ORDIN nr. 208 din 28 decembrie 2022privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023    Văzând Referatul de aprobare nr. 3.248 din 24.11.2022, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ținând cont de prevederileRegulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor (Legea privind sănătatea animală), precum ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/520 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește trasabilitatea anumitor animale terestre deținute,având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 19 alin. (2) lit. c) și d) din norma sanitar-veterinară, care intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării prezentului ordin. (2) Utilizarea formularelor specifice activității de identificare și înregistrare a animalelor și a documentelor de identificare unice pe viață, în format electronic sau letric, tipărite din Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor ulterior înregistrării informațiilor este obligatorie după împlinirea termenului de 180 de zile de la data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor și bovinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 și 286 bis din 30 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
    Alexandru Nicolae Bociu
    București, 28 decembrie 2022.Nr. 208.  +  ANEXĂNORMĂ SANITAR-VETERINARĂpentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor,caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor