HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 27 noiembrie 2020pentru aprobarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1247 din 17 decembrie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050, denumită în continuare Strategie națională de renovare pe termen lung, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate în vederea asigurării implementării Strategiei naționale de renovare pe termen lung.  +  Articolul 3(1) Strategia națională de renovare pe termen lung se notifică Comisiei Europene, imediat după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar o versiune actualizată a acesteia se notifică Comisiei Europene la fiecare 10 ani, ca parte a Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice, potrivit prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) În vederea monitorizării punerii în aplicare a strategiei la nivel național și raportării indicatorilor de progres, potrivit prevederilor art. 17 din Regulamentul (UE) 2018/1.999, primul raport intermediar se elaborează și se transmite Comisiei Europene până la data de 15 martie 2023 și, ulterior, la fiecare 2 ani. Raportul privind Strategia națională de renovare pe termen lung va fi inclus în rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și schimbările climatice.  +  Articolul 4(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a prim-ministrului, se constituie Comitetul de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naționale de renovare pe termen lung, format din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, ai Ministerului Fondurilor Europene, ai Ministerului Finanțelor Publice, ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și reprezentanți ai institutelor naționale de cercetare-dezvoltare și universităților de profil. Secretariatul Comitetului de coordonare este asigurat de către Secretariatul General al Guvernului.(2) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul de coordonare va elabora Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de renovare pe termen lung, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării
  și administrației,
  Ion Ștefan
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 27 noiembrie 2020.Nr. 1.034.  +  ANEXĂSTRATEGIA NAȚIONALĂde renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului național declădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și transformareasa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonatpână în 2050