ORDIN nr. 353/5.202 din 23 iulie 2003pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI Nr. 353 din 23 iulie 2003
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI Nr. 5.202 din 8 octombrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003  Notă
  Conform art. IV din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 132 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010, în toate actele normative în vigoare denumirea "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (CNFPA)" se înlocuiește cu denumirea "Consiliul Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților (CNCFPA)".
  (2) În toate actele normative în vigoare sintagma Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților se înlocuiește cu sintagma "Unitatea Executivă a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților (UECNCFPA)".
  (3) Prevederile privind Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării și inovării nr. 1.455/5.122/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se abrogă.
  (4) Până la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, pe toate actele juridice încheiate de această instituție se va putea utiliza ștampila cu stema României a Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
  (5) Se autorizează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului să facă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu, ca urmare a modificării formei de finanțare a UECNCFPA.
  Potrivit art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 556 din 25 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 22 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se organizează și funcționează Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare A.N.C., instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin reorganizarea Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (C.N.C.F.P.A.) și a Unității Executive a Consiliului Național al Calificărilor și Formării Profesionale a Adulților (U.E.C.N.C.F.P.A.), instituții care se desființează.
  Conform alin. (2) al art. III din LEGEA nr. 167 din 28 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 3 iunie 2013, în tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actelor normative în vigoare de punere în aplicare a acesteia:a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice";b) sintagma "Ministerul Educației și Cercetării" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Educației Naționale";c) sintagma "direcții județene pentru dialog, familie și solidaritate socială, respectiv a municipiului București" se înlocuiește cu sintagma "agenții pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București";d) sintagmele "Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților" și "Secretariatul tehnic al Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Națională pentru Calificări".
  Art. IV din același act normativ dispune:Articolul IV(1) Obligațiile de cooperare administrativă ce rezultă din aplicarea prezentei legi se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale, Autoritatea Națională pentru Calificări, comisiile de autorizare, prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza propunerilor Autorității Naționale pentru Calificări, vor fi modificate și completate, în mod corespunzător, următoarele acte normative:a) Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 353/5.202/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;b) Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 4.543/468/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiilor de implementare a principiilor de asigurare a calității și pentru aprobarea organismelor externe de control responsabile pentru asigurarea calității.
  În temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,având în vedere prevederile art. 30 și ale art. 32 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aproba Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu
   +  AnexăMETODOLOGIEde autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților