ORDIN nr. 98 din 6 iulie 2022pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 12 iulie 2022    Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3), ale art. 37 alin. (1) lit. b), ale art. 38 alin. (3), ale art. 45 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (1) pct. 47 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice transmit planul de dezvoltare pentru perioada 2024-2033, conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 1, până la data de 1 iulie 2023.  +  Articolul 3Operatorul de transport și de sistem și operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 20 noiembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Zoltan Nagy-Bege
    București, 6 iulie 2022.Nr. 98.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatoruluide transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice