NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2022privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1253 din 27 decembrie 2022  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 180 din 29 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1253 din 27 decembrie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice utilizează termeni și expresii având sensurile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele expresii:a) aviz de protecție civilă - act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru realizarea adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă;b) autorizație de protecție civilă - act emis în baza legii de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentațiilor tehnice și în teren, realizarea adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice;c) clădire monofuncțională - construcție în care spațiile/încăperile au aceeași funcțiune principală, excepție făcând încăperile anexe;d) instalație cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ - orice instalație de stingere a incendiilor, instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, instalație de desfumare/evacuare de fum și gaze fierbinți, instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu, instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv condițiile de alimentare și de funcționare a acestora, instalație de protecție împotriva trăsnetului;e) încăperi anexe - încăperi, cum ar fi toalete, depozite de mână, vestiare, săli de mese, anticamere, care asigură buna funcționare a unor funcțiuni principale.  +  Articolul 2Documentațiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice:a) se elaborează potrivit art. 9 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) se verifică potrivit prevederilor art. 30^2 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;c) se ștampilează potrivit art. 12 din regulamentul prevăzut la lit. b), după caz.  +  Articolul 3(1) La întocmirea documentației tehnice depuse în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu se utilizează instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Pentru clădirile cu funcțiuni mixte, cu excepția celor care au și funcțiunea de locuit colectivă, suprafețele spațiilor cu aceeași funcțiune principală și ale încăperilor anexe se însumează doar în condițiile în care sunt adiacente sau sunt separate de circulații comune orizontale sau verticale.  +  Articolul 4(1) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează părți ale unui spațiu amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte/ale unei construcții monofuncționale, care dețin autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine, în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu“ a întregii construcții/ spațiului.(2) Autorizația de securitate la incendiu emisă pentru situația prevăzută la alin. (1) constituie anexă la autorizația de securitate la incendiu emisă inițial pentru acea construcție și se păstrează în aceleași condiții.(3) În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție monofuncțională, care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, și nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcție sau întregul spațiu.(4) Prin excepție de la alin. (3), în cazul în care modificările și/sau schimbările de destinație vizează un compartiment de incendiu sau o zonă delimitată prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu, amenajat în volumul unei clădiri monofuncționale neautorizate sau al unui spațiu neautorizat dintr-o construcție cu funcțiuni mixte, documentația de avizare/autorizare poate fi întocmită pe respectivul/respectiva compartiment de incendiu/zonă amenajată, cu condiția ca în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu să se realizeze o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu“ a întregii construcții.  +  Articolul 5(1) În aplicarea prevederilor art. 30^2 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele lucrări sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.(2) Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute la alin. (1) se face de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.  +  Articolul 6(1) Referențialul documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanțe de comportare la foc se întocmește de către proiectanți și/sau reprezentanți ai persoanelor fizice sau juridice atestate să execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform anexei nr. 2, și se însușește de către beneficiar.(2) Pentru construcțiile existente, criteriile de performanță privind reacția și/sau rezistența la foc a/ale produselor pentru construcții care nu pot fi dovedite cu unul dintre documentele prevăzute la alin. (1) se determină prin expertiză tehnică întocmită în baza art. 9 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.(3) În cazul prezentat la alin. (2) lista documentelor va conține și numărul raportului de expertiză care a stat la baza determinării acestor criterii.  +  Capitolul II Documente necesare pentru obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu și protecție civilă  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 7(1) Avizul și autorizația de securitate la incendiu sau de protecție civilă se solicită inspectoratului în a cărui zonă de competență urmează să fie realizată ori este amplasată construcția, instalația sau amenajarea respectivă, de către persoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) și art. 30^1 alin. (2) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, direct sau prin împuterniciți, denumite în continuare solicitanți.(2) Avizul sau autorizația, precum și eventualele anexe la autorizația de securitate la incendiu, însoțite de documentația vizată spre neschimbare, fac parte din cartea tehnică a construcției.(3) Analiza pe fond a solicitării se face după depunerea documentației complete.  +  Articolul 8(1) Cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu și cea de emitere a avizului de protecție civilă, însoțite de documentația tehnică aferentă, se depun și se eliberează simultan.(2) Cererea de emitere a avizului/autorizației, însoțită de documentația aferentă, poate fi depusă în format:a) letric, direct la sediul unității sau prin curier;b) electronic, pe adresa de e-mail dedicată acestei activități a fiecărui inspectorat.(3) Modelul cererii de eliberare a avizului/autorizației este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Punctele I-III din cerere se completează de către investitor/beneficiar, iar punctul IV de către proiectanți.  +  Articolul 9Documentația tehnică depusă în format letric trebuie să respecte următoarele condiții:a) piesele scrise și desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu, trebuie să fie semnate olograf și ștampilate, pe fiecare pagină și planșă, de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;b) scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu se semnează olograf, pe ultima pagină, de către proiectanții de construcții, amenajări și instalații utilitare și cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, potrivit domeniului de competență;c) nu se acceptă ca piesele desenate să fie din mai multe bucăți lipite;d) modificările olografe pe piesele scrise sau desenate trebuie certificate individual prin semnătură și ștampilă de către verificatorul/verificatorii de proiect/proiecte atestat/atestați.  +  Articolul 10(1) Documentația tehnică depusă în format electronic trebuie însoțită de semnătura electronică a investitorului sau beneficiarului.(2) Documentația tehnică depusă în format electronic poate fi constituită în una dintre următoarele variante:a) fiecare piesă scrisă și desenată din cuprinsul documentației să fie scanată cu semnătura tuturor factorilor implicați în elaborarea și verificarea documentației, în condițiile stabilite la art. 9;b) să fie semnată electronic de către toți factorii implicați în elaborarea și verificarea proiectului.  +  Articolul 11(1) Scenariul de securitate la incendiu se întocmește potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.(2) Scenariul de securitate la incendiu preliminar se întocmește potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.(3) Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu preliminar și scenariul de securitate la incendiu trebuie să se regăsească în piesele desenate ale documentațiilor de proiectare/execuție.  +  Secţiunea a 2-a Documente necesare pentru obținerea avizului  +  Articolul 12Documentația tehnică depusă pentru obținerea avizului de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:a) semnării contractului de proiectare, pentru obiectivele de investiții care intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) emiterii certificatului de urbanism, în termenul de valabilitate al acestuia, în cazul construcțiilor noi, precum și pentru lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor existente;c) depunerii cererii de emitere a avizului de securitate la incendiu, în cazul în care pentru lucrările de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor existente nu se eliberează autorizație de construire.  +  Articolul 13(1) Avizul de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. A din anexa nr. 6.(2) Avizul de amplasare în parcelă prevăzut la art. 24 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. B din anexa nr. 6.(3) Avizul privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice prevăzut la art. 25 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. C din anexa nr. 6.(4) Avizul pentru proiectele-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate care intră sub incidența art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la pct. D din anexa nr. 6.(5) Avizul de protecție civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 14(1) Documentația tehnică depusă în format letric este compusă din:a) piese scrise, în două exemplare, în original;b) piese desenate, în două exemplare color, în copie.(2) Fac excepție de la alin. (1) lit. a) documentațiile întocmite pentru construcțiile cu grad mare de repetabilitate, care pot fi depuse doar în copie.  +  Articolul 15(1) Formularele de avize emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8-11.(2) Un exemplar din aviz și un exemplar din documentația tehnică depusă în format letric, vizate spre neschimbare, se restituie solicitantului.(3) În cazul depunerii în format electronic, avizul și piesele scrise și desenate pe care se aplică sigiliul electronic avansat al inspectoratelor se transmit pe adresa de e-mail menționată în cererea de emitere a avizului.  +  Secţiunea a 3-a Documente necesare pentru obținerea autorizațiilor  +  Articolul 16Documentația tehnică depusă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data:a) emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă construcția nu a fost pusă în funcțiune și sunt respectate condițiile care au stat la baza emiterii acestuia;b) depunerii cererii de emitere a autorizației de securitate la incendiu, pentru celelalte cazuri.  +  Articolul 17(1) Autorizațiile de securitate la incendiu se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 12.(2) Autorizațiile de protecție civilă se solicită pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 13.  +  Articolul 18(1) Documentația tehnică depusă în format letric este constituită din:a) piese scrise, în două exemplare, în original;b) piese desenate, color, cel puțin 1 exemplar în original.(2) Fac excepție de la alin. (1) documentațiile întocmite pentru construcțiile cu grad mare de repetabilitate, care pot fi depuse doar în copie.  +  Articolul 19(1) Formularele de autorizație emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 14-16.(2) Un exemplar din autorizație și un exemplar din piesele scrise și desenate, vizate spre neschimbare, se restituie solicitantului.(3) În cazul depunerii în format electronic, autorizația și documentația tehnică pe care se aplică sigiliul electronic avansat al inspectoratelor se transmit pe adresa de e-mail menționată în cererea de emitere a autorizației.  +  Capitolul III Desfășurarea activității de avizare și autorizare  +  Articolul 20Soluționarea cererilor de emitere a avizelor și autorizațiilor se face potrivit prezentelor norme metodologice și procedurilor interne specifice.  +  Articolul 21(1) În situația în care documentația este incompletă, inspectoratul comunică solicitantului, în scris, care sunt documentele necesar a fi depuse spre completare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a avizului/autorizației.(2) Documentele necesare completării documentației se depun în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanți, cu adresă scrisă în care se menționează:a) documentele completate;b) numărul și data cererii inițiale.(3) Documentele necesare completării documentației depuse în format electronic se transmit în același format, în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanți, cu menționarea:a) documentelor completate;b) numărului și a datei cererii inițiale.(4) În cazul în care beneficiarul nu depune toate documentele lipsă în termenele prevăzute la alin. (2) și (3), cererea de emitere a avizului/autorizației se respinge.  +  Articolul 22(1) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul trebuie să comunice solicitantului dacă investiția/obiectivul nu intră sub incidența dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă.(2) În situația în care, drept urmare a analizei documentațiilor și/sau a verificărilor realizate în teren, investiția/obiectivul nu intră sub incidența dispozițiilor hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), inspectoratul reține al doilea exemplar al adresei și un exemplar din documentele care justifică neîncadrarea în raport cu criteriile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 571/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2016.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), piesele desenate care se returnează solicitantului trebuie vizate spre neschimbare sau li se aplică sigiliul electronic avansat.  +  Articolul 23Dacă în urma verificării conținutului documentelor și, respectiv, a condițiilor din teren se constată că nu sunt respectate prevederile reglementărilor specifice, cererea se respinge în termenele prevăzute la art. 25 alin. (1) sau (2).  +  Articolul 24(1) Avizul și autorizația, însoțite de documentațiile vizate spre neschimbare care stau la baza eliberării lor, precum și adresa de respingere, împreună cu documentația, depuse în format letric, se ridică de către solicitanți de la inspectorat.(2) În vederea urgentării procedurii de ridicare prevăzute la alin. (1), inspectoratul transmite solicitantului, spre informare, prin fax, telefon sau pe e-mail, adresa de respingere a cererii, precum și pe cea de completare a documentației tehnice.(3) Dacă solicitanții nu ridică, în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele prevăzute la alin. (1), acestea se arhivează potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 25(1) Termenul de emitere a avizului este de maximum 15 zile lucrătoare.(2) Termenul de emitere a autorizației este de maximum 30 de zile lucrătoare.(3) Termenul de emitere a acordului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență prevăzut la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de maximum 30 de zile lucrătoare.(4) În situația în care documentația este completă, termenele prevăzute la alin. (1) și (2) curg de la data înregistrării cererii.(5) În situația în care documentația este incompletă, termenele prevăzute la alin. (1) și (2) curg de la data depunerii tuturor documentelor lipsă.  +  Capitolul IV Valabilitatea avizelor și autorizațiilor  +  Articolul 26(1) Avizul și autorizația sunt valabile numai însoțite de documentele vizate spre neschimbare/marcate cu sigiliul electronic avansat, în copie sau original, care au stat la baza emiterii acestora.(2) Deținătorul avizului sau autorizației are obligația de a o păstra în bune condiții și de a o prezenta împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, la cerere, organelor împuternicite să execute controale, în condițiile legii.  +  Articolul 27(1) Avizul sau autorizația de securitate la incendiu își pierde valabilitatea dacă se constată de către agenții constatatori nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, în ceea ce privește:a) stabilitatea la incendiu a construcției;b) limitarea propagării incendiilor la vecinătăți și în interiorul compartimentelor de incendiu;c) protecția și evacuarea utilizatorilor;d) siguranța forțelor care intervin pentru stingerea incendiilor;e) asigurarea posibilităților de alimentare cu apă în caz de incendiu și, după caz, cu energie a consumatorilor aferenți instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“;f) majorarea cantităților de materiale combustibile utilizate în construcție până la un nivel de la care reglementările tehnice de proiectare impun adoptarea de măsuri active și/sau pasive suplimentare față de cele avizate/autorizate.(2) Pe lângă situațiile prevăzute la alin. (1), avizul de securitate la incendiu sau protecție civilă își pierde valabilitatea odată cu încetarea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire, intervenită în condițiile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi.(3) În cazurile menționate la alin. (1) și (2), investitorul/ beneficiarul este obligat să reia procedura de avizare/autorizare prevăzută de prezentele norme metodologice.(4) Prin excepție de la alin. (2), valabilitatea avizului de securitate la incendiu se menține în cazul în care termenul de valabilitate al autorizației de construire a expirat, iar pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat se emite o nouă autorizație, doar în condițiile în care construcția este realizată în conformitate cu prevederile autorizației inițiale.(5) Avizul de securitate la incendiu emis pentru lucrări de modificare și/sau de schimbare a destinației pentru care nu a fost emis/emisă certificat de urbanism/autorizație de construire își menține valabilitatea atât timp cât nu survin modificări ale reglementărilor tehnice de proiectare.(6) Pierderea valabilității avizului/autorizației survine și în condițiile în care, în termen de 90 de zile, investitorul/beneficiarul nu prezintă, la solicitarea organelor de control, documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lui/ei.  +  Articolul 28(1) În cazul pierderii formularului care atestă existența avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă, solicitantul poate obține o copie a acestuia/acesteia, în termenul de păstrare în arhivă a documentațiilor, pe baza unei cereri scrise adresate inspectoratului în care menționează, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că deține documentația tehnică vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului/autorizației și nu are modificări față de situația de la data autorizării.(2) După verificarea în teren, pe fotocopia eliberată, personalul desemnat din structura de avizare-autorizare consemnează data, semnătura și face mențiunea „conform cu originalul“.(3) În condițiile în care exemplarul al doilea al formularului de autorizație nu se mai regăsește în arhiva inspectoratelor, se emite un nou formular de autorizație.  +  Articolul 29(1) În cazul schimbării proprietarului pe parcursul realizării investiției, valabilitatea avizului de securitate la incendiu sau protecție civilă se menține, dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza emiterii acestuia.(2) În cazul schimbării proprietarului, utilizatorului sau denumirii beneficiarului ori nomenclaturii stradale, pe parcursul duratei de viață a construcției, valabilitatea autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă se menține, dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza emiterii acesteia.(3) În cazul menționat la alin. (2), se poate preschimba autorizația de securitate la incendiu, cu noua denumire/adresă, dacă se constată, în urma verificării în teren de către inspectorii de specialitate, valabilitatea autorizației inițiale.  +  Capitolul V Alte acte de autoritate  +  Articolul 30(1) Acordul prevăzut la art. 30 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se solicită pe baza documentelor prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul de la pct. A al anexei nr. 6.(2) Un exemplar din documentația depusă conform alin. (1) se depune în format electronic, pe e-mail.  +  Articolul 31(1) Evaluarea prevăzută la art. 30^1 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează în scopul stabilirii diferențelor dintre situația existentă și cea propusă.(2) Evaluarea se materializează printr-un raport întocmit pe structura scenariului de securitate la incendiu.(3) Raportul prevăzut la alin. (2) se semnează de factorii prevăzuți la art. 30^1 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Pentru certificarea respectării prevederilor reglementărilor tehnice la schimbarea de destinație, beneficiarul depune la inspectorate:a) cerere;b) raportul prevăzut la art. 31 alin. (2), în două exemplare.(2) Pe baza documentației depuse, personalul desemnat din cadrul inspectoratelor verifică respectarea măsurilor prevăzute de reglementările tehnice aferente noii destinații.(3) Certificarea include verificarea în teren a condițiilor care au stat la baza eliberării autorizației de securitate la incendiu pentru vechea destinație, având ca referențial documentația tehnică vizată spre neschimbare aferentă acestui act de autoritate.(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, inspectoratele emit un punct de vedere privind menținerea valabilității autorizației de securitate la incendiu pentru noua destinație, potrivit anexei nr. 17.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 33Pe timpul execuției obiectivului de investiții, până la emiterea autorizațiilor, inspectoratele, prin inspecțiile de prevenire, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentațiile avizate privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, respectiv realizarea adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă.  +  Articolul 34(1) Ștampilele pentru vizarea spre neschimbare a documentațiilor depuse de solicitanți se confecționează prin grija inspectoratului.(2) Modelul ștampilei cu număr de identificare este prevăzut în anexa nr. 18.(3) Numerele de identificare ale ștampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat, în funcție de necesități.(4) Fiecare inspectorat are obligația de a deține un sigiliu electronic avansat.(5) Sigiliul electronic avansat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 36 și 37 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.  +  Articolul 35Modelul opisului cu documentele depuse la inspectorat în vederea obținerii avizării/autorizării este prevăzut în anexa nr. 19.  +  Articolul 36Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1*)la normele metodologice*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil
  Instrucțiuni privind întocmirea documentației tehnice
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  Modelul listei cu documentele care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții
  cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanțe de comportare la foc
  Nr. crt.Tipul produsuluiModelulReferențial document de conformitate^1Operatorul economic^2Persoana autorizată care a pus în operă sistemul/produsul^3
  DenumireaNumărul autorizației
  ^1 Documentele de conformitate pot fi unul din următoarele:– certificat de conformitate (CPD);– declarație de conformitate;– certificat de constanță a performanței produsului (CPR);– declarație de performanță (DoP);– evaluare tehnică europeană;– avizul tehnic al CTPC însoțit de agrementul tehnic.^2 Definit potrivit pct. 18 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului^3 Doar pentru produsele care intră sub incidența prevederilor art. 53 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Beneficiar
  ....................................
