HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009  (la 18-02-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale și principalele funcții și atribuții  +  Articolul 1(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză.(3) Sediul principal al Ministerului Finanțelor Publice este în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, sectorul 5. Ministerul Finanțelor Publice își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii. (la 23-11-2017, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 7 din HOTĂRÂREA nr. 817 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 noiembrie 2017 )  +  Articolul 2(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică Programul de guvernare și contribuie la elaborarea și implementarea strategiei în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a Guvernului și cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări contabile, datorie publică, audit public intern, managementul investițiilor publice, domenii reglementate specific; (la 24-06-2016, Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul finanțelor publice;c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate și în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;d) Abrogată. (la 22-03-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 124 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) e) de concepție bugetară și fiscală;f) de administrare a veniturilor statului;g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;h) de administrare a datoriei publice;i) de implementare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul financiar și fiscal;j) abrogată; (la 21-08-2012, Lit. j) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-2020, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european plus, fondului de coeziune și fondului pentru tranziție justă, pentru perioada de programare 2021-2027, a fondurilor aferente Planului național de redresare și reziliență, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian; (la 18-02-2022, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) k^1) de monitorizare împreună cu celelalte ministere/autorități competente potrivit legii a asistenței tehnice oferite acestora de instituțiile financiare internaționale și băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională; (la 31-07-2013, Lit. k^1) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 31 iulie 2013. ) k^2) de organism contabil pentru programele operaționale finanțate din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru tranziție justă și fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de acvacultură pentru perioada de programare 2021-2027; (la 18-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) k^3) de primire de la Comisia Europeană a fondurilor europene nerambursabile alocate României pentru implementarea Programului național de redresare și reziliență, precum și de utilizare a acestora potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; (la 18-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) l) de coordonare a relațiilor bugetare cu Uniunea Europeană, precum și a contactelor cu structurile comunitare, din punct de vedere administrativ, în acest domeniu;m) abrogată; (la 21-08-2012, Lit. m) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) n) abrogată; (la 21-08-2012, Lit. n) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) o) de coordonare și reglementare a controlului financiar preventiv cu privire la utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public. (la 25-08-2015, Lit. o) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) p) de organizare și exercitare a auditului intern în entitățile publice, inclusiv în Ministerul Finanțelor Publice;q) de evidență a bunurilor ce constituie domeniul public al statului, precum și a bunurilor imobile ce constituie domeniul privat al statului; (la 18-02-2022, Litera q) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) r) de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate;s) de control al aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;t) de autoritate cu competențe în domeniul politicii și legislației vamale, coordonare, îndrumare și control în acest domeniu;u) abrogată; (la 25-08-2015, Lit. u) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) v) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de consultanță juridică, precum și de promovare a unui cadru de lucru comunicațional.x) abrogată. (la 19-03-2013, Lit. x) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) y) Abrogată. (la 09-01-2020, Litera y) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 1. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) z) de autoritate cu atribuții în evaluarea încadrării măsurilor susceptibile de a constitui ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român; (la 24-06-2016, Lit. z) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) aa) de administrare a schemelor de ajutor de stat al căror furnizor este desemnat conform prevederilor legale în vigoare; (la 24-06-2016, Lit. aa) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) bb) de implementare a politicilor de eficientizare a managementului investițiilor publice; (la 24-06-2016, Lit. bb) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) cc) de evaluare a oportunității implementării proiectelor de investiții publice ca parteneriate între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați, în vederea transmiterii spre aprobare Guvernului; (la 24-06-2016, Lit. cc) a alin. (2) al art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) dd) de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian și Programul de cooperare elvețiano-român, conform regulamentelor proprii aferente fiecărui mecanism; (la 11-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) ee) de unitate de achiziții centralizate realizate prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate; (la 17-07-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 502 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018 ) ff) de administrare a monopolului de stat privind organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României, exercitată prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc; (la 09-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) gg) de combatere a fraudei vamale, exercitată prin Autoritatea Vamală Română; (la 18-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) hh) de supraveghere și control vamal, exercitată prin Autoritatea Vamală Română. (la 18-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) (3) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea în domeniul finanțelor publice pe termen mediu;b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;c) întărirea autorității instituției;d) perfecționarea managementului fondurilor publice;e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;f) colaborarea cu partenerii sociali;g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.  +  Articolul 3(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:1. elaborează, monitorizează și evaluează politicile publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului;2. avizează documentele de politici publice elaborate de alte autorități publice, care au legătură cu activitatea ministerului;3. inițiază proiecte de acte normative în domeniul de activitate al ministerului și urmărește armonizarea acestora cu legislația Uniunii Europene în domeniu;4. avizează proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea ministerului;5. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;6. elaborează pe bază de metodologii proprii, menținând în permanență un echilibru bugetar corespunzător, proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;7. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, precum și modul de utilizare și/sau administrare a fondurilor și/sau patrimoniului public, la nivelul instituțiilor publice definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, prezentând Guvernului, spre dezbatere și aprobare, propuneri și/sau proiecte de acte normative care să conducă la îmbunătățirea procesului de programare și execuție bugetară;8. elaborează și urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor, în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;9. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;10. elaborează proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;11. aprobă, în condițiile legii, repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare;12. aprobă, în condițiile legii, deschiderea de credite bugetare;13. monitorizează, în condițiile legii, numărul de posturi și cheltuielile de personal din instituțiile publice, precum și derularea programului de investiții publice;14. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite, finanțați din bugetele de stat, asigurărilor sociale de stat și fondurilor speciale;15. elaborează și implementează politicile de descentralizare financiară a serviciilor publice;16. elaborează, împreună cu ministerele de resort și cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, standardele de cost necesare asigurării unor servicii publice de calitate;17. avizează proiectele de acte normative privind standardele de cost elaborate de ministerele de resort, care vor fi utilizate la fundamentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea serviciilor publice;18. reîntregește, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;19. urmărește implementarea prevederilor legale referitoare la investițiile publice;20. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;21. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului;22. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;23. elaborează bilanțul general al Trezoreriei Statului și contul de execuție al bugetului Trezoreriei Statului;24. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de lege referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;25. coordonează calculul, încasarea, plata și controlul contribuției României la sistemul resurselor proprii ale Uniunii Europene, contactele cu structurile comunitare în domeniu, precum și plățile altor contribuții prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;26. promovează interesul României în domeniul bugetului comunitar prin: formularea și susținerea poziției în domeniu, inclusiv în ceea ce privește reforma acestuia și negocierea perspectivelor financiare, monitorizarea fluxurilor financiare de la și către Uniunea Europeană, adaptarea cadrului normativ și metodologic național conform evoluției aquis-ului comunitar în domeniu, participarea la reuniunile structurilor comunitare în domeniu;27. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice;28. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;29. propune strategia fiscală pe termen mediu și lung;30. elaborează propuneri privind politica fiscală, respectiv de modificare și completare a Codului fiscal pe baza evoluției economice, a dialogului cu diferite organisme și instituții și în consens cu reglementările comunitare în materie și a Codului de procedură fiscală;31. elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, în colaborare și cu consultarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală;32. elaborează legislația principală în domeniul impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului general consolidat și în domeniul vamal, inclusiv administrarea acestora, în colaborare cu instituțiile implicate nemijlocit în aplicarea acesteia;33. formulează și susține poziția României privind propunerile referitoare la reglementări ce vizează politica și legislația vamală comunitară la organismele abilitate ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale;34. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate și a dublei impuneri pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);35. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;36. se preocupă de aplicarea unitară a legislației fiscale prin elaborarea de instrucțiuni și ordine aprobate de ministru, prin Comisia fiscală centrală și prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, în condițiile legii;37. asigură relația cu Parlamentul, transmite punctul de vedere al ministerului referitor la propunerile legislative, întrebările și interpelările adresate de parlamentari și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;38. asigură relația cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, sindicatele, patronatele și alte asociații legal constituite, în problemele specifice activității ministerului, printr-un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale; (la 21-08-2012, Pct. 38 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 39. elaborează cadrul legal privind supravegherea publică a profesiei de consultant fiscal, a profesiei contabile și a activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;40. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației «Revista Finanțe Publice și Contabilitate»; (la 24-06-2016, Pct. 40 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 41. reprezintă statul român în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar la societățile prevăzute în anexa nr. 2, conform legii; (la 31-07-2013, Pct. 41 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 31 iulie 2013. ) 41^1. exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la filialele Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN, în aplicarea prevederilor art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare; (la 24-06-2016, Pct. 41^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 42. asigură actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și centralizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului; (la 18-02-2022, Punctul 42. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 43. contractează și rambursează datoria publică și administrează riscurile aferente portofoliului datoriei publice guvernamentale;44. elaborează raportul privind datoria publică a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului și Parlamentului;45. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;46. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;47. derulează operațiuni de încasări și plăți, ca participant direct al Sistemului național de plăți;48. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele și/sau instituțiile financiare internaționale în domeniul datoriei publice, inclusiv asistența financiară rambursabilă acordată de instituțiile financiare internaționale sau de Uniunea Europeană, și exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar, în condițiile legii, precum și în cadrul unor departamente ale unor organisme internaționale (OCDE, ONU); (la 19-03-2013, Pct. 48 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 48^1. participă la elaborarea strategiei de țară pe termen mediu a instituțiilor financiare internaționale; (la 31-07-2013, Pct. 48^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 31 iulie 2013. ) 48^2. facilitează dialogul dintre instituțiile financiare internaționale, băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională și autoritățile române beneficiare sau potențial beneficiare de produsele acestora, inclusiv asistență tehnică, în contextul necesității urmăririi permanente a evoluției integrate a activității acestor instituții în România; (la 18-02-2022, Punctul 48^2. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 49. administrează contul curent general al Trezoreriei Statului, încheie convenții de împrumut și urmărește încasarea ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate în baza prevederilor legale în vigoare; (la 24-06-2016, Pct. 49 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 50. abrogat; (la 24-06-2016, Pct. 50 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 51. reglementează drepturile valutare ale statului român rezultate din activitatea de comerț exterior și cooperare internațională derulată înainte de 31 decembrie 1989 și din lichidarea conturilor de cliring, barter și cooperare economică internațională;52. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă, rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de organisme internaționale sau de guvernele altor țări;53. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;54. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană, prin instrumente financiare de preaderare, potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană; (la 19-03-2013, Pct. 54 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 54^1. certifică și transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declarații de cheltuieli, aplicații de plată, conturi anuale, după caz, pentru fondurile nerambursabile postaderare aferente perioadelor de programare 2007-2013/2014-2020/Mecanismului financiar Spațiul Economic European/ Mecanismului financiar norvegian; (la 18-02-2022, Punctul 54^1. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 54^2. întocmește și transmite Comisiei Europene aplicații de plată și conturi anuale aferente perioadei de programare 2021-2027; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziție, programele finanțate din instrumente structurale, instrumentul de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune și din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru perioada de programare 2014-2020, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune și fondul pentru tranziție justă pentru perioada de programare 2021-2027, din fondurile aferente Planului național de redresare și reziliență, precum și de la statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb către agențiile de implementare/autoritățile de management/operatorii de program/beneficiarii finali/conturi de venituri bugetare; (la 18-02-2022, Punctul 55. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 55^1. transferă fondurile alocate de la bugetul de stat către autoritățile de management ale programelor operaționale regionale aferente perioadei de programare 2021-2027; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 56. Abrogat (la 21-08-2012, Pct. 56 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 57. abrogat; (la 19-03-2013, Pct. 57 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 58. abrogat; (la 19-03-2013, Pct. 58 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 59. abrogat; (la 19-03-2013, Pct. 59 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 60. abrogat; (la 19-03-2013, Pct. 60 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 61. abrogat; (la 13-12-2010, Pct. 61 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.239 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 13 decembrie 2010. ) 62. abrogat; (la 13-12-2010, Pct. 62 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.239 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 13 decembrie 2010. ) 63. gestionează baza de date privind proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri derulate la nivel central și local; (la 13-12-2010, Pct. 63 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.239 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 13 decembrie 2010. ) 64. abrogat; (la 21-08-2012, Pct. 64 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 65. abrogat; (la 21-08-2012, Pct. 65 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 66. abrogat; (la 21-08-2012, Pct. 66 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 67. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistenței financiare nerambursabile;68. abrogat; (la 21-08-2012, Pct. 68 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 69. abrogat; (la 21-08-2012, Pct. 69 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 70. abrogat; (la 21-08-2012, Pct. 70 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 71. asigură legătura operativă în activitatea de finanțe prin Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaționale;72. formulează și susține pozițiile României în cadrul Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare;73. notifică Departamentului pentru Afaceri Europene măsurile naționale de transpunere a legislației comunitare și stadiul aplicării regulamentelor comunitare din domeniul financiar-fiscal;74. urmărește prioritățile președinției Uniunii Europene și promovează politicile României în domeniul financiar-fiscal la nivelul Uniunii Europene;75. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul ajutorului de stat; (la 24-06-2016, Pct. 75 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 76. emite avizele de stabilire/ajustare a prețurilor/tarifelor pentru produsele/serviciile cu prețuri/tarife reglementate, cu aplicarea legislației în domeniul prețurilor/tarifelor administrate de Ministerul Finanțelor Publice; (la 24-06-2016, Pct. 76 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 77. aplică prevederile Legii nr. 158/2008privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată; (la 24-06-2016, Pct. 77 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 77^1. asigură coordonarea metodologică în domeniul aplicării legislației ajutorului de stat, a prețurilor/tarifelor reglementate, a publicității înșelătoare și a publicității comparative administrate de Ministerul Finanțelor Publice, a activității structurilor specializate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice; (la 24-06-2016, Pct. 77^1 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 78. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;79. soluționează plângerile prealabile formulate împotriva dispoziției obligatorii emise de către organul de inspecție economico-financiară, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, contestațiile administrative formulate împotriva titlului de creanță emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor responsabilă cu inspecția economico-financiară, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și plângerile prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de către organul de inspecție economico-financiară, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 18-02-2022, Punctul 79. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 80. reprezintă, în baza mandatului acordat, statul român sau instituția publică implicată, în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington;81. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ;82. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;83. exercită auditul intern asupra activităților desfășurate în cadrul aparatului propriu și/sau evaluează activitățile de audit intern desfășurate în cadrul structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului, în condițiile legii;84. elaborează, monitorizează și implementează procesul de soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de informații publice, care se înscriu în sfera sa de competență, în conformitate cu prevederile legale;85. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional, în scopul asigurării principiului unității de imagine a instituției și a unităților sale subordonate;86. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;87. