ORDONANȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2023pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 19 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 14 iulie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cheltuieli pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, pentru elaborarea auditului energetic și pentru elaborarea certificatului de performanță energetică după intervenție, pentru elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și asistența tehnică din partea proiectantului;2. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În vederea includerii în program, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru fiecare obiectiv de investiții solicitarea de includere în program și necesarul de sume de la bugetul de stat.3. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației verifică administrativ și centralizează solicitările transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, în termen de 30 de zile de la înregistrare, iar pentru solicitările conforme întocmește listelesinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste ce se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. Solicitările neconforme rămân în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, obiectivele urmând a fi introduse în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiari a tuturor cerințelor legale pentru introducerea acestora în program.4. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) În perioada de valabilitate a contractelor de finanțare multianuală, în situația în care beneficiarii, autorități publice locale, decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea serviciilor/lucrărilor executate depuse până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an.(2) În baza contractelor de finanțare se decontează și cheltuielile pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție și pentru elaborarea auditului energetic, efectuate anterior introducerii în program și încheierii contractului de finanțare.  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 2 din prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 august 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanțelor,
  Alin Chitu,
  secretar de stat
  București, 18 ianuarie 2023.Nr. 6.-----