LEGE nr. 35 din 11 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 78^1 se introduce un nou articol, art. 78^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 78^2(1) Administratorii bazelor și/sau instalațiilor sportive care fac parte din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale au obligația de a afișa la sediul acestora și pe site-ul propriu Regulamentul pentru închirierea bazelor și/sau instalațiilor sportive, tarifele stabilite pentru utilizarea în anumite intervale orare a bazei și/sau instalației sportive, numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a structurii sportive care o folosește, datele sau perioada pentru care a obținut dreptul de utilizare a respectivelor bunuri imobile.(2) Administratorii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a afișa și Regulamentul pentru închirierea spațiilor în care se desfășoară activități economice din incinta bazelor și/sau instalațiilor sportive, denumirea persoanei juridice, prețul și durata contractului.(3) În ceea ce privește comunicarea informațiilor referitoare la persoanele fizice, administratorii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare.(4) Administratorii prevăzuți la alin. (1), aparținând instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pot pune la dispoziția comunităților locale, persoanelor fizice și/sau juridice interesate bazele și/sau instalațiile sportive deținute în administrare pe baza unui tarif care să asigure cel puțin cheltuielile administratorului ocazionate de respectiva activitate.2. La articolul 88, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:o) nerespectarea prevederilor art. 78^2.3. La articolul 89 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 900 lei la 4.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), l), n) și o);  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sportului modifică în mod corespunzător și propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 11 ianuarie 2023.Nr. 35.----