PROCEDURĂ din 6 iulie 2022privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 iulie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 98 din 6 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 12 iulie 2022.
   +  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezenta procedură are scopul de a stabili următoarele:a) modul de fundamentare a planurilor de dezvoltare, precum și criteriile de analiză în vederea aprobării acestora;b) modalitatea și criteriile de analiză de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a planurilor de investiții, precum și criteriile de recunoaștere a investițiilor realizate de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislației și ale cadrului de reglementare în vigoare;c) modalitatea de raportare de către operatorul de transport și de sistem a utilizării veniturilor rezultate din alocarea capacităților de interconexiune.  +  Articolul 2Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorul de transport și de sistem și de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, pentru transmiterea și fundamentarea planurilor de dezvoltare și de investiții, precum și în analiza efectuată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții și recunoașterea investițiilor realizate în tarifele reglementate.  +  Articolul 3Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiții și investițiile realizate de operatorii de distribuție a energiei electrice, alții decât operatorii de distribuție concesionari.  +  Capitolul II Definiții și abrevieri  +  Articolul 4(1) Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificațiile prevăzute în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;e) Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;f) Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;g) Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;h) Regulamentul de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;i) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (Regulamentul 943);j) Metodologia de utilizare a veniturilor din congestii, aprobată de Agenția pentru Cooperarea Reglementatorilor din Domeniul Energiei prin Decizia nr. 38/2020 (Metodologia ACER);k) Codul tehnic al rețelelor electrice de distribuție, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, cu modificările ulterioare;l) Codul tehnic al rețelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare.(2) În înțelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificații:a) condițiile pieței - cel mai avantajos cost/preț disponibil în piață, la care trebuie realizată investiția de către operator;b) dotări - echipamente de lucru și pentru asigurarea securității muncii, calculatoare, sisteme informatice și de comunicații, autoutilitare și alte mijloace de transport, grupuri electrogene, surse de alimentare neîntreruptibile etc., care sunt necesare pentru asigurarea serviciului, dar nu reprezintă mijloace fixe care fac parte din rețea sau din sistemul de reglaj, comandă, control și achiziție de date al rețelei;c) eficiența economică a investiției - analiza cost-beneficiu a lucrării este pozitivă; lucrarea aduce beneficii viitoare operatorului de rețea și utilizatorului;d) investiție - lucrare de extindere, dezvoltare, retehnologizare, modernizare, întărire, modificare/reamplasare a rețelei electrice în condițiile legii, precum și de înlocuire la expirarea duratei de viață, achiziție de dotări, având ca rezultat mijloace fixe utilizate sau necesare pentru desfășurarea activităților permise de licență, pentru care au fost întocmite documentele contabile de finalizare și înregistrare și pentru care se înregistrează amortizare;e) înlocuire în urma incidentelor/deranjamentelor - lucrare cu caracter de investiție de înlocuire totală sau parțială a unui echipament/element deteriorat al rețelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, cu unul nou, prin care se readuc performanțele acestuia cel puțin la nivelul inițial prevăzut în documentația tehnică de execuție;f) lucrare de mentenanță - lucrare care se execută asupra unui echipament/element al rețelei de transport sau de distribuție a energiei electrice pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viață normată a condițiilor și parametrilor tehnici de funcționare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanță nu reprezintă lucrări de investiții deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depășirea performanțelor echipamentului pentru care acesta a fost proiectat și nu conduc la majorarea valorii contabile și a duratei de viață contabile a acestuia;g) necesitatea investiției - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcționării rețelei sau a îndeplinirii obligațiilor sale legale;h) oportunitatea investiției - amânarea realizării lucrării sau nerealizarea acesteia conduce la producerea de prejudicii operatorului și/sau utilizatorului;i) nivel rezonabil - nivel care întrunește, fără a depăși, acele caracteristici și funcționalități tehnice necesare pentru îndeplinirea scopului mijlocului fix necesar pentru prestarea serviciului, precum și o valoare de achiziție comparabilă cu valoarea de piață în anul respectiv;j) plan de investiții aferent unei perioade de reglementare - plan de investiții elaborat de operator pentru o perioadă multianuală stabilită conform normelor metodologice de stabilire a tarifelor de rețea;k) respingere a unei investiții - neincluderea parțială sau totală în planul de investiții aprobat a valorii unei investiții planificate sau nerecunoașterea valorii unei investiții realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;l) recunoaștere în tarife a unei investiții - includerea valorii unei investiții aprobate în valoarea bazei reglementate a activelor care este utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;m) situație imprevizibilă - un eveniment din categoria schimbărilor legislative care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut, fiind mai presus de controlul operatorului, care nu se datorează greșelii sau culpei acestuia și care conduce la nerespectarea unor prevederi ale prezentei proceduri.(3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri și prescurtări:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) BAR - bază reglementată a activelor;c) CPT - consum propriu tehnologic;d) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;e) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvență medie a întreruperilor scurte în rețea;f) OD - operator de distribuție a energiei electrice concesionar;g) OPEX - costuri de operare și mentenanță aferente serviciului de transport și de sistem al energiei electrice și de distribuție a energiei electrice;h) OTS - operator de transport și de sistem;i) OR - OTS și OD;j) RED - rețea electrică de distribuție;k) RET - rețeaua electrică de transport;l) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durată medie a întreruperilor în rețea;m) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvență medie a întreruperilor în rețea;n) ACER - Agenția pentru Cooperarea Reglementatorilor din Domeniul Energiei;o) TYNDP - Ten Year Network Development Plan - Planul la nivelul Uniunii Europene de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul 943;p) PNIESC - Planul național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice, transmis în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice.(4) În cuprinsul prezentei proceduri, noțiunea de plan de investiții este sinonimă cu noțiunea de program de investiții.  +  Capitolul III Obligații privind elaborarea și aprobarea planurilor de investiții și de dezvoltare  +  Articolul 5Conform Legii, OR are obligația de a retehnologiza, reabilita și dezvolta în condiții economice RET/RED, pentru a-i asigura siguranța, fiabilitatea și eficiența, cu respectarea normelor privind protecția mediului și a sănătății persoanelor și promovarea eficienței energetice, precum și de a asigura capacitatea pe termen lung a RET/RED de a satisface cererile rezonabile de transport/distribuție de energie electrică și solicitări rezonabile de racordare la RED.  +  Articolul 6În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 5, OR elaborează:a) la fiecare 2 ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani;b) în anul de referință al unei perioade de reglementare, planul de investiții pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;c) în fiecare an al perioadei de reglementare, planul de investiții anual.  +  Articolul 7ANRE aprobă în condițiile Legii planurile de investiții și de dezvoltare elaborate de OR, după cum urmează:a) planul de dezvoltare a RET pe 10 ani elaborat de OTS și planul de dezvoltare a RED pe 10 ani elaborat de fiecare OD se aprobă prin decizii ale președintelui ANRE;b) valorile planurilor de investiții pe 5 ani, corespunzătoare unei perioade de reglementare, precum și valorile planurilor de investiții anuale, elaborate de OTS și OD, defalcate pe surse de finanțare, se aprobă prin ordin al președintelui ANRE;c) ANRE aprobă valorile programelor anuale de asigurare a mentenanței, corespunzătoare unei perioade de reglementare, prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 8Elaborarea planurilor de dezvoltare a RET și RED pe 10 ani, a planurilor de investiții pentru o perioadă de reglementare, precum și a planurilor de investiții anuale se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare și gestiune a investițiilor, întocmită de fiecare OR cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.  +  Capitolul IV Planurile de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani  +  Articolul 9(1) Planurile de dezvoltare prevăzute la art. 6 lit. a) se fundamentează de OR pe baza analizei stării tehnice a RET/RED, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor de producere a energiei electrice, inclusiv importurile și exporturile de energie electrică, și se corelează cu planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism ale unităților administrativ-teritoriale și vor ține cont de planurile de amenajare și de sistematizare a teritoriului, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului și a sănătății persoanelor.(2) Planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani se coreleazǎ cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung, cu planul european TYNDP în cazul OTS și cu PNIESC, edițiile în vigoare.(3) Planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani este exprimat în termenii anului de aprobare.  +  Articolul 10(1) Pentru fundamentarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani, OTS realizează următoarele studii și analize de perspectivă a RET, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - 10 ani:a) stadiul actual și evoluția viitoare a:(i) consumului de energie electrică;(ii) structurii și capacității surselor de producere;(iii) importurilor și exporturilor de energie electrică, luând în considerare prognozele de dezvoltare a capacităților de schimb transfrontalier.b) analiza RET în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune și elemente de rețea;c) verificarea RET la condițiile de stabilitate statică și tranzitorie în scopul identificării zonelor critice ale rețelei și a lucrărilor necesare pentru creșterea siguranței în exploatare, modernizarea, optimizarea și eficientizarea acesteia;d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, identificarea zonelor și a elementelor critice și stabilirea lucrărilor de investiții necesare pentru reducerea acestora;e) evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RET, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;f) analiza nivelului de performanță a serviciului conform indicatorilor prevăzuți în reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influență semnificativă asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea performanței serviciului și pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influență;g) analiza adecvanței sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu și lung prin metode care să țină seama de structura capacităților de producere și de gradul de incertitudine indus de ponderea puterii disponibile a capacităților de producere din surse regenerabile în total putere disponibilă la nivelul SEN;h) analiza privind evaluarea flexibilității RET;i) identificarea zonelor și a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de investiții constând în modernizări sau retehnologizări;j) identificarea zonelor de rețea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare și extindere;k) prioritizarea investițiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare și a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfășurării lucrărilor de investiții prognozate;l) estimarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de investiții, precum și identificarea surselor de finanțare (din fonduri proprii, surse împrumutate, contribuții financiare, venituri din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră);m) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune prevăzute în categoria „F - Creșterea capacității de interconexiune“ din cadrul planului de dezvoltare pe 10 ani, în corelare cu lista proiectelor din planul european TYNDP, lista europeană a proiectelor de interes comun și cu țintele asumate la nivel național privind gradul de interconectare la nivelul Uniunii Europene;n) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;o) corelarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani cu planuri similare ale rețelelor de transport al energiei electrice din țările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini, cu evidențierea obligațiilor care revin OTS și a pozițiilor din planul de dezvoltare a RET pe 10 ani implicate în aceste corelări/ colaborări;p) analiza comparativă a proiectelor de investiții din care să rezulte modificările față de ediția anterioară a planului de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;q) analiza realizării investițiilor cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a impactului întârzierilor sau nerealizării investițiilor cuprinse în ediția precedentă a planului de dezvoltare (acolo unde este cazul se vor detalia și implicațiile de natură tehnică ce pot afecta semnificativ parametrii de funcționare a RET și/sau influența asupra realizării unor proiecte de investiții aflate în desfășurare sau planificate);r) analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice și dezvoltării sistemelor informatice;s) prognoza evoluției CPT în RET pe perioada planului.(2) Planul de dezvoltare a RET pe 10 ani cuprinde:a) prezentarea succintă a contextului la nivel național și european în domeniul transportului de energie electrică, strategii și politici în desfășurare, obiectivele și țintele la realizarea cărora contribuie proiectele de investiții din planul de dezvoltare, precum și principiile și metodologiile utilizate la elaborarea planului de dezvoltare, ipotezele și scenariile elaborate, direcțiile de acțiune;b) lucrările de investiții care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1), eșalonarea în timp a proiectelor de investiții, valoarea totală și estimarea cheltuielilor investiționale anuale pentru fiecare proiect de investiții, cu evidențierea surselor de finanțare (fonduri proprii, surse împrumutate, contribuții financiare, venituri din alocarea capacităților de interconexiune transfrontalieră);c) prezentarea modificărilor intervenite în lista proiectelor de investiții față de ediția anterioară a planului de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv adăugat/modificat/eliminat;d) prezentarea stadiului realizării investițiilor cuprinse în ediția anterioară a planului de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE, care cuprinde estimările prevăzute la alin. (1) lit. q);e) necesitățile de investiții identificate pe parcursul procesului de consultare desfășurat de OTS;f) prezentarea și argumentarea modului de corelare și conformare a planului cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung, cu TYNDP și cu PNIESC, edițiile în vigoare;g) prezentarea stadiului implementării noilor obligații privind digitalizarea rețelei.  +  Articolul 11(1) Pentru fundamentarea planului de dezvoltare a RED pe 10 ani, OD realizează următoarele studii și analize de perspectivă a RED, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - 10 ani:a) analiza RED în funcție de vechimea și starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalații, în corelare cu evoluția indicatorilor de performanță a serviciului de distribuție a energiei electrice;b) analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, având ca referință țintele de CPT stabilite de ANRE și valorile realizate de către OR cel puțin în ultimii 3 ani, anteriori anului de elaborare a planului de dezvoltare;c) evaluarea potențialului de creștere a eficienței energetice a RED, identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;d) analize de regim de funcționare a RED în vederea identificării necesarului de lucrări de retehnologizare/modernizare a instalațiilor RED care conduc la asigurarea/îmbunătățirea indicatorilor de continuitate și a calității tehnice a serviciului de distribuție, precum și la reducerea CPT și a OPEX;e) analize privind evoluția producției și a consumului de energie electrică în zona de licență, evaluarea necesarului de puncte de reîncărcare a vehiculelor, a potențialului de consum dispecerizabil din zonă pentru identificarea necesarului de dezvoltare optimă a RED;f) analiza capacității pe termen lung a RED de a satisface solicitări de racordare la rețea pe baza planurilor generale/ zonale de urbanism transmise de autoritățile locale la solicitarea OD;g) studii privind digitalizarea și integrarea serviciilor de flexibilitate necesare în RED pe termen mediu și lung;h) sinteza rezultatelor consultării cu OTS, cu OD vecini și cu autoritățile locale din zona de licență cu privire la aspecte care privesc modernizarea și dezvoltarea RED;i) identificarea zonelor și a categoriilor de instalații ale RED pentru care este necesară realizarea de investiții;j) analiza privind măsurile și programele destinate asigurării securității cibernetice a sistemelor informatice;k) estimarea valorii totale a lucrărilor de investiții și a nivelului cheltuielilor anuale de investiții, utilizând indicatori specifici, care pot fi actualizați la elaborarea documentațiilor în faza de proiectare și în urma adjudecării contractelor de execuție/furnizare materiale/echipamente fără a fi obligatorii la elaborarea programelor de investiții, precum și identificarea surselor de finanțare (fonduri proprii, surse împrumutate și contribuții financiare);l) analiză multicriterială pentru prioritizarea investițiilor;m) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investițiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate.