NORMĂ nr. 29 din 24 noiembrie 2022privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 6 ianuarie 2023    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor,potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 22 noiembrie 2022,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensare a Investitorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 și 982 bis din 30 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Prezenta normă transpune:a) parțial prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014;b) prevederile Directivei 2021/2.101/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.2. La anexa nr. 1, după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând articolele 39^1-39^17, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit  +  Secţiunea 1 Definiții legate de raportarea informațiilor referitoare la impozitul pe profit  +  Articolul 39^1(1) În înțelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiții:a) societate-mamă finală - o entitate care întocmește situațiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entități;b) situații financiare anuale consolidate - situațiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile și cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entități economice;c) jurisdicție fiscală - un stat sau o jurisdicție nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce privește impozitul pe profit;d) entitate autonomă - o entitate care nu face parte dintr-un grup, astfel cum este definit de IFRS.(2) În sensul art. 39^2-39^7, venituri are înțelesul prevăzut de IFRS.  +  Secţiunea a 2-a Entitățile care au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit  +  Articolul 39^2(1) Societățile-mamă finale ale căror venituri consolidate au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când veniturile consolidate totale ale acesteia la data bilanțului scad sub cuantumul de 3.700.000.000 lei, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.(3) Entitățile autonome ale căror venituri au depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(4) O entitate autonomă nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când veniturile totale ale acesteia la data bilanțului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare.  +  Articolul 39^3Prevederile art. 39^2 nu se aplică entităților autonome sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală.  +  Articolul 39^4Prevederile art. 39^2 nu se aplică entităților autonome și societăților-mamă finale în cazul în care aceste entități sau entitățile lor afiliate prezintă un raport, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care include informații privind toate activitățile lor și, în cazul societăților-mamă finale, privind toate activitățile tuturor entităților lor afiliate incluse în situațiile financiare consolidate.  +  Articolul 39^5(1) Filialele care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.(2) Atunci când informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, filiala solicită societății sale mamă finale să îi furnizeze toate informațiile necesare pentru a-i permite să își îndeplinească obligațiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informațiile solicitate, filiala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile, obținute sau dobândite, pe care aceasta le deține, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(3) Filialele nu mai fac obiectul obligațiilor de raportare stabilite la prezentul articol atunci când totalul veniturilor consolidate al societății-mamă finale la data bilanțului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate.(4) Sucursalele din România înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau entitatea autonomă menționată la alin. (9) lit. a), în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(5) În cazul în care informațiile sau raportul respectiv nu este disponibil, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalitățile de publicitate menționate la art. 39^17 solicită societății-mamă finale sau entității autonome menționate la alin. (9) lit. a) să le furnizeze toate informațiile necesare pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile.(6) În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile solicitate, sucursala întocmește, publică și asigură accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, care conține toate informațiile pe care aceasta le deține, le-a obținut sau le-a dobândit, precum și o declarație care indică faptul că societatea-mamă finală sau entitatea autonomă nu a pus la dispoziție informațiile necesare.(7) Obligațiile de raportare stabilite la alin. (4)-(6) și (8)-(10) se aplică numai sucursalelor ale căror venituri au depășit pragul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(8) O sucursală supusă obligațiilor de raportare conform alin. (4)-(7) și (9)-(10) nu mai face obiectul acestor obligații atunci când veniturile sale scad sub pragul indicat la art. 3 alin. (2) din Directiva 2013/34/UE, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.(9) Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la alin. (4)-(8) și (10) numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii:a) entitatea care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislația unui stat membru și ale cărei venituri consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare anuale consolidate, fie o entitate autonomă ale cărei venituri au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile sale financiare; șib) societatea-mamă finală menționată la lit. a) nu are o filială, astfel cum se menționează la alin. (1)-(3).(10) O sucursală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare stabilite la alin. (4)-(9) în cazul în care criteriul prevăzut la alin. (9) lit. a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciții financiare consecutive.  +  Articolul 39^6Prevederile stabilite la art. 39^5 nu se aplică în cazul în care un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o entitate autonomă care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, în conformitate cu prevederile art. 39^8-39^11, și îndeplinește următoarele criterii:a) este pus la dispoziția publicului, gratuit și într-un format de raportare electronică cu citire automată:(i) pe pagina de internet a respectivei societăți-mamă finale sau a entității autonome respective;(ii) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;(iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul; șib) identifică denumirea și sediul social ale unei singure filiale sau denumirea și adresa unei singure sucursale care intră sub incidența legislației unui stat membru și care a publicat un raport în conformitate cu art. 39^12.  +  Articolul 39^7Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispozițiilor art. 39^5 au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludării cerințelor de raportare stabilite în prezentul capitol.  +  Secţiunea a 3-a Conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit  +  Articolul 39^8(1) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul art. 39^2-39^7 include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză.(2) Informațiile menționate la alin. (1) cuprind:a) numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;b) o scurtă descriere a naturii activităților acestora;c) numărul de salariați în echivalent normă întreagă;d) veniturile, astfel cum sunt definite de IFRS, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate;e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile sau pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități în jurisdicția fiscală relevantă;g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauză de către entități în jurisdicția fiscală relevantă; șih) cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză.(3) În sensul alin. (2) lit. d), veniturile includ tranzacțiile cu părți afiliate.(4) În sensul alin. (2) lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activitățile unei entități din exercițiul financiar relevant și nu includ impozite amânate sau provizioane pentru obligații fiscale incerte privind impozitul.(5) În sensul alin. (2) lit. g), impozitele plătite includ impozitele reținute la sursă plătite de alte entități în ceea ce privește plățile către entități și sucursale din cadrul unui grup.(6) În sensul alin. (2) lit. h), câștigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exercițiile financiare anterioare și din exercițiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce privește sucursalele, câștigurile acumulate sunt cele ale entității care a deschis sucursala.(7) Informațiile enumerate la alin. (2)-(6) pot fi raportate pe baza instrucțiunilor de raportare menționate în anexa nr. 3 secțiunea a II-a din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(8) Informațiile menționate la alin. (2)-(7) sunt prezentate utilizând un model comun și formate de raportare electronică cu citire automată.(9) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informațiile menționate la alin. (2)-(6) sau (7), separat pentru fiecare stat membru.(10) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2)-(6) sau (7), separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, și prezintă aceste informații separat pentru fiecare jurisdicție fiscală care, la data de 1 martie a exercițiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul și la data de 1 martie a exercițiului financiar precedent, a fost menționată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.(11) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informațiile menționate la alin. (2)-(6) sau (7) în mod agregat pentru alte jurisdicții fiscale.(12) Informațiile se atribuie fiecărei jurisdicții fiscale relevante pe baza sediului sau a existenței unui sediu comercial fix sau a unei activități economice permanente care, având în vedere activitățile grupului sau ale entității autonome, poate face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în jurisdicția fiscală respectivă.(13) În cazul în care activitățile mai multor entități afiliate pot face obiectul obligației de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicții fiscale, informațiile atribuite jurisdicției fiscale respective reprezintă suma informațiilor referitoare la astfel de activități ale fiecărei entități afiliate și ale sucursalelor lor în jurisdicția fiscală respectivă.(14) Nicio informație privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicții fiscale.(15) Una sau mai multe informații specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2)-(6) sau (7) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entităților la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicație motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia.(16) Toate informațiile omise în temeiul alin. (15) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult 5 ani de la data omisiunii inițiale.(17) Informațiile referitoare la jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menționate la alin. (9)-(14), nu pot fi omise niciodată.(18) Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul, la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicații cu privire la orice discrepanță semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) și g), ținând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exercițiile financiare anterioare.  +  Articolul 39^9(1) Moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situațiile financiare consolidate ale societății-mamă finale sau situațiile financiare anuale individuale ale entității autonome.(2) În cazul menționat la art. 39^5 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala își publică situațiile financiare anuale.(3) Pragurile menționate la art. 39^5 se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda națională a oricărei țări terțe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată.  +  Articolul 39^10Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu art. 39^8 alin. (2)-(6) sau (7).  +  Secţiunea a 4-a Publicarea și accesibilitatea  +  Articolul 39^11Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația menționate la art. 39^2-39^7 se publică în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului.  +  Articolul 39^12Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația publicate de entități în conformitate cu art. 39^11 sunt puse la dispoziția publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul pe pagina de internet:a) a entității, atunci când se aplică art. 39^2;b) a filialei sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică art. 39^5 alin. (1)-(3); sauc) a sucursalei sau a entității care a deschis sucursala sau a unei entități afiliate, atunci când se aplică prevederile art. 39^5 alin. (4)-(10).  +  Articolul 39^13Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 39^12 acele entități al căror raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit publicat în conformitate cu art. 39^11 este pus simultan la dispoziția publicului într-un format de raportare electronică cu citire automată, pe pagina de internet a registrului menționat de Directiva (UE) 2017/1.132, și gratuit pentru orice terț situat în Uniunea Europeană. Pagina de internet a entităților, astfel cum este menționată la art. 39^12, conține informații privind exceptarea respectivă și o trimitere la pagina de internet a registrului relevant.  +  Articolul 39^14Raportul menționat la art. 39^2 și la art. 39^5-39^7 și, după caz, declarația menționată la art. 39^5 sunt accesibile pe pagina de internet în cauză pentru o perioadă de cel puțin 5 ani consecutivi.  +  Secţiunea a 5-a Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit  +  Articolul 39^15Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale societăților-mamă finale sau ale entităților autonome menționate la art. 39^2, care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat și pus la dispoziție în conformitate cu art. 39^2-39^14.  +  Articolul 39^16Membrii organelor administrative, de conducere și de supraveghere ale filialelor menționate la art. 39^5 alin. (1)-(3), precum și persoana sau persoanele desemnate să efectueze formalitățile de publicitate prevăzute la art. 41 din Directiva (UE) 2017/1.132 pentru sucursalele prevăzute la art. 39^5 alin. (4)-(10), care acționează în limitele competențelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, după cunoștințele și mijloacele de care dispun, că raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu art. 39^2-39^10 și că este publicat și pus la dispoziție în conformitate cu art. 39^11-39^14.  +  Secţiunea a 6-a Declarația auditorului statutar  +  Articolul 39^17În cazul entităților cărora li se aplică cerințele prezentului capitol, raportul de audit stabilește dacă, pentru exercițiul financiar anterior exercițiului financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare care fac obiectul auditului, entitatea a avut obligația, în temeiul art. 39^2-39^7, de a publica un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu art. 39^11-39^14.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 24 noiembrie 2022.Nr. 29.------