HOTĂRÂRE nr. 1.605 din 28 decembrie 2022privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Curții de Conturi a României, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2),art. 296 alin. (1) și (7),art. 297 alin. (1) și al art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 863 lit. e) și art. 867-869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Se aprobă trecerea unui bun imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și se declară, în condițiile legii, bun de interes public național.(2) Se aprobă înscrierea imobilului prevăzut la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea lui în administrarea Curții de Conturi a României, în vederea edificării unui nou sediu.(3) Imobilul dat în administrarea Curții de Conturi a României potrivit alin. (2) nu poate primi altă destinație.(4) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se efectuează pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Secretariatul General al Guvernului și Curtea de Conturi a României își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Curtea de Conturi, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările și completările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIÎn anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 755 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea imobilului și adresaTeren - mp -Temei legal
  755.Imobil - parțial cu teren aferent, situat în București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 15.982Hotărârea Guvernului nr. 2.051/2004
   +  Articolul IIIÎn anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, la prima subdiviziune, Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar, nr. crt. 636 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011Nr. crt. Hotărârea Guvernului nr. 60/2005Denumirea imobilului și adresaTeren aferent rămas (mp)
  636755Imobil - parțial cu teren aferent, situat în București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 15.982

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Curții de Conturi a României,
  Mihai Busuioc
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.605.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului,
  se declară bun de interes public național și se transmite din administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“
  în administrarea Curții de Conturi a României
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificațieDenumirea și adresa imobiluluiAnul dobândiriiElemente-cadru de descriere tehnică a bunuluiValoarea de inventarPersoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilulPersoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul
  1.Se va atribui.8.29.07Imobil teren situat în București, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 12004Imobil teren în suprafață de 17.835 mp, compus din: - teren în suprafață de 16.655 mp, având nr. cadastral 262448, înscris în CF nr. 262448 București, sector 1, având categoria de folosință curți-construcții; - teren în suprafață de 1.180 mp, având nr. cadastral 236069, înscris în CF nr. 236069 București, sector 1, având categoria de folosință curți-construcții și destinația de zonă protecție (spațiu verde)153.547.685,91 leiRegia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555Curtea de Conturi a României CUI 4265922
  -----