LEGE nr. 5 din 3 ianuarie 2023privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera ae) se modifică și va avea următorul cuprins:ae) centrală electrică multicombustibil - centrală electrică care produce energie electrică folosind surse regenerabile și convenționale de energie, care se utilizează fie în instalații de ardere/cazane energetice separate, fie în aceeași instalație de ardere;2. La articolul 3, alineatul (3^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^3) Prin excepție de la perioadele prevăzute la alin. (2) se conferă dreptul producătorului acreditat sau producătorului căruia i se modifică, întrerupe, retrage sau expiră, după caz, acreditarea, inclusiv pentru situația înstrăinării, a uneia sau mai multor centrale electrice acreditate:a) să obțină certificatele verzi amânate de la tranzacționare conform prevederilor art. 6 alin. (2^1) și (2^5), inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare sau după modificarea, retragerea acreditării pentru una sau mai multe centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi; șib) să tranzacționeze, inclusiv după expirarea perioadei de valabilitate a deciziei de acreditare sau după modificarea, retragerea acreditării pentru una sau mai multe centrale acreditate, până la data de 31 martie 2032, certificatele verzi emise pentru producția proprie realizată în perioada de valabilitate a deciziei de acreditare.3. La articolul 3 alineatul (6), litera c) se abrogă.4. La articolul 3, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Producătorii de energie electrică din sursele regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiază de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai pentru energia electrică produsă din biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă pentru care dețin certificat de origine.5. La articolul 6 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) elaborează cadrul de reglementare pentru recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit, inclusiv a numărului de certificate verzi echivalent dobânzii de recuperare.6. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Certificatele verzi aflate în cont, precum și certificatele verzi amânate de la tranzacționare conform prevederilor art. 6 alin. (2^1) și (2^5) ale producătorului de energie electrică din surse regenerabile care înstrăinează o centrală electrică acreditată se pot transfera producătorului care preia centrala electrică respectivă, fără a fi considerată tranzacție comercială în sensul alin. (5), cu condiția ca certificatele verzi astfel transferate să fie emise pentru energia electrică produsă și livrată din centrala electrică care face obiectul înstrăinării.(5^2) Certificatele verzi transferate în condițiile alin. (5^1) pot face obiectul tranzacționării și dobândesc valoare în momentul tranzacționării lor de către producătorul care preia centrala electrică ce face obiectul înstrăinării, în conformitate cu alin. (5).7. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piața de energie electrică la prețul pieței.(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice aparținând autorităților publice și care sunt realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt «generatoare de venit» în sensul prevederilor art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, poate fi vândută furnizorilor de energie electrică cu care acestea au încheiat contract de furnizare, la prețuri negociate.(3) Furnizorii de energie electrică menționați la alin. (2) sunt obligați, la solicitarea autorităților publice prevăzute la alin. (2), să achiziționeze energia electrică produsă conform alin. (2).(4) Operatorul de transport și de sistem și/sau operatorii de distribuție asigură transportul, respectiv distribuția, precum și dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toți producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente și nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform reglementărilor ANRE, astfel încât limitarea sau întreruperea producției de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri excepționale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea și securitatea Sistemului electroenergetic național.(5) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piața de energie electrică se asigură acces garantat la rețea.(6) ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat la rețele, respectiv dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice din surse regenerabile, în condițiile alin. (4) și (5).8. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) Certificatele de origine obținute de către producătorii de energie din biomasă și care sunt emise de către autoritatea competentă în condițiile legii, cu excepția celor emise ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive care prevăd perioada de utilizare a biomasei, pot fi utilizate inclusiv în perioadele ulterioare astfel: cantitățile de biomasă înscrise în certificatul/certificatele de origine care excedează consumului înregistrat în perioada indicată pentru care a fost emis certificatul/certificatele de origine pot fi reportate și alocate în intervale de timp ulterioare.(2) În cazul hotărârilor judecătorești definitive, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. emite certificate verzi, conform reglementărilor ANRE.  +  Articolul II(1) Pentru situațiile în care o instanță judecătorească dispune sau a dispus printr-o hotărâre definitivă recuperarea de către un operator economic a unor sume de bani aferente unor certificate verzi pe care le-a achiziționat într-o perioadă anterioară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, pune în aplicare hotărârea judecătorească definitivă, prin asigurarea plăților către respectivul operator economic, până la acoperirea integrală a sumei prevăzute în hotărârea definitivă a instanței judecătorești.(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) beneficiază în baza unui mecanism de stabilire a unei cote individuale de achiziție de certificate verzi, instituit prin reglementare ANRE, de o exceptare de la obligația de achiziție de certificate verzi aplicabilă pe o perioadă determinată, care să permită compensarea integrală a sumei prevăzute în hotărârea judecătorească definitivă, prin plăți lunare efectuate de operatorul economic respectiv la ANRE, ca urmare a plăților efectuate de ANRE conform alin. (1).(3) Cota obligatorie individuală de achiziție de certificate verzi prevăzută la alin. (2) reprezintă cota de achiziție de certificate verzi impusă unui operator economic cu obligație de achiziție de certificate verzi, pentru o perioadă determinată, pentru energia electrică neexceptată estimată a fi facturată, respectiv furnizată, după caz, operatorului economic beneficiar al unei hotărâri judecătorești definitive, prin care operatorul economic primește suma de bani reprezentând contravaloarea certificatelor verzi achiziționate într-o perioadă anterioară, până la concurența cu suma prevăzută în hotărârea judecătorească, inclusiv accesoriile la această sumă.(4) Valoarea unei tranșe lunare pe care operatorul economic o plătește la ANRE conform alin. (2) trebuie să nu depășească valoarea lunară a certificatelor verzi exceptate suplimentar pentru operatorul economic, prin stabilirea unei cote obligatorii individuale de achiziție de certificate verzi conform alin. (3).(5) În cazul în care operatorul economic prevăzut la alin. (4) se află în procedură de insolvență, instanța națională ce derulează respectiva procedură de insolvență va asigura punerea în executare imediată și efectivă, cu prioritate, a plăților la ANRE prevăzute la alin. (4), prin înscrierea creanței respective în tabelul creanțelor, împreună cu dobânda aferentă, cu rang de creanță bugetară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE elaborează cadrul de reglementare aferent în conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege.  +  Articolul IVLegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 3 ianuarie 2023.Nr. 5.------