NORMA SANITAR-VETERINARĂ din 28 decembrie 2022pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 208 din 28 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ioanuarie 2023.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1DefinițiiÎn sensul prezentei norme sanitar-veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv bubaline - bubalus bubalus, și bizoni - bison bison, porcine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni;2. animale deținute - animale definite conform prevederilor art. 4 pct. 5 din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor (Legea privind sănătatea animală);3. Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea informațiilor, aplicațiilor, dispozitivelor, documentelor și procedurilor utilizate pentru identificarea și înregistrarea animalelor;4. arhiva electronică de documente din SNIIA - bază de date conținând documentele electronice în formatul original emis, din care pot fi extrase documente cu aceeași putere ca originalul, pe baza unei chei unice; 5. Bază Națională de Date, denumită în continuare BND - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deținute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, cu excepția ecvideelor;6. bovină sau animal din specia bovină - animal din speciile de ungulate care aparțin genurilor Bison, Bos, inclusiv subgenurilor Bos, Bibos, Novibos, Poephagus și Bubalus, inclusiv subgenului Anoa, și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;7. camelid - animal din speciile de ungulate din familia Camelidae, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;8. caprină sau animal din specia caprină - animal din speciile de ungulate, care aparțin genului Capra și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;9. cervid - animal din speciile de ungulate din familia Cervidae, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;10. cod de identificare unic al animalului - codul individual afișat de mijlocul oficial de identificare aplicat unui animal;11. condica de notificări - registrul pentru notificările proprietarilor ținut în format scriptic la sediul utilizatorului SNIIA, conform anexei nr. 1;12. control oficial - orice formă de control efectuat de o autoritate competentă în vederea verificării conformității cu prezenta normă sanitar-veterinară;13. deținător de animale - persoana care are în posesie permanentă animale, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație, sau care are în posesie temporară animale, în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredințat îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la, conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, administratorii exploatațiilor comerciale, a celor de tip târguri sau expoziții de animale, tabere de vară/stâne, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare;14. document de circulație - document care însoțește animalele pe parcursul mișcării, emis în cadrul SNIIA ulterior înregistrării și salvării acestuia în BND, în format electronic/scriptic, care are prevăzute elementele specifice de siguranță, conform anexei nr. 2; 15. document de înregistrare a exploatației - document emis în cadrul SNIIA de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit și/sau direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare DSVSA, după caz, care atestă înregistrarea exploatației în SNIIA, conform anexei nr. 3;16. document de identificare unic pe viață - actul de identificare a unui animal din speciile bovine, camelide, cervidee și reni, care cuprinde cel puțin următoarele informații: codul de identificare unic al animalului, după caz, codul exploatației în care s-a născut/de destinație pe teritoriul României în cazul importului sau comerțului intracomunitar, numele și adresa proprietarului exploatației menționate anterior, toate mișcările animalului, inclusiv export sau comerț intracomunitar, conform anexei nr. 4;17. eveniment suferit de animal - naștere, moarte, sacrificare, tăiere de urgență, pierdere animal, regăsire animal, pierdere/nefuncționare mijloc oficial de identificare, ucidere;18. exploatație - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor ori clinicilor veterinare, după cum urmează:a) exploatație nonprofesională - exploatație de animale, înregistrată în SNIIA și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României;b) exploatație comercială de tip A - exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor și care este înregistrată sanitar-veterinar;c) exploatație comercială - exploatație de animale înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor și autorizată sanitar-veterinar, deținută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului;d) tabără de vară/stână - loc împrejmuit, cu amenajări în care se desfășoară activități pentru adăpostirea și îngrijirea sezonieră a animalelor cu respectarea condițiilor de protecție și bunăstare a animalelor, înregistrată în SNIIA și înregistrată sanitar-veterinar;19. formular de identificare - document privind identificarea și înregistrarea animalelor, emis în cadrul SNIIA ulterior înregistrării și salvării acestuia în BND, în format electronic, care poate fi printat, la solicitarea fermierului și care are prevăzute elementele specifice de siguranță, conform anexei nr. 5; 20. furnizor primar de mijloace oficiale de identificare - societate comercială ce are ca obiect de activitate producerea și/sau distribuirea mijloacelor oficiale de identificare a animalelor pe teritoriul României, pentru care a obținut aprobarea de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, și are dovada că deține un contract scris cu producătorul pentru furnizarea mijlocului de identificare pe teritoriul României, după caz;21. furnizor secundar de mijloace oficiale de identificare - medicul veterinar de liberă practică împuternicit, organizat în condițiile legii, și/sau organizația profesională a crescătorilor de animale înregistrată legal, care face dovada că deține un contract scris cu unul sau mai mulți furnizori primari de mijloace oficiale de identificare a animalelor, în vederea furnizării mijloacelor de identificare, și care au primit din partea DSVSA calitatea de furnizor secundar;22. identificarea și înregistrarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără a prejudicia bunăstarea lor, precum și la stabilirea speciei, rasei, sexului și vârstei respectivelor animale, precum și înregistrarea în SNIIA;23. informații partajabile - informații din SNIIA și documente din cadrul arhivei electronice de documente din cadrul SNIIA ce pot fi exportate și preluate de autorități publice și alte entități cu drept de acces la informațiile respective, în condițiile legii, prin mecanisme electronice securizate, ca urmare a solicitării acestora;24. laborator acreditat - laborator autorizat într-un stat membru al Uniunii Europene să efectueze testele de conformitate pentru mijloacele oficiale de identificare a animalelor, International Committee for Animal Recording - ICAR sau Centrul Comunitar de Cercetare din Italia (Joint Research Center);25. mamă - femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui embrion/ovul inseminat, dar care exclude o femelă de la care a fost recoltat ovulul sau embrionul;26. mamă donatoare de embrion/ovul - femelă de la care a fost recoltat un embrion/ovul ce ulterior a fost inseminat unei mame, astfel cum este definită la pct. 25;27. medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat și retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitățile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară în cadrul căreia își desfășoară activitatea;28. mijloacele oficiale de identificare a animalelor terestre deținute - mijloace oficiale de identificare a animalelor, care afișează codul de identificare unic al animalului, astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație; acestea pot fi următoarele:a) crotalie convențională; b) crotalie electronică; c) transponder tip bolus; d) transponder injectabil; e) tatuaj;29. mijloc oficial de identificare convențional/electronic duplicat - mijloc oficial de identificare a animalului, care poartă același cod unic de identificare ca mijlocul oficial de identificare care s-a pierdut/a devenit nefuncțional;30. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoane juridice, organizate în condițiile legii, care desfășoară activități de cumpărare și vânzare de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, cu respectarea legislației sanitar-veterinare privind mișcarea animalelor și care nu dispun obligatoriu de facilități/spații de adăpostire;31. mișcarea animalelor - intrare/ieșire a animalelor întro/ dintr-o exploatație; 32. notificare - operațiunea de înștiințare, conform legii, a utilizatorilor SNIIA și/sau a DSVSA de către proprietarii exploatațiilor/deținătorii de animale și de către utilizatorii SNIIA, după caz, cu privire la exploatația și/sau animalele deținute sau cu privire la exploatațiile și/sau animalele pentru care sunt împuterniciți; 33. operatorul SNIIA - persoană juridică ce realizează, în condițiile legii, activitățile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea, dezvoltarea și întreținerea SNIIA; 34. organizație profesională a crescătorilor de animale aprobată - asociația crescătorilor de bovine, porcine, ovine și caprine cu reprezentare la nivel județean, legal constituită potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, aprobată ca utilizator al SNIIA; 35. ovină sau animal din specia ovină - animal din speciile de ungulate care aparțin genului Ovis și descendenții rezultați din încrucișările acestei specii;36. proprietar de animale - orice persoană fizică sau juridică ce deține dreptul de proprietate asupra unui/unor animal/animale;37. proprietar de exploatație - orice persoană fizică sau juridică ce deține dreptul de proprietate permanent/temporar asupra exploatației; 38. porcină sau animal din specia porcină - animal din speciile de ungulate din familia Suidae enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;39. registrul exploatației - colecția de date partajabile despre animalele identificate și înregistrate din exploatația respectivă, despre evenimentele și mișcarea acestora, extrase din SNIIA în format electronic și/sau tipărit, păstrată prin grija proprietarului exploatației/utilizatorului SNIIA/operatorului SNIIA, după caz, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației;40. ren - ungulat din specia Rangifer tarandus, menționat în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;41. Registrul unic electronic de notificări, denumit în continuare RUEN - instrument permanent de realizare a obligațiilor proprietarilor de exploatații/deținătorilor de animale conform Regulamentului (UE) 2016/429, precum și de tratare, în sensul preluării și raportării, a neconformităților constatate și comunicate către SNIIA (BND/RUEN) de către alte instituții, în urma controalelor efectuate de acestea, și de implementare a componentei de control administrativ și în teren;42. sacrificare pentru consum familial - sacrificarea animalelor în scopul obținerii de carne, de produse și de subproduse destinate exclusiv consumului familial;43. transponder - un marcaj de identificare prin radiofrecvență (RFID);44. transhumanță - deplasare sezonieră a păstorilor cu turmele/cirezile de animale, vara la pășunile de la munte și toamna spre cele de la șes;45. unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - unitatea aparținând persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor înregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv instituțiilor publice, care desfășoară activități de neutralizare a deșeurilor de origine animală, în baza autorizării și/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;46. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice sau asociații înregistrate legal, inclusiv medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, care dețin drept de editare utilizând aplicațiile electronice disponibile în SNIIA, în regim securizat;47. vehicule - mijloacele de transport rutier, feroviar, naval și aerian, înregistrate/autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de animale.  +  Articolul 2Dispoziții generale(1) Prezenta normă sanitar-veterinară stabilește activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la implementarea și operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislația în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor SNIIA, a furnizorilor primari de mijloace oficiale de identificare, a furnizorilor secundari de mijloace oficiale de identificare, a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, a exploatațiilor, la identificarea și înregistrarea individuală a fiecărui animal, la înregistrarea fiecărei mișcări, precum și a evenimentelor suferite de acesta, dar și la gestiunea informațiilor partajabile în vederea stabilirii trasabilității animalelor.(2) În vederea deținerii unor animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni este obligatorie înființarea unei exploatații în acest sens, anterior introducerii oricărui animal din speciile enumerate în prezentul alineat.(3) Animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate și înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare și însoțite de documente de circulație și, în cazul camelidelor, cervideelor și renilor, de documentul de identificare unic pe viață. (4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activitățile SNIIA garantează confidențialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.(5) Utilizatorii SNIIA, cu excepția medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, se supun procedurilor de înregistrare la DSVSA competentă teritorial.(6) Bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, camelidele, cervideele și renii existente/existenți pe teritoriul României sunt supuse/supuși procesului de identificare și înregistrare prin realizarea următoarelor acțiuni:a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28, din care unul poate fi mijlocul de identificare menționat la art. 1 pct. 28 lit. a), iar celălalt poate fi unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. a)-d), pentru identificarea individuală a animalelor din specia bovină; b) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28, din care unul trebuie să fie conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), iar celălalt trebuie să fie unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. b), c) sau d), pentru animalele din speciile ovine și caprine; prin excepție, fermierii care dețin ovine și caprine care se nasc cu pavilioane auriculare ce nu permit atașarea mijloacelor oficiale de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. a) și b) se asigură de identificarea animalelor în mod individual cu unul dintre mijloacele de identificare prevăzute la art. 1 pct. 28 lit. c) sau d);c) aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a) sau d), în cazul porcinelor din exploatațiile nonprofesionale și comerciale de tip A, și aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), d) sau e), în cazul exploatațiilor comerciale;d) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. a), sau a unui mijloc oficial de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. 28 lit. d), în cazul camelidelor, cervideelor și renilor;e) ulterior aplicării mijloacelor oficiale de identificare, utilizatorii SNIIA înregistrează datele aferente animalelor identificate care aparțin speciilor bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, conform legislației sanitar-veterinare în vigoare.(7) Proprietarii de exploatații au posibilitatea de a verifica informațiile înscrise în SNIIA privind propria exploatație și de a transmite notificări electronice prin utilizarea pe propriile dispozitive electronice - calculatoare, telefoane inteligente, tablete - a unor aplicații informatice, în condițiile de acces și securitate stabilite de ANSVSA. (8) Proprietarul exploatației/Deținătorul de animale înscrie notificările în RUEN, în regim securizat prin aplicații specifice, prin telefon, prin SMS sau prin alte servicii de mesagerie la un punct de acces al DSVSA competente teritorial sau, în cazuri excepționale, prin înscrierea de către proprietarul exploatației/deținătorul de animale în condica de notificări de la sediul utilizatorului SNIIA.  +  Articolul 3Termene de identificare și înregistrare pentru animalele născute pe teritoriul României(1) Animalele sunt identificate și înregistrate cu respectarea următoarelor termene:a) animalele din speciile bovine, camelide, cervidee și reni în termen de până la 20 de zile de la naștere;b) animalele din speciile ovine și caprine, în termen de până la 180 de zile de la naștere;c) animalele din specia porcine, în termen de până la 60 de zile de la naștere, în cazul exploatațiilor nonprofesionale și comerciale de tip A de porcine, sau la ieșirea din exploatație, în cazul exploatațiilor comerciale de porcine, în funcție de destinația acestora.(2) Animalele sunt identificate și înregistrate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploatației în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1).(3) Animalului care și-a pierdut unul din mijloacele oficiale de identificare pentru speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni sau crotalia, în cazul animalului din specia porcine, precum și animalului al cărui mijloc de identificare electronic a devenit nefuncțional i se aplică un mijloc oficial de identificare duplicat, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA. (4) Animalului din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni care și-a pierdut ambele mijloace oficiale de identificare sau al cărui mijloc oficial de identificare electronic a devenit nefuncțional și pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identității, i se aplică mijloace oficiale de identificare duplicat în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA. (5) După aplicarea duplicatului, utilizatorul SNIIA confirmă evenimentul în SNIIA.  +  Articolul 4Condiții(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2 și 3, DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiții:a) fiecare exploatație este înregistrată în SNIIA;b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat;c) fiecărui proprietar de exploatație i se eliberează un document de înregistrare a exploatației care conține un element de siguranță, care, prin citire, oferă informații referitoare la exploatație și deținător;d) animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni sunt identificate și înregistrate în SNIIA; e) animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee și reni li se emite un document de identificare unic pe viață, în format electronic, ce se eliberează în format letric în cazul camelidelor, cervideelor și renilor; în cazul bovinelor, se eliberează în format letric, la cerere, cu ocazia exportului sau comerțului intracomunitar; eliberarea documentului în format letric se efectuează ca urmare a depunerii la DSVSA competentă teritorial a cererii prevăzute la anexa nr. 6;f) fiecare mișcare a animalelor se desfășoară numai dacă acestea sunt însoțite de documentul/documentele de circulație și, după caz, de alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare;g) fiecare furnizor primar și furnizor secundar de mijloace oficiale de identificare sunt înregistrați în SNIIA;h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA;i) pentru animalele din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitar-veterinare este interzisă activitatea de identificare și înregistrare în centrele de colectare animale vii, cu excepția cazului în care acestea și-au pierdut unul din cele două mijloace oficiale de identificare prevăzute de prezenta normă și se poate stabili trasabilitatea.(2) ANSVSA supraveghează și controlează funcționarea SNIIA.  +  Articolul 5Înregistrare ca utilizator SNIIA(1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul exploatației trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, respectiv în anexa nr. 8, după caz.(2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul organizației profesionale a crescătorilor de animale aprobată trebuie să depună la DSVSA competentă teritorial o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (3) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA pentru operarea datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor, în baza împuternicirilor deținătorilor de animale, persoanele prevăzute la art. 1 pct. 46, altele decât medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și cele menționate la alin. (1) și (2), trebuie să depună la DSVSA o cerere de acordare a dreptului de utilizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. (4) Dreptul de utilizare a SNIIA pentru o anumită exploatație încetează odată cu înregistrarea și aprobarea de către DSVSA a unei cereri în acest sens din partea solicitanților prevăzuți la alin. (1)-(3); orice schimbare a persoanei care înregistrează date în SNIIA trebuie notificată DSVSA, comunicându-se, totodată, datele de identificare a noii persoane.(5) Dreptul de utilizare a SNIIA se poate anula, conform legii, prin emiterea unei decizii de către directorul executiv al DSVSA, ca urmare a constatării nerespectării prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare.(6) Excepție de la prevederile alin. (1)-(3) fac medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza contractelor atribuite de DSVSA în condițiile legii.(7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1)-(3) este comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.(8) La soluționarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA competentă teritorial emite și comunică acestuia documentul de înregistrare ce conține codul de utilizator obținut prin proceduri SNIIA.  +  Articolul 6Înregistrarea sanitar-veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu animale viiÎn vederea desfășurării activității specifice, mijlocitorul de afaceri cu animale vii trebuie să se supună înregistrării sanitar-veterinare de către DSVSA competentă teritorial în a cărei rază teritorială își are declarat sediul respectivul solicitant, conform prevederilor normelor sanitar-veterinare în vigoare.  +  Articolul 7Înregistrarea exploatațiilor(1) Fiecare exploatație din România trebuie înregistrată în SNIIA, prin atribuirea unui cod alfanumeric unic și permanent generat prin grija operatorului acestuia, de către:a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploatațiile nonprofesionale; pentru exploatațiile nonprofesionale cu porcine, medicul veterinar de liberă practică împuternicit atribuie codul alfanumeric unic și permanent, doar după ce a verificat și a constatat îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare; pentru exploatațiile comerciale de tip A, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploatației nonprofesionale în vederea transformării acesteia în exploatație comercială de tip A, doar după obținerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare și după ieșirea din exploatație a animalelor din alte specii; pentru tabere de vară/stâne medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploatației, datele proprietarului și adresa exactă a exploatației doar după obținerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare;b) DSVSA, numai pentru exploatații comerciale, după autorizarea sanitar-veterinară a acestora. (2) Înregistrarea exploatațiilor nonprofesionale se face astfel:1. proprietarul care dorește deschiderea unei exploatații notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit, precizând speciile de animale pentru care se solicită deschiderea exploatației;2. notificarea trebuie însoțită de cartea de identitate a proprietarului și de documentele de proprietate pentru suprafața de teren unde dorește să deschidă exploatația sau documentele care, conform legii, atestă dreptul de utilizare a spațiului destinat creșterii/îngrijirii animalelor, spațiu care trebuie să fie bine delimitat față de alte exploatații, în vederea verificării realității datelor înscrise în notificare;3. medicul veterinar de liberă practică împuternicit se deplasează la fața locului, verifică existența spațiilor necesare creșterii animalelor, ia coordonatele geografice GPS și înregistrează noua exploatație doar în cazul în care constată că locul noii exploatații este bine delimitat față de alte exploatații și că nu mai există alte coduri de exploatație active la acea adresă pe numele solicitantului; în cazul exploatațiilor cu porcine, înregistrează noua exploatație doar după ce a verificat respectarea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare în acest sens și a constatat îndeplinirea acestora;4. medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează notificarea proprietarului.(3) Existența mai multor coduri active de exploatație ale aceluiași proprietar la aceeași adresă este interzisă.(4) Deținerea de către persoanele fizice sau juridice a mai multor exploatații active este permisă doar dacă acestea se află la adrese diferite, iar mișcarea animalelor între aceste exploatații se face doar în condițiile prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară.(5) Toate exploatațiile din România pentru care nu există cardul de exploatație trebuie să aibă câte un document de înregistrare a exploatației, care conține informațiile prevăzute în anexa nr. 3, emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul exploatațiilor nonprofesionale, respectiv ridicat de la sediul DSVSA, în cazul exploatațiilor comerciale, exploatațiilor comerciale de tip A, taberelor de vară și stânelor.(6) Proprietarii exploatațiilor pot verifica informațiile aferente exploatațiilor deținute, înregistrate în SNIIA, prin aplicații informatice dedicate instalate pe dispozitive proprii, sau pot solicita utilizatorului SNIIA/DSVSA competente teritorial un document care să conțină aceste informații.(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, pentru exploatațiile nou-înființate, data înființării este reprezentată de data generării codului alfanumeric unic și permanent de către SNIIA.  +  Articolul 8Închiderea sau redeschiderea exploatațiilor(1) Exploatațiile nonprofesionale, cu excepția celor care fac obiectul unei interdicții sau restricții, sunt închise de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, la solicitarea proprietarului și în condițiile în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploatație respectiv.(2) Exploatațiile comerciale de tip A, stânele sau taberele de vară, cu excepția celor care fac obiectul unei interdicții sau restricții, sunt închise de către DSVSA, la solicitarea proprietarului, în condițiile în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploatație respectiv, doar după anularea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară de către DSVSA. (3) Redeschiderea unei exploatații nonprofesionale se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în baza notificării proprietarului și a înregistrării mișcării animalelor, având ca destinație exploatația respectivă; pentru exploatațiile nonprofesionale cu porcine, redeschiderea exploatației se face doar după ce medicul veterinar de liberă practică împuternicit a verificat și a constatat îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare. (4) Redeschiderea unei exploatații comerciale de tip A, stâne sau tabere de vară se realizează în baza notificării proprietarului și a înregistrării mișcării animalelor având ca destinație exploatația respectivă, doar după înregistrarea sanitar-veterinară de către DSVSA, conform legislației sanitar-veterinare în vigoare. (5) Închiderea temporară sau permanentă a unei exploatații comerciale se poate face la cerere sau ca urmare a nerespectării legislației sanitar-veterinare în vigoare. (6) În cazul în care o exploatație comercială este închisă temporar sau permanent, înregistrarea în SNIIA se face prin schimbarea stării unității din „activă“ în „suspendată“ sau „anulată“, după caz, în ziua emiterii respectivei decizii, prin grija DSVSA competente teritorial.(7) Închiderea temporară sau permanentă a unei exploatații comerciale la cererea proprietarului/administratorului acesteia se face exclusiv după ieșirea tuturor animalelor existente în exploatația respectivă. (8) După închiderea temporară sau permanentă a unei exploatații comerciale la cererea proprietarului/administratorului acesteia, SNIIA nu permite tranzacții de animale având această sursă sau destinație decât după parcurgerea procedurii prevăzute la alin. (10).(9) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei exploatații comerciale ca urmare a nerespectării legislației sanitar-veterinare în vigoare, SNIIA nu permite tranzacții de animale având această destinație.(10) Redeschiderea unei exploatații comerciale închise temporar în urma nerespectării legislației în vigoare sau la cererea proprietarului se realizează de către DSVSA competentă teritorial, prin modificarea în SNIIA a stării unității din „suspendată“ în „activă“, conform prevederilor legale în vigoare.(11) SNIIA stochează informațiile oricărei exploatații pe o durată nelimitată de la atribuirea codului de exploatație.  +  Capitolul II Obligațiile proprietarilor de exploatații și ale deținătorilor de animale în cazul în care identificarea și înregistrarea animalelor sunt efectuate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 9Obligații privind regimul exploatațiilor nonprofesionale(1) În cazul constituirii unei exploatații, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit în vederea înregistrării exploatației în SNIIA, furnizând acestuia datele de identificare necesare, anterior introducerii oricărui animal din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni. (2) În cazul unei exploatații existente, fiecare proprietar de exploatație este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit și cu medicul veterinar oficial în vederea desfășurării activităților prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, după cum urmează:a) să permită medicului veterinar oficial să desfășoare controale sanitar-veterinare la toate exploatațiile și pentru toate animalele deținute;b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte și complete referitoare la informațiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal și adresa proprietarului exploatației, adresa exploatației, precum și datele despre deținătorul animalelor;c) să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja deținute cu privire la animale și exploatație;d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploatației, care conține informațiile prevăzute în anexa nr. 10, să îl actualizeze pentru toate animalele prezente în exploatație și să îl prezinte pentru control sanitar-veterinar; în cazul exploatațiilor închise, registrul exploatației trebuie păstrat pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației, pentru toate animalele deținute în ultimii 3 ani, anterior închiderii acesteia;e) să prezinte animalele și să asigure condițiile și mijloacele necesare, inclusiv contenția animalelor, în vederea desfășurării activităților efectuate de către medici veterinari de liberă practică împuterniciți, a acțiunilor sanitar-veterinare obligatorii prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor;f) să prezinte animalele și să asigure condițiile și mijloacele necesare, inclusiv contenția animalelor, în vederea desfășurării activităților de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind aplicarea și respectarea legislației specifice sanitar-veterinare.(3) Proprietarul exploatației declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activității exploatației.(4) În cazul redeschiderii unei exploatații nonprofesionale, proprietarul exploatației informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit înainte de reluarea activității.(5) Proprietarul exploatației răspunde conform prevederilor legale de realitatea și corectitudinea datelor declarate și asumate prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți și/sau medicilor veterinari oficiali.  +  Articolul 10Obligații privind identificarea și mișcarea animalelor(1) Fiecare deținător de animale are obligația de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării și înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni din exploatația sa. (2) Proprietarul exploatației/Deținătorul animalelor verifică realitatea și corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de identificare prevăzut la anexa nr. 5 și confirmă realitatea și corectitudinea acestora prin notificare electronică, în cazul formularului electronic, în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării acestuia, respectiv prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică, în cazul formularelor tipărite.(3) Fiecare deținător de animale achiziționează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni deținute.(4) Proprietarul exploatației trebuie să permită accesul în exploatație doar animalelor identificate și înregistrate conform legislației în vigoare și doar celor care sunt însoțite de documentele de circulație sau alte documente sanitar-veterinare obligatorii.(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la nașterea sau achiziționarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, deținătorul de animale notifică nașterea/prezența respectivelor animale în exploatație medicului veterinar de liberă practică împuternicit, prezentând acestuia documentul de circulație pentru animalele achiziționate. (6) Fiecare deținător de animale are obligația de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenție de mișcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni; în acest scop, solicită acestuia înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, în format electronic sau tipărit, și pune la dispoziția acestuia animalele pentru verificarea identității. (7) În cazul mișcării animalelor, indiferent de destinație, deținătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, în format electronic sau tipărit, anterior ieșirii animalelor din exploatație. (8) Proprietarul exploatației/Deținătorul animalelor verifică realitatea și corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulație și confirmă realitatea și corectitudinea acestora prin notificare, în cazul celor electronice, și prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică, în cazul formularelor tipărite, în ziua eliberării documentului.(9) Numai animalele înscrise în documentul de circulație pot fi mutate dintr-o exploatație în alta, inclusiv cele având drept destinație un abator, în vederea tăierii.(10) Deținătorul de animale are obligația de a avea asupra sa, pe timpul mișcării animalelor, documentul de circulație și, în cazul camelidelor, cervideelor și renilor, documentul de identificare unic pe viață. (11) La achiziționarea animalelor, noul deținător este obligat să aibă asupra sa, în format electronic sau tipărit, documentul de înregistrare a exploatației de destinație și, după caz, împuternicirea din partea proprietarului exploatației de destinație.(12) În cazul în care animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, care au ieșit către exploatații de tip târguri de animale vii sau expoziții de animale, s-au întors în exploatația de origine, deținătorul acestora are obligația de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii animalelor, și de a-i prezenta acestuia documentul de circulație cu care s-au întors animalele, după caz. (13) În cazul în care deținătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație, dar animalul/animalele înscris/înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mișcării, deținătorul are obligația să notifice, în maximum 3 zile lucrătoare de la data eliberării documentului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea documentului de circulație, în vederea notificării DSVSA cu privire la acest eveniment.(14) Proprietarul exploatației are obligația de a actualiza registrul exploatației pentru animalele care au fost și/sau sunt în exploatație și are posibilitatea de a verifica registrul exploatației prin aplicații informatice dedicate, instalate pe dispozitive proprii, sau poate solicita documentul medicului veterinar de liberă practică împuternicit/DSVSA competente teritorial.(15) În vederea monitorizării mișcării animalelor, deținătorul acestora are obligația de a prezenta organelor de control sanitar-veterinar documentele de circulație a animalelor pe parcursul mișcării acestora.(16) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni în exploatații de tip târguri de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii sau expoziții de animale, deținătorul acestora are obligația de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulație. (17) La constituirea unei exploatații de tip stână și tabără de vară, prin încredințarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni către un deținător sau către proprietarul acelei exploatații, oricare dintre aceștia preia numai animale care sunt identificate și însoțite de documentele de circulație, în format electronic sau tipărit.(18) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni se află într-o exploatație de tip stână și tabără de vară, proprietarul acesteia are obligația de a deține documentele de circulație a tuturor animalelor din respectiva exploatație și documentele de identificare unice pe viață, după caz.(19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, dispariție a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum și regăsire a animalului, deținătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.(20) În cazul evenimentelor de tip moarte, tăiere de urgență, ucidere preventivă sau ucidere în focar, deținătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.(21) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, deținătorul animalelor are obligația de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate, în maximum 7 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. (22) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează. (23) În cazul evenimentelor suferite de animale, deținătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea formularului de declarare eveniment prevăzut la anexa nr. 11, în format electronic sau tipărit. (24) Proprietarul exploatației/Deținătorul animalelor verifică realitatea și corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de declarare eveniment și confirmă realitatea și corectitudinea acestora prin notificare electronică, în cazul celor electronice, și prin semnătură olografă/olografă culeasă electronic/electronică, în cazul formularelor tipărite, în ziua eliberării documentului.  +  Capitolul III Obligațiile proprietarilor de exploatații și ale deținătorilor de animale în cazul în care identificarea și înregistrarea animalelor sunt efectuate de către un utilizator SNIIA, altul decât medicul veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 11Obligații privind regimul exploatațiilor(1) În cazul constituirii unei exploatații, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau DSVSA competentă teritorial, după caz, în vederea înregistrării exploatației în SNIIA, furnizând datele de identificare necesare.(2) În cazul unei exploatații existente, fiecare proprietar de exploatație sau deținător de animale are următoarele obligații:a) să permită medicului veterinar oficial să desfășoare controale sanitar-veterinare în toate exploatațiile și pentru toate animalele;b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți/medicilor veterinari oficiali răspunsuri corecte referitoare la informațiile solicitate, respectiv numele, prenumele/ denumirea, codul numeric personal/CUI, adresa proprietarului exploatației, adresa exploatației, precum și datele despre deținătorul animalelor;c) să declare utilizatorului SNIIA, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la exploatație;d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploatației care conține informațiile prevăzute în anexa nr. 10, să îl actualizeze pentru toate animalele prezente în exploatație și să îl prezinte pentru controlul sanitar-veterinar; în cazul exploatațiilor închise, registrul exploatației trebuie păstrat pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploatației, pentru toate animalele deținute în ultimii 3 ani, anteriori închiderii acesteia;e) să solicite, pentru taberele de vară și stâne, medicului veterinar de liberă practică împuternicit editarea datelor exploatației, a datelor proprietarului și a adresei exacte a exploatației doar după obținerea înregistrării sanitar-veterinare; în cazul exploatației comerciale de tip A, să solicite transformarea din exploatație nonprofesională, în SNIIA, doar după obținerea înregistrării sanitar-veterinare de la DSVSA competentă teritorial și după ieșirea animalelor din alte specii;f) să prezinte animalele și să asigure condițiile și mijloacele necesare, inclusiv contenția animalelor, în vederea desfășurării activităților de control efectuate de către medici veterinari oficiali privind aplicarea și respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare. (3) În cazul redeschiderii unei exploatații, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit/medicul veterinar oficial înainte de reluarea activității.(4) Proprietarul exploatației declară medicului veterinar oficial/medicului veterinar de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activității exploatației înainte de producerea evenimentului.  +  Articolul 12Obligații privind identificarea și mișcarea animalelor(1) Fiecare deținător de animale are obligația de a identifica și înregistra animalele deținute în condițiile prevăzute la art. 2-5. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul centrelor de colectare se pot aplica exclusiv mijloace oficiale de identificare duplicat. (3) Fiecare deținător de animale achiziționează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor deținute.(4) Deținătorul animalelor care este și utilizator SNIIA identifică și înregistrează în SNIIA animalele nou-născute, iar în cazul bovinelor înregistrează în SNIIA și codul de identificare a mamei sau a mamei donatoare, după caz; deținătorul animalelor care nu este utilizator SNIIA notifică utilizatorul SNIIA în vederea identificării și înregistrării în SNIIA a animalelor nou-născute, în maximum 3 zile lucrătoare de la nașterea animalului/animalelor.(5) Proprietarul sau administratorul exploatației trebuie să permită accesul în exploatație doar animalelor identificate conform legislației sanitar-veterinare în vigoare și care sunt însoțite de documentele de circulație sau alte documente sanitar-veterinare obligatorii.(6) La achiziționarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitar-veterinare, proprietarul exploatației/deținătorul de animale înregistrează în SNIIA/notifică utilizatorul SNIIA în vederea înregistrării în SNIIA, în maximum 3 zile lucrătoare de la intrarea respectivelor animale în exploatație. (7) În cazul mișcării animalelor, indiferent de destinație, deținătorul animalelor înregistrează și eliberează documentul de circulație/solicită utilizatorului SNIIA înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, în format electronic sau tipărit, anterior ieșirii animalelor din exploatație. (8) În cazul în care încredințarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, documentul de circulație este completat cu codul de înregistrare al acestuia și cu cel al exploatației de destinație.(9) Numai animalele înscrise în documentul de circulație pot fi mutate dintr-o exploatație în alta, inclusiv cele având drept destinație un abator, în vederea tăierii.(10) Deținătorul de animale are obligația de a avea asupra sa pe timpul mișcării animalelor următoarele documente:a) documentul de circulație, în format electronic sau tipărit;b) alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.(11) La achiziționarea animalelor, noul deținător este obligat să aibă asupra sa, în format electronic sau tipărit, documentul de înregistrare a exploatației de destinație și, după caz, împuternicire din partea proprietarului exploatației de destinație.(12) Proprietarul exploatației care nu este utilizator SNIIA are obligația de a reține, de a păstra și de a arhiva documentele de circulație eliberate pentru animalele care au fost și/sau sunt în exploatație.(13) În vederea monitorizării mișcării animalelor, deținătorul acestora are obligația de a prezenta organelor de control documentele de însoțire a animalelor pe parcursul mișcării acestora. (14) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni în exploatații de tip târguri de animale vii, baze de achiziții pentru animale vii sau expoziții de animale, deținătorul acestora are obligația de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulație, respectiv documentul de identificare unic pe viață, după caz.(15) La constituirea unei exploatații de tranzit de tip stână sau tabără de vară, prin încredințarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni către un deținător sau către proprietarul acelei exploatații, acesta preia numai animale care sunt identificate și însoțite de documentul de circulație și de documentele de identificare unice pe viață, conform legii. (16) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni se află într-o exploatație de tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau deținătorul animalelor are obligația de a pune la dispoziția organelor de control documentele de circulație ale tuturor animalelor din respectiva exploatație, iar în cazul camelidelor, cervideelor și renilor și documentele de identificare unice pe viață.(17) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, care a ieșit către exploatații de tip târguri de animale vii sau expoziții de animale, s-a întors în exploatația de origine, deținătorul acestuia are obligația de a notifica utilizatorul SNIIA, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii, și de a-i prezenta acestuia documentul de circulație cu care s-au întors animalele. (18) În cazul în care deținătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație, dar animalul/animalele înscris/înscrise pe acesta nu a/au mai făcut obiectul mișcării, deținătorul are obligația să notifice, în maximum 3 zile lucrătoare de la eliberarea documentului, utilizatorul SNIIA prin predarea către acesta a documentului de circulație, în vederea notificării DSVSA cu privire la acesta.(19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, pierdere/nefuncționare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, dispariție, precum și regăsire a animalului, deținătorul animalelor care este și utilizator SNIIA înregistrează în SNIIA evenimentele, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la producerea acestora.(20) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, pierdere/nefuncționare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, dispariție, precum și regăsire a animalului, deținătorul animalelor care nu este și utilizator SNIIA, conform legii, transmite utilizatorului SNIIA informațiile necesare înregistrării în SNIIA a acestora, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producere. (21) În cazul evenimentelor de tip tăiere de urgență, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, deținătorul animalelor care este și utilizator SNIIA înregistrează în SNIIA evenimentele, în termen de cel mult 24 de ore de la producerea acestora.(22) În cazul evenimentelor de tip tăiere de urgență, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, deținătorul animalelor care nu este și utilizator SNIIA, conform legii, transmite utilizatorului SNIIA informațiile necesare înregistrării în SNIIA a acestora, în termen de cel mult 24 ore de la producere. (23) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, deținătorul animalelor are obligația de a preda mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate către medicul veterinar oficial. (24) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează.  +  Capitolul IV Obligații privind utilizatorii SNIIA, respectiv transportul, comercializarea și abatorizarea animalelor  +  Articolul 13Obligațiile utilizatorilor SNIIA(1) Utilizatorii SNIIA răspund, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, notificării proprietarilor de exploatații privind identificarea și înregistrarea animalelor prin operarea în SNIIA a intrărilor/ieșirilor în/din exploatații și a evenimentelor suferite de animalele din exploatațiile pentru care sunt împuterniciți să opereze și să elibereze formulare/documente de identificare/ circulație/de declarare eveniment, după caz.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul evenimentelor de tip tăiere de urgență, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, termenul de răspuns este de cel mult 24 de ore de la notificarea proprietarilor cu privire la acestea.(3) Utilizatorii SNIIA introduc în RUEN, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la primire, toate notificările înscrise de proprietarii exploatațiilor/deținătorii de animale în condica de notificări de la sediul utilizatorului SNIIA.(4) Înregistrările din condica de notificări trebuie păstrate o perioadă de minimum 3 ani de la data înregistrării.(5) Utilizatorul SNIIA înregistrează și eliberează documentul de circulație pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatației și care are o destinație comună, doar după citirea codurilor de identificare a animalelor pentru care eliberează documentul de circulație și după verificarea existenței acestora ca staționare în exploatația-sursă.(6) În cazul în care deținătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație, dar animalul/animalele înscris/înscrise în acesta nu a/au mai făcut obiectul mișcării, deținătorul are obligația să notifice utilizatorul SNIIA, în maximum 3 zile lucrătoare de la eliberarea documentului, prin predarea către acesta a documentului de circulație, iar utilizatorul SNIIA notifică în maximum 7 zile lucrătoare DSVSA cu privire la acesta.(7) Utilizatorii SNIIA monitorizează zilnic notificările privind documentele de circulație ce au înscrise ca exploatații de destinație exploatații de pe raza de competență; în cazul în care există animale înscrise în aceste documente, dar care nu ajung în exploatația de destinație, utilizatorii SNIIA notifică acest lucru DSVSA competente teritorial, în termen de maximum 7 zile lucrătoare.  +  Articolul 14Obligații privind transportul animalelor viiOrice persoană care transportă animale pe teritoriul României are următoarele obligații:a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoțite de documentul de circulație, în format electronic sau tipărit, și de documentul de identificare unic pe viață, după caz, sau de alte documente prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare;b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondența dintre mijloacele oficiale de identificare, documentul de circulație și documentul de identificare unic pe viață, după caz;c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar-veterinar animalele și toate documentele prevăzute la lit. a);d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călătorii, în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare;e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/autorizate sanitar-veterinar în acest scop.  +  Articolul 15Obligații în cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin import(1) În cazul achiziționării de animale provenite din state membre ale Uniunii Europene, deținătorul are următoarele obligații:a) în cazul în care este utilizator SNIIA, este responsabil de înregistrarea animalului din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni în SNIIA în cel mult 3 zile lucrătoare de la intrarea acestora în exploatație, păstrând mijloacele de identificare din statul membru de origine și specificând codul unic de identificare a mamei în cazul animalelor din specia bovină;b) în cazul în care nu este utilizator SNIIA, notifică utilizatorul SNIIA, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la intrarea în exploatație a animalului din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, în vederea înregistrării acestuia;c) predă DSVSA documentele unice de identificare pe viață în cazul bovinelor, camelidelor, cervideelor și renilor.(2) În cazul achiziționării de animale prin import, având ca destinație o exploatație de pe teritoriul României, deținătorul/utilizatorul SNIIA are obligația de a identifica și înregistra animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, provenite din țările terțe, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar-veterinare.  +  Articolul 16Obligații în cazul vânzării de animale prin comerț intracomunitar sau export(1) În cazul vânzării de animale prin comerț intracomunitar sau export, deținătorul animalului înregistrează în SNIIA, precum și în documentul de identificare unic pe viață al animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee și reni evenimentul de export/comerț intracomunitar, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, menționând totodată și țara de destinație.(2) În cazul vânzării animalelor din speciile porcine, ovine și/sau caprine prin comerț intracomunitar sau export, deținătorul animalului înregistrează în SNIIA în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, menționând totodată și țara de destinație.  +  Articolul 17Obligații privind activitatea în târgul de animale vii și în expoziția de animaleProprietarul târgului de animale vii și proprietarul expoziției de animale au următoarele obligații:a) să arhiveze, în dosare separate pentru fiecare zi în care funcționează târgul de animale vii sau expoziția de animale, documentul de circulație recepționat în format letric, care a însoțit animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cervidee, camelide și reni la intrarea în aceasta;b) să fie înregistrați ca utilizatori SNIIA sau să aibă contract cu un utilizator SNIIA;c) să permită accesul în incinta unității doar al animalelor identificate, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, și să fie însoțite de documente de circulație și de documente de identificare unice pe viață, după caz;d) să elibereze documente de circulație pentru animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni care părăsesc unitatea, completând datele referitoare la exploatația de destinație; în cazul în care încredințarea animalelor se face către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, documentul de circulație trebuie completat cu codul de înregistrare al acestuia și cu cel al exploatației de destinație;e) să înregistreze în SNIIA, în aceeași zi, trecerea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, prin unitate, înregistrând, în același timp, dacă animalul și-a schimbat sau nu proprietarul.  +  Articolul 18Obligațiile mijlocitorilor de afaceri cu animale viiMijlocitorii de afaceri cu animale vii au următoarele obligații:a) să achiziționeze de la proprietari doar animale identificate conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, care sunt însoțite de documentele de circulație și de alte documente sanitar-veterinare obligatorii, după caz;b) să achiziționeze de la proprietari doar animale pentru care documentele de circulație au completate informațiile privitoare la codul propriu și la exploatația de destinație;c) să predea animalele către noii deținători, însoțite și de documentele de circulație cu care a preluat respectivele animale;d) să dețină, pe timpul transportului animalelor, documentul de circulație și alte documente sanitar-veterinare obligatorii, după caz;e) să păstreze copii ale documentelor de circulație pentru animalele comercializate și, în cazul încetării activității, pentru cel puțin 3 ani de la încetarea activității, pentru toate animalele comercializate în ultimii 3 ani, anterior acestei acțiuni, arhivate în ordine cronologică, și să le prezinte organelor de control la solicitarea acestora;f) să întocmească și să păstreze la sediul social declarat Registrul electronic al dezinfecțiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate, având file prevăzute pentru fiecare mijloc de transport deținut sau utilizat, în care se completează datele referitoare la:1. data transportului;2. numărul, seria și data documentului de circulație care însoțește animalele;3. numărul și specia de animale care a fost transportată;4. exploatația de proveniență și exploatația de destinație;5. data și locul unde a avut loc dezinfecția, după efectuarea transportului;6. denumirea comercială a dezinfectantului folosit;7. concentrația în care a fost folosit dezinfectantul;g) să păstreze și să prezinte organelor de control, pentru cel puțin 3 ani de la încetarea activității, Registrul dezinfecțiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii utilizate la transportul animalelor comercializate.  +  Articolul 19Obligații privind activitatea din abatoare(1) Fiecare abator deține și actualizează un registru al abatorului, în care este înscris codul abatorului atribuit de SNIIA.(2) Administratorul abatorului, în calitate de deținător de animale, este responsabil pentru menținerea și actualizarea registrului abatorului și are următoarele obligații:a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate, care sunt însoțite de un document de circulație și, după caz, un document de identificare unic pe viață;b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanță între codul unic de identificare și documentul/documentele prevăzut(e) la lit. a);c) să permită sacrificarea animalelor doar după ce s-a realizat citirea mijlocului oficial de identificare, vizual și cu cititorul electronic, după caz, iar în cazul mijloacelor oficiale de identificare electronice, ulterior citirii acestora cu dispozitive specifice, să asigure arhivarea datelor pe partide/zile de tăiere, pentru o perioadă de minimum 5 ani;d) să se asigure că, odată cu citirea codurilor de identificare, se realizează și înregistrarea video a acestei operațiuni; înregistrările video se păstrează pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data sacrificării animalelor;e) să se asigure că sunt înlăturate mijloacele oficiale de identificare ale tuturor animalelor tăiate și că acestea sunt denaturate, păstrând pentru o perioadă de minimum 3 ani procesul-verbal privind denaturarea/predarea în vederea denaturării; denaturarea în cadrul abatorului a mijloacelor oficiale de identificare se face sub supravegherea medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abatoare;f) prin excepție de la prevederile lit. e), mijloacele oficiale de identificare provenite de la bovinele, ovinele și caprinele supuse supravegherii encefalopatiei spongiforme transmisibile trebuie predate la DSVSA competentă teritorial pentru verificare, odată cu probele pentru laborator;g) să înregistreze în registrul abatorului cel puțin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul unic de identificare al animalului, codul exploatației de proveniență, inclusiv pentru animalele provenite din comerț intracomunitar sau import, codul mijlocitorului de afaceri cu animale vii, după caz, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei, destinația carcaselor, numărul autorizației de transport și numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate animalele la abator, numărul autorizației de transport și numărul de înmatriculare al vehiculului care efectuează transportul carcasei;h) să actualizeze zilnic registrul abatorului și să îl păstreze pentru control o perioadă de cel puțin 3 ani după închiderea activității;i) să arhiveze în ordine cronologică documentele de circulație ce au însoțit animalele și să le păstreze pentru controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puțin 3 ani după încheierea activității;j) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, prin înregistrarea documentului de circulație, înregistrând data intrării, precum și tăierea sau, dacă este cazul, moartea acestora, în aceeași zi cu producerea evenimentului, înregistrând și codul exploatației-sursă;k) să sacrifice animalele doar cu acordul medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator.(3) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.  +  Capitolul V Obligațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit  +  Articolul 20Obligații privind identificarea și înregistrarea exploatațiilor(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică și actualizează permanent datele cu privire la exploatațiile și animalele pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la exploatațiile comerciale de tip A/tabere de vară/stâne, potrivit legii, ca urmare a notificării proprietarilor de exploatații/deținătorilor de animale, a efectuării acțiunilor sanitar-veterinare sau a constatărilor proprii.(2) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1), medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează următoarele activități:a) răspunde doar notificării de înregistrare a exploatațiilor nonprofesionale, în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, și completează toate rubricile destinate identificării acestora; în cazul exploatațiilor nonprofesionale cu porcine, înregistrează exploatația doar după ce a verificat și a luat act de îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare;b) actualizează datele aparținând exploatațiilor din SNIIA cu privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea animalelor din exploatațiile nonprofesionale în urma partajului efectuat în condițiile legii, schimbarea formei de organizare a exploatațiilor din nonprofesională în comercială de tip A sau la înregistrarea sanitar-veterinară a stânelor/taberelor de vară, pe baza cererii proprietarului și a documentelor justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit și de către DSVSA cel puțin 3 ani; modificarea datelor în SNIIA este efectuată în maximum 7 zile lucrătoare de la prezentarea de către proprietar a cererii și a documentelor justificative.(3) În cazul înființării unei exploatații, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înregistrează în SNIIA datele necesare și eliberează documentul de înregistrare a exploatației.(4) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit deschide exploatații noi doar după ce se asigură că la adresa respectivă nu mai sunt alocate alte coduri de exploatație aparținând solicitantului și doar în condițiile în care proprietarul face dovada dreptului de utilizare a respectivului spațiu pentru creșterea animalelor.(5) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează și păstrează documentele în baza cărora deschide exploatații sau actualizează datele unei exploatații pentru o perioadă de minimum 3 ani.  +  Articolul 21Obligațiile privind identificarea și înregistrarea animalelor(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, ca urmare a notificării proprietarilor, și cu înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploatațiilor pentru care au fost împuterniciți, potrivit legii.(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligații:a) în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la notificarea proprietarului, identifică animalele;b) completează, în aceeași zi cu identificarea animalelor, rubricile formularului de identificare electronic prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare, precum și a informațiilor solicitate în acesta, înregistrează și salvează în SNIIA datele cu privire la exploatațiile și animalele identificate;c) tipărește formularul de identificare din SNIIA în două exemplare, pe care le înmânează proprietarului exploatației spre verificare și semnare olografă, un exemplar fiind destinat proprietarului, iar celălalt DSVSA competente teritorial, unde trebuie depus în prima decadă a lunii următoare;d) în cazul în care stabilește de comun acord cu proprietarul animalelor, transmite acestuia o copie electronică a formularului de identificare spre verificare și confirmare; proprietarul exploatației/deținătorul animalelor verifică și confirmă datele înscrise în formular în termen de 3 zile lucrătoare, prin notificare;e) în cazul constatării într-o exploatație a existenței unui animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din exploatația în cauză, anunță medicul veterinar oficial; în cazul în care deținătorul animalului nu poate face dovada trasabilității, acesta este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli și se pune sub restricție în vederea sacrificării sau uciderii animalului, cu condiția ca aceasta să fie măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum și sănătatea și bunăstarea animalelor, pe cheltuiala deținătorului și respectând normele de bunăstare a animalelor.  +  Articolul 22Obligațiile privind circulația animalelor(1) În cazul circulației animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni, având ca efect descreșterea numărului de animale în exploatația de referință, ca urmare a vânzărilor, a donațiilor sau a încredințărilor de animale - turmă în transhumanță, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înregistrează și eliberează un document de circulație, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:a) răspunde notificării proprietarului exploatației sau a deținătorului de animale, prin înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia;b) înregistrează și eliberează documentul de circulație pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatației și care are o destinație comună, doar după citirea codurilor de identificare a animalelor pentru care eliberează documentul de circulație și după verificarea existenței acestora ca staționare în exploatația-sursă; în situația în care animalele sunt preluate de către un mijlocitor de afaceri cu animale vii, medicul veterinar de liberă practică împuternicit înscrie codul acestuia și codul exploatației de destinație; documentul de circulație este valabil până la data sosirii animalelor în exploatația de destinație, dar nu mai mult de 3 zile; în situația grupurilor de animale aflate în mișcare de tip transhumanță, documentul de circulație este valabil până la data sosirii animalelor în exploatația de destinație; SNIIA permite înregistrarea și salvarea documentului de circulație în aplicația electronică doar dacă are toate rubricile completate, cu specificarea corectă a codului exploatației de destinație;c) răspunde, conform prevederilor legale în vigoare, de realitatea și corectitudinea datelor înscrise în documentele eliberate și de realitatea și corectitudinea datelor înregistrate în SNIIA.(2) În cazul mișcării animalelor având ca efect creșterea numărului de animale în exploatația de referință, respectiv nașteri, moșteniri, donații, cumpărări și încredințări, medicul veterinar de liberă practică împuternicit procedează după cum urmează:a) în cazul nașterilor:1. aplică animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni născute în exploatație mijloacele oficiale de identificare în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la notificare;2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare în formularul de identificare electronic, menționând, totodată, și datele proprietarului; în cazul bovinelor, înscrie și datele corecte referitoare la codul de identificare a mamei și a mamei donatoare, după caz;3. înregistrează evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului;4. tipărește în două exemplare și înmânează proprietarului formularele de identificare spre verificare și semnare olografă; ulterior, înmânează un exemplar proprietarului și expediază al doilea exemplar DSVSA competente teritorial, în prima decadă a lunii următoare; în cazul în care stabilesc de comun acord, transmite proprietarului o copie electronică a formularului de identificare spre verificare și confirmare, proprietarul exploatației/ deținătorul animalelor verificând și confirmând datele înscrise în formular în termen de maximum 3 zile lucrătoare, prin notificare;b) în cazul cumpărărilor:1. răspunde notificării deținătorului de animale în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia;2. preia de la deținătorul animalelor o copie a documentului de circulație, în cazul documentului în format letric, sau verifică recepția documentului de circulație electronic prin proceduri SNIIA și înregistrează în SNIIA evenimentul de intrare a animalelor în exploatație, în aceeași zi cu preluarea documentului;3. în cazul animalelor pentru care a fost eliberat un document de circulație, dar, ulterior, mișcarea acestora nu a mai avut loc, solicită DSVSA competente teritorial corecția respectivei mișcări la data la care a fost notificat de către proprietar prin prezentarea animalelor care nu au mai făcut obiectul mișcării.  +  Articolul 23Obligațiile privind înregistrarea unor evenimenteÎn vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a animalelor pentru consum familial, tăiere de urgență, ucidere în focar, ucidere preventivă, moarte sau dispariție a animalelor, pierdere/nefuncționare a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum și regăsire a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligații:a) să răspundă notificării proprietarului exploatației sau deținătorului de animale în maximum 7 zile lucrătoare de la primirea acesteia, prin constatarea evenimentului și înregistrarea formularului de declarare eveniment, și să îl înmâneze solicitantului, în formă electronică sau tipărită; înregistrarea evenimentului de tip dispariție a animalelor este efectuată numai dacă deținătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după declarația cu privire la evenimentul respectiv, înregistrată la secția de poliție în a cărei rază teritorială se află exploatația din care a dispărut animalul; în cazul animalelor dispărute ca urmare a unor calamități naturale, precum incendii, inundații, cutremure, dar și în cazul daunelor provocate de animalele sălbatice, predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit o copie după documentul doveditor în acest sens sau în baza rezultatului anchetei oficiale;b) prin excepție de la lit. a), în cazul evenimentelor de tip tăiere de urgență, ucidere preventivă, ucidere în focar sau moarte, termenul de răspuns este de cel mult 24 de ore de la notificarea proprietarilor cu privire la acestea;c) să colecteze mijloacele oficiale de identificare a animalelor sacrificate pentru consum familial și să le predea DSVSA competente teritorial în vederea distrugerii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;d) să înregistreze evenimentul în SNIIA, prin salvarea formularului în aceeași zi cu constatarea evenimentului;e) să păstreze și să arhiveze o copie a formularului de declarare eveniment eliberat în format letric către fermier, precum și copia după declarația prevăzută la lit. a), pentru o perioadă de minimum 3 ani;f) în cazul apariției unui animal declarat dispărut care are mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare aplicat(e), să înregistreze formularul de declarare eveniment și să transmită o formă electronică sau tipărită proprietarului exploatației/deținătorului animalelor, în aceeași zi cu notificarea evenimentului de regăsire a animalului;g) în cazul apariției unui animal declarat dispărut care nu mai are mijlocul/mijloacele de identificare, după finalizarea anchetei oficiale efectuate de către instituțiile abilitate și în cazul în care, în urma acesteia, a putut fi stabilită cu certitudine identitatea animalului, să înregistreze în SNIIA formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire animal și pierdere mijloc oficial de identificare, în aceeași zi cu stabilirea identității; să aplice mijlocul/mijloacele oficial(e) de identificare duplicat(e) sub supravegherea medicului veterinar oficial.  +  Articolul 24Obligații în cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin import(1) În cazul achiziționării de animale prin comerț intracomunitar sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are următoarele obligații:a) verifică dacă există corespondență între codurile unice de identificare și documentele însoțitoare ale animalelor;b) stabilește identitatea animalului, aplică mijlocul oficial de identificare și înregistrează în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitar-veterinare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării, animalele provenite din țările terțe;c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, înregistrează în SNIIA animalul, specificând și codul unic de identificare a mamei, în cazul animalelor din specia bovine, păstrându-se mijloacele oficiale de identificare din statul membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate porcinele care au făcut obiectul comerțului intracomunitar, care se identifică în funcție de tipul exploatației de destinație;d) colectează, după caz, toate documentele de identificare unice pe viață ale bovinelor, camelidelor, cervideelor și renilor de la deținătorul animalelor și le predă la DSVSA, în maximum 7 zile lucrătoare de la colectare.(2) Predă deținătorului animalelor o formă electronică sau tipărită a formularului de identificare.(3) Transmite la DSVSA un exemplar al formularului de identificare.(4) Prin înregistrarea formularului de identificare a animalelor și înregistrarea acestora în SNIIA se generează, prin proceduri SNIIA, noile documente de identificare unice pe viață pentru bovinele, camelidele, cervideele și renii proveniți atât din statele membre ale Uniunii Europene, cât și din țările terțe, care sunt eliberate de către DSVSA, conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare.  +  Articolul 25Obligațiile privind activitatea în târgurile de animale vii, în baze de achiziții pentru animale vii și în expoziții de animaleMedicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din târgurile de animale vii, bazele de achiziții pentru animale vii și expozițiile de animale are obligația să verifice corespondența dintre codurile unice de identificare a animalelor și datele înscrise în documentele de circulație pentru animalele care intră/ies din unitate.  +  Capitolul VI Obligațiile medicului veterinar oficial  +  Articolul 26Obligațiile medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale cu privire la identificarea și înregistrarea animalelorMedicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale are următoarele obligații:a) monitorizează activitatea de identificare și înregistrare a animalelor desfășurată de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în cadrul circumscripțiilor sanitar-veterinare, efectuează inspecții în exploatații, acordă termene de remediere a neconformităților constatate și se asigură de remedierea acestora; toate deficiențele care nu pot fi remediate de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale sunt raportate DSVSA;b) execută un program operațional de monitorizare stabilit de ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică și faptică a activităților de identificare și înregistrare a animalelor;c) verifică înregistrarea în SNIIA a tăierii animalelor, în termenele prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară.  +  Articolul 27Obligațiile privind exploatațiile din care pleacă animalele destinate comerțului intracomunitar cu animale din România către alte state membre ale Uniunii Europene și exportului de animaleMedicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale are următoarele obligații:a) verifică dacă animalele destinate comerțului intracomunitar sau exportului sunt identificate conform prezentei norme sanitar-veterinare și dacă au documente de identificare unice pe viață, în cazul bovinelor, camelidelor, cervideelor și renilor; b) verifică dacă există concordanță între codul unic de identificare a animalelor înscris pe mijloacele oficiale de identificare și cel înscris pe documentele însoțitoare pentru toate animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni; citirile electronice sunt păstrate pentru cel puțin 2 ani de la data citirii în formatul original, descărcat din cititor; c) păstrează și arhivează o copie a certificatului de sănătate pentru export sau comerț intracomunitar.  +  Articolul 28Obligațiile medicului veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră în cazul comerțului intracomunitar și al importurilor de animalePentru fiecare transport de animale provenite din țările terțe, medicul veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră efectuează controlul de identitate, conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2.130 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 de instituire a unor norme detaliate privind operațiunile care trebuie efectuate în timpul și în urma controalelor documentare, de identitate și fizice asupra animalelor și bunurilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră.  +  Articolul 29Obligațiile medicului veterinar oficial din postul de inspecție la frontieră în cazul comerțului intracomunitar și al exporturilor de animaleÎn cazul comerțului intracomunitar și al exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali din postul de inspecție la frontieră au următoarele obligații:a) să verifice identitatea animalelor și îndeplinirea de către acestea a cerințelor prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, pentru cel puțin 1% din animalele care fac obiectul comerțului intracomunitar/exportului;b) să verifice corespondența identității animalelor controlate cu tabelele însoțitoare ale certificatelor de export;c) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export;d) să nu permită exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară.  +  Articolul 30Obligațiile medicului veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator(1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator are următoarele obligații:a) să supravegheze distrugerea/predarea către o unitate autorizată de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prin grija proprietarului/administratorului abatorului, a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor tăiate, cu excepția mijloacelor oficiale de identificare provenite de la bovinele, ovinele și caprinele supuse supravegherii encefalopatiei spongiforme transmisibile care trebuie predate la DSVSA competentă teritorial pentru verificare, odată cu probele pentru laborator, și să semneze pe procesul-verbal de neutralizare;b) să verifice dacă administratorul abatorului a înregistrat în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum și sacrificarea acestora.(2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii:a) mai are un singur mijloc oficial de identificare din cele două prevăzute de prezenta normă sanitar-veterinară, permite tăierea animalului pentru consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea animalului;b) nu mai are niciun mijloc oficial de identificare, se aplică prevederile art. 39 alin. (2).(3) Prevederile alin. (2) lit. a) se aplică numai dacă animalul a fost însoțit de document de circulație, pe baza căruia se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2).  +  Articolul 31Obligațiile privind activitatea din unitățile de neutralizare a deșeurilor de origine animalăMedicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de identificare a animalelor înscrise în documentele care însoțesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.  +  Capitolul VII Obligațiile DSVSA  +  Articolul 32Obligațiile privind identificarea și înregistrarea exploatațiilor(1) DSVSA este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare și actualizare a datelor referitoare la exploatații comerciale.(2) La emiterea autorizației sanitar-veterinare de către DSVSA competentă teritorial, exploatația comercială este înregistrată în SNIIA cu starea „activă“, prin proceduri generate de SNIIA.(3) În cazul redeschiderii unei exploatații comerciale a cărei activitate a fost închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu menținerea codului de exploatație avut inițial.(4) La înregistrarea în SNIIA a exploatațiilor comerciale, DSVSA completează datele de identificare a exploatațiilor și cu coordonatele geografice GPS ale acestora. (5) Pentru exploatațiile comerciale deja înregistrate în SNIIA, DSVSA completează datele de identificare a acestora cu coordonatele geografice GPS corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.  +  Articolul 33Obligațiile privind gestiunea și controlul exploatațiilor(1) DSVSA păstrează formularele și documentele primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul veterinar oficial pentru cel puțin 3 ani, verifică introducerea datelor în SNIIA, monitorizează și controlează SNIIA.(2) În cadrul activității de gestiune și control al exploatațiilor, DSVSA competentă teritorial are următoarele obligații:a) să verifice lunar toate formularele introduse în arhiva electronică sau primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial și se asigură de corectarea greșelilor;b) să înregistreze în SNIIA cu stare „activă“, prin proceduri generate de SNIIA, exploatațiile comerciale;c) să actualizeze pentru toate exploatațiile comerciale datele referitoare la starea acestora, respectiv suspendarea activității, închiderea sau redeschiderea acestora;d) să evalueze și, după caz, să înregistreze sanitar-veterinar exploatațiile comerciale de tip A/stânele/taberele de vară;e) în cazul exploatațiilor comerciale de tip A de porcine, înregistrarea sanitar-veterinară se efectuează doar după verificarea respectării condițiilor de biosecuritate.  +  Articolul 34Obligațiile privind monitorizarea identificării și înregistrării animalelorDSVSA are următoarele obligații:a) să verifice toate formularele primite; b) să arhiveze lunar în format letric/electronic toate formularele și documentele trimise de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți sau de medicii veterinari oficiali și să le păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;c) să valideze tipărirea, pe baza situației computerizate generate de SNIIA, a documentelor de identificare unice pe viață emise, în condițiile legii, pentru camelidele, cervideele și renii identificate/identificați și înregistrate/înregistrați, să le tipărească și să le predea deținătorilor animalelor, încasând contravaloarea acestora; în cazul bovinelor identificate și înregistrate ce fac obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului, să valideze tipărirea, pe baza situației computerizate generate de SNIIA, a documentelor de identificare unice pe viață emise, în condițiile legii, să le tipărească și să le predea deținătorilor animalelor, încasând contravaloarea acestora; d) să verifice aleatoriu înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de animale;e) în urma verificărilor efectuate, să confirme și să certifice în scris realitatea, regularitatea și legalitatea acțiunilor de identificare și de înregistrare în SNIIA, în vederea efectuării plăților de către DSVSA;f) să desfășoare activități de inspecție obligatorie în exploatații, să controleze respectarea prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare și să aplice sancțiuni, potrivit legii, în cazul nerespectării acestora;g) să efectueze controale și să aplice sancțiuni care vizează furnizorii secundari de mijloace oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României, în cazul încălcării de către aceștia a prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare;h) să inițieze măsuri de corectare a neconformităților constatate în urma controalelor efectuate;i) să invalideze, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, documentele înregistrate în SNIIA în mod eronat de către utilizatorii SNIIA sau aferente evenimentelor care nu au mai avut loc, în baza unei notificări scrise/electronice; j) să asigure continuitatea activității de identificare și înregistrare a animalelor în exploatațiile nonprofesionale, prin contractarea de servicii sau prin personal propriu, conform legii;k) să răspundă, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, notificării utilizatorilor SNIIA cu privire la documentele de circulație înregistrate în SNIIA și eliberate de către aceștia pentru animale care nu au mai făcut obiectul mișcării respective;l) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii privind eliberarea documentului de identificare unic pe viață, primită din partea administratorului centrului de colectare sau a unui împuternicit al acestuia, conform anexei nr. 12, DSVSA eliberează documentele de identificare unice pe viață pentru animalele ce urmează să facă obiectul comerțului intracomunitar sau al exportului.  +  Articolul 35Obligațiile privind monitorizarea activității de tăiere a animalelor(1) DSVSA are obligația de a verifica, în cadrul programului de monitorizare, mijloacele oficiale de identificare, precum și documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum familial, sacrificate de necesitate sau de urgență.(2) DSVSA are obligația să întocmească o procedură de verificare a distrugerii tuturor mijloacelor oficiale de identificare provenite de la animalele moarte, sacrificate pentru consum familial, sacrificate de necesitate sau de urgență și de la animalele tăiate în abator.  +  Articolul 36Obligațiile privind intrările de animale prin comerț intracomunitar sau prin import din țări terțeDSVSA are următoarele obligații:a) să verifice înregistrarea animalelor și datele exploatației de destinație în SNIIA;b) să păstreze, în cazul în care există, documente de identificare unice pe viață ale animalelor provenite din țările terțe, primite de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pentru cel puțin 3 ani.  +  Articolul 37Obligațiile privind înregistrarea utilizatorilor SNIIADSVSA are următoarele obligații:a) înregistrează cererile solicitanților prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3);b) analizează documentele depuse de solicitanți conform prevederilor art. 5;c) în cazul soluționării pozitive a cererilor prevăzute la lit. a), transmite în format electronic, prin e-mail, datele de identificare.  +  Articolul 38Obligații privind înregistrarea mijlocitorilor de afaceri cu animale viiDSVSA are următoarele obligații:a) înregistrează cererile solicitanților prevăzuți la art. 6, analizează documentele depuse, emite, după caz, documentul sanitar-veterinar de înregistrare a mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, înregistrează în SNIIA datele cu privire la aceștia și alocă un cod unic fiecărui mijlocitor de afaceri cu animale vii aprobat;b) rezultatul evaluării cererii va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.  +  Articolul 39Controale sanitar-veterinare(1) DSVSA efectuează controale sanitar-veterinare în exploatații, circumscripții sanitar-veterinare, circumscripții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, pe tematica identificării și înregistrării animalelor.(2) Orice animal găsit neidentificat, a cărui identificare nu poate fi dovedită de către deținător, este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli; acesta este pus sub restricție și distrus conform prevederilor legale pe cheltuiala deținătorului și respectând normele de bunăstare a animalelor.(3) În cazul în care DSVSA competentă teritorial constată neconformități în cadrul verificărilor efectuate în teren, notifică în scris proprietarul exploatației/deținătorul animalului în cauză, precum și utilizatorul SNIIA aferent, în vederea remedierii neconformităților, și urmărește implementarea măsurilor dispuse până la remedierea neconformităților constatate.  +  Capitolul VIII Obligațiile ANSVSA  +  Articolul 40Monitorizarea identificării și înregistrării animalelor și a exploatațiilor(1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a implementării activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și a exploatațiilor.(2) În vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezenta normă sanitar-veterinară, ANSVSA, prin DSVSA, implementează anual planul de control pentru:a) minimum 3% din exploatațiile de bovine, camelide, cervidee și reni;b) minimum 3% din exploatațiile de ovine și caprine, care trebuie să cuprindă minimum 5% din efectivul de ovine și caprine existent în România;c) minimum 3% din exploatațiile de porcine.(3) ANSVSA monitorizează și analizează raportările efectuate de către DSVSA referitoare la rezultatele activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și a exploatațiilor.(4) ANSVSA stabilește structura seriilor de numere ce vor fi generate de SNIIA pentru înscrierea formularelor și documentelor utilizate în activitatea de identificare și înregistrare a animalelor.  +  Articolul 41Aprobarea mijloacelor oficiale de identificare utilizate pentru identificarea oficială a animalelor în România(1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al președintelui acesteia, aprobă mijloacele de identificare ce pot fi utilizate pentru identificarea oficială a animalelor în România; în acest sens, fiecare furnizor primar de mijloace oficiale de identificare este înregistrat în SNIIA.(2) ANSVSA face publică lista actualizată a societăților comerciale aprobate ca furnizori primari de mijloace oficiale de identificare.(3) ANSVSA desfășoară activități de inspecție la furnizorii primari de mijloace oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României.(4) Prin sondaj, ANSVSA extrage anual eșantioane de control al conformității produselor cu mostrele depuse la autorizare, pe cheltuiala furnizorului primar, efectuându-se verificări în laboratoare acreditate; prin excepție de la eșantionul anual extras de ANSVSA, în condițiile existenței de sesizări/reclamații sau suspiciuni privind neîndeplinirea condițiilor de calitate pentru care au fost aprobate mijloacele oficiale de identificare utilizate pe teritoriul României, eșantionul anual poate fi suplimentat.  +  Capitolul IX Prevederi finale  +  Articolul 42Prevederi privind documentele utilizate în activitatea de identificare și înregistrare a animalelor(1) Modelele formularelor necesare activității de identificare și înregistrare a animalelor, utilizate anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare, pot fi utilizate maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.(2) Documentele de mișcare utilizate de către mijlocitorii de afaceri cu animale vii își pierd valabilitatea în momentul intrării în vigoare a prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare.(3) Seriile formularelor și ale documentelor utilizate în activitatea de identificare și înregistrare a animalelor sunt generate de SNIIA; documentele în format electronic sau letric care însoțesc animalele pe timpul transportului sunt listate din SNIIA și sunt prevăzute cu elemente de control vizual rapid în teren, respectiv coduri de bare și/sau QR code, accesibile pentru verificare în teren, online.(4) Documentele de identificare unice pe viață ale bovinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, care se emit prin proceduri SNIIA, sunt prevăzute cu elemente de securitate electronică ce garantează trasabilitatea și unicitatea documentului și se eliberează conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare de către DSVSA și reflectă toate mișcările animalelor suferite în cursul vieții. (5) În cazul tăierii bovinelor, camelidelor, cervideelor și renilor în abator, ulterior înregistrării evenimentului de tăiere, documentul de identificare unic pe viață electronic trebuie să conțină data tăierii, codul abatorului în care a fost tăiat respectivul animal, securizat, salvat în SNIIA și vizibil pentru instituțiile publice pentru care ANSVSA acordă acest drept.(6) În cazul în care un animal din speciile porcine, ovine, caprine, bovine, camelide, cervidee sau reni a fost ucis ca urmare a evoluției unui focar de boală, SNIIA evidențiază acest fapt în istoricul animalului.(7) În cazul declarării unui focar de boală într-o exploatație, SNIIA nu permite ieșirea animalelor din respectiva exploatație decât către o exploatație conform planului de măsuri de combatere a bolii.(8) Prezenta normă sanitar-veterinară, cu excepția prevederilor art. 19, nu se aplică în cazul identificării și înregistrării porcinelor din exploatațiile comerciale.  +  Articolul 43Prevederi privind registrul exploatațieiRegistrul exploatației în format tipărit/electronic trebuie să fie arhivat pe o perioadă minimă de 3 ani; în condițiile în care fermierul este utilizator SNIIA, acesta nu mai are obligația deținerii unui astfel de registru.  +  Articolul 44Prevederi privind informațiile înregistrate în SNIIASNIIA stochează informațiile oricărei exploatații, precum și documentele componente ale arhivei electronice de documente SNIIA pe o durată nelimitată de la atribuirea codului de exploatație.  +  Articolul 45Prevederi privind coordonatele geografice ale exploatațiilorOrice exploatație, indiferent de tipul ei, trebuie să aibă înregistrate coordonatele geografice, GPS, în termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare.  +  Articolul 46Prevederi privind sancționarea nerespectării prevederilor normei sanitar-veterinareNerespectarea prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 47AnexeAnexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta normă sanitar-veterinară.  +  Anexa nr. 1la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CONDICA DE NOTIFICĂRI
  Nr. crt.Numele proprietaruluiCodul exploatațieiTipul evenimentuluiSpeciaNr. de animaleData notificăriiSemnătura proprietaruluiData estimativă de răspuns la notificare
  Condica de notificări este întocmită de fiecare utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, respectând modelul prezentat, și trebuie pusă la dispoziția proprietarilor de exploatații și deținătorilor de animale, la sediul utilizatorului Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor; fiecare pagină a condicii trebuie numerotată.
   +  Anexa nr. 2la norma sanitar-veterinarăDată mișcare: ..................., înregistrat în SNIIA pe ................ la orele .........DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAȚIEI-SURSĂCod exploatație RO .......................,Adresa: ....................., județul .............., localitatea ................., cod SIRUTA .................DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAȚIEI DE DESTINAȚIECod exploatație RO .........................,Adresa: ..................... județul ............., localitatea ................, cod SIRUTA .............Codul mijlocitorului de afaceri cu animale vii ........................Codul de înregistrare al transportatorului ........................Mijloc de transport, inclusiv remorcă (dacă este cazul)Auto nr. ................ cu Autorizația nr. ................., Act dezinfecție nr. ...................Codurile de identificare unice ale animalelor mișcate (în total 7 animale)
  RO ………………………….RO ………………………….RO ………………………….RO ……………………….
  RO ………………………….RO ………………………….RO ………………………….xxxxxxxxxxxxxx
  Pentru ovine și caprine: tipul mijlocului oficial de identificare electronic și amplasarea acestuia.............................................
  Declarație
  Subsemnatul, ..............................., în calitate de proprietar al exploatației și proprietar al animalelor:• declar pe propria răspundere că animalele mai sus menționate NU au venit în contact cu animale cu alt status de sănătate;• am primit și mă oblig să păstrez copia prezentului document (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că acesta este componentă a Registrului de exploatație;• am luat la cunoștință că declararea unor informații false pentru completarea prezentului document se pedepsește conform legii.Am înregistrat în SNIIA, utilizator SNIIA: ...................Semnătură/Semnătura și parafa medicului veterinar
  Semnătura proprietarului exploatației Olografă/Olografă culeasă electronic
   +  Anexa nr. 3la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DOCUMENT
  de înregistrare a exploatației
  Codul exploatației: ..........................................Adresa exploatației: ..........................................Numele și prenumele proprietarului exploatației/Denumirea societății: ..........................................CNP al proprietarului exploatației/CUI al societății: ..........................................Adresa proprietarului exploatației/sediului social al societății: ..........................................Coordonatele GPS ale exploatației: ..........................................
   +  Anexa nr. 4*)*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.la norma sanitar-veterinară  +  Anexa nr. 5*)*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.la norma sanitar-veterinară  +  Anexa nr. 6la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CERERE
  de eliberare a documentului unic de identificare pe viață pentru
  animalele din speciile bovine, camelide, cervidee și reni
  Subsemnatul, ........................................, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ....... nr. ................., eliberat(ă) de .............................. la data de ..................., cu domiciliul în ..................................., solicit eliberarea documentului unic de identificare pe viață pentru bovina/bovinele, camelida/camelidele, cervideul/cervideele, renul/renii:
  deținute de ........................, cu domiciliul în ...............................................(adresa completă), în exploatația RO ............................ .Declar pe propria răspundere că depun la prezenta cerere următoarele:1. copie a BI/CI personal/personale;2. dovada că sunt:a) deținătorul bovinelor, camelidelor, cervideelor, renilor (copie de pe documentul de înregistrare a exploatației, centru de colectare, în care sunt deținute animalele - pe baza căruia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București să poată verifica în baza de date electronică înregistrarea animalului și locația acestuia);b) împuternicit de deținătorul bovinelor, camelidelor, cervideelor, renilor să ridic documentele de identificare unice pe viață.
  Data
  .......................
  Semnătura solicitantului
  ................................................
   +  Anexa nr. 7la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CERERE
  de acordare a dreptului de utilizator SNIIA
  Subsemnatul ........................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ............ nr. ......, eliberat(ă) de ............ la data de ................, cu domiciliul în ................................................(adresa completă), solicit acordarea dreptului de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor din exploatația proprie și/sau din exploatația/exploatațiile pentru care am fost împuternicit de către proprietarii acesteia/acestora:..........................................................................................,Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor si renilor.Anexez la prezenta următoarele documente:
  Nr. crt.Documente necesare acordării dreptului de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a AnimalelorDepus (DA/NU)
  1.Copie a BI/CI personal(e)
  2.Copie a actului constitutiv - în cazul persoanelor fizice autorizate și al persoanelor juridice
  3.Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploatației în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor exploatațiilor de către respectivul utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor
  4.Copie a documentului de înregistrare a exploatației pentru care se solicită accesul în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor
  5.Copie a documentelor de identitate ale persoanei desemnate cu atribuții de acces și editare de date în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, care devine operator de date pentru înregistrarea animalelor în exploatațiile pentru care are atribuții de acces și editare de date în acest sistem

  Data
  ..................................
  Solicitant,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar)
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 8la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CERERE
  de acordare a dreptului de utilizator SNIIA pentru exploatații comerciale
  Subsemnatul, ....................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ........, nr. ........, eliberat(ă) de ........... la data de ..............., cu domiciliul în ...................(adresa completă), în calitate de proprietar/reprezentat legal al exploatației RO [][][][][][][][], cu sediul în .........................(adresa completă), solicit acordarea dreptului de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor.Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor.Anexez la prezenta următoarele documente:
  Nr. crt.Documente necesare acordării dreptului de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a AnimalelorDepus (DA/NU)
  1.Copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului de pe teritoriul României
  2.Copie a BI/CI al/a solicitantului
  3.Copie a BI/CI al/a persoanei desemnate să opereze date în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor pentru animalele din exploatație
  4.Copie a documentului de înregistrare a exploatației

  Data
  ...........................
  Solicitant,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar)
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 9la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  CERERE
  de acordare a dreptului de utilizator SNIIA
  pentru organizațiile profesionale ale crescătorilor de animale aprobate
  Subsemnatul, ............................, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ........., nr. .............., eliberat(ă) de ................. la data de .............., cu domiciliul în .......................(adresa completă), în calitate de reprezentat legal al organizației ......................., cu sediul în .....................(adresa completă), solicit acordarea dreptului de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, în vederea operării datelor referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor.Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor.Menționez faptul că persoanele desemnate ca operatori de date în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor sunt: ................................................................................................................................Anexez la prezenta următoarele documente:
  Nr. crt.Documente necesare acordării dreptului de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a AnimalelorDepus (da/nu)
  1.Copie a documentului de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor
  2.Copie a actului constitutiv
  3.Copie a statutului asociației
  4.Copie a BI/CI al/a solicitantului
  5.Copie a BI/CI al/a persoanei/persoanelor desemnate să opereze date în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor
  6.Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din partea proprietarului exploatației nonprofesionale de a efectua activitatea de înregistrare a animalelor de către respectiva asociație
  7.Copie a documentului de înregistrare a exploatației care conține codul exploatației și datele proprietarului exploatației nonprofesionale pentru care se solicită accesul în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor
  8.Documentul din care reiese distribuirea, pentru fiecare operator de date în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor menționat în cerere, a codurilor exploatațiilor nonprofesionale pentru care va avea drept de înregistrare a animalelor

  Data
  .............................
  Solicitant,
  .....................................................
  (numele și prenumele în clar)
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 10la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  INFORMAȚII MINIME
  conținute de registrul exploatației
  Registrul exploatației trebuie să cuprindă următoarele informații, actualizate la zi:a) date referitoare la exploatație:1. codul exploatației;2. adresa exploatației;3. coordonatele GPS ale exploatației;4. numele, prenumele/denumirea și CNP/CUI ale proprietarului exploatației;5. adresa proprietarului exploatației;b) date referitoare la animalele din exploatație:1. codul de identificare unic al animalului și, după caz, codul de identificare unic al mamei și al mamei donatoare;2. data nașterii;3. data identificării;4. sexul;5. rasa și genotipul, dacă se cunosc, culoarea și eventualele însemne particulare;6. ziua, luna și anul în care animalul a decedat în exploatație;7. informații despre orice înlocuire a mijloacelor oficiale de identificare;8. tipul mijloacelor oficiale de identificare electronice aplicate și amplasarea acestora, după caz;c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploatație:1. codul unic de identificare al animalului;2. codul exploatației de la care animalele au fost transferate;3. data intrării;4. seria și numărul documentului de circulație;5. codul de înregistrare al transportatorului/mijlocitorului de afaceri cu animale vii;6. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;d) date referitoare la animalele care părăsesc exploatația:1. codul exploatației sau al abatorului de destinație;2. data plecării;3. seria și numărul documentului de circulație;4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv remorca;5. codul de înregistrare al transportatorului/mijlocitorului de afaceri cu animale vii.
   +  Anexa nr. 11la norma sanitar-veterinarăFormular cules și salvat în SNIIA pe .......... la orele ...............DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAȚIEI Cod exploatație RO ..................,Adresa: str. ...................... nr. ....., județul …......................, localitatea ....................,cod SIRUTA ........................
  Data evenimentuluiCodul de identificare al animaluluiSpeciaTipul evenimentului
  25 mai 2022RO ……………………..OvineSacrificare consum propriu
  26 mai 2022RO ……………………..CaprineTăiere de urgență
  26 mai 2022RO ………………………SuineUcidere preventivă

  Declarație
  Subsemnatul, ..........................., în calitate de: proprietar al exploatației și proprietar al animalelor declar pe propria răspundere că:• am primit și mă oblig să păstrez copia prezentului formular (în format electronic sau letric), cunoscând faptul că acesta este componentă a Registrului de exploatație;• am predat mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate în exploatație;• evenimentele menționate sunt reale;• am predat documentele de identificare unice importate: ........................................Am înregistrat în SNIIA, utilizator SNIIA: .......................Semnătură/Semnătura și parafa medicului veterinar
  Semnătura proprietarului exploatației Olografă/Olografă culeasă electronic
   +  Anexa nr. 12la norma sanitar-veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ÎMPUTERNICIRE
  pentru ridicarea documentului de identificare unic pe viață
  al bovinei, camelidei, cervideului, renului
  Subsemnatul, .............................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria .......... nr. ................., eliberat(ă) de .................. la data de ....................., cu domiciliul în ................................., în calitate de deținător al bovinei/bovinelor, camelidei/ camelidelor, cervideului/cervideelor, renului/renilor:
  ,
  îl împuternicesc pe ....................., CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI seria ....... nr. ..................., eliberat(ă) de ................................. la data de ........................, domiciliat în ...................................., în calitate de ................, să ridice de la sediul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ....................... documentul/ documentele de identificare unice pe viață al/ale bovinei/bovinelor, camelidei/camelidelor, cervideului/cervideelor, renului/renilor înscris(e) în prezenta împuternicire.Menționez că depun la prezenta împuternicire o copie a BI/CI personal/personale, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului.
  Data
  .........................................
  Semnătura
  .........................................
  -----