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;88. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul ministerului, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă și prin alte organisme specializate în acest domeniu;88^1. asigură, prin Școala de Finanțe Publice și Vamă, organizarea procesului de atestare a cunoștințelor în domeniul Sistemului european de conturi dobândite de conducătorii compartimentelor financiar-contabile aflați în funcție, precum și de persoanele care solicită obținerea certificatului de atestare. (la 22-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 124 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) 89. abrogat; (la 19-03-2013, Pct. 89 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 90. elaborează și implementează strategia în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru îmbunătățirea serviciilor din sfera finanțelor publice; (la 11-12-2017, Punctul 90. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 90^1. operează și dezvoltă sistemul informatic pentru a asigura serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor din subordine, atât în relațiile dintre acestea, cât și în relațiile cu contribuabilii, precum și serviciile tehnice necesare pentru interoperabilitate în administrația publică aferente acestora; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 90^2. asigură suportul de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor necesare pentru implementarea proiectului derulat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/3013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, cu modificările ulterioare; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 90^3. poate pune la dispoziția entităților publice, cu titlu gratuit, servicii de tehnologia informației și comunicațiilor, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:a) destinatarii sunt entitățile publice definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) serviciile se asigură în domeniul finanțelor publice;c) Centrul Național pentru Informații Financiare are resursele necesare pentru asigurarea serviciilor respective; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 90^4. coordonează în mod direct activitatea persoanelor și structurilor de tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 91. abrogat; (la 25-08-2015, Pct. 91 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) 92. asigură participarea la grupurile de lucru/comitetele Comisiei și Consiliului Uniunii Europene pe domeniul financiar-fiscal și cel al politicii și legislației vamale;93. aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările și completările ulterioare;94. prognozează veniturile bugetare pe termen scurt, mediu și lung și analizează evoluțiile macroeconomice și bugetare interne și internaționale;95. asigură aplicarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul protecției informațiilor naționale ale Uniunii Europene și NATO clasificate, prevenirea și combaterea acțiunilor teroriste, precum și protecția surselor generatoare de informații clasificate, în minister și la unitățile aflate în subordinea ministerului;96. asigură coordonarea generală a asistenței financiare acordate de Elveția pentru coeziune economică și socială;97. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, își desfășoară activitatea în domeniul impozitelor, taxelor și al altor venituri bugetare pentru care este competentă, potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționarea contestațiilor și dezvoltarea unei relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență;98. elaborează raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice; (la 21-08-2012, Pct. 98 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 99. elaborează raportul anual privind activitatea de control financiar preventiv la nivelul instituțiilor publice la care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului oricărui fond special; (la 25-08-2015, Pct. 99 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) 100. reglementează domeniul auditului public intern; (la 25-08-2015, Pct. 100 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) 101. abrogat; (la 25-08-2015, Pct. 101 al alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) 102. exercită monitorizarea operațiunilor financiare ale instituțiilor publice la care controlul preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale; (la 21-08-2012, Pct. 102 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 103. coordonează sistemul de pregătire profesională a persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv. (la 25-08-2015, Pct. 103 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) 104. exercită, prin organele sale de specialitate, activitatea de inspecție economico-financiară; (la 21-08-2012, Pct. 104 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 105. realizează activități de inspecție privind constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora în care există cazuri de incompatibilitate la nivelul structurilor de control organizate în interiorul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene ori la solicitarea autorității de certificare, când aceasta constată că structurile de control organizate în interiorul autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene nu au investigat în mod corespunzător constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din rapoartele sale de verificare; (la 21-08-2012, Pct. 105 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 106. realizează activități de inspecție pentru activitatea proprie a ministerului, precum și la unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului; (la 21-08-2012, Pct. 106 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 107. coordonează sistemul de recrutare, de atestare națională și de pregătire profesională a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice, sistemul de cooperare în realizarea funcției de audit intern și monitorizează înființarea comitetelor de audit intern; (la 21-08-2012, Pct. 107 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 108. coordonează activitățile de investiții proprii și ale structurilor subordonate; (la 21-08-2012, Pct. 108 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 109. inițiază și derulează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru bunuri, servicii și lucrări aferente activităților proprii; (la 21-08-2012, Pct. 109 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și Autoritatea Vamală Română, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare. Prin ordin al ministrului finanțelor se vor stabili categoriile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor ce vor face obiectul achizițiilor publice centralizate; (la 18-02-2022, Punctul 109^1. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 110. inițiază și derulează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru bunuri, servicii și lucrări pentru instituțiile subordonate, în baza ordinului ministrului finanțelor publice; (la 21-08-2012, Pct. 110 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 111. gestionează bunurile aflate în patrimoniu; (la 21-08-2012, Pct. 111 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 112. organizează întreaga activitate de servicii interne; (la 21-08-2012, Pct. 112 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 113. asigură scoaterea la licitație, pe platforma comună stabilită la nivelul Uniunii Europene, a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră atribuite României, încasează și distribuie sumele provenite din vânzarea acestora; (la 21-08-2012, Pct. 113 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 114. îndeplinește atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorii economici la care reprezintă statul în calitate de acționar, în conformitate cu prevederile legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; (la 24-06-2016, Pct. 114 al alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 115. realizează activități de evaluare/selecție prealabilă în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice, în consiliul de administrație al regiilor autonome la nivel central și local, potrivit prevederilor legale privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; (la 21-08-2012, Pct. 115 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 116. elaborează și prezintă Guvernului, în fiecare an, un raport privitor la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale la care statul deține o participație majoritară sau integrală, realizat pe baza informațiilor cuprinse în rapoartele anuale elaborate de fiecare autoritate publică tutelară pentru regiile autonome și societățile comerciale aflate sub tutela sa, raport care se publică pe pagina proprie de internet a Ministerului Finanțelor Publice. (la 21-08-2012, Pct. 116 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 854 din 14 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 21 august 2012. ) 117. evaluează eficiența alocării resurselor financiare pentru investiții publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, în condițiile legii; (la 19-03-2013, Pct. 117 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 118. inițiază proiecte de acte normative cu privire la societățile comerciale, instituțiile de credit la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de acționar în numele statului, precum și în domeniul financiar-bancar; (la 19-03-2013, Pct. 118 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 119. verifică utilizarea fondurilor publice sau a altor fonduri speciale, alocațiilor bugetare pentru investiții, a subvențiilor și transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012 , cu modificările ulterioare; (la 19-03-2013, Pct. 119 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 120. verifică situația, evoluția și modul de administrare a patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale de către operatorii economici, precum și concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale ale statului, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012 , cu modificările ulterioare; (la 19-03-2013, Pct. 120 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 121. verifică, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012 , cu modificările ulterioare, calitatea gestiunii economico-financiare; (la 19-03-2013, Pct. 121 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 122. verifică economicitatea, eficacitatea și eficiența utilizării fondurilor publice, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012 , cu modificările ulterioare; (la 19-03-2013, Pct. 122 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 123. coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislației fiscale desfășurată de serviciile de asistență contribuabili organizate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate. (la 19-03-2013, Pct. 123 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) 124. coordonează metodologic activitatea de asistență furnizată contribuabililor de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate pentru domeniul contabilității operatorilor economici; (la 25-08-2015, Pct. 124 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) 125. asigură elaborarea politicilor și strategiilor Guvernului României în domeniul managementului investițiilor publice, precum și pentru promovarea și implementarea proiectelor finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați și raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a acestora; (la 24-06-2016, Pct. 125 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 126. asigură asistență de specialitate autorităților contractante în pregătirea, atribuirea și implementarea proiectelor de investiții publice, precum și a proiectelor finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați, putând solicita suportul instituțiilor financiare internaționale și altor organisme internaționale; (la 24-06-2016, Pct. 126 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 127. monitorizează evoluția procesului de implementare a proiectelor de investiții publice, precum și a proiectelor finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați; (la 24-06-2016, Pct. 127 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 128. gestionează baza de date privind proiectele de investiții publice, proiectele de concesiuni de lucrări publice, servicii și bunuri, precum și a tuturor celorlalte proiecte finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați derulate la nivel central și local; (la 24-06-2016, Pct. 128 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 129. reprezintă statul român în cadrul acordurilor cu organizațiile și organismele internaționale în scopul susținerii și promovării investițiilor publice și implicării sectorului privat în realizarea de proiecte de interes public, la nivel central și local; (la 24-06-2016, Pct. 129 al alin. (1) al art. 3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 447 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016. ) 130. evaluează conformitatea sistemelor de management și control și verifică modul în care funcționează sistemele de management și control la nivelul instituțiilor implicate în derularea programelor aferente Mecanismului financiar SEE, Mecanismului financiar norvegian și Programului de cooperare elvețiano-român; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 131. desfășoară misiuni de audit operațional al proiectelor aprobate în cadrul programelor finanțate prin Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian și Programul de cooperare elvețiano-român; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 132. derulează activități de închidere a programelor și transmite către Comitetul Mecanismului financiar, pentru Mecanismul financiar SEE, și Ministerul Afacerilor Externe norvegian, pentru Mecanismul financiar norvegian, o declarație de închidere care să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului final solicitat în raportul final al programului; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 133. elaborează strategia de audit pentru Mecanismul financiar SEE și pentru Mecanismul financiar norvegian; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 134. elaborează raportul anual de audit aferent programelor auditate în anul de referință și emite o opinie cu privire la funcționarea eficace a sistemului de management și control, astfel încât să ofere o asigurare că declarațiile de cheltuieli efectuate sunt corecte și tranzacțiile ce stau la baza acestora sunt legale și corecte; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 135. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 136. monitorizează execuția bugetară pentru activitățile din domeniul său de activitate și ia măsuri operative pentru achitarea tuturor obligațiilor de plată, în limita fondurilor aprobate; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 137. întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale pentru activitatea aparatului propriu al ministerului și centralizate la nivel de ordonator principal de credite; (la 11-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 862 din 29 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017 ) 138. fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile sale de competență, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia; (la 22-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 124 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) 139. prin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, acordă dreptul de organizare și funcționare, monitorizează, supraveghează și controlează activitățile din domeniul jocurilor de noroc și activitățile conexe, așa cum sunt reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 4. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) 140. soluționează contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 141. reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 142. realizează activități privind educația financiară, potrivit domeniului său de competență, sub forma realizării unor studii privind domeniul educației financiare, participării la elaborarea și implementarea unor strategii în domeniul educației financiare, a unor campanii de informare/conștientizare, site-uri și platforme dedicate educației financiare; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 143. elaborează metodologii și proceduri privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 144. elaborează și emite actele administrative referitoare la soluția fiscală individuală anticipată; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 145. asigură și gestionează activitățile de schimb de informații în ceea ce privește Acțiunea 5 BEPS, soluțiile fiscale individuale anticipate; (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) 146. coordonează și implementează proiectele de asistență tehnică și investiții aferente măsurilor de reformă a componentei C8 din cadrul Planului național de redresare și reziliență aflate în aria de responsabilitate a Ministerului Finanțelor și îndeplinește atribuții în gestionarea fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. (la 18-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) (2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare, monitorizează și coordonează atribuțiile conferite de lege unităților subordonate.  +  Articolul 4În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale, cu alte instituții publice și cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat:a) să emită, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii de către operatorii economici;b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în condițiile legii;d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;e) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;f) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;g) să respingă situațiile financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare;h) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condițiile legii, acte administrative sub forma autorizațiilor, licențelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanților organizarea și/sau desfășurarea unei anumite activități;i) să întocmească și să propună spre aprobare Guvernului, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului;j) să avizeze, în condițiile legii, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici aflați în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, a filialelor acestora, precum și a instituțiilor implicate în privatizare;k) abrogată; (la 25-08-2015, Lit. k) a art. 5 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) l) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Finanțelor Publice are dreptul:a) să solicite de la celelalte autorități ale administrației publice, instituții publice și operatori economici, de la instituții de credit și de la alte persoane, în condițiile legii, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor, cu păstrarea confidențialității acestora, în mod gratuit;b) să încheie protocoale de schimb de informații și documente, precum și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;c) să solicite de la autorități ale administrației publice și instituții publice datele și informațiile necesare în vederea asigurării reprezentării, în baza mandatului acordat, a statului român sau a instituției publice implicate în fața Curții de arbitraj internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții, cu sediul la Washington, acestea având obligația de a avea un rol activ în punerea la dispoziție a acestor documente și informații, precum și în stabilirea persoanelor din cadrul acestora care pot oferi informații referitoare la cauza supusă arbitrajului.  +  Capitolul II Organizarea Ministerului Finanțelor Publice  +  Articolul 7(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe și colective temporare și se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție, în condițiile legii.(2) Personalul Ministerului Finanțelor Publice este compus din demnitari și asimilați ai acestora, funcționari publici, cu funcții publice generale sau specifice și din personal contractual.(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor este de 2.001, exclusiv demnitarii. (la 18-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) (4) Abrogat. (la 18-02-2022, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 )  +  Articolul 8Pe lângă Ministerul Finanțelor Publice funcționează activitatea de tipărire și difuzare a publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", finanțată integral din venituri proprii.  +  Articolul 8^1Abrogat. (la 19-03-2013, Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. )  +  Articolul 9(1) Atribuțiile și răspunderile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.(2) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se aprobă de către ministrul finanțelor publice.(3) Atribuțiile și răspunderile autorităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice stabilite prin regulamentele de organizare și funcționare, precum și statele de funcții corespunzătoare se aprobă de către ministrul finanțelor publice, la propunerea conducătorilor acestor unități, cu excepțiile prevăzute de actele de organizare și funcționare ale acestor autorități.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (3), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului Finanțelor Publice  +  Articolul 10(1) Conducerea Ministerului Finanțelor Publice se exercită de către ministrul finanțelor publice.(2) Ministrul finanțelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului finanțelor publice unele atribuții pot fi delegate secretarilor de stat, secretarului general, persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate și altor persoane din aparatul propriu al ministerului.(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. (la 09-01-2020, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) (4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul finanțelor publice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(5) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Ministrul finanțelor publice poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se vor preciza limitele și condițiile delegării.(6) Ministrul finanțelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiți prin decizie a primministrului. (la 18-02-2022, Alineatul (6) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 ) (7) Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) În cazul în care ministrul finanțelor publice, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.(9) În cazul în care unul dintre secretarii de stat nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta va fi înlocuit, pe bază de ordin al ministrului finanțelor publice, de un alt secretar de stat.(10) Pe lângă ministrul finanțelor publice funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(10^1) Colegiul consultativ este format din persoane care au ocupat funcția de prim-ministru al României, funcția de ministru al finanțelor publice sau alți specialiști în domeniul finanțelor publice. (la 25-08-2015, Alin. (10^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) (10^2) Colegiul consultativ se întrunește trimestrial. (la 25-08-2015, Alin. (10^2) al art. 10 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) (11) Cabinetele demnitarilor se organizează și funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor are statut de personal contractual. (la 09-01-2020, Alineatul (11) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) (12) Abrogat. (la 25-08-2015, Alin. (12) al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) (13) Abrogat. (la 25-08-2015, Alin. (13) al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) (14) Abrogat. (la 25-08-2015, Alin. (14) al art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 633 din 28 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 25 august 2015. ) (15) Ministrul finanțelor publice semnează actele administrative elaborate de către structurile ministerului cu atribuții de soluționare a contestațiilor și a plângerilor prealabile, în condițiile legii. (la 19-03-2013, Alin. (15) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. )  +  Articolul 11Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitate și de conducătorii unităților subordonate, pentru care, prin ordin, poate stabili și alte răspunderi și atribuții decât cele stabilite în actele normative de organizare și funcționare a acestora.  +  Articolul 12(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. (la 09-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) (3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministrul finanțelor publice.(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, secretarul general al ministerului este ajutat de 2 secretari generali adjuncți, care sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii (la 22-03-2018, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 124 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) (5) Secretarul general numit în condițiile legii, în cadrul structurilor aflate în subordinea ministerului, se află și în coordonarea metodologică a secretarului general din minister, pentru îndeplinirea exclusiv a atribuțiilor și responsabilităților ministerului.  +  Capitolul IV Unități subordonate sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice  +  Articolul 13(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în condițiile legii.(3) Abrogat. (la 22-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 124 din 15 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 22 martie 2018 ) (4) Abrogat. (la 19-03-2013, Alin. (4) al art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) (5) Abrogat. (la 19-03-2013, Alin. (5) al art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) (6) Abrogat. (la 19-03-2013, Alin. (6) al art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. ) (7) Abrogat. (la 09-01-2020, Alineatul (7) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 7. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) (8) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. (la 23-11-2017, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul 7 din HOTĂRÂREA nr. 817 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 23 noiembrie 2017 ) (9) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. (la 17-07-2018, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 502 din 5 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 17 iulie 2018 ) (10) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin Ministerul Finanțelor Publice, are drept de inițiativă legislativă în domeniul său de competență. (la 09-01-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) (11) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor Publice, are drept de inițiativă legislativă în domeniul său de competență. (la 09-01-2020, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8. din HOTĂRÂREA nr. 8 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 09 ianuarie 2020 ) (12) În subordinea Ministerului Finanțelor se organizează și funcționează Autoritatea Vamală Română, organ de specialitate al administrației publice centrale, în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor. (la 18-02-2022, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 )  +  Articolul 14Componența Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și este formată din specialiști din cadrul ministerului și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 15(1) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate și al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul ministerului, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.(2) Ministerul asigură, prin direcțiile de specialitate care au corespondent în structuri din cadrul tuturor unităților subordonate, participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul structurilor respective, la solicitarea acestora.(3) În cadrul procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale personalului de conducere al structurilor de specialitate din cadrul unităților subordonate, care se află în coordonare metodologică, structurile coordonatoare de la nivelul ministerului emit puncte de vedere cu privire la activitatea desfășurată de acesta în realizarea obiectivelor și atribuțiilor ministerului, pe care le comunică evaluatorului. (la 19-03-2013, Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. )  +  Articolul 16Persoanele care ocupă funcții publice de conducere specifice activității de trezorerie din cadrul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 31-07-2013, Art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 514 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 31 iulie 2013. )  +  Articolul 17(1) Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice, numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și persoanele care desfășoară activități specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 18(1) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în structura sau în subordinea sa pot închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.(2) Ministerul Finanțelor Publice și toate unitățile aflate în subordinea sa pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosință gratuită altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, în următoarele scopuri:a) organizarea bufetelor de incintă;b) instalarea de automate pentru băuturi calde și reci;c) instalarea de mijloace de comunicații;d) afișarea reclamelor de publicitate;e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;g) pentru activități de învățământ superior;h) pentru activități ale autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală;i) pentru activități care au legătură cu activitatea Ministerului Finanțelor Publice.(3) Închirierea spațiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:a) libera concurență;b) transparența;c) tratamentul egal;d) confidențialitatea.(4) Unitățile aflate în subordinea Ministerului Finanțelor Publice pot organiza, pe proprie răspundere, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosință gratuită a spațiilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 19Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 20(1) Spațiile prevăzute la art. 18 alin. (2) se dau în folosință gratuită prin protocol încheiat între instituțiile de utilitate publică ce primesc spațiile în folosință gratuită și Ministerul Finanțelor Publice sau unitățile aflate în subordinea acestuia, după caz.(2) Utilitățile și cota-parte pentru cheltuielile de funcționare aferente spațiilor date în folosință gratuită, în condițiile art. 18 alin. (2), se asigură de instituțiile beneficiare și se reglementează prin protocol.  +  Articolul 21Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să dețină și să administreze prin unitățile subordonate spații de cazare și pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Școala de Finanțe Publice și Vamă.  +  Articolul 22Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spațiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice și altele asemenea, și pentru plata serviciilor necesare se prevăd și se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sau al unităților subordonate.  +  Articolul 23Unitățile din subordinea ministerului, care administrează spații în care funcționează centre zonale ale Școlii de Finanțe Publice și Vamă, pot angaja prin contractecadru, cu avizul prealabil al ministerului, în condițiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curățenie-întreținere spații, spălat-călcat lenjerie, servire masă și alte servicii necesare pentru cursanți cu operatorii economici specializați. Plata acestor servicii se va face de fiecare cursant, în condițiile legii.  +  Articolul 24(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor acorda sprijin prin asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 25(1) Personalul preluat în condițiile aplicării prevederilor art. 22 alin. (2) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale își menține nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.(2) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care are calitatea de funcționar public beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în statutele speciale.  +  Articolul 26(1) Ministerul Finanțelor Publice se substituite în toate drepturile și obligațiile Ministerului Economiei și Finanțelor - activitatea de finanțe - decurgând din: acte normative și administrative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri și din orice alte acte care produc efecte juridice.(2) Ministerul Finanțelor Publice se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din litigiile aferente activității de finanțe în care Ministerul Economiei și Finanțelor este parte.  +  Articolul 27Abrogat. (la 19-03-2013, Art. 27 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 13 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 19 martie 2013. )  +  Articolul 28Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  p. Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Dumitru-Nicu Cornoiu,
  secretar de stat
  București, 22 ianuarie 2009.Nr. 34.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Finanțelor
  1) Se organizează și funcționează prin ordin al ministrului finanțelor.2) Se organizează și funcționează la nivel de direcție.3) Cuprinde Corpul controlorilor delegați, așa cum a fost reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4) Se organizează si funcționează la nivel de serviciu.5) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală și are în subordine Direcția dezvoltare sisteme informatice, Direcția data warehouse, Direcția infrastructura TIC, Direcția tehnologia informației a trezoreriei statului și Direcția tehnologia informației, comunicații și statistică vamală.6) În subordinea direcției generale va funcționa la nivel de compartiment Corpul consilierilor pentru afaceri europene, prin delegarea coordonării de la ministru.7) Se organizează și funcționează la nivel de serviciu/birou/compartiment.8) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală și îndeplinește funcția de Fond Național pentru asistența financiară de preaderare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Oficiului de Plăți și Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la București la 16 iulie 1998, și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană pentru înființarea Fondului Național, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, semnat la București la 20 octombrie 2000, de autoritate de certificare și plată pentru Fondul European pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD, cu modificările și completările ulterioare, de autoritate de certificare, precum și de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, cât și pentru Mecanismul Financiar Spațiul Economic European/Mecanismul Financiar Norvegian, conform Memorandumurilor de înțelegere semnate de România cu statele donatoare, de autoritate de certificare pentru Fondul European pentru Pescuit, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privin gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului/ de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare, de organism contabil și de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, precum și cea de transfer al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente cofinanțării și cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectelor în cadrul programelor operaționale regionale 2021-2027.9) Coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislației fiscale desfășurată de serviciile de asistență contribuabili organizate în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al unităților subordonate. (la 18-02-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 )
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor și societățile la care Ministerul Finanțelor exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor
  I. Cu finanțare de la bugetul de stat
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală22.244^1)
  2. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate43^2)
  3. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc211^3)
  4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor160^4)
  5. Autoritatea Vamală Română3093^5)
  II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat
  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar25^6)
  B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor
  1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și Contabilitate“*)
  C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar
  1. Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.
  2. CEC Bank - S.A.
  3. Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  4. Fondul Român de Contragarantare - S.A.**)
  5. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN și filialele sale***)
  *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.**) Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.^1) În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.^2) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.^3) În numărul maxim de posturi este inclus președintele, vicepreședintele, secretarul general și posturile aferente cabinetului președintelui.^4) În numărul maxim de posturi sunt incluși demnitarii și cabinetele acestora.^5) În numărul maxim de posturi este inclus președintele, vicepreședintele și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.^6) În numărul maxim de posturi este inclus demnitarul. (la 01-02-2023, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 78 din 26 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 27 ianuarie 2023 )
   +  Anexa nr. 3
  MIJLOACELE DE TRANSPORT
  pentru activități specifice
  Nr. crt.Ministerul Finanțelor - aparat propriuTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)
  1.Parc auto demnitari, înalți funcționari publici și asimilați ai acestora*)autoturism10
  2.Parc auto comun*)autoturism4
  3.Parc auto transport marfă, persoane, delegații și activități specifice**)autoturism autoutilitară microbuz6 1 1
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.**) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați, nominalizați prin ordin al ministrului finanțelor. (la 18-02-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 238 din 16 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 18 februarie 2022 )