HOTĂRÂRE nr. 189 din 26 ianuarie 2001privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasarilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 30 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Miniştrii, secretarii şi subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi prefectii şi subprefectii pot efectua deplasări în străinătate, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Deplasarea în străinătate în interes de serviciu a persoanelor prevăzute la art. 1, precum şi invitarea oficială în România de către aceste persoane a unor demnitari sau funcţionari guvernamentali străini se fac după cum urmează: a) în cazul ministrilor, cu aprobarea primului-ministru; b) în cazul secretarilor de stat şi al subsecretarilor de stat, cu aprobarea ministrului; c) în cazul conducătorilor organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, altele decât ministerele, cu aprobarea ministrului în a cărui coordonare sau sub a cărui autoritate, după caz, funcţionează respectiva instituţie; d) în cazul conducătorilor organelor de specialitate din subordinea ministerelor, cu aprobarea ministrului; e) în cazul prefecţilor şi subprefecţilor, cu aprobarea ministrului administraţiei publice. (2) Deplasarea în străinătate, la invitaţia unui agent economic, a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se face numai cu aprobarea primului-ministru. (3) În cazul în care deplasarea în străinătate presupune participarea unei delegaţii mixte, formată din membri sau reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi/sau ai Administraţiei prezidenţiale, deplasarea membrilor sau reprezentanţilor Guvernului, respectiv ai instituţiilor din subordinea Guvernului, se face numai cu aprobarea primului-ministru. (4) În cazul în care au fost înaintate invitaţii pentru deplasări în străinătate, în acelaşi scop, mai multor persoane dintre cele prevăzute la art. 1, Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri primului-ministru pentru limitarea numărului acestor persoane.  +  Articolul 3 (1) Propunerea de deplasare în străinătate se face, pe baza invitatiei partenerului extern, printr-un memorandum care va cuprinde nominalizarea partenerului român şi a celui extern, obiectul, conţinutul, scopul şi durata deplasarii, modul de suportate a cheltuielilor de deplasare (transport, cazare şi masa), mijlocul de transport utilizat, precum şi, în cazul delegatiilor, o anexa care va conţine lista cu numele şi funcţiile persoanelor care vor face parte din delegaţie. (2) Memorandumul înaintat spre aprobare va fi avizat în prealabil, din punct de vedere al oportunităţii, de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 4La efectuarea de vizite în străinătate şi la invitarea în România a unor demnitari sau funcţionari străini, precum şi cu ocazia intrevederilor oficiale cu parteneri străini se va asigura un regim strict de economisire a fondurilor băneşti şi valutare.  +  Articolul 5În cazul în care deplasarea în străinătate presupune participarea unei delegaţii, aceasta va fi formată, de regula, din cel mult 5 persoane.  +  Articolul 6 (1) Persoanele prevăzute la art. 1, care s-au deplasat în străinătate, sau conducătorii delegatiilor, după caz, vor întocmi în termen de 5 zile de la înapoierea în ţara o informare care va conţine principalele elemente referitoare la condiţiile concrete de desfăşurare a deplasarii, rezultatele acesteia şi, în cazul în care este necesar, propuneri de realizare a înţelegerilor convenite cu partenerul extern. (2) Informarea prevăzută la alin. (1) se prezintă persoanelor abilitate potrivit art. 2 lit. a)-c) sa aprobe deplasarea în străinătate în interes de serviciu. (3) Pentru cazurile prevăzute la art. 2 lit. b)-e) ministerele vor prezenta lunar primului-ministru un raport cu privire la deplasarile în străinătate efectuate şi la rezultatele acestora. (4) Informarea prevăzută la alin. (1), în cazul ministrilor, precum şi raportul lunar prevăzut la alin. (3) se păstrează la Secretariatul General al Guvernului după aprobarea lor de către primul-ministru.  +  Articolul 7Primirea unor persoane sau delegaţii străine neoficiale de către persoanele prevăzute la art. 1 se face în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a)-e), care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 8 (1) Pentru facilitarea realizării acţiunilor de relaţii externe şi pentru buna desfăşurare a deplasarilor în străinătate efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 şi delegatiile acestora, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia să solicite în prealabil Ministerului Afacerilor Externe toate informaţiile necesare referitoare la ţara de destinaţie. (2) Ministerul Afacerilor Externe, prin direcţiile de specialitate, va furniza informaţiile prevăzute la alin. (1), în scopul asigurării unei bune documentari asupra raporturilor cu partenerii străini.  +  Articolul 9Ministerele vor informa operativ Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu delegatiile care se deplaseaza în străinătate, pentru implicarea ambasadelor în realizarea programului acestor delegaţii.  +  Articolul 10Secretariatul General al Guvernului împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei Publice vor prezenta anual Guvernului, pe baza informărilor transmise de ministere, un raport privind deplasarile în străinătate, precum şi măsurile necesare pentru creşterea eficientei acestora.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministruladministraţiei publice,Octav CozmancaMinistrulpentru coordonareaSecretariatului Generalal Guvernului,Şerban Mihailescup. Ministrulafacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de stat-----