HOTĂRÂRE nr. 1.602 din 28 decembrie 2022privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea, și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) și al art. 32 alin. (2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, cu suma de 2.528,7 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în condițiile legii, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.  +  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 7 noiembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Pozițiile nr. crt. 2, 47, 61, 88, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 184, 185, 215, 219, 231, 235, 285, 286, 288, 294, 301, 315, 319, 325, 375, 381, 391, 394, 395, 396, 397 se modifică în sensul actualizării, în condițiile legii, a elementelor de identificare ale imobilelor, a titularilor de drepturi reale și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.2. După poziția nr. crt. 154 se introduc patru noi poziții, pozițiile nr. crt. 154^1, 154^2, 154^3 și 154^4, ca urmare a dezmembrării, după poziția nr. crt. 158 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 158^1, ca urmare a dezmembrării, după poziția nr. crt. 396 se introduc trei noi poziții, pozițiile nr. crt. 396^1, 396^2 și 396^3, ca urmare a dezmembrării, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.3. După poziția nr. crt. 34 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. crt. 34^1, după poziția nr. crt. 96 se introduce o nouă poziție, poziția nr. crt. 96^1, după poziția nr. crt. 185 se introduc douăzeci și patru de noi poziții, pozițiile nr. crt. 185^1, nr. crt. 185^2, nr. crt. 185^3, nr. crt. 185^4, nr. crt. 185^5, nr. crt. 185^6, nr. crt. 185^7, nr. crt. 185^8, nr. crt. 185^9, nr. crt. 185^10, nr. crt. 185^11, nr. crt. 185^12, nr. crt. 185^13, nr. crt. 185^14, nr. crt. 185^15, nr. crt. 185^16, nr. crt. 185^17, nr. crt. 185^18, nr. crt. 185^19, nr. crt. 185^20, nr. crt. 185^21, nr. crt. 185^22, nr. crt. 185^23, nr. crt. 185^24, după poziția nr. crt. 400 se introduc doisprezece noi poziții, pozițiile nr. crt. 400^1, nr. crt. 400^2, nr. crt. 400^3, nr. crt. 400^4, nr. crt. 400^5, nr. crt. 400^6, nr. crt. 400^7, nr. crt. 400^8, nr. crt. 400^9, nr. crt. 400^10, nr. crt. 400^11, 400^12, conform anexei la prezenta hotărâre, imobile care fac parte din coridorul de expropriere și sunt situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018.4. Se elimină pozițiile nr. crt. 3 și 4 ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale, poziția nr. crt. 48 ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 47, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale, pozițiile nr. crt. 62 și 63 ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unei singure documentații cadastrale individuale, poziția nr. crt. 89 ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 88, prin întocmirea unei singure documentații cadastrale individuale, pozițiile nr. crt. 100 și 101 ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unei singure documentații cadastrale individuale, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.5. La poziția nr. crt. 26 se introduce imobilul reprezentând construcție pe terenul supus exproprierii și aflat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIISe aprobă declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată reprezentând terenuri și construcții prevăzute la art. II pct. 3 și pentru imobilul reprezentând construcție prevăzut la art. II punctul 5, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.  +  Articolul IV(1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 2 și 5, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu modificările și completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2018, cu modificările și completările ulterioare, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul VMinisterul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.602.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“,
  situate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea,
  proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Nr. crt. din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018U.A.T.Nume și prenume proprietar/deținătorNr. tarlaNr. parcelăPoziția față de localitateCategoria de folosințăNr. cad.Nr. CFNr. cad. dezmembrare 2009Suprafața de teren expropriat (mp)Construcții de expropriatValoare de despăgubire construcții investiții (lei)Valoare de despăgubire terenTotal valoare de despăgubire construcții + teren (lei)
  0123456789101112131415
  12BrăilaS.C. SOROLI COLA - S.A. - BRĂILA221IntravilanCurți-construcții94982 - Lot 294982 - Lot 31922023--4830,002.637.390,00
  94983 - Lot 394983 - Lot 412.536--2.632.560,00
  226BrăilaS.C. HORTICOLA DUNĂREA - S.A.Calea GalațiNr. 374IntravilanCurți-construcții74996 - Lot 1; 95165 - Lot 374996 - Lot 1; 95165 - Lot 4-2.400414.000,00466.799,00
  împrejmuire12.164
  platformă betonată 387 mp40.635,00
  334^1BrăilaCAPBUN NECULAI11/ Calea Galați17,18/ Nr. 378 + 378AIntravilanArabil95102 - Lot 1; 95103; 95104 - Lot 3; 95105 - Lot 4 (302)--302--63.420,0063.420,00
  447VădeniSCARLET RAUL PETRE2002/1ExtravilanArabilLot 2-46419.23129.723,8229.723,82
  561VădeniS.C. CONTECOMAN SERV - S.R.L.1991301/10ExtravilanArabil76693 - Lot 2 76694 - Lot 3-46675.013--16.141,8616.141,86
  688VădeniCHIVU IULIAN1981299/8ExtravilanArabil76703 - Lot 1; 76705 - Lot 3-46947.413--23.869,8623.869,86
  790VădeniCOMUNA VĂDENI (DOMENIUL PRIVAT)1961285/38ExtravilanArabil---6.641--16.802,0016.802,00
  891VădeniSTENCAU SORIN; STENCAU DORINA; BUSURCA GEORGICA; BUSURCA MARIANA1961285/37ExtravilanArabil76672 - Lot 1; 76674 - Lot 3-48186.219-20.025,1820.025,18
  996VădeniCOMUNA VĂDENI (DOMENIUL PRIVAT)196/134ExtravilanNeproductiv-3.9474.973,224.973,22
  1096^1VădeniSCARLET RAUL PETRE2002/1ExtravilanArabil76731 - Lot 1; 76732 - Lot 4; 76733 - Lot 5--699--2.935,802.935,80
  1197SmârdanPREDA CONSTANTIN33121ExtravilanArabil31861 - Lot 2; 33787 - Lot 3; 33788 - Lot 4--13.097--34.485,9934.485,99
  1298SmârdanSANDU AURELIA33121ExtravilanArabil31862 - Lot 2--8.703--22.916,0522.916,05
  1399SmârdanSANDU VASILE33121ExtravilanArabil31863--11.963--31.500,0331.500,03
  14102SmârdanBOGDAN SANDA33222ExtravilanArabil31937 - Lot 1; 33789 - Lot 3--19.813--52.170,0352.170,03
  15103SmârdanBOGDAN GHEORGHE; BOGDAN TUDORACHE; BOGDAN STEFAN; BOGDAN DUMITRU; BOGDAN ANGELICA33222ExtravilanArabil31938 - Lot 1--8.538--22.481,5922.481,59
  16104SmârdanJIPA GHEORGHE; GALATEANU SUSANA; JIPA AUREL; SILIFON PAVEL; BORADATENCU NICULINA33222ExtravilanArabil31972 - Lot 1--13.434--35.373,3535.373,35
  17105SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32219/1ExtravilanArabil32045 - Lot 2--8.443--22.231,4422.231,44
  18106SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32217/1ExtravilanArabil32048 - Lot 1--845--2.224,992.224,99
  19107SmârdanMARCU MARCEL; MARCU ANISOARA32217/2ExtravilanArabil32049 - Lot 1--13--34,2334,23
  20109SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32219/2ExtravilanArabil32046 - Lot 1--2.453--6.459,046.459,04
  21110SmârdanNITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN32217/7ExtravilanArabil32053 - Lot 2--1.446--3.807,503.807,50
  22111SmârdanLAZAR CONSTANTIN; LAZAR NICOLAE; SAVA MITICA32217/3ExtravilanArabil32270 - Lot 1; 33949 - Lot 2--856--2.253,962.253,96
  23112SmârdanMARCULESCU VASILE PETRICA; MARCULESCU PETRANA32217/4ExtravilanArabil32271 - Lot 1; 33947 - Lot 3--513--1.350,791.350,79
  24113SmârdanCIREASA VASILE; RADULESCU TINCA; COMAN STEFAN32217/5ExtravilanArabil32272 - Lot 1; 33934 - Lot 3--1.532--4.033,954.033,95
  25114SmârdanPANA ION; PUISOR MARIA; PUISOR ION; PANA ION; PANA GHERGHINA32217/6ExtravilanArabil32273 - Lot 1; 33945 - Lot 3--1.025--2.698,952.698,95
  26115SmârdanPUISOR MARIA; PUISOR ION32217/7ExtravilanArabil32274 - Lot 1; 33946 - Lot 3--1.057--2.783,212.783,21
  27116SmârdanGHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA32217/8ExtravilanArabil32275 - Lot 1; 33954 - Lot 3--1.112--2.928,032.928,03
  28117SmârdanBORODATENCO NICULINA32217/9ExtravilanArabil32276 - Lot 1; 33935 - Lot 3--584--1.537,751.537,75
  29118SmârdanCOMUNA SMÂRDAN32217/10ExtravilanArabil32277 - Lot 1; 33921 - Lot 3--606--1.595,681.595,68
  30119SmârdanNECULAI RADITA32217/11ExtravilanArabil32278 - Lot 1; 33955 - Lot 3--1.300--3.423,063.423,06
  31120SmârdanBALAN VERONICA; STANESCU MARLENA32217/12ExtravilanArabil32279 - Lot 1; 33936 - Lot 3--1.596--4.202,464.202,46
  32121SmârdanCUZMIN ILIE32217/13ExtravilanArabil32280 - Lot 1; 33939 - Lot 3--1.516--3.991,813.991,81
  33122SmârdanPRAJA TUDOREL; PRAJA MARIA32217/14ExtravilanArabil32281 - Lot 1; 33951 - Lot 3--3.125--8.228,508.228,50
  34123SmârdanPOSTOLACHE AURELIA; POSTOLACHE MARIN; POSTOLACHE MARIA34224/24ExtravilanArabil32308 - Lot 1--101--265,94265,94
  35124SmârdanGHEORGHITA IOAN; BRINZA AURELIA; GHEORGHITA IORDAN; BOJAN ECATERINA34224/25ExtravilanArabil32307 - Lot 1--200--526,62526,62
  36125SmârdanGHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA34224/26ExtravilanArabil32306 - Lot 1--300--789,94789,94
  37126SmârdanVOICU ANDREI34224/27ExtravilanArabil32305 - Lot 1; 33975 - Lot 3--583--1.535,111.535,11
  38127SmârdanLAZAR ALEXANDRU; LAZAR STELICA; SCOBAI MARIA; NECULAI SOFIA34224/28ExtravilanArabil32304 - Lot 1; 33977 - Lot 3--402--1.058,511.058,51
  39128SmârdanSTRAMANSOV GILDA; BUCURESTEANU EVELINA; STEFANESCU ELENA34224/29ExtravilanArabil32303 - Lot 1; 33976 - Lot 3--408--1.074,321.074,32
  40129SmârdanGHEORGHE JENICA; ORLATEANU PETRICA; GHEORGHE ZOIA34224/30ExtravilanArabil32302 - Lot 1; 33981 - Lot 3--413--1.087,481.087,48
  41130SmârdanDRAGOMIR VALENTIN34224/31ExtravilanArabil32301 - Lot 1; 33982 - Lot 3--419--1.103,281.103,28
  42131SmârdanSTICLARU GHEORGHE; STICLARU ION; STICLARU ANGHEL; PATRASCU MARIA; BIRZU MIHAELA34224/32ExtravilanArabil32300 - Lot 1; 33971 - Lot 3--426--1.121,711.121,71
  43132SmârdanSECU NECULAI34224/33ExtravilanArabil32299 - Lot 1; 33961 - Lot 3--433--1.140,151.140,15
  44133SmârdanSTAN DUMITRA; CARLAN STEFANIA; IOAN PETRICA; BALANICA SOFIA; NICOLITA MARIA34224/34ExtravilanArabil32298 - Lot 1; 33972 - Lot 3--441--1.161,201.161,20
  45134SmârdanMUNTEANU ILINCA34224/35ExtravilanArabil32297 - Lot 1; 33962 - Lot 3--452--1.190,171.190,17
  46135SmârdanCHIRACU ION34224/36ExtravilanArabil32296 - Lot 1; 33973 - Lot 3--466--1.227,031.227,03
  47136SmârdanDANILA DUMITREL GABRIEL; DANILA TINCA34224/37ExtravilanArabil32295 - Lot 1; 33967 - Lot 3--481--1.266,541.266,54
  48137SmârdanBOGDAN STEFAN34224/38ExtravilanArabil32294 - Lot 1; 33968 - Lot 3--498--1.311,301.311,30
  49138SmârdanDAN TUDORA; ARMASEL NICULAE; MIHALACHE IOANA34224/39ExtravilanArabil32293 - Lot 1; 33956 - Lot 3--516--1.358,691.358,69
  50140SmârdanSTAN DUMITRA; ARMASEL NICOLAE; NICA RADITA34224/41ExtravilanArabil32292 - Lot 1; 33969 - Lot 3--536--1.411,351.411,35
  51141SmârdanMIHALACHE CHIRA34224/42ExtravilanArabil32291 - Lot 1; 33959 - Lot 3--1.148--3.022,823.022,82
  52142SmârdanBOCANEALA STANA34224/43ExtravilanArabil32290 - Lot 1; 33960 - Lot 3--1.282--3.375,673.375,67
  53143SmârdanBISCA PANTELIMON34224/44ExtravilanArabil32289 - Lot 1; 33970 - Lot 3--3.126--8.231,138.231,13
  54144SmârdanALEXE CONSTANTIN; ALEXE DESPINA; TIRON ANGELA34224/45ExtravilanArabil32288 - Lot 1; 33953 - Lot 3--988--2.601,522.601,52
  55150SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT 26175/17ExtravilanArabil32165 - Lot 1--1.076--2.833,242.833,24
  56151SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT 26175/21ExtravilanArabil32169 - Lot 1--7.231--19.040,1019.040,10
  57152SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT 26175/18ExtravilanArabil32164--5.422--14.276,7814.276,78
  58153SmârdanBURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA26175/20ExtravilanArabil32170 - Lot 1--1.288--3.391,463.391,46
  59154SmârdanTEODORESCU SOFICA26175/20ExtravilanArabil32171 - Lot 1--811--2.135,462.135,46
  60154^1SmârdanVACARESCU MARIANA26175/20ExtravilanArabil32172 - Lot 1--419--1.103,281.103,28
  61154^2SmârdanTUDORACHE ELENA26175/20ExtravilanArabil32173 - Lot 1--61--160,62160,62
  62154^3SmârdanUDREA MARIANA26175/20ExtravilanArabil32174 - Lot 1--52--136,92136,92
  63154^4SmârdanDURBACA GETA26175/20ExtravilanArabil32175 - Lot 1--44--115,86115,86
  64155SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT 26175/19ExtravilanArabil32163--5.434--14.308,3814.308,38
  65156SmârdanBORTUN CONSTANTIN; BORTUN ION; COROI TINCUTA; BORTUN GHEORGHE; BORTUN STEFAN; BORTUN ELENA; VULPE MARIA26173/65ExtravilanArabil32161 - Lot 1; 33928 - Lot 3--7.281--19.171,7519.171,75
  66157SmârdanGHERGHISAN CONSTANTIN26173/64ExtravilanArabil32160 - Lot 1; 33950 - Lot 3--2.688--7.077,837.077,83
  67158SmârdanCHIRILA VALERICA26173/63ExtravilanArabil32159 - Lot 1; 33948 - Lot 3--1.075--2.830,602.830,60
  68158^1SmârdanCHIRILA AURELIA26173/63ExtravilanArabil32230 - Lot 1; 33931 - Lot 3--1.075--2.830,602.830,60
  69161SmârdanBURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA26173/59ExtravilanArabil32155 - Lot 1; 33930 - Lot 3--4.311--11.351,3811.351,38
  70162SmârdanMANDRA DUMITRU; DIMA MARIN; DIMA LENUTA26173/58ExtravilanArabil32154 - Lot 2;Lot 3--1.949--5.131,955.131,95
  71163SmârdanSTAN ION26173/57ExtravilanArabil32153 - Lot 1; 33933 - Lot 3--1.208--3.180,813.180,81
  72164SmârdanNICOLAU IONICA26173/55ExtravilanArabil32151 - Lot 1--2.413--6.353,726.353,72
  73165SmârdanS.C. AGRI TERENURI - S.A.26173/45ExtravilanArabil32129 - Lot 1--2.203--5.800,765.800,76
  74166SmârdanBOSNEAG ROMEO; BOSNEAG TUDOR26173/54ExtravilanArabil32150 - Lot 1--435--1.145,411.145,41
  75168SmârdanGIDIUTA MARIOARA26173/47ExtravilanArabil32133 - Lot 1; 33925 - Lot 4--868--2.285,562.285,56
  76170SmârdanAVRIGEANU STELIAN26173/49ExtravilanArabil32135 - Lot 1; 33926 - Lot 2--6.623--17.439,1717.439,17
  77171SmârdanVADINEANU ANASTASIA26173/50ExtravilanArabil32136 - Lot 1; 33944 - Lot 3--9.724--25.604,4725.604,47
  78172SmârdanS.C. EUROPA CAPITAL - S.A.; S.C. AGRI TERENURI - S.A.26173/1ExtravilanArabil32138 - Lot 1--1.348--3.549,453.549,45
  79173SmârdanVALCU DOINA-MIOARA23145/10ExtravilanArabil32358 - Lot 1; 33980 - Lot 3--6.063--15.964,6215.964,62
  80174SmârdanEFTIMIE STANA23145/2ExtravilanArabil32354 - Lot 1--461--1.213,871.213,87
  81176SmârdanTOADER DUMITRU23145/7ExtravilanArabil32362 - Lot 1; 33979 - Lot 3--3.149--8.291,708.291,70
  82177SmârdanANTON NECULINA23145/8ExtravilanArabil32361 - Lot 1; 33983 - Lot 3--2.040--5.371,565.371,56
  83184SmârdanENACHE STEFANA; NEACSU PETRE; NEACSU ION; PARASCHIV ILIE24/13530ExtravilanArabil32372 - Lot 1; 33790 - Lot 3--5.541--14.590,1314.590,13
  84185SmârdanSERBAN MARIN45372/9ExtravilanArabil33055 - Lot 1--932--2.454,072.454,07
  85185^1SmârdanGHEORGHE CONSTANTINA33121ExtravilanArabil31860 - Lot 3--873--2.415,352.415,35
  86185^2SmârdanMOISE STELIAN; MOISE SILVIU; MOISE ION33222ExtravilanArabil31971 - Lot 1--2.679--7.412,057.412,05
  87185^3SmârdanS.C. LIDAS COMPANY - S.R.L.30208/4ExtravilanCurți construcții30169--41--170,16170,16
  88185^4SmârdanONOFREI TIBERIU; ONOFREI LORELAY-GRATIELA32219ExtravilanArabil32042--1.484--4.105,824.105,82
  89185^5SmârdanBADESCU PETRE; BADESCU TEODOR; SAVA STEFANA; PAMFIL MARIA; LAZAR ALEXANDRA; CROITOR AUREL; CROITOR NICOLETA32217/2ExtravilanArabil32269 - Lot 1--48--132,80132,80
  90185^6SmârdanARDELEANU NICOLAE34224/23ExtravilanArabil32309 - Lot 1--14--38,7438,74
  91185^7SmârdanTRIFANESCU DUMITRU34224/46ExtravilanArabil32287 - Lot 1; 33952 - Lot 3--2.413--6.676,116.676,11
  92185^8SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT30205/3ExtravilanArabil31330-1.292--3.574,613.574,61
  93185^9SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32217ExtravilanArabil31331--12.846--35.541,3435.541,34
  94185^10SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/46/1ExtravilanArabil32132--762--2.108,252.108,25
  95185^11SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/50/1ExtravilanArabil32137--757--2.094,412.094,41
  96185^12SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/56ExtravilanArabil32152--964--2.667,132.667,13
  97185^13SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/62ExtravilanArabil32158--692--1.914,571.914,57
  98185^14SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT26173/65/1ExtravilanArabil32162--1.106--3.059,993.059,99
  99185^15SmârdanORAȘUL MĂCIN - DOMENIUL PRIVAT26175/22ExtravilanArabil32168 - Lot 1--2.072--5.732,655.732,65
  100185^16SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32219ExtravilanArabil32232--960--2.656,052.656,05
  101185^17SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT32217ExtravilanArabil32282--2.089--5.779,695.779,69
  102185^18SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT34224ExtravilanArabil32286--5.439--15.048,2115.048,21
  103185^19SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT34224ExtravilanArabil32338--6.514--18.022,4418.022,44
  104185^20SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT23145/6ExtravilanArabil32363--1.413--3.909,373.909,37
  105185^21SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT35389ExtravilanArabil32417--31.920--88.313,83382.220,61
  35389/2/1ExtravilanCurți-construcții32417--431--1.788,68
  35389/3ExtravilanApe stătătoare32417--398--1.651,73
  35389/2ExtravilanCurți-construcții32417--463--1.921,49
  35389/4ExtravilanArabil32417--37.228-102.999,60
  35389/2/1Extravilan-32417---construcție industrial edilitară - 58 ml96.951,58
  35389/2Extravilan-32417---construcție industrial edilitară - 53 ml88.593,70-
  106185^22SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT35389/10ExtravilanArabil32436--15.646--43.288,17645.869,60
  35389/2/3ExtravilanCurți-construcții32436--4.607--19.119,45
  35389/3/1ExtravilanApe stătătoare32436--1.957--8.121,72
  35389/11ExtravilanArabil32436--26.353--72.911,48
  35389/2/3Extravilan-32436---construcție industrial edilitară - 526 ml502.428,78
  107185^23SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT45372/10ExtravilanArabil33057--805--2227,222.227,22
  108185^24SmârdanCOMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT38384ExtravilanNeproductiv33590--398--614,80614,80
  109215JijilaMOȘTENITORI TARANU STAVIRITA223571ExtravilanArabil31041 - Lot 1; 35605 - Lot 3--4.355--11.467,2511.467,25
  110219JijilaPOPA A. RADU213038ExtravilanArabil30933 - Lot 1; 35795 - Lot 3--174--458,16458,16
  111231JijilaMOȘTENITORI RADU NECULAI213046ExtravilanArabil30895 - Lot 1; 35760 - Lot 3--294--774,14774,14
  112235JijilaS.C. OVINE TRIM - S.R.L.213050ExtravilanArabil30885 - Lot 1; 35737 - Lot 3--222--584,56584,56
  113285JijilaANDREI ION203384/1ExtravilanArabil32862 - Lot 1; 35705 - Lot 3--3.337--8.786,728.786,72
  114286JijilaCARAMARIN GHEORGHE203060/8ExtravilanArabil32861 - Lot 1; 35714 - Lot 3--2.802--7.378,007.378,00
  115288JijilaGERU TRANDAFIR; GERU STROE; STEREA GHERGHINA; ȚANDARĂ ILINCA203385ExtravilanArabil32859 - Lot 1; 35698 - Lot 3--1.219--3.209,783.209,78
  116294JijilaPOPA DUMITRU20460/4ExtravilanArabil32853 - Lot 1; 35718 - Lot 3--2.896--7.625,527.625,52
  117301JijilaMOȘTENITORI BANU STOICA203057ExtravilanArabil32846 - Lot 1; 35709 - Lot 3--1.498--3.944,423.944,42
  118315JijilaMOȘTENITORI BURDUF MARIN203047/1ExtravilanArabil32834 - Lot 1; 35683 - Lot 3--1.428--3.760,093.760,09
  119319JijilaMARIN FLORICA; MARIN FANICA; CARAMARIN MARIA; CARAMARIN VASILICA203390ExtravilanArabil32830 - Lot 1; 35686 - Lot 3--1.331--3.504,693.504,69
  120325JijilaMOȘTENITORI PARASCHIV STEFAN203041ExtravilanArabil32824 - Lot 1; 35421 - Lot 3--1.969--5.184,625.184,62
  121375JijilaPOPA PETRACHE20463/5ExtravilanArabil32774 - Lot 2--833--2.193,392.193,39
  122381JijilaCHIRIAC ANDREI; CHIRIAC ION18/12666ExtravilanVie35516 - Lot 1--1.253--5.075,855.075,85
  123391JijilaNASTASACHE MARIA18/1223ExtravilanVie34493 - Lot 1; 35734 - Lot 3--1.421--5.756,415.756,41
  124394JijilaDUDU GHEORGHE18/1223ExtravilanArabil35530 - Lot 1--187--549,82549,82
  125395JijilaDUDU MARGHIOALA18/1223ExtravilanArabil35615 - Lot 1--688--2.022,862.022,86
  126396JijilaSTOIAN ONELIA18/12678ExtravilanArabil35534 - Lot 1--23--67,6267,62
  127396^1JijilaMALACU ION; MALACU STELUTA18/12678ExtravilanArabil34954 - Lot 1--47--138,19138,19
  128396^2JijilaGERU IORDAN CRISTIAN DORINEL; VOINEA MARIA; GERU CORNEL18/12678ExtravilanArabil35532 - Lot 1--53--155,83155,83
  129396^3JijilaSADICA IOANA; IAMANDI SANDA; RADU MARIOARA18/12678ExtravilanArabil35533 - Lot 1--21--61,7461,74
  130397JijilaGERU NASTASE18/1A2678ExtravilanArabil35535 - Lot 1--466--1.370,141.370,14
  131400^1JijilaGERU MARIN18/1223ExtravilanArabil3555735557-42--129,75129,75
  132400^2JijilaDAUCEANU ION18/12679/1ExtravilanArabil3555835558-175--540,64540,64
  133400^3JijilaBILEA SAVA18/12897ExtravilanArabil3555935559-98--302,76302,76
  134400^4JijilaGERU NASTASE18/12679ExtravilanArabil3556035560-138--426,34426,34
  135400^5JijilaSTOIAN ONELIA18/12679ExtravilanArabil3556135561-9--27,827,8
  136400^6JijilaSADICA IOANA; IAMANDI SANDA; RADU MARIOARA18/12679ExtravilanArabil3556235562-9--27,827,8
  137400^7JijilaGERU IORDAN CRISTIAN DORINEL; VOINEA MARIA; GERU CORNEL18/12679ExtravilanArabil3556335563-16--49,4349,43
  138400^8JijilaDUDU MARGHIOALA18/1223ExtravilanArabil3556435564-90--278,04278,04
  139400^9JijilaDUDU GHEORGHE18/1223ExtravilanArabil3556535565-2--6,186,18
  140400^10JijilaOANCEA ILEANA; MOCANU GHEORGHE; MOCANU IORDANA; CROITORU IOANA; MOCANU NICOLAE; MOCANU ION223354ExtravilanArabil3101031010-339--937,92937,92
  141400^11JijilaCOMUNA JIJILA - DOMENIUL PRIVAT--ExtravilanArabil3485634856-47.892--132.503,94132.503,94
  142400^12JijilaMALACU ION; MALACU STELUTA18/12679ExtravilanArabil3495834958-17--52,5252,52
  ------