatelor finale ale concursului.  +  Secţiunea a 2-a Ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică, precum și a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi  +  Articolul 27Funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică, precum și funcția de farmacist-șef din unitățile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 28(1) La concursurile pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică se prezintă, după caz, medici, farmaciști, biologi, chimiști, biochimiști specialiști cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist.(2) Funcția de farmacist-șef din spitalele publice se ocupă în condițiile legii de către farmaciști cu minimum 2 ani de experiență profesională.(3) Medicii pot participa la concurs și pot fi numiți în funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică, până la împlinirea vârstei de pensionare conform art. 391 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Farmaciștii, biologii, biochimiștii, chimiștii pot participa la concurs și pot fi numiți în funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege.  +  Articolul 29(1) Înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea care a publicat postul la concurs.(2) În vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la HG nr. 1.336/2022;b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;d) dovada/înscrisul, din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;g) certificatul de integritate comportamentală, din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;j) curriculum vitae, model comun european;k) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;l) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;m) dovada absolvirii unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății, sau, după caz, dovada că sunt medici specialiști sau primari în specialitatea sănătate publică și management sau că au absolvit un masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) și f) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.(4) În cazul posturilor de biolog debutant, biochimist debutant sau chimist debutant, documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se înlocuiesc cu declarația pe propria răspundere a candidatului.(5) În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.(6) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.(7) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) și k), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.(9) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.(10) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. m) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, prin care se obligă ca, în termen de 2 ani de la încadrarea în funcție, să facă dovada absolvirii unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(11) În funcție de decizia conducătorului unității organizatoare, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la alin. (5).(12) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a unității organizatoare, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (7) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.(13) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.(14) Nerespectarea prevederilor alin. (11) și (13), după caz, conduce la respingerea candidatului.(15) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la alin. (5), propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.  +  Articolul 30(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică, precum și a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 70 de puncte la proba scrisă, respectiv 70 de puncte la proba clinică/practică, după caz.(2) În urma susținerii tuturor probelor vor fi declarați admiși candidații care au realizat un punctaj minim de 70 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.  +  Articolul 31(1) Clasamentul candidaților promovați se întocmește pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat.(2) Pentru stabilirea clasificării finale a candidaților pe fiecare post publicat, în cazul candidaților cu punctaje egale, după desfășurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi departajați pe baza punctajului obținut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunțat odată cu selecția dosarelor de concurs.(3) Obținerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.  +  Articolul 32(1) La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la HG nr. 1.336/2022, care conține modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.(2) După comunicarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație, în scris, în termen de o zi lucrătoare la sediul unității care a organizat concursul, sub sancțiunea decăderii din acest drept.(3) Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se comunică în scris de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de o zi lucrătoare de la depunerea acestora.  +  Articolul 33(1) Încadrarea candidaților declarați admiși se face prin act administrativ al conducătorului unității care a organizat concursul.(2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor finale ale concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la afișarea rezultatelor finale ale concursului.  +  Articolul 34(1) Persoanele care ocupă în urma concursului funcția de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi și direcțiile de sănătate publică, precum și funcția de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi vor face publice, prin declarație pe propria răspundere, afișată pe site-ul unității, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secția, laboratorul sau compartimentul pe care îl conduc, respectiv în farmacia pe care o conduc.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația ca, în termen de 2 ani de la data încadrării în funcție, să facă dovada absolvirii unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 35În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, funcția va fi ocupată cu delegație pe o perioadă de maximum 6 luni, prin decizia conducătorului unității, perioadă în care se reiau procedurile de concurs.  +  Secţiunea a 3-a Ocuparea posturilor prin integrare clinică  +  Articolul 36(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcționează în unitățile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcții cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate, vacante și bugetate existente în statele de funcții ale acestora.(2) Solicitările cadrelor didactice, însoțite de adeverința eliberată de instituția de învățământ superior medical, cu precizarea catedrei și a disciplinei unde funcționează și a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară.(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administrație al unității, care va aproba aceste încadrări numai în secțiile/compartimentele sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.  +  Articolul 37(1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare poate beneficia de încadrare prin cumul de funcții cu jumătate de normă în unități sanitare publice, în condițiile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obținerea aprobării consiliului de administrație al unității se va solicita și aprobarea Ministerului Sănătății.  +  Articolul 38(1) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcții cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unități sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoțită de avizul instituției de învățământ superior medical, de renunțarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în rețeaua sanitară.(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de administrație al unității sanitare, în limita posturilor normate, vacante și bugetate în statul de funcții al unității. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătății cu privire la întregirea normei respectivei persoane.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 39Întreaga responsabilitate privind respectarea prezentei metodologii revine atât conducătorului unității care organizează concursul, cât și comisiei de concurs, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 40Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.  +  Articolul 41Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 42La finalizarea concursului se întocmește un raport final al concursului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 din HG nr. 1.336/2022, care conține modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs și de secretarul acesteia, la care se anexează borderourile individuale ale tuturor membrilor comisiei.  +  Articolul 43Unitatea organizatoare a concursului pune la dispoziția candidaților interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu excepția documentelor care conțin date cu caracter personal ale candidaților, potrivit legii.  +  Articolul 44Orice candidat poate consulta, la solicitarea sa, doar lucrarea sa scrisă redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia, în prezența secretarului comisiei de concurs.  +  Articolul 45(1) În cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul unității sanitare în al cărei stat de funcții se găsește postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se procedează la verificarea celor sesizate, cu celeritate, de către o comisie ai cărei membri sunt desemnați prin act administrativ al conducătorului unității.(2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.(3) În situația în care verificările prevăzute la alin. (1) se realizează cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta metodologie și se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.(4) În cazul în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de prezenta metodologie, desfășurarea concursului va fi suspendată prin act administrativ al conducătorului unității sanitare publice, pe o perioadă de 15 zile lucrătoare.(5) Suspendarea concursului prevăzută la alin. (4) se finalizează astfel:a) dacă comisia de soluționare a contestațiilor constată existența unor deficiențe în respectarea prevederilor legale, concursul se anulează prin act administrativ al conducătorului unității sanitare publice care organizează concursul;b) dacă se constată că prevederile legale au fost respectate, concursul se reia de la momentul suspendării.  +  Articolul 46În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data, ora și locul desfășurării concursului:a) concursul se amână pentru o perioadă de 15 zile lucrătoare, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta metodologie;b) concursul se anulează dacă termenul prevăzut la lit. a) nu poate fi respectat.  +  Articolul 47În situația constatării necesității suspendării/ anulării/amânării/reluării concursului, unitatea sanitară publică organizatoare a concursului are următoarele obligații:a) să publice un anunț în acest sens prin aceleași mijloace de informare folosite la publicarea anunțului de concurs;b) să informeze candidații ale căror dosare de concurs au fost înregistrate, după caz, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit, respectiv publicarea pe site-ul unității sanitare publice și/sau prin poșta electronică.  +  Articolul 48(1) În situația reluării procedurii de concurs, candidații au posibilitatea de a înlocui, până la data stabilită pentru prima probă, documentele depuse inițial la dosarul de concurs, a căror valabilitate a încetat.(2) În situația în care concursul se anulează, candidații pot retrage documentele depuse la dosarul de concurs în original, în baza unei solicitări adresate în scris președintelui comisiei de concurs.(3) Documentele depuse la dosarul de concurs în original se înapoiază candidaților declarați „respins“, la solicitarea scrisă a acestora.  +  Articolul 49Trecerea din rețeaua de cercetare științifică medicală în rețeaua de asistență medicală se face prin concurs organizat conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 50Prezenta metodologie nu se aplică pentru ocuparea posturilor de medici vacante sau temporar vacante din structurile de management al calității serviciilor de sănătate din cadrul unităților sanitare publice cu paturi și din cadrul serviciilor de ambulanță.  +  Articolul 51(1) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (3), potrivit prevederilor art. 18^3 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile sanitare publice, posturile devenite vacante ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă încheiate cu rezidenții pe post pot fi ocupate prin concurs de către rezidenții aflați în anul 3-6 de pregătire.(2) În vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1), unitățile sanitare publice vor solicita avizul Ministerului Sănătății. Solicitarea va fi însoțită de un memoriu justificativ.------