(2) Planul de dezvoltare a RED pe 10 ani cuprinde:a) prezentarea succintă a contextului la nivel național în domeniul distribuției de energie electrică, strategii și politici în desfășurare, obiectivele și țintele la realizarea cărora contribuie proiectele de investiții din planul de dezvoltare, precum și principiile și metodologiile utilizate la elaborarea planului de dezvoltare, ipotezele și scenariile elaborate, direcțiile de acțiune;b) lucrările de investiții care rezultă necesare în RED înaltă și medie tensiune în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1), eșalonarea în timp a proiectelor de investiții, valoarea totală și estimarea cheltuielilor investiționale anuale pentru fiecare proiect de investiții, cu evidențierea surselor de finanțare (fonduri proprii, surse împrumutate, contribuții financiare); detalierea planului aferent RED joasă tensiune se realizează pe categoriile rezultate din studiile prevăzute la alin. (1);c) prezentarea modificărilor intervenite în lista proiectelor de investiții față de ediția anterioară a planului de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;d) prezentarea stadiului realizării investițiilor cuprinse în ediția anterioară a planului de dezvoltare a RED pe 10 ani aprobat de ANRE, care cuprinde estimări valorice ale impactului întârzierilor sau nerealizării investițiilor cuprinse în ediția precedentă a planului de dezvoltare, cu descrierea, acolo unde este cazul, a implicațiilor de natură tehnică ce pot afecta semnificativ parametrii de funcționare a RED și/sau a influenței asupra realizării altor proiecte de investiții aflate în desfășurare sau planificate;e) prezentarea stadiului implementării noilor obligații privind digitalizarea rețelei, serviciile de flexibilitate, integrarea consumului dispecerizabil și a producției distribuite din surse regenerabile;f) necesitățile de investiții identificate pe parcursul procesului de consultare desfășurat de OD;g) prezentarea și argumentarea modului de corelare și conformare a planului cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung și cu PNIESC, edițiile în vigoare;h) prezentarea stadiului implementării noilor obligații privind digitalizarea rețelei.  +  Articolul 12(1) OR supune consultării publice pe pagina proprie de internet planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, având conținutul prevăzut la art. 10 alin. (2), respectiv art. 11 alin. (2), înainte de transmiterea acestuia la ANRE în vederea aprobării.(2) OR solicită punctul de vedere privind planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani utilizatorilor relevanți ai rețelei: consiliile județene, alte autorități publice locale și centrale, asociații ale producătorilor, asociații ale consumatorilor etc.  +  Articolul 13OR transmite ANRE planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, având conținutul prevăzut la art. 10 alin. (2) pentru OTS, respectiv art. 11 alin. (2) pentru OD, până la data de 1 iulie a anului anterior perioadei de 10 ani, în vederea aprobării, însoțit de:a) documentele de fundamentare, respectiv studiile și analizele realizate conform prevederilor art. 10 alin. (1) pentru OTS, respectiv art. 11 alin. (1) pentru OD, setul de date de intrare utilizate la prelucrarea scenariilor care au fundamentat direcțiile de acțiune și proiectele de investiții incluse în planul de dezvoltare;b) rezultatele procesului de consultare publică, respectiv Sinteza observațiilor/propunerilor primite în perioada de consultare publicǎ, inclusiv rezoluția OR privind acceptarea sau motivele neacceptǎrii propunerilor primite;c) punctele de vedere primite de la utilizatorii relevanți ai rețelei.  +  Articolul 14ANRE aprobă planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, dacă acesta este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la art. 10 alin. (1) pentru OTS, respectiv art. 11 alin. (1) pentru OD și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) planul respectă condițiile prevăzute în decizia de aprobare a ediției anterioare, în vigoare;b) planul propus integrează proiectele de interes comun în care OR este implicat cu obiectivele pe care aceste proiecte de interes comun le prevăd pe teritoriul național;c) investițiile incluse în planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani respectă normele europene și naționale privind eficiența energetică a rețelelor de energie electrică, în acord cu țintele asumate la nivel de țară;d) prin lucrările de investiții prevăzute, OTS este în măsură să îndeplinească țintele specifice privind gradul de interconectivitate între rețele, stabilite la nivelul Uniunii Europene și asumate la nivel de țară;e) pentru planul de dezvoltare a RET și pentru investițiile care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai planului, sunt transmise studiile de fezabilitate și documentele de aprobare a acestora;f) planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu și lung, cu planul european TYNDP în cazul OTS și cu PNIESC, precum și cu calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.  +  Articolul 15OR publică pe pagina proprie de internet planul de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani aprobat de ANRE, însoțit de rezultatele procesului de consultare publicǎ desfǎșurat de OR, respectiv de Sinteza observațiilor/propunerilor primite în perioada de consultare publicǎ, inclusiv rezoluția OR privind acceptarea sau motivele neacceptării propunerilor primite.  +  Capitolul V Fundamentarea planurilor de investiții pentru o perioadă de reglementare  +  Articolul 16(1) Planul de investiții al OR pentru o perioadă de reglementare, prevăzut la art. 6 lit. b), se fundamentează pe baza rezultatelor analizelor prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv art. 11 alin. (1), realizate pe termen scurt și conține lucrările de investiții programate a fi realizate în primii ani ai planului de dezvoltare a RET/RED pe 10 ani, aprobat.(2) Planul de investiții al OR pentru o perioadă de reglementare este exprimat în termenii anului de referință al perioadei de reglementare.  +  Articolul 17(1) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul lucrărilor de reducere a CPT, planul privind îmbunătățirea indicatorilor de calitate a serviciului, planul lucrărilor de mentenanță, precum și cu programul de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.(2) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare cuprinde lucrările de investiții programate a fi finalizate și puse în funcțiune în fiecare an al perioadei, cu estimarea valorii acestora, ordonate în funcție de tipul și scopul lor.(3) Planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se detaliază pe categoriile de investiții prevăzute la art. 27 și structura prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 18(1) OR elaborează și transmit ANRE în anul de referință al perioadei de reglementare, până cel târziu la data de 1 iulie, în format electronic, planul de investiții pentru perioada de reglementare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:a) programul de lucrări pentru îmbunătățirea eficienței energetice;b) anexa nr. 2 completată cu estimarea valorică a beneficiilor urmărite la nivelul RED/RET prin realizarea investițiilor planificate;c) programul de asigurare a mentenanței, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, și cu planul lucrărilor de mentenanță; costurile de mentenanță aferente sistemelor de măsurare inteligentă se vor prezenta distinct și vor fi corelate cu cele avute în vedere la propunerea de calendar de implementare;d) programul documentat al achizițiilor în dotări, defalcat pe ani și tipuri: tehnică de calcul, auto, dotări în securitatea muncii etc.(2) Informațiile din documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie corelate cu cele transmise de OR pentru fundamentarea tarifelor reglementate.  +  Articolul 19În planul de investiții pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficiența economică și al căror cost reflectă condițiile pieței.  +  Articolul 20În situația în care OR deține parțial în proprietate autovehicule, inclusiv autoutilitare și autospeciale, OR are dreptul să solicite ANRE acordul pentru constituirea, prin achiziționare, a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar și fundamentat pe bază de documente justificative, în anul de referință al unei perioade de reglementare.  +  Articolul 21În planul de investiții aferent unei perioade de reglementare se includ lucrări necesare pentru îndeplinirea unor obligații legale și lucrări care conduc la obținerea a cel puțin unuia dintre următoarele beneficii:a) îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, cu respectarea prevederilor legale și a prevederilor contractuale;b) îmbunătățirea eficienței energetice a rețelei prin reducerea CPT;c) reducerea costurilor de operare și mentenanță OPEX.  +  Articolul 22(1) Începând cu perioada a V-a de reglementare, pentru fiecare lucrare de investiții va fi declarat cel puțin un beneficiu, prin marcare corespunzătoare a beneficiului respectiv pe anexa nr. 2.(2) Beneficiile urmărite vor fi cuantificate și prezentate agregat la nivelul zonei de rețea pentru care se aplică tarife reglementate, pe total și pe niveluri de tensiune, unde este cazul, inclusiv sub forma reducerii costurilor ce compun venitulțintă aferent perioadei de reglementare, pentru fiecare an al perioadei de reglementare și la nivelul întregii perioade, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și ale Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobate prin ordin al președintelui ANRE.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a rețelei pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți, lucrările de electrificare a localităților și de extindere a RED, preluări de capacități de la terți, precum și lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligații legale.  +  Articolul 23ANRE aprobă planul de investiții pentru o perioadă de reglementare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) planul de investiții este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 16 și 17;b) planul de investiții este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranței în exploatare a rețelei, măsurile de reducere a CPT, măsurile privind îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului, măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a rețelei, precum și cu planul lucrărilor de mentenanță pentru perioada de reglementare;c) valoarea planului de investiții finanțat integral sau parțial din surse proprii pentru perioada de reglementare este cel puțin egală cu valoarea costului cu amortizarea reglementată totală prognozată aferentă perioadei de reglementare;d) valoarea fiecărei lucrări de investiții în rețea este corelată cu costurile specifice ale elementelor de rețea relevante;e) investițiile incluse în plan finanțate din surse proprii respectă condițiile de includere în BAR prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, sau, după caz, Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.  +  Capitolul VI Fundamentarea planurilor anuale de investiții  +  Articolul 24(1) OR elaborează planurile anuale de investiții cu respectarea valorilor totale anuale și a valorilor aferente fiecărei categorii de lucrări prevăzute la art. 27 alin. (1) din planurile de investiții aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazurile în care OR nu respectă valorile corespunzătoare categoriilor de lucrări prevăzute în cadrul planurilor de investiții pentru perioada de reglementare, OR transmite justificări cu privire la abaterea de la aceste valori.(3) Planurile anuale de investiții se transmit în format electronic, cu respectarea tabelelor-cadru din anexa nr. 1, secțiunea Prognozat, până la data de 1 martie a anului de realizare a planului de investiții, justificate conform prevederilor cap. VIII.(4) Un plan anual de investiții cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcțiune și înregistrate ca mijloace fixe în evidențele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv.  +  Articolul 25În perioada a IV-a de reglementare OR stabilește beneficiile specifice conform prevederilor art. 21 și determină/ cuantifică ex-ante valoarea estimată a fi obținută pentru fiecare beneficiu specific corespunzător fiecărei lucrări din planul anual de investiții, cu excepția lucrărilor prevăzute la art. 22 alin. (3), conform anexei nr. 2.  +  Articolul 26(1) Începând cu perioada a V-a de reglementare, OR transmite, la fundamentarea planului anual, beneficiile prognozate prin actualizarea informațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2, cu respectarea prevederilor art. 22.(2) Actualizarea prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure menținerea valorii globale a beneficiilor declarate la fundamentarea planului perioadei de reglementare.  +  Capitolul VII Structura planului anual de investiții  +  Articolul 27(1) Planul de investiții este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câștigului de eficiență rezultat în conformitate cu prevederile art. 21, astfel:a) investiții esențiale;b) investiții necesare;c) investiții justificabile.(2) Investiții esențiale sunt acele investiții care au ca scop asigurarea siguranței în exploatare a rețelei și eliminarea congestiilor de rețea, inclusiv pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine, precum și a continuității în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a) realizarea de noi linii electrice, inclusiv de interconexiune și de noi stații electrice, retehnologizarea, modernizarea, creșterea capacității liniilor/stațiilor și posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiții deosebite din punctul de vedere al securității muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare;b) proiecte de investiții incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene;c) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente și care pot avea consecințe la nivelul siguranței ansamblului SEN, consecințe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieți omenești;d) instalații pentru compensarea factorului de putere;e) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic și moral pentru care nu există piese de schimb și pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condițiile de mediu.(3) Investițiile necesare sunt acele investiții care au ca scop dezvoltarea, modernizarea și creșterea eficienței rețelei, a indicatorilor de calitate prevăzuți în standardele de performanță în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare și care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanță și calitate prevăzuți în legislație;b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare și modernizare pentru creșterea eficienței energetice a rețelei;c) îmbunătățirea calității serviciului;d) realizarea de capacități noi, extinderea rețelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum și a celor pentru asigurarea securității cibernetice și implementarea de tehnologii digitale și comunicații tehnologice;f) lucrări de racordare și de întărire a rețelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenți, cota-parte neacoperită de tariful de racordare și alte obligații impuse de legislația în vigoare;g) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate mare și mediu - proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecințe semnificative.h) instalațiile de stocare a energiei electrice, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. g). (la 13-02-2023, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 8 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2023 ) (4) Investițiile justificabile sunt acele investiții pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a) achiziția de dotări;b) modernizarea clădirilor/sediilor administrative;c) preluări de capacități energetice de distribuție a energiei electrice de la terți;d) înlocuirea grupurilor de măsurare și înlocuiri ale unor părți componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali;e) înlocuiri în urma incidentelor;f) protecția infrastructurii critice cu grad de criticitate redus.g) instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu sau fără instalații pentru stocarea acesteia, amplasate într-o stație electrică proprie, pentru alimentarea consumului administrativ din stație și a consumului propriu tehnologic. (la 13-02-2023, Alineatul (4) din Articolul 27 , Capitolul VII a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 8 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2023 )  +  Articolul 28(1) Planul anual de investiții elaborat de OR trebuie să respecte condiția ca valoarea investițiilor finanțate din fonduri proprii care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei sau sunt necesare pentru operarea sistemului să reprezinte cel puțin 85% din valoarea fondurilor proprii a planului anual de investiții, aprobat de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare.(2) Valoarea investițiilor în rețea din planul anual de investiții se alocă pe zonele de rețea aferente fiecărui județ în funcție de volumul și starea tehnică a instalațiilor și necesarul de dezvoltare a zonei, în corelare cu indicatorii zonali de continuitate a alimentării și de calitate tehnică a energiei electrice, precum și cu măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice a acestora; modul de alocare pe județe a investițiilor se justifică de OD.(3) Numărul grupurilor de măsurare înlocuite de OD în decursul unui an trebuie să se încadreze în cel mult 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licență la sfârșitul anului anterior celui pentru care se întocmește planul anual de investiții, cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, cu modificările și completările ulterioare. Neîncadrarea în această limită se poate accepta, la solicitarea OD, numai pe bază de documente justificative.(4) Numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare și autospeciale, achiziționate în decursul unui an nu poate să depășească 15% din numărul celor aflate în proprietate la sfârșitul anului anterior celui pentru care se elaborează planul anual de investiții, iar dotarea acestora nu va depăși un nivel rezonabil.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situația prevăzută la art. 20, OR are dreptul să depășească procentul prevăzut la alin. (4), cu încadrare în structura prevăzută la alin. (1), fundamentat pe bază de documente justificative.(6) Investițiile în dotări de tipul tehnică de calcul, echipamente de telecomunicații și sisteme informatice nu vor depăși un nivel rezonabil de performanță tehnică și de preț, precum și un volum adecvat numărului de personal implicat în desfășurarea serviciului.  +  Articolul 29(1) Suplimentar condițiilor prevăzute la art. 28, planul anual de investiții elaborat de OD trebuie să respecte următoarele condiții:a) o cotă situată între cel puțin 5% și cel mult 10% din valoarea rezultată conform art. 28 alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităților și de extindere a RED. În această categorie se includ și:(i) contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de electrificare a localităților și de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanțare împreună cu autoritățile administrației publice și/sau utilizatori persoane fizice și juridice;(ii) contravaloarea cheltuielilor cu finanțarea lucrărilor de realizare a rețelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor;b) la solicitarea unor autorități publice naționale sau locale, OD este obligat să includă cu prioritate, în cadrul investițiilor prevăzute la lit. a), lucrări de extindere a RED necesare pentru alimentarea cu energie electrică a unor obiective de importanță strategică, care contribuie la securitatea și siguranța națională, precum și obiective sociale de interes public, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare;c) o cotă situată între cel puțin 5% și cel mult 10% din valoarea rezultată conform art. 28 alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenți. În această categorie se include valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalației de racordare deținute de OD, în situația aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru un loc de consum;d) toate lucrările de investiții necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria corespunzătoare din planul de investiții; numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la art. 28 alin. (3);e) valoarea anuală cumulată a tuturor capacităților energetice de distribuție preluate prin contract de vânzare-cumpărare nu poate depăși 10% din valoarea investițiilor prevăzute în programul de investiții al anului respectiv. Pentru îndeplinirea acestei condiții, operatorul poate eșalona pe mai mulți ani preluarea unor active.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. e), limita de 10% din valoarea investițiilor prevăzute în programul de investiții al anului respectiv poate fi depășită numai în cazul preluărilor realizate conform art. 44 alin. (8) din Lege și art. 46 alin. (2^2) din Lege, pe bază de documente justificative.  +  Articolul 30(1) Valoarea planificată a fiecărei investiții cuprinse în planul anual de investiții este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum și pentru reconstruirea, modernizarea și retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia pentru cazul investițiilor în mijloace fixe aparținând rețelei, sau de prețul de achiziție estimat/prevăzut în contractele de achiziție pentru cazul investițiilor în dotări.(2) Valoarea planului anual de investiții și valoarea prognozată pentru fiecare obiectiv/mijloc fix sunt exprimate în termenii anului de referință al perioadei de reglementare (termeni reali).(3) Denumirea investiției cuprinsă în planul anual trebuie să corespundă denumirii din documentele justificative aferente promovării acesteia, iar denumirea fiecărui mijloc fix obținut prin realizarea investiției trebuie să permită identificarea fizică, în mod individual, a acestuia.(4) Nu se includ în planul de investiții lucrări care privesc imobilizări corporale și necorporale din categoria investițiilor în dotări, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, sau, după caz, Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 31(1) OD are obligația de a preciza pentru fiecare lucrare de investiții în rețea/mijloc fix amplasamentul acesteia/ acestuia, respectiv județul, localitatea și zona din cadrul localității (strada), după caz, pentru care a fost planificată realizarea investiției.(2) Nu se includ în planul anual de investiții al OD lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a județului sau a localității) și lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 29, precum și cele din categoria preluărilor de capacități energetice de la terți sau înlocuirilor de echipamente în urma incidentelor se pot include cu denumiri generice și cu precizarea valorii acestora în planul anual de investiții transmis ANRE la începutul anului. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară și oportună, și completează cu lucrări planurile anuale de investiții transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an; lucrările care la data de 1 octombrie se exclud din plan au valoarea planificată 0 și se marchează cu „EX“ în coloana de observații, iar cele care se introduc se marchează cu „IN“.  +  Articolul 32(1) Investițiile în RED prognozate să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an (lucrări multianuale) care urmează a avea puneri în funcțiune parțiale se evidențiază distinct în planul de investiții aferent fiecărui an, începând cu primul an și până în anul de finalizare a acestora, prin adăugarea unei mențiuni în acest sens în coloana de observații, în toate etapele de transmitere a planului, cu precizarea valorii totale prognozate și defalcarea anuală a acesteia, precum și a stadiului lucrării (finalizat/nefinalizat).(2) Valoarea totală prognozată a investițiilor prevăzute la alin. (1) este cea inclusă în planul anual de investiții transmis ANRE de OD la data de 1 octombrie a primului an în care lucrarea are puneri în funcțiune parțiale. Defalcarea anuală a valorii prognozate se poate modifica începând cu al doilea an, în funcție de valoarea lucrărilor realizate și puse în funcțiune în anul anterior. Suma valorii prognozelor anuale trebuie să fie egală cu valoarea totală inițial prognozată.(3) Durata prognozată de realizare a investițiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani. Lucrările nefinalizate în această perioadă se pot finaliza în anul următor, pe modelul lucrărilor anuale nefinalizate în cursul anului, cu specificarea acesteia în macheta de lucrări în continuare.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pot fi incluse în planul anual de investiții lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată prognozată de realizare depășește 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE și transmiterea informațiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.  +  Articolul 33Este interzisă includerea lucrărilor de mentenanță în planul anual de investiții.  +  Capitolul VIII Justificarea planului anual de investiții  +  Articolul 34(1) Planul anual de investiții elaborat de OR se transmite ANRE însoțit de următoarele documente asumate/ aprobate/avizate intern:a) un memoriu justificativ pentru fiecare lucrare în rețea, care prezintă într-un mod succint dovada îndeplinirii condițiilor de includere în plan: necesitatea și oportunitatea, eficiența economică a investiției și costului care reflectă condițiile pieței, precum și beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 21; fac excepție investițiile necesare pentru respectarea unor obligații legale, lucrările de racordare, precum și de extindere și de întărire a rețelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenți, conform prevederilor legale în vigoare;b) documente justificative privind necesitatea, oportunitatea, eficiența și costul care reflectă condițiile pieței, în format electronic pe suport extern de memorie, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții; acestea includ documentele de promovare a fiecărei investiții întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuție/de achiziție;c) planul anual de mentenanță în rețea și/sau pentru operarea sistemului, defalcat pe mentenanță corectivă și mentenanță preventivă, pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanță se corelează cu costurile de mentenanță aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile; planul anual de mentenanță se transmite în termenii anului de raportare.(2) Pentru toate proiectele de investiții, în cadrul documentelor de promovare prevăzute la alin. (1) lit. b), OR va demonstra eficiența economică a investițiilor prin analize tehnico-economice, care justifică alegerea soluției optime pe baza indicatorilor economici pozitivi.(3) În situația lucrărilor din categoria investițiilor justificabile, altele decât modernizări de clădiri, documentele de promovare nu conțin studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectul tehnic.  +  Articolul 35Pentru investițiile incluse în planul anual de investiții din categoria celor prevăzute la art. 32, OD transmit în format electronic pe suport extern de memorie o situație din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate anterior, înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, cu precizarea codificării lucrării în conformitate cu planul de investiții aferent primului an și menținerea acesteia până la finalizarea lucrării.  +  Articolul 36În planul anual de investiții transmis ANRE de către OR la începutul anului, pentru minimum 80% din numărul de lucrări în RED/RET trebuie să fie întocmite și avizate cel puțin temele de proiectare și, după caz, studiile de fezabilitate avizate de Comisia tehnică și economică din cadrul OR.  +  Capitolul IX Modificarea planului anual de investiții  +  Articolul 37(1) Până la data de 1 octombrie a anului de realizare a planului de investiții, OR au dreptul să modifice planul de investiții pentru anul respectiv, cu respectarea valorii totale din planurile de investiții acceptate de ANRE pentru perioada de reglementare, aferente anului respectiv, a condițiilor prevăzute la cap. VI și VII și a cerințelor ANRE rezultate în urma analizei planului de investiții și a documentelor transmise conform prevederilor art. 24 și, respectiv, art. 34.(2) În planul de investiții al OD modificat trebuie să se regăsească cel puțin 80% din numărul de lucrări în rețea cuprinse în planul de investiții transmis de OR la termenul prevăzut la art. 24 alin. (3).(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul apariției unor situații imprevizibile ulterior datei prevăzute la art. 24 alin. (3), depășirea limitei din numărul de lucrări care se pot înlocui până la data de 1 octombrie a anului de realizare a planului de investiții poate fi acceptată de ANRE pe baza documentelor justificative din care rezultă încadrarea în legislația aplicabilă.(4) OR au obligația să justifice fiecare modificare a planului de investiții și să transmită documentele justificative ale noilor investiții incluse în plan, conform prevederilor cap. VIII.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcție de numărul și valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a)-d), se acceptă depășirea limitei prevăzute la alin. (2) și neîncadrarea între limitele prevăzute la art. 29, cu prezentarea documentelor justificative și specificarea lucrărilor incluse în planul de investiții pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.(6) În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la art. 29 alin. (1) este mai mică decât valoarea prevăzută în planul de investiții transmis la termenul prevăzut la art. 24 alin. (3), OD poate include în planul de investiții alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în planul anual de investiții.(7) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiții pentru anul în curs, OR transmit în format electronic:a) planul de investiții modificat, cu respectarea tabelelor-cadru din anexa nr. 1, secțiunea Prognozat, în format electronic;b) documentele justificative prevăzute la art. 34 pentru lucrările de investiții incluse în planul anual modificat;c) completarea documentației de promovare a fiecărei investiții cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiții, dintre cele prevăzute la art. 34.(8) Documentele prevăzute la alin. (7) lit. b) și c) se transmit în format electronic pe suport extern de memorie, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții.  +  Articolul 38Lucrările de investiții din planul anual modificat conform art. 37 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) pentru investițiile în mijloace fixe aparținând rețelei trebuie să fie încheiate contractele de execuție sau să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire;b) pentru investițiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziție sau, în situații independente de voința operatorului conform documentelor justificative trimise de acesta, să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire.  +  Articolul 39(1) ANRE analizează și verifică planurile anuale de investiții cu respectarea prevederilor referitoare la fundamentarea, structura, justificarea și modificarea acestora, prevăzute în prezenta procedură, precum și condițiile de includere a mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor aplicabilă și transmite OR rezultatul analizei planului anual de investiții în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acestuia.(2) În cazul în care planul de investiții sau anumite lucrări de investiții nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE informează OR cu privire la nerespectarea structurii și/sau condițiilor de acceptare aplicabile planurilor anuale și cu privire la lucrările de investiții care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere în BAR, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) OR are obligația de a transmite planul modificat exclusiv prin preluarea observațiilor și solicitărilor ANRE și de a-l transmite ANRE la momentul raportării investițiilor realizate, respectiv la data de 31 mai a anului următor anului de realizare a planului de investiții.  +  Capitolul X Obligații privind realizarea planurilor de investiții și mentenanță  +  Articolul 40(1) OR au obligația de a realiza investițiile finanțate din surse proprii și venituri din alocare capacitate transfrontalieră, prevăzute în planul anual de investiții întocmit conform criteriilor și condițiilor prevăzute în prezenta procedură.(2) OR au obligația de a realiza anual din surse proprii și venituri din alocare capacitate transfrontalieră investiții care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei și/sau sunt necesare pentru operarea sistemului, în valoare de cel puțin 95% din valoarea totală prognozată a planului anual de investiții, aprobată de ANRE.(3) În evaluarea gradului de realizare a planului anual de investiții prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările realizate din fonduri proprii, care au ca rezultat mijloace fixe aparținând rețelei și/sau sunt necesare pentru operarea sistemului, după cum urmează:(i) au fost realizate în cursul anului în conformitate cu planul anual;(ii) au fost realizate în cursul anului ca investiții suplimentare în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2);(iii) au fost realizate în primele 6 luni ale anului următor în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) în cazul în care se transmit explicații sau justificări pertinente privind întârzierea realizării acestora, cu detalierea cauzelor independente de voința OR, conform documentelor justificative transmise de OR la termenul prevăzut la art. 42 alin. (1).  +  Articolul 41(1) OR au obligația de a realiza anual lucrări de mentenanță în rețea și/sau necesare pentru operarea sistemului, în valoare de cel puțin 90% din valoarea totală a planului anual de mentenanță transmis conform prevederilor art. 34 alin. (1) lit. c).(2) La analizarea gradului de îndeplinire a planului de mentenanță prevăzut la alin. (1) se iau în considerare lucrările de mentenanță, după cum urmează:(i) au fost realizate în cursul anului conform planului anual;(ii) au fost realizate în anul următor în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1).(3) ANRE nu acceptă depășirea cu mai mult de 10% a costurilor de mentenanță a sistemelor de măsurare inteligentă, transmise conform prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c).  +  Capitolul XI Acceptarea investițiilor realizate  +  Articolul 42(1) Pentru acceptarea investițiilor anuale realizate, OR transmit ANRE până la data de 31 mai a anului următor anului de realizare a planului de investiții:a) documentele de promovare prevăzute la art. 34, respectiv art. 37 alin. (7);b) documentele de finalizare a fiecărei investiții, după caz: bonuri de consum (cu excepția bonurilor de consum pentru contoare, pentru care se transmit situații centralizatoare/bon colectiv), situații de plată, aprobări la plată, facturi, procese-verbale de recepție la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcțiune, fișe contabile ale mijloacelor fixe, inclusiv pentru cele la care s-au realizat lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte și după realizarea investiției, alte documente din care să rezulte valoarea investiției, documente care atestă condiții meteorologice deosebite.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții aprobat și subfoldere pe categoriile fundamentare, achiziție și contractare, execuție, punere în funcțiune, înregistrare în contabilitate, și vor fi însoțite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4.(3) Valorile mijloacelor fixe înscrise în procesele-verbale de punere în funcțiune/fișele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situațiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, fișele de mijloace fixe sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).(4) Pentru lucrările cofinanțate din fonduri nerambursabile, în vederea recunoașterii în tarife a cotei finanțate de operatori, aceștia vor transmite suplimentar documente din care să rezulte valoarea contribuției financiare.