LEGE nr. 14 din 6 ianuarie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 ianuarie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107 din 30 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 1 iulie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 32, alineatul (5) al articolului 11^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părți din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitație publică, în condițiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu excepția curților, grădinilor și terenurilor aferente locuințelor de serviciu vândute, care pot fi închiriate direct proprietarilor construcțiilor, și cu excepția bunurilor imobile care fac obiectul parteneriatelor aprobate în baza prevederilor art. 11^2, care pot fi închiriate direct unităților administrativ-teritoriale sau asociațiilor de dezvoltare intercomunitară legal constituite.2. La articolul I punctul 33, alineatele (1) și (4) ale articolului 11^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11^2(1) Unitățile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară legal constituite, în baza documentațiilor tehnico-economice elaborate, pot propune Ministerului Transporturilor și Infrastructurii constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte și exploatarea bunurilor pe infrastructura feroviară publică și, după caz, pe bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea sau concesiunea companiei naționale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, privind:a) serviciul public de transport feroviar de călători de interes local;b) infrastructura feroviară publică;c) regenerarea și, după caz, revitalizarea urbană sau rurală;d) producerea, gestionarea inteligentă, distribuția și utilizarea de energie din surse regenerabile;e) sistemele inteligente de transport...............................................(4) Pentru implementarea proiectelor și exploatarea bunurilor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3) și, după caz, pentru implementarea activităților prevăzute la art. 37^1 alin. (5) lit. b):a) unitățile administrativ-teritoriale și, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară dobândesc, cu titlu gratuit, un drept real privind administrarea și realizarea de lucrări, pe perioada în care bunurile sau infrastructura feroviară este în concesiunea sau administrarea companiei naționale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Compania națională are dreptul de a înceta oricând parteneriatul, în baza unei notificări prealabile, în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii feroviare publice;b) unitățile administrativ-teritoriale și, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de lider de parteneriat, organizează și derulează procedurile de achiziție publică în comun, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul I, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu următorul cuprins:36^1. La articolul 17 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară utilizează în mod gratuit spectrul de frecvență alocat la nivel european pentru rețeaua GSM-R-benzile de frecvență 876880 MHz și 921-925 MHz.4. La articolul I, după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 53^1, cu următorul cuprins:53^1. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.5. La articolul I, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 63^1, cu următorul cuprins:63^1. La articolul 29, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu următorul cuprins:(3^4) În vederea realizării unor lucrări de întreținere, amenajare, proiecte de regenerare sau revitalizare urbană sau rurală, după caz, ori creării sau reabilitării infrastructurii pietonale, rutiere sau de ciclism, terenurile proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aflate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, se pot transmite în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea acestora, în condițiile art. 292 și art. 292^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 6 ianuarie 2023.Nr. 14.-------