ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1179 din 8 decembrie 2022  Având în vedere evoluția prețului la energie pentru consumurile energetice destinate populației și gospodăriilor individuale, prin care au fost înregistrate creșteri ale prețului final la consumator pentru energia electrică de peste 600%, precum și pentru gazele naturale de peste 535%, iar pentru compensarea acestor creșteri au fost întreprinse măsuri la nivel național de plafonare a prețurilor la 0,68 lei/kwh pentru consumurile energetice ale populației/familiilor,ținând cont că pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat unde este racordată cea mai mare parte a consumatorilor din localitățile urbane s-au înregistrat de asemenea creșteri ale prețurilor care afectează condițiile de trai ale gospodăriilor, iar pentru populația considerată vulnerabilă nivelul valoric al unei Gcal a ajuns în jurul valorii de peste 400 lei Gcal, în condițiile în care autoritățile publice locale alocă subvenții pentru livrarea de energie termică destinată populației,luând în considerare că bugetul unei gospodării cu un venit mediu lunar pe membru de familie de 2.000 lei/membru/lună se alocă într-un procent de peste 30% pentru achitarea consumurilor energetice livrate populației de furnizorii de energie electrică, furnizorii de gaze naturale, furnizorii de energie termică și alte forme de energie necesare pentru locuire, fiind necesară astfel sprijinirea acestor categorii de persoane pentru asigurarea unor condiții de viață civilizate,ca urmare a creșterii prețurilor la energie au fost înregistrate creșteri semnificative ale prețurilor bunurilor de consum, iar drept consecință alocările de buget ale familiilor pentru asigurarea hranei au crescut cu un procent de peste 50%, iar în aceste condiții majoritatea familiilor și persoanelor se confruntă cu serioase probleme de asigurare a subzistenței și a asigurării condițiilor de viață,deoarece sunt considerate vulnerabile categoriile de persoane și familii care au un venit pe membru de familie sub 2.000 lei, la care se adaugă și condițiile de vârstă corelate cu capacitatea de muncă, fiind îndeplinite astfel toate condițiile de vulnerabilitate pentru ca o persoană/familie în situație de risc de sărăcie să beneficieze de sprijin din fonduri publice pentru a compensa prețurile la energie,luând în considerare că la nivelul Comisiei Europene s-a luat inițiativa de a sprijini populația vulnerabilă pentru a compensa prețul la energie, dar și pentru a sprijini mediul de afaceri cu granturi pentru capital de lucru în vederea compensării cheltuielilor cu utilitățile, iar aceste categorii de măsuri urmează a fi aprobate odată cu aprobarea Regulamentului de modificare a Mecanismului de redresare și reziliență până la sfârșitul anul 2023, în acest context s-a stabilit că din politica de coeziune pot fi utilizați maximum 10% din fondurile alocate pentru perioada de programare 2014-2020. Astfel, pentru aceste categorii de măsuri, pentru România bugetul disponibil este de maximum 2,4 mld euro.În considerarea faptului că în lipsa sprijinului acordat conform prezentei ordonanțe de urgență există riscul de sărăcire extremă a categoriilor de persoane vizate, aflate deja într-o stare de vulnerabilitate, determinând în principal o scădere a standardului de viață și în special a puterii de cumpărare a persoanelor celor mai vulnerabile, care nu își mai pot asigura astfel serviciile energetice,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilesc măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.(2) Sprijinul menționat la alin. (1) se acordă în lei, potrivit art. 5 alin. (1).(3) Sprijinul pentru compensarea prețului la energie acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat prestațiilor sociale, nu se consideră venit în înțelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.(4) Contravaloarea măsurii acordate prin intermediul cardului de energie reprezintă venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(5) Serviciile necesare pentru acordarea sprijinului pentru compensarea prețului la energie, acordat categoriilor de persoane vulnerabile, asimilat prestațiilor sociale, vor fi prestate exclusiv de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. pentru realizarea necesităților de ordin economic și social stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(6) Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. i se încredințează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire și colectare a declarațiilor pe propria răspundere, precum și de efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (la 15-01-2023, Alineatul (6) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni au următorul înțeles:a) beneficiar de sprijin - categorii de persoane/familii considerate vulnerabile în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, prevăzute la art. 3 alin. (1), cetățeni români cu domiciliul în România și care beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie; (la 15-01-2023, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) b) familie - conform prevederilor art. 2-4 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) persoane/familii vulnerabile - categorii de persoane care îndeplinesc condițiile de venit mediu pe membru de familie, condițiile de vârstă pentru a beneficia de sprijin în vederea compensării prețului la energie;d) furnizor de energie - orice furnizor de energie care își desfășoară activitatea potrivit legii și livrează energie destinată populației, respectiv: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire;e) card de energie - certificat de beneficiar emis și tipărit pe suport hârtie, distribuit și comunicat prin scrisoare cu confirmare de primire de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea parțială a cheltuielilor cu energia;f) certificat de validare a datoriei - certificat emis de asociația de proprietari/locatari, prin care se certifică datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat;g) dovada serviciului de mandat poștal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială și/sau, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate la domiciliul beneficiarului de sprijin, la sediul subunităților poștale, cât și prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. prin care beneficiarul sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/asociațiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie; (la 03-02-2023, Litera g) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) h) sprijin pentru compensarea prețului la energie - sprijin asimilat beneficiilor de asistență socială prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) și art. 9 alin. (1) lit. a)-c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, acordat categoriilor de beneficiari prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență, în valoare nominală și perioada de valabilitate prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta ordonanță de urgență, acordat în două tranșe, pe gospodărie/punct de consum, finanțat din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020;i) convenție pentru prestarea serviciului de mandat poștal - convenție încheiată între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, și Compania Națională «Poșta Română» - S.A, pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și de distribuire, prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărire, distribuire, preluare și prelucrare a declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuare de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență; (la 15-01-2023, Litera i) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) j) unitate de implementare - structura de specialitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv Direcția de implementare POAD, cu rol de beneficiar al finanțării nerambursabile aferente Programului operațional Capital uman și Programului operațional Regional, pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri externe nerambursabile;k) loc de consum - adresa de domiciliu sau de reședință a beneficiarului de sprijin pentru care se va asigura compensarea prețului la energie în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, menționată în actul de identitate sau, după caz, în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) și care poate fi mandatul poștal sau decizia ori dispoziția de acordare a sprijinului la venitul minim garantat sau alocației pentru susținerea familiei; (la 15-01-2023, Litera k) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) l) venit de eligibilitate - media veniturilor persoanelor care au domiciliul sau reședința comun/comună la un loc de consum; (la 15-01-2023, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) m) declarație pe propria răspundere - document justificativ care atestă datele de identificare ale persoanelor și coabitanților care nu se regăsesc în baza de date a Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor; (la 15-01-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) n) trimitere de corespondență cu confirmare de primire distribuită - care se regăsește în una dintre următoarele categorii: predată la destinație, avizată și la dispoziția destinatarului, trimitere de corespondență care nu se poate preda din diverse motive: destinatar decedat sau adresă incompletă, trimitere refuzată și retur. (la 15-01-2023, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Capitolul II Categorii de persoane și familii beneficiare de sprijin pentru compensarea prețului la energie. Reguli de acordare a sprijinului  +  Articolul 3(1) Beneficiază de sprijin pentru compensarea prețului la energie sub formă de plăți prin serviciul de mandat poștal următoarele categorii de persoane și familii, denumite în continuare beneficiari:a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;b) persoanele - copii și adulți - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;c) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.(3) În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau are/au reședința unul sau mai mulți beneficiari de sprijin, sprijinul pentru compensarea prețului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiția ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau reședința beneficiarului de sprijin, respectiv cu adresa menționată în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1). (la 15-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (4) Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial organizate ca structuri publice sau private.(5) În situația în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulți beneficiari, au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzuți la alin. (1), se iau în calcul și veniturile acestora. În cazul în care media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2000 de lei, pentru punctul de consum respectiv nu se acordă card de energie.(6) În cazul în care la un loc de consum/gospodărie domiciliază un beneficiar din categoria prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), cardul de energie poate fi utilizat, după caz, de un părinte, tutor, curator, reprezentant legal/personal al beneficiarului.  +  Articolul 4(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1), se înțeleg:a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare;e) venituri din activități independente, definite conform art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;f) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art. 70 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;g) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;h) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;i) venituri din investiții, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;j) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;k) venituri din premii și jocuri de noroc, definite la art. 108 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;l) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Determinarea nivelului venitului lunar se realizează potrivit următoarelor reguli: (la 15-01-2023, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) a) în cazul veniturilor pentru care se datorează impozit pe venit, nivelul venitului luat în calcul în vederea determinării venitului lunar realizat se stabilește prin deducerea din baza impozabilă determinată potrivit regulilor din fiecare categorie de venituri cuprinsă în titlul IV - Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, a impozitului datorat;b) în cazul veniturilor scutite potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nivelul venitului luat în calcul în vederea stabilirii venitului lunar realizat este egal cu baza de calcul al impozitului pentru care se aplică scutirea de la plata impozitului pe venit;c) la stabilirea venitului lunar realizat pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. e)-l) nu se iau în calcul veniturile neimpozabile reglementate astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. e),f) și h)-l), la stabilirea venitului lunar realizat se iau în calcul veniturile cumulate realizate în anul 2021, pentru acordarea primei tranșe, respectiv veniturile cumulate realizate în anul 2022 pentru acordarea celei de-a doua tranșe; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea la 12 a veniturilor realizate cumulate la nivelul anului 2021, respectiv anului 2022, stabilite potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c);e) pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzute la alin. (1) lit. g), la stabilirea venitului lunar realizat se ia în calcul totalul veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se întocmesc, potrivit art. 6 alin. (1), listele cu beneficiarii, determinat potrivit regulilor prevăzute la lit. a)-c); în situația în care declararea veniturilor se face trimestrial potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, vor fi utilizate informațiile referitoare la veniturile aferente ultimelor 4 raportări trimestriale pentru care s-a depus de către plătitorul de venit declarația prevăzută la art. 147 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; determinarea venitului lunar realizat se efectuează prin împărțirea la 12 a totalului veniturilor realizate calculate conform prevederilor de mai sus, indiferent dacă în lunile respective au fost sau nu realizate venituri din salarii și asimilate salariilor;f) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se iau în calcul veniturile aferente lunii de plată anterioare acordării sprijinului; (la 15-01-2023, Litera f) din Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) g) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d) cu venitul lunar determinat potrivit lit. e) și cu venitul determinat potrivit lit. f); (la 15-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) h) pentru coabitanții identificați la un loc de consum se iau în calcul aceleași venituri și aceeași modalitate de calcul al venitului lunar realizat, precum în cazul beneficiarilor de sprijin; (la 15-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) i) venitul de eligibilitate utilizat pentru verificarea încadrării în prevederile art. 3 alin. (5) privind media veniturilor per locuitor/gospodărie se calculează prin însumarea veniturilor lunare realizate de către beneficiarii de sprijin și coabitanți, potrivit regulilor stabilite la lit. g), și împărțirea rezultatului la numărul de persoane care au domiciliul comun la respectivul loc de consum. (la 15-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Capitolul III Valoarea nominală a sprijinului acordat populației vulnerabile pentru compensarea facturilor de energie, prin intermediul serviciului de mandat poștal. Reguli de emitere și distribuție a sprijinului  +  Articolul 5(1) Sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și este acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:a) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023; (la 15-01-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) b) 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023-31 decembrie 2023.(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) și poate fi utilizat doar în cazul în care este îndeplinită condiția prevăzută la art. 3 alin. (3); (la 15-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (3) Sprijinul acordat categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență se acordă numai pentru compensarea prețului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente și/sau restante față de furnizorii de energie, prin mecanismul specific prevăzut de prezenta ordonanță de urgență.(4) Sprijinul acordat populației vulnerabile nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut de alin. (1).  +  Articolul 6(1) Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1), pe baza cardului de energie, denumit în continuare card, emis pe baza listelor de potențiali beneficiari, comunicate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, denumit în continuare MMSS. (la 15-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (1^1) Listele de potențiali beneficiari pentru tranșa II de sprijin se comunică de către MMSS cel târziu până la data de 27 iulie 2023. (la 15-01-2023, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (2) Cardul de energie este emis pentru fiecare beneficiar, nominal, prin grija MIPE, are datele de identificare și securitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, este valabil pe teritoriul României și poate fi utilizat numai în rețeaua teritorială a Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., pentru decontarea facturilor emise de furnizorii de energie.(3) În situația în care unul sau mai mulți beneficiari au aceeași adresă de domiciliu și sunt cuprinși în lista de beneficiari întocmită de MMSS, se va emite un singur card de energie pe care vor figura toți beneficiarii care au aceeași adresă de domiciliu, nefiind permisă emiterea mai multor carduri pentru aceeași adresă de domiciliu.(4) Deținerea cardului de energie confirmă titularului calitatea de beneficiar al sprijinului pentru compensarea prețului la energie, respectiv pentru achitarea datoriilor curente și/sau restante la furnizorii de energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire, nu are valoare nominală și nu poate face obiectul tranzacționării. Orice tentativă de tranzacționare atrage după sine anularea cardului de energie, precum și a dreptului de a deține sume în mandat poștal pentru a compensa prețul la energie, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăți prin serviciul de mandat poștal, pentru decontarea datoriilor curente și/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie pentru consumurile de energie pe care le înregistrează la locul de consum pentru care se îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3). (la 15-01-2023, Alineatul (5) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (6) În baza cardului de energie, MIPE virează sume prin serviciul de mandat poștal, prin Compania Națională «Poșta Română» - S.A., pentru beneficiarii cardului de energie, în valoarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență și la termenele prevăzute de aceasta, pentru beneficiarii prevăzuți în listele de beneficiari. În situația în care la aceeași adresă sunt prevăzuți mai mulți beneficiari se depune o singură dată suma prevăzută pentru sprijin în vederea compensării prețului la energie care poate fi utilizată de către unul dintre beneficiari, care îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3). (la 15-01-2023, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (7) Este interzisă utilizarea cardului de energie pentru a deconta datorii curente și/sau restante față de furnizorii de energie pentru locuri de consum pentru care nu se îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (3) sau pentru plata datoriilor curente și/sau restante ale unor persoane terțe. (la 15-01-2023, Alineatul (7) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (8) Titularul cardului de energie are următoarele drepturi și obligații:a) să utilizeze cardul de energie numai pentru a folosi sumele primite, pentru a efectua plăți prin serviciul de mandat poștal prin intermediul Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., numai în vederea decontării datoriilor curente și/sau restante față de furnizorii de energie;b) să nu utilizeze cardul de energie pentru a efectua plăți din sumele primite prin serviciul de mandat poștal prin intermediul Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., pentru a plăti datorii curente și/sau restante față de furnizorii de energie care sunt aferente unui loc de consum unde acesta nu locuiește;c) să nu utilizeze cardul de energie pentru a efectua plăți din sumele primite prin serviciul de mandat poștal prin intermediul Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. pentru a plăti datorii curente și/sau restante față de furnizorii de energie care sunt aferente unui loc de consum al unei terțe persoane;d) să nu tranzacționeze cardul de energie;e) să utilizeze cardul de energie personal împreună cu actul de identitate valabil sau prin împuternicit legal împreună cu actul de identitate valabil al împuternicitului. (la 15-01-2023, Litera e) din Alineatul (8) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (9) Fiecare card de energie utilizat pentru plata prin serviciul de mandat poștal este valabil numai dacă prezintă elementele de siguranță și are înscrise următoarele mențiuni:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare (MIPE);b) perioada de valabilitate a cardul de energie;c) numele, prenumele și adresa beneficiarului;d) codul unic de bare;e) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis;f) informații privind numărul de telefon ce poate fi apelat în scopul obținerii de informații privind utilizarea cardurilor de energie, precum și pentru transmiterea de sesizări.(10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și acesta poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. până la data de 27 decembrie 2023. (la 15-01-2023, Alineatul (10) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul al II-lea al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 și poate fi acceptat în rețeaua teritorială a Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. până la data de 27 decembrie 2023. (la 15-01-2023, Alineatul (11) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (12) În baza unui card de energie se pot emite unul sau mai multe mandate poștale și se pot efectua una sau mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal, până la concurența valorii nominale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din prezenta ordonanță de urgență.(13) Modelul de card de energie împreună cu elementele de identificare ale emitentului, datele de identificare ale beneficiarului și elementele sale de siguranță se stabilesc prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(14) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. tipărește cardurile de energie în baza cărora se acordă sprijinul material pentru compensarea prețului la energie prin serviciul de mandat poștal în vederea distribuirii către beneficiari, conform tabelelor centralizatoare comunicate de MIPE, pe baza listelor transmise de MMSS.(15) Cardul de energie se distribuie și se comunică beneficiarilor prin intermediul Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire.(16) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. răspunde de sistemul de securizare, emitere, distribuție și comunicare a cardurilor de energie către beneficiari;(17) Cardul de energie se poate reemite prin grija Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în baza solicitării beneficiarului, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind pierderea, furtul sau deteriorarea cardului energetic.(18) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va reemite cardul de energie în termen de maximum 10 zile de la data solicitării beneficiarului, tarifele de emitere, tipărire și distribuire fiind suportate de către beneficiarul cardului de energie. (la 15-01-2023, Alineatul (18) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 7(1) În baza cardurilor de energie emise în condițiile art. 6 alin. (2) fiecare dintre beneficiarii prevăzuți de art. (3) alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență poate efectua plăți prin serviciul de mandat poștal pentru datoriile curente și/sau restante către furnizorii de energie indicați de beneficiarii sprijinului pentru compensarea prețului la energie, pe bază de documente justificative emise în condițiile legii.(2) MIPE virează sumele necesare plății sprijinului pentru compensarea prețului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A., începând cu luna februarie 2023, respectiv începând cu luna septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari emise de MMSS și a cardurilor de energie emise. (la 03-02-2023, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (3) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. deschide pentru fiecare beneficiar în parte sau, în cazul mai multor beneficiari care au aceeași adresă de domiciliu, pe numele tuturor acestora cont de sume în mandat poștal prin intermediul cărora se vor desfășura operațiunile de plăți prin serviciul de mandat poștal.(4) Conturile de sume în mandat poștal deschise pentru fiecare beneficiar sunt conturi de evidență extracontabile, care funcționează ca și conturi de pasiv, prin intermediul cărora se creditează sumele trimise în mandat poștal la fiecare tranșă virată beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie și se debitează cu plățile efectuate prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarul sprijinului. Soldul creditor al contului de sume în mandat poștal reprezintă sume la dispoziția beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie în baza cărora urmează a se efectua plăți prin serviciul de mandat poștal pe bază de documente justificative către furnizorii de energie pentru plata datoriilor curente și restante ale acestuia.(5) Valoarea plăților prin servicii de mandat poștal nu poate depăși valoarea sumelor din contul de mandat poștal. Din contul de sume în mandat poștal nu se pot ridica și efectua plăți în numerar, nu se pot preschimba în numerar și nici nu pot fi efectuate plăți prin serviciul de mandat poștal pentru alte destinații decât cele privind plata datoriilor față de furnizorii de energie, pe bază de documente justificative.(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise începând cu luna august 2022, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care face dovada că a achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc; (la 03-02-2023, Litera c) din Alineatul (5^1) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) d) în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reședință decât cel/cea care este inscripționat/inscripționată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reședință împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la adresa unde locuiește. (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (5^2) În baza documentelor de mai sus, la oficiul poștal, se emite un mandat poștal cu achitare în numerar către beneficiarul de sprijin, în limita soldului existent pe cardul de energie. (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (5^3) La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea materialului lemnos potrivit alin. (5^1) și (5^2), Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va exercita aceleași obligații precum cele prevăzute la alin. (8), inclusiv interogarea bazei de date de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru validarea furnizorului de material lemnos. (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (5^4) Furnizorii de lemne pentru foc care, pentru decontare prin orice modalitate: numerar, transfer bancar, cec și alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie pentru sezonul rece 2022-2023 finanțat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate și a prețurilor practicate, fiind obligați să evidențieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1). (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (5^5) Utilizarea de documente justificative pentru decontarea prin orice modalitate a contravalorii materialului lemnos care nu sunt conforme cu realitatea de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) și de către furnizorii prevăzuți la alin. (5^4) sau neorganizarea evidenței contabile pentru a asigura evidența materialului lemnos valorificat atrage după sine răspunderea civilă și penală. (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (5^6) Furnizorii de material lemnos care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile pentru categoriile de beneficiari prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/ organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris. (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (6) Utilizarea sumelor în mandat poștal pentru alte plăți decât cele privind plata datoriilor față de furnizorii de energie este strict interzisă.(7) Pentru efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal în scopul compensării prețului la energie, beneficiarii sprijinului sunt obligați să prezinte următoarele categorii de documente:a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin și, după caz, documentele prevăzute la art. 2 lit. k); (la 15-01-2023, Litera b) din Alineatul (7) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente și/sau restante față de furnizorul de energie și/sau, după caz, față de asociația de proprietari/ locatari;d) abrogată. (la 15-01-2023, Litera d) din Alineatul (7) , Articolul 7 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 21, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (8) La realizarea de plăți prin serviciul de mandat poștal efectuate de beneficiarii sprijinului pentru compensarea prețului la energie, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. are următoarele obligații:a) să verifice identitatea beneficiarului de sprijin sau a împuternicitului acestuia în cazul situației prevăzute la art. 3 alin. (6), inclusiv prin scanarea codului unic de bare, precum și faptul că documentele prevăzute la alin. (7) lit. c) sunt emise pentru punctul de consum la care beneficiarul de sprijin are domiciliul sau reședința; (la 15-01-2023, Litera a) din Alineatul (8) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) b) să verifice valabilitatea cardului de energie în baza căruia se efectuează plata prin serviciul de mandat poștal;c) să verifice informațiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de sprijin pentru efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal și să le introducă în sistemul informatic pentru a fi transmise în vederea virării sumelor către furnizorul/furnizorii de energie sau către asociațiile de proprietari/locatari; (la 15-01-2023, Litera c) din Alineatul (8) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) d) să valideze condițiile de acceptare pentru plata sumelor prin serviciul de mandat poștal;e) să verifice existența documentelor prevăzute la alin. (7) pentru efectuarea operațiunii de plată prin servicii de mandat poștal;f) să se asigure că gestionează sumele conform procedurilor interne și că nu efectuează plăți prin serviciul de mandat poștal, altele decât cele pentru furnizorii de energie;g) să evidențieze în contul de mandat poștal operațiunile de plăți efectuate de beneficiarii sprijinului pentru compensarea prețului la energie;h) să conducă evidența analitică a conturilor de sume în mandat poștal și balanța de plăți și să le comunice MIPE lunar sau ori de câte ori este nevoie;i) să rețină/să scaneze documentele necesare care au stat la baza efectuării de plăți prin servicii de mandat poștal efectuate de beneficiarii sprijinului pentru compensarea prețului la energie, să arhiveze și să asigure pistele de audit necesare pentru auditarea sumelor plătite cu această destinație;j) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite de către MIPE în legătură cu plățile de sume prin serviciul de mandat poștal.k) să asigure consultarea electronică a soldului contului de sume în mandat poștal asociat cardului de energie și istoricul plăților efectuate, actualizat după efectuarea fiecărei plăți. Interogarea soldului contului de sume în mandat poștal și a istoricului plăților efectuate are loc pe baza seriei cardului de energie introdus în aplicația electronică de către beneficiarul de sprijin. (la 03-02-2023, Alineatul (8) din Articolul 7 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (9) Plățile prin servicii de mandat poștal se pot efectua prin una din următoarele modalități:a) prin prezentarea la sediul subunităților poștale a beneficiarilor de sprijin pentru compensarea prețului la energie;b) direct la salariatul poștal, la adresa de domiciliu a beneficiarilor de sprijin pentru compensarea prețului la energie.c) prin transmiterea electronică a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (7) în formatul permis de aplicația electronică pusă la dispoziție de Compania Națională «Poșta Română» - S.A. (la 03-02-2023, Alineatul (9) din Articolul 7 , Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (10) Subunitățile poștale informatizate din rețeaua Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. pot accepta pentru plata mandatului poștal cardurile de energie ale tuturor persoanelor eligibile. Subunitățile poștale neinformatizate pot accepta pentru plata mandatului poștal doar carduri de energie ale beneficiarilor de sprijin pentru compensarea prețului la energie care au domiciliul sau reședința în raza de distribuire a acestora. (la 15-01-2023, Alineatul (10) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (11) Salariatul poștal are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea plăților prevăzute la alin. (7), precum și exercitarea obligațiilor/atribuțiilor de serviciu prevăzute la alin. (8). În baza documentelor prezentate de beneficiarul de sprijin prevăzute la alin. (7), salariatul poștal va întocmi formalitățile prevăzute de lege pentru serviciile de mandat poștal și va înmâna beneficiarului dovada serviciilor de mandat poștal dispuse de beneficiarul sprijinului.(12) Dovada serviciilor de mandat poștal este documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială și, după caz, în format electronic pentru plățile efectuate atât la domiciliul beneficiarului de sprijin, cât și la sediul subunităților poștale, prin care beneficiarul sprijinului efectuează plățile prin serviciul de mandat poștal prin intermediul salariatului poștal, respectiv sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/ asociațiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie.(12^1) În cazul în care beneficiarul de sprijin optează pentru transmiterea electronică a documentelor prin interfața pusă la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., acesta trebuie să acceseze și să se logheze pe baza seriei cardului de energie pentru a încărca în aplicație documentele prevăzute la alin. (7). Aplicația informatică pusă la dispoziție de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va transmite către adresa de poștă electronică a beneficiarului de sprijin un mesaj de confirmare a încărcării documentelor. (la 03-02-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (12^2) Beneficiarul de sprijin trebuie să înregistreze în aplicația informatică o adresă de poștă electronică validă, prin intermediul căreia va recepționa, după caz, dovada serviciului de mandat poștal prevăzută la art. 2 lit. g) sau motivele pentru care nu a fost acceptată plata prin mandat poștal. (la 03-02-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (12^3) În baza documentelor trimise de către beneficiarul de sprijin în aplicația electronică, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația de a verifica transmiterea tuturor categoriilor de documente prevăzute la alin. (7) și, după îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (8), în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a sprijinului, va proceda la efectuarea plăților către furnizorii de energie, luând în considerare soldul contului disponibil asociat cardului de energie. (la 03-02-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (12^4) În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile pentru efectuarea plăților prin mandat poștal, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va transmite beneficiarului de sprijin, prin intermediul adresei de poștă electronică înregistrată de acesta, dovada prevăzută la art. 2 lit. g). (la 03-02-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (12^5) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate cerințele pentru efectuarea plăților prin mandat poștal, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va comunica beneficiarului de sprijin, prin intermediul adresei de poștă electronică înregistrată de acesta, motivele pentru care nu au fost acceptate la plată documentele trimise de acesta în aplicația electronică. (la 03-02-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (12^6) Dovada serviciului de mandat poștal prevăzută la alin. (12^4) sau, după caz, comunicarea prevăzută la alin. (12^5) se transmite beneficiarului de sprijin în termen de 5 zile de la data la care acesta a transmis în aplicația electronică documentele prevăzute la alin. (7). (la 03-02-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (13) Dovada serviciilor de mandat poștal va conține următoarele informații:a) datele de identificare ale emitentului, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.;b) datele de identificare și adresa de domiciliu sau reședință ale beneficiarului de sprijin; (la 15-01-2023, Litera b) din Alineatul (13) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) c) valoarea plăților care fac obiectul sumelor plătite prin servicii de mandat poștal;d) datele de identificare ale furnizorului de energie;e) datele de identificare ale documentelor justificative care au stat la baza efectuării de plăți prin servicii de mandat poștal, valoarea acestora, tipul de energie, luna pentru care s-a achitat consumul de energie;f) semnătura salariatului poștal și, după caz, ștampila;g) semnătura de primire a beneficiarului de sprijin, în cazul plăților prin servicii de mandat poștal efectuate prin una din modalitățile prevăzute la alin. (9) lit. a) sau b); (la 03-02-2023, Litera g) din Alineatul (13) , Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) h) soldul contului disponibil aferent cardului energetic.i) confirmarea transmiterii electronice către beneficiarul de sprijin, prin intermediul aplicației de poștă electronică la adresa înregistrată de acesta, în cazul plăților prevăzute la alin. (9) lit. c). (la 03-02-2023, Alineatul (13) din Articolul 7 , Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) (14) Modelul de dovadă a serviciului de mandat poștal, care conține elementele menționate la alin. (13), se stabilește prin decizie a directorului general al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. (la 03-02-2023, Alineatul (14) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023 ) Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA nr. 15 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 31 ianuarie 2023, decizia directorului general al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. prevăzută la art. 7 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cu avizul prealabil al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
  (15) Emiterea, tipărirea, distribuirea și utilizarea documentelor justificative pentru dovada serviciului de mandat poștal se face prin grija Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.(16) Eventualele sume rămase neutilizate aferente plăților prin serviciul de mandat poștal se returnează unității de implementare din cadrul MIPE de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., în termen de 60 de zile de la data expirării termenului de utilizare prevăzut la art. 5 alin. (1).(17) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. are obligația sa pună la dispoziția Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene un raport de progres lunar în care să se evidențieze sumele utilizate de către beneficiarii sprijinului, la nivel de județ, în a 5-a zi a lunii curente pentru luna anterioară.(18) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. va asigura furnizarea de informații publicului în ceea ce privește emiterea, distribuția și utilizarea cardurilor de energie, inclusiv cu privire la sesizările formulate, prin organizarea unui serviciu telefonic dedicat, precum și prin orice alt canal de comunicare.(19) Sesizările depuse de beneficiarii de sprijin în cadrul serviciului telefonic dedicat vor fi analizate de personalul acestuia, iar sesizările care nu pot fi soluționate la nivelul Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. vor fi redirecționate, după caz, MMSS, respectiv MIPE spre soluționare, în limita atribuțiilor și competențelor stabilite în prezenta ordonanță de urgență și a termenelor legale.(20) Serviciul telefonic va dispune de un număr telefonic dedicat în scopul deservirii beneficiarilor de sprijin.(21) Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. are obligația de a nu efectua plăți prin mandat poștal după data de 31 decembrie 2023.(22) Plățile prin servicii de mandat poștal nu pot fi efectuate dacă MIPE nu a virat sumele aferente sprijinului la termenele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si respectiv lit. b) din prezenta ordonanță de urgență.(23) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația de a trimite către asociațiile de proprietari/locatari modelul de certificat de validare a datoriilor și instrucțiuni privind modul de completare a acestora. De asemenea, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. are obligația să transmită înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate. (la 15-01-2023, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 26, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )
   +  Articolul 8(1) Asociațiile de proprietari/locatari organizate în condițiile legii eliberează, la solicitarea beneficiarilor de sprijin, certificate de validare a datoriilor curente și/sau restante pentru consumul de energie termică și solicită beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.(2) În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate și înregistrare de asociațiile de proprietari/locatari, se pot efectua plăți prin serviciul de mandat poștal dacă acestea sunt însoțite de cardul de energie, precum și de documentele prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezenta ordonanță de urgență.(3) Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;c) datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al acesteia;d) perioada de consum;e) datele de identificare ale furnizorului de energie termică.(4) Modelul de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari se stabilește prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal.(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță. (la 15-01-2023, Alineatul (6) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (7) Certificatul de validare a datoriilor față de asociația de proprietari/locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.(8) Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la aceștia, sunt asimilate creanțelor fiscale pentru care se emit titluri de creanță de către ANAF în baza sesizărilor primite din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanță fiscală emise urmează regimul procedurilor de executare silită.(9) Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare și/sau efectuarea de plăți în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor față de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă și penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.(10) Asociațiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Compania Națională „Poșta Română“ - S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat.(11) Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor, emise de către asociațiile de proprietari/locatari, va fi verificat de către instituțiile bancare, odată cu efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal.(12) În cazul în care în urma verificărilor efectuate prevăzute la alin. (11) se constată că titularul contului bancar nu este asociația de proprietari/locatari emitentă a certificatului de validare a datoriilor, instituțiile bancare au obligația de a informa Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și de a nu derula tranzacțiile financiare respective.(13) Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.(14) Asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a completa certificatele de validare a datoriei în conformitate cu instrucțiunile primite în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (23). (la 15-01-2023, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 28, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 9(1) Pe baza plăților prin serviciul de mandat poștal, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. virează sumele necesare în conturile bancare ale furnizorilor de energie electrică, termică, inclusiv alimentare cu energie termică în regim centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, peleți și/sau, după caz, în conturile asociațiilor de proprietari/locatari, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data plăților prin serviciul de mandat poștal.(2) Furnizorii de energie operează în evidențele contabile ale acestora plata datoriilor față de beneficiarii de sprijin.(3) Utilizarea sumelor care provin din plăți aferente unor sume prin servicii de mandat poștal de către furnizorii de servicii are loc conform prevederilor legale pentru finanțarea activității curente și de investiții, cu excepția asociației de proprietari/ locatari care are obligația virării acestor sume în conturile furnizorilor de energie termică potrivit prevederilor art. 8 alin. (10) din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 10(1) Furnizorii de energie electrică, de energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți si alte materiale de încălzire vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.(2) Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți si alte materiale de încălzire care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate și a prețurilor practicate, fiind obligați să evidențieze distinct sumele primite prin serviciul de mandat poștal.(3) Utilizarea sumelor primite prin servicii de mandat poștal de către furnizorii prevăzuți la alin. (1) în alte scopuri decât cel pentru care au fost emise documentele justificative atrage după sine răspunderea civilă și penală.(4) Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie finanțat din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris. (la 15-01-2023, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 29, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 11MIPE virează sumele pentru plata prin serviciul de mandat poștal în contul bancar al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. astfel:a) valoarea nominală a cardurilor de energie utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal, cont din care Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. virează, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, sumele aferente mandatelor poștale emise pentru beneficiarii de sprijin în conturile furnizorilor de energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți sau asociații de locatari/proprietari;b) tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a instrucțiunilor privind modul de completare a acestora utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate; (la 15-01-2023, Litera b) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) c) tariful aferent serviciului de mandat poștal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către destinatari, respectiv către furnizorii de energie electrică, energie termică, inclusiv pentru energie termică în sistem centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți, sau asociațiilor de locatari/proprietari.d) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere. (la 15-01-2023, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 12(1) Identificarea categoriilor de beneficiari se realizează după cum urmează:a) în cazul celor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) de către Casa Națională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale și reprezintă beneficiarii aflați în plată și care au împlinit vârsta de 60 de ani în anul 2022 pentru tranșa I, respectiv au împlinit vârsta de 60 de ani până în luna iunie 2023 pentru tranșa II, cu excepția pensionarilor cu pensie de invaliditate; (la 15-01-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) b) în cazul celor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. b)-d) de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) și reprezintă beneficiarii cu drepturi de prestații sociale stabilite în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drepturi de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și drepturi de alocație pentru susținerea familiei stabilite în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflați în evidență în luna anterioară celei pentru care se efectuează plata sprijinului.(2) În elaborarea listelor privind beneficiarii potențial eligibili pentru sprijinul destinat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, MMSS se va asigura, prin instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. f). (la 15-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naționale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) aflați în evidența acestora, întocmite în condițiile art. 25 alin. (24), în vederea centralizării și transmiterii de către Casa Națională de Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situației către Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS. (la 15-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 13(1) Abrogat. (la 15-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (2) Datele personale ale beneficiarilor urmează să fie colectate, stocate și gestionate cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor, de către entitățile implicate în aplicarea măsurilor stabilite de prezenta ordonanță de urgență.(3) MMSS actualizează semestrial listele cu beneficiarii de sprijin stabiliți conform art. 12 și reprezintă beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) aflați în plată, respectiv în evidență la datele prevăzute la art. 6 alin. (1). Pentru beneficiarii de sprijin nou-introduși vor fi eliberate noi carduri de energie. (la 15-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (4) MMSS va asigura furnizarea informațiilor și soluționarea petițiilor, prin ANPIS, Casa Națională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale, privind eligibilitatea beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), din punctul de vedere al veniturilor, primite prin intermediul serviciului telefonic dedicat organizat la nivelul Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. (la 15-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 14În cazul în care beneficiarul sprijinului pentru persoane vulnerabile nu se mai încadrează în categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1), unitatea de implementare din cadrul MIPE, în baza informărilor de la MMSS, are obligația de a anunța Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la certificarea situației înregistrate, în vederea sistării utilizării sprijinului material primit prin intermediul cardului de energie.  +  Articolul 15(1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, o convenție cu Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modelul de card de energie, modelul de certificat pentru validarea datoriei față de asociațiile de proprietari/locatari, precum și modelul de înștiințare privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate. (la 15-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (1^1) Convenția prevăzută la alin. (1) poate fi modificată cu acordul părților, prin act adițional. (la 15-01-2023, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 37, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (2) Distribuirea cardurilor se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.(3) Serviciile de utilitate publică de tipărire, formare și condiționare a plicurilor și distribuție pe baza listelor de beneficiari comunicate periodic aferente cardurilor de energie și utilizarea acestora pentru prestarea serviciului de mandat poștal vor fi realizate de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A., în baza convenției încheiate cu MIPE și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(4) Condițiile și termenele în care se asigură tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor și distribuirea cardurilor de energie și utilizarea acestora pentru prestarea serviciului de mandat poștal se stabilesc prin convenția încheiată între MIPE și Compania Națională „Poșta Română“ - S.A.(5) MIPE va asigura comunicarea în ceea ce privește implementarea programului în scris, cu excepția comunicărilor prevăzute la art. 7 alin. (19) și la art. 13 alin. (4).(6) Tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate în baza listelor primite de la MIPE utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal este de 7,68 lei/trimitere. (la 15-01-2023, Alineatul (6) din Articolul 15 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (7) Tariful aferent serviciului de mandat poștal este de 2,85 lei/mandat poștal, dar nu mai mult de 8 mandate poștale/loc de consum pe durata programului de sprijin.(8) Tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere comunicate persoanelor în baza listelor primite de la MIPE este de 5,78 lei/loc de consum. (la 15-01-2023, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 16(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea de către beneficiarii cardului de energie în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;b) eliberarea de certificate de validare a datoriilor de către asociațiile de proprietari pentru alte persoane decât titularul aflat în evidențele acestora;c) solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul cardurilor de energie/certificatelor de validare a datoriilor sau pentru fracțiuni din acestea;d) comercializarea de către beneficiarii cardurilor de energie contra unui preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) de la 1,5 la 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);b) de la 3 la 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);c) de la 14 la 20 de puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d).(3) Constituie contravenție fapta Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. de a tipări/emite carduri de energie cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (9) și se sancționează cu amendă de la 10 la 14 puncte-amendă.(4) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 17(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sau de către alte organe abilitate în condițiile legii.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18În cazul în care se constată ca au fost acceptate cardurile de energie pentru plata prin serviciul de mandat poștal în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. va vira sumele respective unității de implementare din cadrul MIPE în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data constatării.
