DECRET nr. 148 din 2 aprilie 1964privind regimul multiplicatoarelor şi materialelor necesare reproducerii scrierilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 6 aprilie 1964    Consiliul de Stat al Republicii Populare Române decretează:  +  Articolul 1Organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii care deţin multiplicatoare ca: ghestetnere, sapirografe, heliografe şi altele asemenea, sînt obligate să le înregistreze la organele de militie.Deţinerea sau folosirea de către persoanele fizice a multiplicatoarelor, precum şi a materialelor necesare reproducerii diferitelor scrieri ca: matrite, litere de cauciuc şi paste este interzisă.  +  Articolul 2Se exceptează de la dispoziţiile art. 1 alin. 2 multiplicatoarele şi materialele necesare reproducerii diferitelor scrieri, aparţinînd străinilor veniti temporar în Republica Populara Română.  +  Articolul 3Normele de aplicare a prezentului Decret se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Decretul nr. 1056/1962 privind regimul maşinilor de scris, multiplicatoarelor şi materialelor necesare reproducerii scrierilor, cu modificările aduse prin Decretul nr. 283/1963, astfel cum a fost republicat în Buletinul oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 12 din 25 iunie 1963, se abroga.PreşedinteleConsiliului de Stat,GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ------------