HOTĂRÂRE nr. 1.606 din 28 decembrie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2023  Având în vedere prevederile art. 7 și ale art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, precum și prevederile Legii nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, având rolul de a realiza strategiile și politicile publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale și de a coordona implementarea acestora, precum și rolul de a asigura monitorizarea și controlul asupra respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transformării digitale și societății informaționale....................................................(3) Pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale, ADR poate înființa structuri teritoriale, la nivel regional sau județean, fără personalitate juridică, prin decizie a președintelui ADR, supusă, pe cale administrativă, aprobării ministrului cercetării, inovării și digitalizării, având competențe în sprijinirea implementării proiectelor de transformare digitală.2. La articolul 2, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul transformării digitale și societății informaționale, cu acordul prealabil al ministrului cercetării, inovării și digitalizării;..................................................c) de avizare internă;3. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) de avizare, în domeniile în care ADR exercită calitatea de autoritate de stat și/sau exercită competențe proprii;4. La articolul 2, literele d) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în conformitate cu mandatul acordat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale, europene și internaționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;.............................................j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate» în condițiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și din Programul operațional «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare», inclusiv cu privire la alte programe cu finanțare europeană;5. La articolul 2, după litera j) se introduc trei noi litere, lit. k), l) și m), cu următorul cuprins:k) de implementare și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru componentele de investiții din PNRR:(i) componenta 7 - Transformare digitală, în condițiile acordului de implementare încheiat cu coordonatorul de reforme și investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, responsabil pentru componenta C7 - Transformare digitală, conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;(ii) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare;l) de coordonare, gestionare și implementare, în limita competențelor și delegării făcute prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, a proiectelor finanțate prin programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital);m) de monitorizare, control și evaluare a implementării politicilor în domeniul interoperabilității.6. La articolul 5 litera a), punctele 1, 2, 3, partea introductivă de la punctul 5, punctele 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. elaborează, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, strategia națională în domeniul transformării digitale și coordonează implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acțiunilor întreprinse și evaluarea rezultatelor obținute, în scopul asigurării eficienței și eficacității efortului național de îmbunătățire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei și societății digitale al Comisiei Europene - DESI și de avansare a României în clasamentul european aferent;2. elaborează și coordonează, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, implementarea strategiei naționale pentru automatizare, robotizare și inteligență artificială, inclusiv prin includerea și coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021-2027 al Comisiei Europene;3. elaborează, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu și cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, planul național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României și asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, cu sectorul privat și cu societatea civilă, în condițiile legii;................................................5. asistă și coordonează autoritățile publice în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale pentru transformarea digitală a României, cu excepția strategiilor naționale care privesc:...................................................7. elaborează propuneri de politici privind înființarea și dezvoltarea de centre de inovare și incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic, precum și finanțarea centrelor de inovare digitală (Digital Innovation Hubs - DIH) și alte asemenea entități, în domeniul său de competență, pe care le supune aprobării prealabile ministrului cercetării, inovării și digitalizării;8. elaborează propuneri de politici în vederea asigurării administrării, gestionării și utilizării eficiente a numelor de domenii și adreselor de internet în România, pe care le supune aprobării prealabile ministrului cercetării, inovării și digitalizării.7. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) Raportare1. realizează, publică și actualizează anual, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, respectiv cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a administrației publice și pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie de transformare digitală;2. întocmește raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare raportul digitalizării, în următoarele condiții:(i) raportul digitalizării se întocmește trimestrial;(ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare primministrului, cu avizul ministrului cercetării, inovării și digitalizării;(iii) președintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei ședințe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către prim-ministru;(iv) raportul digitalizării conține, cel puțin, următoarele informații despre perioada vizată: sumarul activității ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naționale pentru transformare digitală și societate informațională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale pentru transformare digitală; analiza oportunităților și amenințărilor în ceea ce privește desfășurarea procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituțiilor publice cu prevederile legale din domeniul de competență al ADR;(v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secțiune dedicată;3. comunică ministrului cercetării, inovării și digitalizării raportul anual de audit extern independent;4. comunică ministrului cercetării, inovării și digitalizării orice date, informații, acte și/sau documente solicitate de acesta în legătură cu sau despre activitatea ADR;5. înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea.8. La articolul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) Reprezentare1. coordonează și asigură aplicarea acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;2. participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă România, pe bază de mandat aprobat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării, în organisme internaționale de cooperare, în domeniul său de competență, în condițiile legii;3. colaborează, pe bază de mandat aprobat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării, cu instituții și organizații din alte state și cu instituții și organizații regionale sau internaționale, în domeniul său de competență și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente;4. susține participarea României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale din domeniul său de competență;5. organizează târguri, expoziții, conferințe, simpozioane și alte asemenea manifestări, în vederea promovării obiectivelor din domeniul său de competență, finanțate din bugetul instituției.9. La articolul 5 litera e), punctele 1, 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. pe bază de mandat, acordat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de competență, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;2. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și de stat candidat la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora;3. propune ministrului cercetării, inovării și digitalizării elaborarea cadrului normativ-metodologic, necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației, al interoperabilității sistemelor informatice și al transformării digitale, în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene;10. La articolul 5 litera f), punctele 1 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. elaborează, în vederea promovării de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, proiecte de acte normative în domeniul său de competență;..........................................3. stabilește standardele și reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societății informaționale și interoperabilității, prin decizie a președintelui ADR, care devin obligatorii la nivelul întregii administrații publice odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, și verifică implementarea acestora, dispunând, prin decizie a președintelui ADR, remedierea deficiențelor constatate;11. La articolul 5 litera f), după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 6^1, cu următorul cuprins:6^1. aprobă, prin decizie a președintelui ADR, serviciile societății informaționale;12. La articolul 5 litera f), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. avizează, acreditează sau autorizează, după caz, serviciile societății informaționale, inclusiv centrele de date, platformele online de transport alternativ, platformele de schimb de monede virtuale, în conformitate cu legislația în vigoare;13. La articolul 5 litera f), după punctul 23 se introduc patru noi puncte, pct. 24-27, cu următorul cuprins:24. elaborează norme, proceduri, instrucțiuni pentru serviciile societății informaționale, aprobate prin decizie a președintelui ADR;25. instituie, menține și publică lista auditorilor IT agreați, pentru auditarea serviciilor societății informaționale;26. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2018/1.807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană;27. exercită calitatea de autoritate competentă la nivel național pentru serviciile de intermediere de date.14. La articolul 5 litera g), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. implementează măsurile din Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate» și Programul operațional «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare», în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice și alte programe cu finanțare europeană;15. La articolul 5 litera g), după punctul 4 se introduc două noi puncte, pct. 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins:4^1. îndeplinește, prin organismul intermediar, atribuțiile de agenție de implementare pentru componentele de investiții din PNRR în domeniul digitalizării;4^2. implementează măsurile din programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital), în limita competențelor și atribuțiilor delegate prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării;16. La articolul 5 litera g), punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. organizează cursuri de instruire și poate asigura certificarea în domeniul său de competență, în conformitate cu legislația în vigoare;17. La articolul 5 litera g), după punctul 17 se introduc două noi puncte, pct. 18 și 19, cu următorul cuprins:18. implementează proiectul «Platformă software centralizată pentru identificare digitală - PSCID» cod MySMIS2014+: 130599;19. implementează și alte proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.18. La articolul 5 litera h), după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu următorul cuprins:4^1. în calitate de unitate centralizată de achiziții pentru aplicații software și servicii software, inclusiv în tehnologie de cloud, încheie acorduri-cadru/sisteme dinamice de achiziție, în numele și pentru autoritățile și instituțiile publice, cu excepția acelor entități publice care sunt desemnate ca unități centralizate de achiziții, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) coroborate cu ale art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice;19. La articolul 5 litera h), partea introductivă a punctului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. dezvoltă și operează următoarele sisteme informatice, aprobate prin decizie a președintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic și procedural funcționarea:20. La articolul 5 litera h) punctul 7, subpunctul (vi) se modifică și va avea următorul cuprins:(vi) platforma de cloud guvernamental;21. La articolul 5 litera h) punctul 7, subpunctul (vii) se modifică și va avea următorul cuprins:(vii) platforma e-gov.ro;22. La articolul 5 litera h) punctul 7, după subpunctul (vii) se introduce un nou subpunct, subpct. (viii), cu următorul cuprins:(viii) platforma națională de interoperabilitate;23. La articolul 5 litera i), după punctul 4 se introduc două noi puncte, pct. 5 și 6, cu următorul cuprins:5. documentează și administrează aplicații și/sau sisteme informatice pentru terți solicitanți;6. încheie, în domeniul său de activitate, contracte, convenții, protocoale de cooperare/colaborare, parteneriate, acorduri și alte asemenea documente cu autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, din țară sau din străinătate.24. La articolul 5 litera j), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de competență stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în condițiile legii;25. La articolul 5 litera j), după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:3. poate dobândi în condițiile legii, în condiții de securitate cibernetică și compatibilitate cu sistemele existente, orice soluție tehnică oferită de mediul privat, societatea civilă sau mediul academic care vizează procesul de transformare digitală a ADR sau a oricărei instituții sau autorități publice.26. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Personalul cu atribuții de monitorizare și inspecție din cadrul ADR se stabilește prin decizie a președintelui ADR din rândul funcționarilor publici.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), personalul împuternicit din cadrul ADR sau din structurile teritoriale ale acesteia îndeplinește atribuțiile stabilite prin Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, prin Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate, precum și prin alte acte normative prin care se atribuie competențe în materie.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) constată contravențiile și aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 179/2022, Legii nr. 242/2022 și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Reglementările privind modul de efectuare a monitorizării și inspecției asupra activităților din domeniul transformării digitale și societății informaționale se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.27. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7În scopul interconectării autorităților publice ale statului prin utilizarea infrastructurii de comunicații electronice, precum și pentru operaționalizarea cloudului guvernamental, ADR colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații.28. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În calitate de ordonator terțiar de credite, președintele ADR exercită următoarele atribuții: a) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al ADR, propunerile de virări de credite, precum și propunerile de rectificări bugetare;b) răspunde de angajarea și utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare, numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea ADR și cu respectarea dispozițiilor legale;c) răspunde de angajarea și utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare, pe baza bunei gestiuni financiare;d) asigură organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;e) asigură organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice și informează lunar ordonatorul principal de credite cu privire la acestea;f) asigură organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;g) răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv propriu.29. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru buna funcționare a structurilor și activităților cu caracter funcțional, ADR are un secretar general și un secretar general adjunct.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct ai ADR sunt înalți funcționari publici numiți și eliberați de prim-ministru, în condițiile legii, și asigură stabilitatea funcționării autorității, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ADR.(3) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt stabilite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite prin decizie a președintelui ADR.30. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În structura ADR funcționează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, denumit în continuare Direcția generală OIPSI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de organism intermediar pentru Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate», Programul «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare» și alte programe cu finanțare europeană.(2) ADR, prin Direcția generală OIPSI, are rolul de agenție de implementare și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru următoarele componente de investiții din PNRR:a) componenta 7 - Transformare digitală, în condițiile acordului de implementare încheiat cu coordonatorul de reforme și investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, responsabil pentru componenta C7 - Transformare digitală, conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;b) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.(3) Direcția generală OIPSI coordonează, gestionează și implementează proiecte finanțate prin programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital).31. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În cadrul ADR se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, în vederea implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) În condițiile legii, la nivelul ADR se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile.(3) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.(4) Președintele ADR numește, în condițiile legii, personalul unităților prevăzute la alin. (1) și (2).32. Articolul 12 se abrogă.33. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) În cadrul ADR se organizează și funcționează, în condițiile legii, Unitatea pentru implementarea programelor de transformare digitală, denumită în continuare UIPTD, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri, ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a autorității, încadrată cu specialiști în afara organigramei, pe perioada derulării PNRR al României.(2) UIPTD desfășoară activități pentru autorități, instituții publice și asimilatele acestora, atât pentru implementarea proiectului de cloud guvernamental, cât și pentru sprijinul proiectelor de transformare digitală care sunt necesare pentru digitalizarea serviciilor publice ale României, conform prevederilor legale în vigoare.34. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Numărul maxim de posturi este 285, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a președintelui ADR, se pot organiza servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Direcției generale organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin decizie a președintelui ADR, se pot organiza direcții, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cadrul ADR se organizează și funcționează Direcția de interoperabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022, care asigură și administrează Platforma națională de interoperabilitate.(4) Numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție se aprobă prin decizie a președintelui ADR, în condițiile legii.(5) Prin decizie a președintelui ADR pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități în domeniile de competență ale ADR.(6) Personalul ADR este compus din funcționari publici și personal contractual.(7) Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, la propunerea președintelui ADR.(8) Organizarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul ADR se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și se aprobă de către președintele ADR.35. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) ADR este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.(2) ADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:a) tarife aferente serviciilor prestate prin intermediul sistemelor informatice pe care le administrează și le operează, încasate potrivit legii;b) taxe de participare la cursurile de instruire organizate;c) valorificarea proprietății intelectuale generate de activitățile proprii, în condițiile legii;d) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activitățile desfășurate în domeniul său de activitate, în condițiile legii;e) donații, sponsorizări și legate, în condițiile legii;f) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii.(3) ADR poate realiza venituri proprii și din activități de prestare de servicii, la solicitarea instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților comerciale/companiilor naționale/societăților naționale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar. Aceste activități sunt realizate în mod direct și/sau indirect și constau în dezvoltarea unor sisteme și aplicații informatice, urmând ca veniturile obținute să acopere orice costuri cu resursele proprii utilizate, precum și orice costuri suportate de ADR ca urmare a unor activități de intermediere/subcontractare de servicii, în vederea livrării serviciului/produsului final.(4) Taxele, tarifele, veniturile din închirieri de produse proprii și exploatări de bunuri se stabilesc și se aprobă prin decizie a președintelui ADR, cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) ADR poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.(6) ADR efectuează operațiuni de încasări și plăți prin conturi deschise la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază este înregistrată fiscal și operațiuni de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit din România, în conformitate cu prevederile legale.(7) Bugetul de venituri și cheltuieli al ADR se aprobă de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.(8) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de la acesta, în condițiile legii.36. Articolul 16 se abrogă. 37. La articolul 17, alineatele (3)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) CNTD contribuie la creșterea gradului de transparență a deciziilor ADR în procesul de elaborare a documentelor strategice, cu efecte asupra procesului de transformare digitală a economiei și societății românești.(4) Organizarea și funcționarea CNTD se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, aprobat prin decizie a președintelui ADR.(5) Secretariatul CNTD este asigurat de către ADR, conform atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al CNTD.(6) Statutul de membru al CNTD se aprobă de către președintele ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea sectorului public, mediului academic, sectorului privat și societății civile. Lista membrilor CNTD se publică pe site-ul ADR, într-o secțiune dedicată.(7) Deciziile CNTD au caracter consultativ și rol de recomandare, nefiind obligatorii pentru ADR.38. La articolul 17, alineatele (8)-(15) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supune aprobării statul de funcții prevăzut la art. 13 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIIÎn termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a președintelui ADR, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ADR.  +  Articolul IVAplicarea procedurilor legale privind încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul VAnexa prevăzută la art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Dragoș-Cristian Vlad
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.606.  +  ANEXĂ** Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2020)
  ORGANIGRAMA
  Autorității pentru Digitalizarea României
  -----