HOTĂRÂRE nr. 2 din 4 ianuarie 2023pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 5 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuțiilor, organizarea și funcționarea Cancelariei Prim-Ministrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 29 iunie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alin. (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea secretarul general al Cancelariei Prim-Ministrului, care este înalt funcționar public, numit în condițiile legii prin decizie a prim-ministrului. Acesta asigură stabilitatea funcționării Cancelariei Prim-Ministrului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile acesteia.(9) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (10) Secretarul general al Cancelariei Prim-Ministrului poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Cancelariei Prim-Ministrului ori încredințate de șeful Cancelariei Prim-Ministrului.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mihnea Claudiu Drumea,
  consilier de stat
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Alexandru-Cristian Vasilescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 4 ianuarie 2023.Nr. 2.  +  ANEXĂ^1)^1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 832/2022)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Cancelariei Prim-Ministrului
  *) Funcționează la nivel de compartiment.
  ----