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de investiții realizate în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) pct. (iii), documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 octombrie a anului de realizare a planului de investiții.  +  Articolul 42^1(1) Pentru instalațiile prevăzute la art. 27 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. g) este necesară aprobarea în prealabil de către ANRE a solicitării OR de acordare a excepției de la prevederile Legii și ale Directivei 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, conform unei proceduri distincte, elaborată de ANRE.(2) Evaluarea din punctul de vedere al eficienței economice a lucrărilor de investiții prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. g) se realizează cu respectarea prevederilor anexei nr. 8.(3) Lucrările de investiții prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. g) se consideră eficiente economic dacă valorile indicatorilor rezultați conform alin. (1) îndeplinesc simultan condițiile:a) VAN > 0;b) DRI ≤ durata de viață economică a investiției determinată conform prevederilor anexei nr. 8. (la 13-02-2023, Capitolul XI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 8 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2023 )  +  Articolul 43(1) La termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OR are obligația să transmită în format electronic editabil un raport cu mijloacele fixe care nu mai sunt utilizate pentru asigurarea serviciului, conform tabelului-cadru referitor la ieșirile de mijloace fixe din anexa nr. 1.(2) La termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OR are obligația să transmită în format electronic un raport detaliat privind investițiile în contoare, transformatoare și dotări, cu respectarea tabelului-cadru din anexa nr. 5.(3) La termenul prevăzut la art. 42 alin. (1), OR are obligația să transmită în format electronic un raport sintetic privind investițiile realizate, cu respectarea tabelului-cadru din anexa nr. 7.  +  Articolul 44(1) ANRE respinge parțial sau total investițiile/ mijloacele fixe/costurile investițiilor care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu prevederile art. 42 și 43:a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile art. 19;b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile referitoare la includerea mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor;c) nu conduc la obținerea beneficiilor estimate ex-ante, în condițiile prevăzute la art. 50 alin. (4);d) nu se regăsesc în planul de investiții aprobat de ANRE în condițiile prezentei proceduri sau nu îndeplinesc criteriile de acceptare ca investiții suplimentare prevăzute în prezenta procedură;e) nu au valoarea totală justificată prin documentele de finalizare sau includ costuri nejustificate în raport cu prevederile prezentei proceduri și cadrului de reglementare;f) nu au fost transmise documentele justificative prevăzute la art. 42 și 43 și nici alte documente solicitate explicit.(2) ANRE nu recunoaște mijloacele fixe rezultate în urma unor lucrări de înlocuire, dacă mijlocele fixe care se demontează din instalații nu se regăsesc în raportarea ieșirilor aferente anului respectiv sau anului anterior în funcție de momentul scoaterii din exploatare și nu pot fi identificate în raport cu pozițiile lucrărilor de înlocuire din planul de investiții. În situația reutilizării mijloacelor fixe demontate, în anexa nr. 5 se menționează la rubrica observații numărul și data procesului-verbal de punere în funcțiune, care se va transmite la ANRE odată cu anexa nr. 1.(3) În situațiile prevăzute la art. 44 alin. (8) și art. 46 alin. (2^2) din Lege, valoarea mijloacelor fixe aferente capacităților energetice de distribuție preluate conform prevederilor Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea de capacități energetice de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, se recunoaște în BAR în condițiile prezentei proceduri. Operatorul de distribuție trebuie să demonstreze prin documentele transmise la ANRE îndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare.(4) Mijloacele fixe aferente capacităților energetice de distribuție realizate în condițiile art. 51 alin. (2) din Lege și preluate de către operatorul de distribuție concesionar conform prevederilor Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, se recunosc în BAR în condițiile prezentei proceduri. Operatorul de distribuție trebuie să justifice prin documentele transmise la ANRE respectarea prevederilor reglementărilor aplicabile.(5) Pentru recunoașterea în BAR a mijloacelor fixe aferente capacităților energetice preluate în alte situații decât cele prevăzute la alin. (3) și (4), operatorul de distribuție trebuie să demonstreze prin documentele transmise la ANRE faptul că preluările respective de capacități sunt justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficiența și costul care reflectă condițiile pieței, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a), c), g) și h).  +  Articolul 45(1) Valoarea recunoscută a unei investiții nu depășește 110% din valoarea planificată, exprimată în termenii anului de punere în funcțiune.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), valoarea costurilor aferente investiției recunoscute de ANRE conform prevederilor metodologiei aplicabile se stabilește pe baza valorii recunoscute a investiției.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRE recunoaște în BAR o valoare care depășește 110% din valoarea planificată numai în cazul apariției unor situații imprevizibile pe parcursul derulării lucrării, pe baza documentelor justificative transmise de OR.  +  Articolul 46(1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiție realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesității și oportunității investiției, documentației aferente promovării și realizării investiției, eficienței economice, beneficiilor obținute, costurilor asociate, precum și al respectării standardelor de performanță, reglementărilor și legislației specifice.(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE respinge investițiile care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere în tarife prevăzute în reglementările aplicabile în vigoare.(3) ANRE poate modifica valoarea investițiilor recunoscute, dacă în urma analizelor și/sau a acțiunilor de control se constată neconformități cu prevederile prezentei proceduri.  +  Articolul 47Analiza investițiilor efectuată de ANRE conform prevederilor prezentei proceduri se realizează prin sondaj prin selectarea unui număr de minimum 20% din numărul lucrărilor realizate, din toate categoriile de investiții, totalizând cel puțin 30% din valoarea totală a lucrărilor prevăzute în planul de investiții anual.  +  Articolul 48(1) OR pot realiza suplimentar investiții în rețea/ lucrări de mentenanță prevăzute într-un plan anual anterior nerealizate/nefinalizate în anul respectiv, cu posibilitatea depășirii valorii anuale de plan aprobate pentru anul în care acestea se finalizează, dacă au fost incluse ca lucrări suplimentare în tabelele-cadru din anexa nr. 1/anexa nr. 3 la termenul prevăzut la art. 24 alin. (3).(2) OR pot realiza suplimentar față de planul de investiții modificat la termenul prevăzut la art. 37, cu posibilitatea depășirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiții, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat:a) investiții necesare ca urmare a apariției unor condiții meteorologice deosebite;b) investiții necesare pentru respectarea unor obligații legale;c) lucrări de extindere și de întărire a rețelei necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificarea caracteristicilor pentru utilizatorii existenți, conform prevederilor legale în vigoare;d) lucrări pentru care, conform prevederilor legale în vigoare, OD are obligația să asigure finanțarea și realizarea proiectării și execuției instalației de racordare a clientului final.(3) Lucrările de investiții realizate, care nu se regăsesc în planul de investiții modificat în conformitate cu prevederile cap. IX și nu se încadrează în categoria de investiții care se pot realiza suplimentar conform prevederilor alin. (1) și (2), nu se recunosc de ANRE.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), la solicitarea expresă a OR, investițiile realizate suplimentar față de valoarea aprobată a planului aferent unei perioade de reglementare pot fi introduse în BAR la începutul următoarei perioade de reglementare, la valoarea rămasă de amortizat, numai dacă au fost aprobate de către ANRE înainte de realizarea acestora și dacă îndeplinesc condițiile de recunoaștere prevăzute de prezenta procedură.(5) Grupurile de măsurare înlocuite în decursul unui an, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (3), nu se recunosc în BAR.(6) Autovehiculele, inclusiv autoutilitare și autospeciale, achiziționate în decursul unui an, care nu îndeplinesc prevederile art. 28 alin. (4) și (5), nu se recunosc în BAR.(7) Valoarea investițiilor care au ca rezultat mijloace fixe care nu aparțin rețelei sau nu sunt necesare pentru operarea sistemului, care depășește pragul de 15% din valoarea totală a fondurilor proprii a planului anual de investiții, nu se recunoaște în BAR.  +  Articolul 49Pentru obiectivele de investiții care se derulează de OR pe o perioadă mai mare de un an, punerile în funcțiune parțiale se recunosc la valoarea realizată în anul respectiv, iar criteriul de recunoaștere prevăzut la art. 45 se aplică în anul finalizării obiectivului prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia sau, după caz, în anul în care se constată că valoarea cumulată a lucrărilor realizate depășește deja cu mai mult de 10% valoarea totală prognozată a acestora.  +  Capitolul XII Monitorizarea eficienței investițiilor realizate  +  Articolul 50(1) În perioada a IV-a de reglementare, OR transmit ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice cuantificabile obținute în urma realizării fiecărei investiții, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile art. 21.(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienței lucrărilor de investiții prevăzut în anexa nr. 2.(3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obținute într-un an, prevăzut la alin. (2), se transmite de operator în format electronic, odată cu raportările finale privind realizarea investițiilor aferente planului anului următor, la termenul prevăzut la art. 42.(4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obținute în urma realizării unei investiții este sub 80% din valoarea estimată exante a acestora, ANRE respinge investiția respectivă în absența unor documente justificative.  +  Articolul 51(1) Începând cu perioada a V-a de reglementare, monitorizarea beneficiilor se realizează anual ex-post prin transmiterea datelor aferente secțiunii Realizat a anexei nr. 2, odată cu raportările finale privind realizarea investițiilor aferente planului anului următor, la termenul prevăzut la art. 42.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), în cazul obținerii unor beneficii mai mici decât valorile estimate ex-ante, scăderea va fi justificată prin transmiterea unui memoriu de documentare a situației, în baza căruia ANRE poate stabili necesitatea diminuării valorilor recunoscute ale lucrărilor de investiții respective.  +  Capitolul XIII Obligații privind raportarea investițiilor realizate  +  Articolul 52(1) Anual, până la data de 31 mai, OR au obligația de a transmite ANRE lucrările de investiții și de mentenanță realizate în anul anterior, după cum urmează:a) investițiile realizate, inclusiv pentru racordarea utilizatorilor, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 1, prin completarea secțiunii Realizat;b) documentele aferente lucrărilor prevăzute la lit. a), prin transmiterea în format electronic pe suport extern de memorie, organizate pe foldere de lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiții acceptat, și subfoldere pe categoriile: fundamentare, achiziție și contractare, execuție, punere în funcțiune, înregistrare în contabilitate;c) raportul privind monitorizarea beneficiilor aferente lucrărilor de investiții realizate cu 2 ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 2;d) raportul privind înlocuirea mijloacelor fixe, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 5;e) lucrările de mentenanță realizate în cursul anului anterior în comparație cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări și tipuri de echipamente ale rețelei, după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 3.(2) OR are obligația să transmită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.(3) OR are obligația de a transmite, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui semestru, un raport privind stadiul lucrărilor cu statut de proiecte de interes comun european.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru lucrările de investiții realizate în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) pct. (iii), documentele prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 octombrie a anului în curs.  +  Capitolul XIV Obligațiile OTS privind raportarea utilizării veniturilor rezultate din alocarea capacităților de interconexiune  +  Articolul 53(1) În conformitate cu prevederile Metodologiei ACER și Regulamentului 943, OTS are obligația de a transmite o propunere privind utilizarea veniturilor din congestii pentru anul următor, care conține datele prevăzute în anexa nr. 6, până la data de 31 octombrie a fiecărui an.(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) conține o prognoză pentru anul următor a veniturilor colectate și o alocare a veniturilor din congestii pe categoriile de costuri definite în cadrul art. 3 din Metodologia ACER, inclusiv detalierea cheltuielilor la nivel de proiect în cazul investițiilor noi care se încadrează în categoria de costuri (vi) definită de Metodologia ACER, precum și o proiecție estimativă multianuală a veniturilor colectate și a utilizării acestor venituri pe categorii de costuri. Aceste informații fac obiectul analizei, modificării și deciziei ANRE privind utilizarea acestor venituri.(3) OTS are obligația de a transmite, la data de 20 ianuarie a fiecărui an, un raport privind utilizarea veniturilor din congestii pentru anul precedent, care va conține datele prevăzute în cadrul anexei nr. 6, inclusiv justificări privind utilizarea acestor venituri pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare stabilite în cadrul art. 19 alin. (2) din Regulamentul 943.  +  Capitolul XV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 54(1) Planurile de dezvoltare, planurile de investiții și toate anexele aferente acestora prevăzute de prezenta procedură se transmit atât în format electronic editabil, cât și în format PDF cu semnătură electronică calificată.(2) Planurile de investiții, precum și modificările acestora transmise de OR în afara termenelor prevăzute în prezenta procedură nu se iau în considerare.  +  Articolul 55(1) În situația în care ANRE solicită documente sau informații justificative suplimentare aferente planurilor de investiții, acestea sunt transmise de OR conform solicitării și în termenul comunicat în solicitare o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazurile temeinic justificate.(2) Solicitarea de modificare a planului anual de investiții pentru includerea unor lucrări de investiții deja executate, ulterioară datei prevăzute la art. 37, poate fi luată în considerare numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ANRE.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta procedură.*) Anexele nr. 1-7 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și au fost publicate pe pagina proprie de internet a ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui ANRE nr. 98/2022. (la 13-02-2023, Articolul 56 din Capitolul XV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 8 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2023 )  +  Anexa nr. 8
  CALCULUL DE EFICIENȚĂ
  a lucrărilor de investiții pentru producerea/stocarea energiei electrice
  Calculul de eficiență a lucrărilor de investiții pentru producerea/stocarea energiei electrice se face de către operatorul de rețea cu următoarele considerente:1. Datele de intrarea) valoarea investiției I_total se stabilește în baza devizului general al lucrării care se întocmește conform machetei „Deviz general lucrare“, prevăzută în cadrul anexei nr. 1 la Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările și completările ulterioare;b) rata de actualizare este egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilității (RRR), în vigoare pentru anul în care se realizează calculul de eficiență.2. Cheltuielile cu lucrările de investiții pentru producerea/ stocarea energiei electrice se vor calcula pe baza următoarelor ipoteze:a) durata de analiză este egală cu durata de viață economică a investiției, determinată prin ponderarea duratelor de viață reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrările de investiții cu valorile acestora;b) durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare prevăzută în metodologiile de stabilire a tarifelor pentru serviciile de distribuție a energiei electrice, transport și sistem, aprobate prin ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normelor de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;c) cheltuielile anuale specifice de mentenanță și operare se consideră egale cu cheltuielile înregistrate în anul anterior în contabilitatea operatorului pentru fiecare tip de mijloc fix sau, în lipsa acestor înregistrări, cu cheltuielile specifice obținute în cadrul unui studiu de piață având ca bază proiecte similare din domeniu.3. Veniturile se calculează considerând reducerea costurilor cu energia pentru funcționarea serviciilor proprii (energie neachiziționată); cantitatea de energie electrică anuală neachiziționată este egală cu cantitatea de energie electrică produsă și/sau stocată și consumată anual pentru asigurarea serviciilor interne din stația electrică, prețul energiei neachiziționate se consideră egal cu prețul de achiziție CPT recunoscut de ANRE pentru anul curent.4. Calculul de eficiență realizat va cuprinde următorii indicatori de eficiență: VNA (venitul net actualizat), RIR (rata internă a rentabilității), DRI (durata de recuperare a investiției). (la 13-02-2023, Capitolul XV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 8 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 13 februarie 2023 )
  ----