   +  Capitolul IV Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețului la energie. Reguli de bugetare și finanțare  +  Articolul 19(1) Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile se stabilește în sumă de 4.000.000 mii lei și are ca sursă de finanțare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operațional Capital uman, precum și Programul operațional regional pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020.(2) Din bugetul de stat pentru anul 2023 se suportă prin bugetul MIPE, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, următoarele categorii de cheltuieli:a) tariful aferent tipăririi, împlicuirii și distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal; (la 15-01-2023, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) b) tariful aferent serviciului de mandat poștal emis pe baza cardului de energie pentru virarea sumelor către destinatari, respectiv furnizori de energie electrică, energie termică, inclusiv pentru energie termică în sistem centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți, sau asociațiilor de locatari/proprietari.c) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare și transmitere a informațiilor conținute în declarațiile pe propria răspundere. (la 15-01-2023, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 41, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 ) (3) În bugetul de stat pentru anul 2023 prin bugetul MIPE se prevăd sumele necesare pentru plata sprijinului acordat populației în vederea compensării prețului la energie, aferente valorii nominale a acestuia pentru lunile februarie 2023 și septembrie 2023. Sumele astfel prevăzute se transferă la scadența celor două tranșe prin grija MIPE în contul de disponibil al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. în vederea deschiderii de conturi pentru serviciul de mandat poștal pentru beneficiarii de sprijin definiți potrivit art. 3 alin. (1).(4) Sumele rămase necheltuite se virează de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. unității de implementare din cadrul MIPE în termen de 60 de zile de la data expirării duratei de valabilitate a cardurilor de energie. Cu sumele rămase necheltuite se reîntregesc creditele bugetare ale MIPE cu aceeași destinație, în condițiile prevăzute de lege.(5) Cheltuielile care depășesc costurile cu numărul de mandate poștale prevăzut la art. 15 alin. (7) se suportă de beneficiarul de sprijin.  +  Articolul 20Convenția încheiată între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea și condiționarea plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuirea prin trimitere de corespondență cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea și prelucrarea declarațiilor pe propria răspundere și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin constituie document justificativ în baza căruia se angajează, lichidează, ordonanțează și se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare. (la 15-01-2023, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 21(1) Se autorizează MIPE prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman, denumită în continuare AM POCU, să modifice programul operațional în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin crearea unei noi axe prioritare, AP 10.(2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional Capital uman pentru perioada de programare 2014-2020 să lanseze apelul de proiecte destinat categoriilor de persoane defavorizate beneficiare ale cardului energetic.(3) Se autorizează AM POCU pentru perioada de programare 2014-2020 să încheie decizia de finanțare pentru apelul de proiecte lansat potrivit alin. (1) în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.(4) Se autorizează AM POCU, pentru perioada de programare 2014-2020, să autorizeze cheltuieli și să efectueze plăți aferente deciziei de finanțare încheiate potrivit alin. (2), după aprobarea modificării programului operațional prin decizie a Comisiei Europene, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.(5) Din cadrul Programului operațional Capital uman, cheltuielile prevăzute la alin. (4) se decontează pe bază de barem standard pentru costuri unitare, în înțelesul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(6) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional regional, denumită în continuare AM POR, din bugetul aferent programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, să modifice programul operațional, să lanseze apelul de proiecte, să evalueze cererea de finanțare, să încheie contractul de finanțare, să autorizeze cheltuielile depuse prin cereri de rambursare, să monitorizeze proiectul, să constate nereguli și, dacă este cazul, să sesizeze fraude și să desfășoare orice alte categorii de activități necesare pentru implementarea programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, pentru cheltuielile efectuate în limita creditelor de angajament și a celor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli realizate în perioada de valabilitate a acestora, care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.(7) Unitatea de implementare din cadrul MIPE are calitatea de beneficiar pentru apelul de proiecte destinat implementării programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie atât pentru Programul operațional Capital uman, cât și pentru Programul operațional regional, și exercită toate atribuțiile prevăzute prin ghidul solicitantului referitoare la încheierea și executarea contractului de finanțare, depunerea cererilor de rambursare, monitorizarea proiectului, precum și alte categorii de activități care decurg din calitatea de beneficiar de finanțare nerambursabilă.  +  Articolul 22(1) Se autorizează AM POCU să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare care vizează acordarea de sprijin pentru populația defavorizată în vederea compensării prețului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul MIPE, în limita creditelor de angajament și a celor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.(2) Se autorizează AM POR să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare care vizează acordarea de sprijin pentru populația defavorizată în vederea compensării prețului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul MIPE, în limita creditelor de angajament și a celor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.(3) Se autorizează MIPE, în calitate de ordonator principal de credite, prin autoritatea de management, să introducă anexa nr. 3/54/25 la bugetul acestuia, precum și creditele de angajament și creditele bugetare aferente priorității destinate Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie.(4) Se autorizează unitatea de implementare din cadrul MIPE să efectueze transferul sumelor necesare reprezentând sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării costului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. în baza listelor de beneficiari întocmite de MMSS și verificate de STS potrivit prevederilor art. 25, a cardurilor de energie emise, la care se adaugă un procent de 10% din valoarea acestora în vederea asigurării resurselor financiare necesare cardurilor de energie emise după verificările efectuate potrivit prevederilor art. 25 alin. (21). Transferul sumelor necesare pentru sprijinul populației vulnerabile în vederea compensării prețului la energie se efectuează pe baza convenției încheiate între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» - S.A, cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor. (la 15-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 23(1) Sumele utilizate pentru serviciul de mandat poștal și utilizate de către beneficiarii de sprijin până la data expirării perioadei de valabilitate se includ în cereri de rambursare întocmite de către unitatea de implementare din cadrul MIPE care se depun la datele prevăzute în contractele de finanțare la AM POCU sau, după caz, la AM POR.(2) Pe baza cererilor de rambursare depuse, AM POCU sau, după caz, AM POR întocmesc declarațiile de cheltuieli și le depun la Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, până la data de 30 iunie 2024.(3) Categoriile de cheltuieli efectuate cu valoarea nominală a sprijinului pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, în perioada de valabilitate a acestuia, care nu pot fi decontate din fonduri externe nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile, neîncadrarea în categoriile de beneficiari-țintă ai Programului operațional Capital Uman rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.  +  Capitolul V Reguli privind integrarea bazelor de date  +  Articolul 24Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea acordării sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările și echipamentele necesare, precum și alte cheltuieli necesare, în condițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-01-2023, Articolul 24 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 25(1) În vederea întocmirii listelor cu beneficiarii de sprijin pentru compensarea prețului la energie, menționate la art. 6 alin. (1), se utilizează aplicația informatică dezvoltată în acest sens de către STS.(2) MMSS întocmește lista potențialilor beneficiari cu numele, prenumele și CNP-ul fiecărei persoane care se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul persoanelor care se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) și d), lista potențialilor beneficiari conține și adresa la care aceștia figurează în bazele de date ale MMSS.(4) Datele din lista menționată la alin. (2) sunt interogate de STS prin intermediul aplicației menționate la alin. (1) la Ministerul Finanțelor și ANAF în vederea verificării veniturilor potențialilor beneficiari, prin raportare la prevederile art. 4.(5) După verificările efectuate conform alin. (4), pentru potențialii beneficiari care îndeplinesc condițiile individuale de venit, după cum sunt prevăzute la art. 3 alin (1) lit. a) și b), STS interoghează prin intermediul aplicației menționate la alin. (1) datele disponibile la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGEP, în vederea obținerii listei persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum. Rezultatele returnate în urma interogării conțin doar CNP-urile persoanelor care au domiciliul comun pentru respectivul loc de consum, adresa de domiciliu/reședință și informații referitoare la deces, dacă este cazul. (6) În cazul în care numărul persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum este mai mare de 15, interogarea menționată la alin. (5) va întoarce doar numărul acestora.(7) Interogările de date prevăzute la alin. (5) nu se efectuează în cazul persoanelor care se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) și d).(8) CNP-urile persoanelor menționate în lista prevăzută la alin. (2) împreună cu CNP-urile coabitanților sunt interogate în bazele de date disponibile la Ministerul Finanțelor, ANAF, MMSS, casele de pensii neintegrate în sistemul public de pensii și instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, cu excepția cazurilor în care informațiile fac obiectul unor cerințe de securitate specifice, în vederea obținerii, pentru fiecare loc de consum, a mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la respectivul loc de consum.(9) Interogările de date prevăzute la alin. (5) se efectuează raportat la datele disponibile în sistemele informatice la data de 12 ianuarie 2023, respectiv 12 august 2023.(10) În calculul mediei veniturilor coabitanților care au domiciliul sau reședința la același loc de consum nu se vor lua în calcul veniturile coabitanților persoane străine rezidente în România.(11) În urma procesării interogărilor prevăzute la alin. (5) și (8), lista prevăzută la alin. (2) se completează cu date privind media veniturilor coabitanților la locul de consum, în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), un identificator al locului de consum și un câmp de observații în care este menționat rezumatul interogărilor menționate la alin. (8). (12) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care îndeplinesc venitul de eligibilitate.(13) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care nu îndeplinesc venitul de eligibilitate și este transmisă de STS la MIPE pentru a fi comunicată la Compania Națională «Poșta Română» - S.A. în vederea înștiințării persoanelor cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și rezultatul verificărilor. (14) Persoanele înștiințate au posibilitatea de a accesa serviciul telefonic dedicat, prevăzut la art. 7 alin. (18) și (19), de unde pot obține informații privind motivele care au condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum și recomandări privind demersurile de urmat pentru remedierea factorilor care au influențat în sens negativ rezultatul verificărilor.(15) În cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidența unor coabitanți care în fapt nu locuiesc la locul de consum și ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:a) reglementarea juridică a situației locative reale;b) adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale în vederea desfășurării unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.(16) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (13) solicită desfășurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum, administrațiile publice locale, prin serviciile publice de asistență socială de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, au obligația să finalizeze ancheta socială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (17) Rezultatul anchetei sociale va fi trimis de către persoanele prevăzute la alin. (14) la Compania Națională «Poșta Română» - S.A. care va introduce datele în sistemul informatic prevăzut la art. 24 și care vor fi integrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) în vederea obținerii mediei veniturilor per locuitor/gospodărie, conform prevederilor art. 3 alin. (5), și pentru reluarea interogărilor prevăzute la alin. (8) și actualizarea listei prevăzute la alin. (11), dacă este cazul.(18) Pentru cazurile în care, în urma interogărilor efectuate la DGEP potrivit alin. (6), nu sunt returnate rezultate pe baza cărora să poată fi identificați coabitanții pentru respectivul loc de consum, nu se emite card de energie și STS întocmește o listă cu aceste cazuri care se transmite către Compania Națională «Poșta Română» - S.A., în vederea identificării persoanelor în cauză.(19) Potențialii beneficiari care au domiciliul sau reședința la un loc de consum pentru care nu pot fi identificați coabitanții potrivit alin. (6) au posibilitatea de a completa o declarație pe propria răspundere, tipizată, conform modelului prevăzut în anexa la ordinul menționat la alin. (24), prin care declară numărul și persoanele care locuiesc efectiv la locul de consum.(20) Compania Națională «Poșta Română» - S.A. asigură distribuirea declarațiilor pe propria răspundere către persoanele menționate la alin. (19), preluarea acestor declarații completate în maximum 3 zile de la distribuire și introducerea datelor culese în sistemul informatic menționat la art. 24. (21) Datele introduse în sistemul informatic prevăzut la art. 24 vor fi integrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) în vederea interogării prevăzute la alin. (8) pentru obținerea mediei veniturilor per locuitor/gospodărie și pentru actualizarea listei prevăzute la alin. (11) și vor fi luate în considerare inclusiv pentru acordarea celei de-a doua tranșe a sprijinului pentru compensarea prețului la energie, fără a fi necesară reluarea etapelor prevăzute la alin. (19) și (20).(22) Lista prevăzută la alin. (11) este transmisă de STS către MMSS în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei menționate la alin. (2) sau de la data interogării sistemului informatic prevăzut la art. 24, pentru situațiile reglementate la alin. (17) și (21), și stă la baza identificării de către MMSS, prin entitățile din subordine sau coordonare, a calității de beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului și a emiterii cardurilor de energie. (23) Calitatea de beneficiar eligibil se identifică prin media veniturilor rezultată în urma interogărilor prevăzute la alin. (5) și (8), respectiv dacă aceasta este mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 3 alin. (5), iar lista beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate va fi comunicată MIPE de către MMSS.(24) Termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor se stabilesc prin ordin comun emis de către MIPE, MMSS, Ministerul Finanțelor și ANAF, DGEP și STS, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  Comform articolului II din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se emite ordinul comun prevăzut la art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.
  (25) În vederea asigurării dezvoltării și funcționării aplicației informatice menționate la alin. (1), MMSS, Ministerul Finanțelor și ANAF, în calitate de operatori de date cu caracter personal, împuternicesc STS, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la prelucrarea datelor prevăzute la alin. (5) și (8), prin intermediul aplicației informatice, în condițiile prevăzute în ordinul comun menționat la alin. (24).(26) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal în cadrul aplicației informatice prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordinul menționat la alin. (24). Pe perioada stocării datelor, ștergerea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor vizate nu se realizează.(27) Cererile referitoare la datele prelucrate în aplicația informatică prevăzută la alin. (1), precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate, se adresează și se soluționează conform prevederilor art. 7 alin. (18) și (19).(28) Instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează date în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate și a măsurilor de securitate și confidențialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.(29) Instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează date în aplicația informatică prevăzută la alin. (1) și Compania Națională «Poșta Română» - S.A au calitatea de operator de date cu caracter personal. (la 15-01-2023, Articolul 25 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din ORDONANȚA nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )
   +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 26În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează, se aprobă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene privind modelul de card de energie, precum și modelul de certificat pentru validarea datoriei față de asociațiile de proprietari/ locatari.  +  Articolul 27(1) Entitățile implicate în implementarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și unor măsuri de distribuire a acestora sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, cu modificările ulterioare, după caz, precum și celelalte reglementări din domeniul protecției datelor.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor prevăzute la art. 3, în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.(3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.  +  Articolul 28Dispozițiile art. 16 și 17 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 8 decembrie 2022.Nr. 166.----