HOTĂRÎRE nr. 340 din 20 iunie 1992 ***Republicatăprivind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 18 august 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Importul în România de deşeuri şi reziduuri de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzis. Prin deşeuri şi reziduuri de orice natura, în sensul prezentei hotărîri, se înţeleg resturile tehnologice de orice natura, produsele şi materialele cu termene de garanţie depăşite, produsele uzate fizic care nu mai au valoare de întrebuinţare, precum şi resturile menajere.  +  Articolul 2Fac excepţie de la prevederile art. 1 anumite categorii de deşeuri: de minereuri, de metale feroase sau neferoase, precum şi alte deşeuri, care urmează a fi prelucrate de importatori prin capacitatile de producţie existente, pentru obţinerea unor materii prime şi materiale utile, cu condiţia ca prin transport, depozitare şi prelucrare pe teritoriul tarii aceste deşeuri sa nu prezinte risc toxicologic şi ecologic. Categoriile de deşeuri exceptate prin dispoziţiile alin. 1 sînt prevăzute în anexa nr. 1. Anexa nr. 1 poate fi revizuită la propunerea ministerelor interesate, cu acordul Ministerului Mediului, prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 3Importul deşeurilor menţionate la art. 2 se face pe baza licenţei de import, care se eliberează numai cu acordul Ministerului Mediului şi al Ministerului Sănătăţii. Licenta de import va conţine obligatoriu declaraţia importatorului, facuta pe proprie răspundere, prin care se specifică denumirea produsului ce urmează a fi introdus în ţara, cu menţiunea expresă "deşeuri de ...".  +  Articolul 4Importatorul este obligat să se asigure la contractare, ambalare, încărcare şi expediere, pentru categoriile de deşeuri prevăzute la art. 2, ca acestea corespund în totalitate caracteristicilor din documentaţia prezentată Ministerului Mediului şi Ministerului Sănătăţii, în vederea obţinerii acordului prevăzut la art. 3 alin. 1. Totodată, importatorul este obligat să obţină, de la organismele autorizate din ţara de origine, declaraţia de conformitate, certificate care să ateste ca aceste mărfuri nu prezintă risc toxicologic şi ecologic, precum şi viza organelor vamale din ţara exportatorului.  +  Articolul 5La încheierea contractului de vînzare-cumpărare, importatorul este obligat sa pună în mod expres în vedere exportatorului necesitatea verificării, la încărcare şi expediţie, a existenţei documentelor de transport internaţional, precum şi a celor prevăzute la art. 4. Documentele de transport, inclusiv cele prevăzute la art. 4, vor însoţi incarcatura pe tot timpul transportului. Intrarea în ţara a mijloacelor de transport, încărcate cu astfel de mărfuri, va fi permisă de organele vamale, numai dacă li se prezintă licenta de import, cu acordul scris al Ministerului Mediului şi Ministerului Sănătăţii, precum şi documentele prevăzute la art. 4. În lipsa oricăruia dintre aceste documente, nu se va permite intrarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport în cauza.Importatorul este obligat ca, la încheierea contractului de vînzare-cumpărare, sa pună în mod expres în vedere exportatorului necesitatea ca acesta: a) sa menţioneze în documentul de transport dispoziţia de returnare la punctul de încărcare a mijlocului de transport, în cazul în care continuarea transportului pe teritoriul României este interzisă de către autorităţile publice române, din cauza nerespectării prevederilor prezentei hotărîri; b) sa înscrie elementele prevăzute la art. 3 şi 4 în rubricile special rezervate din documentul de transport.În cazul transportului pe căile ferate, în lipsa oricăruia dintre documentele prevăzute în prezentul articol, mijlocul de transport va fi primit şi reţinut în punctele de frontieră de intrare ale României, urmînd ca importatorul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar, mijlocul de transport fiind redirijat în afară teritoriului tarii, potrivit convenţiilor internaţionale feroviare la care România este parte.  +  Articolul 6Importul mărfurilor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, prevăzute în anexa nr. 2, se va putea face numai pe baza documentelor şi avizelor stabilite prin dispoziţiile legale pentru fiecare grupa de mărfuri, pe baza certificatelor de calitate eliberate de organismele autorizate din ţara de origine, anexate declaraţiei de conformitate, precum şi a inscriptionarii, după caz, a termenului de garanţie sau de valabilitate. În lipsa oricăruia dintre aceste documente, organele vamale nu vor permite intrarea mărfurilor pe teritoriul României.Importatorul este obligat ca, la încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau a înţelegerii de livrare, sa pună în mod expres în vedere exportatorului necesitatea ca acesta: a) sa menţioneze în documentul de transport dispoziţia de returnare la punctul de încărcare a mijlocului de transport, în cazul în care continuarea transportului pe teritoriul României este interzisă de către autorităţile publice române, din cauza nerespectării prevederilor prezentei hotărîri; b) sa înscrie elementele prevăzute la alin. 1 în rubricile special rezervate din documentul de transport.În cazul transportului pe căile ferate, în lipsa oricăruia dintre documentele prevăzute în prezentul articol, mijlocul de transport va fi reţinut în punctele de frontieră de intrare ale României, urmînd ca importatorul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar, mijlocul de transport fiind redirijat în afară teritoriului tarii, potrivit convenţiilor internaţionale feroviare la care România este parte.  +  Articolul 7Pentru mărfurile care, pe baza documentelor prevăzute la art. 4, 5 şi 6 din prezenta hotărîre, îndeplinesc condiţiile de a intră în ţara, mijloacele de transport vor fi dirijate la unităţile vamale din interiorul tarii, în vederea efectuării operaţiunilor de vamuire. La controlul vamal participa, la solicitarea organelor vamale, împreună cu acestea, specialişti din cadrul Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Industriei, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi ai altor ministere şi organe centrale ale administraţiei publice, după caz.  +  Articolul 8Transporturile care, la punctele de trecere a frontierei, creează suspiciuni privind conţinutul mărfurilor, vor fi controlate la frontiera, conform prevederilor art. 7 alin. 2.  +  Articolul 9În cazurile în care, la control, se constata încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile ocazionate de operaţiunile de verificare, expertizare, returnare a mărfurilor şi de stationare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.  +  Articolul 10Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri, Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia Generală a Vamilor, Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Industriei, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Comerţului şi Turismului, precum şi alte ministere şi organe centrale ale administraţiei publice vor aplica normele metodologice prevăzute în anexa nr. 3 şi vor asigura pregătirea personalului de specialitate.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărîri, agenţii economici care au încheiat contracte pentru importul mărfurilor prevăzute în anexa nr. 1 sînt obligaţi să obţină avizele de la Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii şi să solicite reconfirmarea licenţelor de import.  +  Articolul 12Nerespectarea regimului de import al mărfurilor ce fac obiectul prezentei hotărîri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.  +  Articolul 13Constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sînt infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 la 1.000.000 lei următoarele fapte: a) omisiunea înscrierii în documentaţia importatorului a datelor complete privind caracteristicile şi denumirea exactă a produsului ce urmează a se importa; b) neluarea, de către importator, a măsurilor de asigurare la contractare, ambalare, încărcare şi expediere, pentru ca mărfurile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sa corespundă în totalitate caracteristicilor prevăzute în documentaţia de aprobare a importului; c) omisiunea importatorului de a pune, în mod expres, în vedere exportatorului sa verifice, la încărcare şi expediţie, existenta documentelor de transport internaţional, precum şi a certificatelor prevăzute de prezenta hotărîre; d) încălcarea, de către transportator, a obligaţiilor prevăzute în art. 5; e) permiterea intrării pe teritoriul României, de către funcţionarii organelor vamale, a mijloacelor de transport încărcate cu produse din cele prevăzute la art. 2 şi art. 6, în lipsa oricăruia dintre documentele cerute prin prezenta hotărîre; f) nerespectarea termenului de reconfirmare a licenţelor de import şi a obţinerii avizelor de la Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii; g) primirea, de către persoane fizice sau juridice, spre depozitare, sub orice formă, a deşeurilor şi reziduurilor prevăzute la art. 1 şi provenite din import.  +  Articolul 14Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13 lit. a), b), c), d), f) şi g) şi aplicarea amenzilor se fac de către organele vamale, ofiţerii şi subofiterii de poliţie, precum şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii, Comisiei Naţionale pentru Standarde, Metrologie şi Calitate şi al Ministerului Comerţului şi Turismului. Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 13 lit. e) şi aplicarea amenzii se fac de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o înaintează judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia, spre soluţionare.  +  Articolul 15Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărîre le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 16În cazuri deosebite, în afară raspunderilor prevăzute la art. 12 şi 13, Ministerul Comerţului şi Turismului, la propunerea Ministerului Mediului, este autorizat sa refuze agentului economic în cauza eliberarea licenţei de import pe o perioadă de la 2 la 10 ani ori, după caz, să-i retragă avizul acordat, potrivit legii, de a efectua operaţiuni de comerţ exterior.  +  Articolul 17Organele Ministerului de Interne şi ale Gărzii Financiare sînt obligate sa acorde sprijin organelor de control prevăzute la art. 7, la solicitarea acestora, în timpul exercitării atribuţiilor ce le revin.  +  Articolul 18Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, orice prevederi contrare îşi încetează aplicarea.  +  Anexa 1CATEGORII de deşeuri valorificabile, admise la import, condiţionat1. Deşeuri din oţel (fier vechi);2. Deşeuri din fonta (fonta veche);3. Deşeuri din cupru;4. Deşeuri din alama;5. Deşeuri din bronz;6. Deşeuri din plumb;7. Deşeuri din zinc;8. Deşeuri din aluminiu;9. Deşeuri din metale dure;10. Deşeuri din metale preţioase;11. Deşeuri din cioburi de sticlă, incolore şi mate;12. Deşeuri din hîrtii şi cartoane;13. Deşeuri din filatura de bumbac şi de lina cu conţinut 100% fibra naturala şi curate;14. Deşeuri din fabricile de tricotaje tip bumbac şi tip lina curata.NOTĂ: a) Se interzice prezenta în deşeuri a substanţelor nominalizate în anexa nr. 1 a documentului elaborat de a II-a Sesiune a O.E.C.D., din 17-20 septembrie 1991, privind importul de compuşi chimici periculosi. b) La categoriile de deşeuri, de la poz. 1-11, nu se admite prezenta substanţelor organice (materiale plastice, uleiuri şi altele). c) Licentele de import se eliberează numai agenţilor economici comunicaţi Ministerului Comerţului şi Turismului de către ministerele de resort.  +  Anexa 2                           CATEGORII de produse periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, codificate prin poziţiile vamale ale acestora
         
    Nr. crt.Categoria de produse  - denumire generică -Cod poziţii  (de la ... inclusiv - la .... inclusiv)
    012
    1.Diverse produse de origine animală05.01-05.11
    2.Seve şi extracte vegetale13.02
    3.Gudroane, uleiuri, cocs de petrol, bitum27.06-27.10; 27.13-27.15
    4.Produse chimice anorganice şi compuşi organici şi anorganici28.01; 28.04.70-28.04.90; 28.05-28.09; 28.11.11; 28.11.19; 28.11.23; 28.11.29
    5.Sulfuri de metaloizi28.13
    6.Baze anorganice şi oxizi, hidroxizi şi peroxizi28.14-28.16; 28.22; 28.24
    7.Săruri ale acizilor anorganici28.28; 28.29; 28.37; 28.38
    8.Diverşi compuşi anorganici28.43.90; 28.44; 28.45; 28.48; 28.50; 28.51
    9.Hidrocarburi şi derivaţi29.02-29.04
    10.Fenoli şi derivaţi29.07; 29.08
    11.Eteri şi epoxizi29.09; 29.10
    12.Acizi carboxilici, halogenuri, peroxizi, peroxiacizi şi esteri29.18-29.20
    13.Compuşi cu azot29.24; 29.27-29.29
    14.Compuşi organo-anorganici, compuşi heterociclici29.31; 29.34; 29.35
    15.Vitamine şi hormoni29.36; 29.37
    16.Heteroide şi alcaloide29.38; 29.39
    17.Antibiotice şi alţi compuşi organici29.41; 29.42
    18.Produse farmaceutice30.01-30.06
    19.Îngrăşăminte31.01-31.05
    20.Coloranţi, culori, lacuri şi vopsele32.04-32.10
    21.Uleiuri esenţiale, produse şi preparate de parfumerie şi cosmetice33.01-33.07
    22.Săpunuri, preparate pentru spălat şi paste pentru modelat34.01; 34.02; 34.07
    23.Substanţe albuminoide, amidon, enzime35.01-35.07
    24.Diverse articole din materiale inflamabile36.06
    25.Leşii reziduale şi gudroane38.04; 38.07
    26.Pesticide38.08
    27.Produse diverse ale industriei chimice38.11; 38.13; 38.14; 38.17; 38.21; 38.23.90
    28.Materiale plastice şi articole din materiale plastice39.01-39.14; 39.17.10
    29.Piei brute41.01-41.03
    30.Blănuri brute43.01
    31.Diverse sprayuri96.16.
  NOTĂ:Importurile acestor produse pot fi efectuate numai de agenţi economici abilitaţi de către ministerele de resort, conform anexei nr. 3.
   +  Anexa 3NORMA 20/06/1992