  Proiectanți/Reprezentanți firmă autorizată
  ..............................
  ..............................
  ..............................
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  Model de cerere-tip pentru eliberarea avizului/autorizației de securitate la incendiu sau protecție civilă
  CătreInspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ................../București-IlfovDomnului inspector-șef
  CEREREA Nr. ......... din ......... 20 ......
  pentru eliberarea .........................................................
  I. Date de identificare ale persoanei care depune cererea:Numele, prenumele: ......................................, cu domiciliul în județul ................., municipiul/orașul/comuna ......................, sectorul/satul .................., str. .................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ..........., telefon .............., fax ......................, e-mail ............................, în calitate de investitor/beneficiar, reprezentat prin ......................... (nume, prenume), cu domiciliul în județul................., municipiul/orașul/comuna .............., sectorul/satul ..................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, codul poștal ...............II. Detalii despre solicitare:a) documentul solicitat: .................................................... (acord; aviz de securitate la incendiu sau protecție civilă; autorizație de securitate la incendiu sau protecție civilă; aviz de amplasare în parcelă, privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice);b) titlul proiectului/construcției/amenajării/instalației: ..................................c) destinația principală ........................................................d) actul normativ în baza căruia se solicită documentul de la lit. a): ................................. .III. Detalii pentru identificarea construcției/amenajării:județul ................, municipiul/orașul/comuna ...................., sectorul/satul ................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poștal ........... .IV. Date referitoare la construcție/amenajare^1:a) destinația și tipul .......................................................;b) categoria de importanță .............................................................;c) aria construită și desfășurată ....................................................;d) volumul și regimul de înălțime ..............................................;^1 Datele referitoare la construcție/amenajare se completează de către proiectant.e) numărul maxim de utilizatori .....................................................;f) nivelul de stabilitate la incendiu (gradul de rezistență la foc) .....................................;g) riscul de incendiu ...................................................;h) distanțele de siguranță față de vecinătăți ..........................;i) numărul compartimentelor de incendiu ......... .Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie sunt conforme cu originalul.Despre modul de soluționare a cererii doresc să fiu informat: la tel. ................./e-mail ......................../fax ........................Data ............... Semnătura ................
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  Structura-cadru a scenariului de securitate la incendiu
  1. Caracteristicile construcției sau amenajării1.1. Datele de identificareA. Date necesare identificării construcției/amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresăB. Datele de contact ale beneficiarului: nr. de telefon, fax, e-mail etc.C. Profilul de activitate și, după caz, programul de lucru al obiectivului1.2. Destinația - funcțiuni principale, secundare și conexe ale construcției/amenajării1.3. Categoria de importanță1.4. Particularități specifice construcției/amenajării:a) tipul clădirii: civilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.); de producție sau depozitare (obișnuită, monobloc, blindată etc.); cu funcțiuni mixte;b) tipul parcajului, cu precizarea numărului de autovehicule;c) caracteristici dimensionale - pentru fiecare compartiment de incendiu se va preciza:– aria construită;– aria desfășurată;– regimul de înălțime și volumul construcției;– înălțimea maximă dintre carosabilul adiacent accesibil autospecialelor de intervenție și pardoseala ultimului nivel folosibil;– volumul;d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori (persoane, animale) - se precizează pentru fiecare nivel al construcției și pentru întreaga construcție/amenajare;e) prezența permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;f) capacități de depozitare;g) numărul căilor de evacuare și, după caz, al refugiilor.2. Identificarea și stabilirea nivelurilor de risc de incendiuA. Se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, compartiment de incendiu, luându-se în considerare:a) densitatea sarcinii termice;b) proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcții de producție și/sau depozitare;c) clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor.B. Caracteristicile proceselor tehnologice și cantitățile de substanțe periculoase, potrivit clasificării din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu:3.1. Stabilitatea la foc și limitarea propagării incendiului și efluenților incendiului în interiorul construcției/compartimentului de incendiu:a) rezistența și clasa de reacție la foc a elementelor de construcții cu menționarea gradului de rezistență la foc a construcției sau a compartimentelor de incendiu, precum și clasa de reacție la foc a elementelor care protejează golurile din aceste elemente;b) elementele de construcție de separare a compartimentelor de incendiu și de protecție a golurilor funcționale din acestea;c) măsuri de protecție la foc pentru instalații electrice, de alimentare cu gaze, ventilație și termice3.2. Limitarea propagării incendiilor la vecinătăți:a) distanțe de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distanțe nu pot fi realizate;b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fațade și pe acoperiș.3.3. Evacuarea utilizatorilorA. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea față de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum, protecția golurilor din pereții ce le delimitează;b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;c) geometria căilor de evacuare: gabarite - lățimi, înălțimi, pante etc.;d) timpii/lungimile de evacuare;e) numărul fluxurilor de evacuare;f) prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum ar fi dispozitive de autoînchidere sau închidere automată în caz de incendiu, bare antipanică etc.;g) marcarea căilor de evacuare.B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.3.4. Securitatea forțelor de intervențieA. Se precizează amenajările pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă.B. Se precizează caracteristicile tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la: numărul de accesuri; dimensiuni/gabarite; trasee; realizare și marcare.C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează: tipul, numărul și caracteristicile acestora; amplasarea și posibilitățile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă; timpul de siguranță.4. Echiparea și dotarea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“A. Instalație de stingere a incendiilor:a) tip: cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi;b) zone, încăperi, spații, instalații echipate;c) parametri funcționali: debite, intensități de stingere și stropire, cantități calculate de substanță de stingere, concentrații de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substanță de stingere, surse de alimentare;d) timp normat de funcționareB. Instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (e.c.s.):a) gradul de acoperire, zonele de detectare și alarmare la incendiu;b) tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective;c) condiții pentru amplasarea e.c.s.;d) alte dispozitive comandate/supravegheate de e.c.s.C. Instalație de desfumare/evacuare fum și gaze fierbințiD. Instalație electrică pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiuE. Instalație electrică pentru iluminat de siguranță, inclusiv condițiile de alimentare și de funcționare a acesteiaF. Instalație de protecție împotriva trăsnetului5. Măsuri tehnico-organizatorice privind exploatarea construcțieiA. Instrucțiuni de funcționare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“B. Reguli necesare de verificare și întreținere în exploatare a instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“C. Recomandări care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor aferente construcției ori amenajării respectiveD. Stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte și mijloace de intervenție:a) tipul și caracteristicile de stingere asigurate;b) numărul și modul de amplasare în funcție de suprafață și clasa de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice6. Măsuri compensatorii propuse pentru lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației construcțiilor existente, în raport cu prevederile reglementărilor tehnice care nu pot fi respectate^1^1 Stabilite potrivit art. 12 din Regulamentul pentru verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.
  Proiectanți
  ...................................
  ...................................
  ...................................
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  Scenariu de securitate la incendiu preliminar
  1. Caracteristicile construcției sau amenajării
  1.1. Datele de identificaredenumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
  1.2. Destinațiafuncțiuni principale
  funcțiuni secundare
  funcțiuni conexe
  1.3. Categoria de importanță
  1.4. Particularități specifice construcției/amenajării:
  a) tipul clădiriicivilă (obișnuită, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate etc.); de producție sau depozitare (obișnuită, monobloc, blindată etc.), cu funcțiuni mixte
  b) tipul parcajuluiSe precizează inclusiv numărul de autovehicule.
  c) regimul de înălțime și volumul construcției
  d) aria construită și desfășurată
  e) principalele destinații ale încăperilor și ale spațiilor aferente construcțieiÎn cazul construcțiilor cu funcțiuni mixte se precizează procentul din aria desfășurată care este ocupat de fiecare funcțiune.
  f) compartimente de incendiudenumire
  aria construită
  aria desfășurată
  volum
  g) număr maxim de utilizatoripersoanenumăr:
  prezența în construcție:
  capacitate de autoevacuare:
  animale
  h) capacități de depozitare
  2. Nivelurile riscului de incendiu estimat, stabilit pentru fiecare încăpere/grup de încăperi similare, spațiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice
  Valoarea maximă a densității sarcinii termice și/sau proprietățile fizico-chimice ale materialelor și substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, pentru construcții de producție și/sau depozitare; clasele de periculozitate ale materialelor
  3. Nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu^1
  3.1. Rezistența și clasa de reacție la foc a celor mai defavorabile elemente de construcțiestâlpi, coloane, pereți portanți
  pereți interiori nestructurali
  pereți exteriori nestructurali
  grinzi, planșee, nervuri, acoperișuri terasă
  acoperișuri autoportante fără pod (inclusiv contravântuiri), șarpanta acoperișurilor fără pod
  panouri de învelitoare și suportul continuu al învelitorii combustibile
  3.2. Gradul de rezistență la foc/nivel de stabilitate la incendiu
  3.3. Asigurarea limitării propagării incendiilor la vecinătățiSe precizează distanțele de siguranță asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative.
  3.4. Evacuarea utilizatorilor:
  a) măsuri pentru asigurarea controlului fumuluide exemplu, instalații de presurizare și alte sisteme de control al fumului
  b) tipul scărilor, forma și modul de dispunere a treptelor:interioare, exterioare deschise, rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.
  c) geometria căilor de evacuaregabarite lățimi, înălțimi, pante
  d) numărul fluxurilor de evacuare
  3.5. Măsuri pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu
  3.6. Securitatea forțelor de intervenție:
  a) amenajări pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru ascensoarele de incendiu
  b) caracteristici tehnice și funcționale ale accesurilor carosabile și ale căilor de intervenție ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism și reglementărilor specifice de aplicarenumărul de accesuridimensiuni/gabaritetraseerealizare și marcare
  c) ascensoare de pompieritip, număr și caracteristici, amplasare și posibilități de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă, timpul de siguranță
  4. Instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ - în funcție de nivelul de echipare^1
  4.1. Hidranți de incendiu interioritipul instalației (apă-apă, aer-aer)
  volumul construcției/compartiment de incendiu
  număr de jeturi în funcțiune simultană
  timp teoretic de funcționare
  număr de jeturi pe punct
  debit de calcul
  presiune
  număr de racorduri exterioare
  sursa de alimentare cu apă a instalației, cu menționarea, după caz, a volumului rezervei de apă
  caracteristici funcționale ale grupului de pompare
  4.2. Hidranți de incendiu exterioridistanțele față de construcție
  volumul compartimentului de incendiu
  timp teoretic de funcționare
  debit de calcul
  presiune
  sursa de alimentare cu apă a instalației, cu menționarea, după caz, a volumului rezervei de apă
  caracteristici funcționale ale grupului de pompare
  4.3. Instalații automate de stingere a incendiilor cu sprinkleresoluția tehnică de realizare a instalației
  clasa de pericol de incendiu
  categoria de depozitare și modul de depozitare
  aria maximă acoperită de un sprinkler
  densitatea de calcul
  aria de declanșare simultană
  presiune
  sursa de alimentare cu apă a instalației
  volumul rezervei de apă
  numărul de racorduri exterioare
  4.4. Instalații de limitare și stingere a incendiilor cu sprinklere deschisezona protejată
  înălțimea golului
  aria/lungimea zonei protejate
  timp teoretic de funcționare
  intensitate de răcire
  intensitatea de stropire
  4.5. Instalații de stingere cu apă pulverizatădensitate minimă de pulverizare
  timp de funcționare
  rezerva de apă
  4.6. Instalații de stingere cu ceață de apădebit specific
  aria de declanșare simultană
  intensitate de pulverizare
  intensitate de stingere
  rezerva de apă
  timp teoretic de funcționare
  4.7. Instalații de stingere cu gaze inertetipul agentului de stingere
  concentrația de stingere
  volumul protejat
  4.8. Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (IDSAI)gradul de acoperire
  condiții privind stabilirea zonei de detectare
  condiții de amplasare a e.c.s.
  alte dispozitive comandate sau supravegheate de e.c.s.
  4.9. Instalație de desfumare/evacuare fum și gaze fierbințimetoda de desfumare
  spațiile desfumate
  aria spațiului necesar desfumării/ suprafața efectivă de desfumare
  debitul specific pentru introducere aer
  rezistență la foc tubulatură
  interacțiuni cu alte sisteme de protecție
  4.10. Instalație electricăpentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiusursa de bază și sursa de rezervă instalație electrică
  pentru iluminat de siguranțătip zone deservite condiții de alimentare și funcționare
  dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual (DDR)
  dispozitiv de detectare a defectului de arc electric (AFDD)
  4.11. Instalație de protecție împotriva trăsnetuluiclasa IPT și SPT
  nivel de protecție
  metoda de protecție
  5. Măsuri compensatorii propuse în condițiile legii^2 pentru construcțiile existente care nu pot îndeplini anumite cerințe din punctul de vedere al securității la incendiu
  Prevederea din reglementările tehnice de proiectare care nu poate fi respectatăMăsura compensatorie propusă
  ^1 În cazul construcțiilor împărțite în mai multe compartimente de incendiu, se vor prezenta datele atât pentru fiecare compartiment de incendiu, cât și pentru întreaga construcție.^2 Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 9 și art. 12 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare.
  Proiectanți
  ......................................
  ......................................
  ......................................
  ......................................
  ......................................
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  Documente pe baza cărora se solicită avizele de securitate la incendiu
  A. Avize de securitate la incendiu pentru construcții, amenajări și instalații1. Documente solicitate pentru obținerea avizului de securitate la incendiu:
  Nr. crt.Categorii de construcții și sistemea)b)c)d)e)f)g)h)i)j)
  1.Construcții noiXXXX^1)XX
  2.Construcții existente la care se efectuează lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației, precum și în cazul în care se dispune măsura intrării în legalitate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioareXXXX^1)XXX
  3.Stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere, ori stații mixte, precum și stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV)^2)XXXX^3)XXXX
  4.Sisteme și rețele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri industriale noi sau existente, la care se execută lucrări de modificareXXX^4)X
  5.Instalații de stingere noi sau existente, la care se execută lucrări de modificareXXXX^5)XX
  6.Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu noi sau existente, la care se execută lucrări de modificareXX XXX
  ^1) Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de:– toate edificiile limitrofe, precizându-se nivelul de stabilitate/gradul de rezistență la foc, la incendiu al acestora;– căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.^2) Pentru cabina stației și construcțiile auxiliare din incinta stației se depun, în mod corespunzător, documentele menționate la nr. crt. 1 sau 2, după caz.^3) Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de:– toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea și riscul de incendiu;– căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.^4) Cuprinde amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, pe care se marchează gospodăria de apă, distanțele dintre hidranții de incendiu exteriori, precum și cele dintre aceștia și clădirile învecinate, căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.^5) În cazul rețelei de hidranți exteriori.
  2. Documentele prevăzute în tabel sunt:a) cererea-tip;b) scenariul de securitate la incendiu preliminar;c) referatele verificatorilor de proiecte atestați la cerința „securitate la incendiu“;d) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000;e) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură, în secțiune și pentru fiecare nivel și fațadă, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori:(i) traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor acestora;(ii) elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni;(iii) elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi;f) acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți;g) piesele desenate cu amplasarea instalațiilor, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc, după caz;h) piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației, care nu trebuie să depășească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia;i) schema instalației și plan cu zonarea Ex;j) opisul cu documentele depuse.
  B. Avizul de amplasare în parcelă se emite pe baza următoarelor documente:a) cererea-tip;b) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează distanțele față de vecinătăți, lungimea, lățimea și denumirea căilor de acces la drumurile publice;c) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;d) opisul cu documentele depuse.C. Avizul privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice se emite pe baza următoarelor documente:a) cererea-tip;b) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, pe care se precizează:(i) lungimea, declivitatea, lățimea și denumirea căilor de acces la drumurile publice;(ii) distanța de la drumul de acces la obiectivul de investiție;(iii) orice alte obstacole situate la o înălțime mai mică de 4,5 m aflate pe traseul de deplasare al autospecialelor de intervenție;c) opisul cu documentele depuse.D. Avize de securitate la incendiu pentru proiecte-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate:a) acordul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii lui, în copie;b) planul de situație întocmit conform lit. d) de la nr. crt. 1 de la pct. A al prezentei anexe, în original, verificat de un verificator de proiect;c) documentele prevăzute la nr. crt. 1 din tabelul de la pct. A al prezentei anexe care au suferit modificări în cadrul procesului de adaptare a proiectului în ceea ce privește asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, în original.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  Documente necesare pentru eliberarea avizelor de protecție civilă
  Avizele de protecție civilă se emit în baza următoarelor documente:a) cererea-tip;b) planul de situație și de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, cu menționarea distanțelor față de construcțiile vecine și marcarea ieșirilor de salvare, după caz;c) planul de arhitectură al nivelului subteran al construcției în care este amenajat adăpostul;d) schema instalațiilor de filtro-ventilație, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, și schema instalațiilor electrice din adăpost;e) planul secțiunii verticale a clădirii pe care se reprezintă adăpostul, dacă este cazul, instalațiile de filtro-ventilație din adăpost;f) memoriul tehnic de specialitate care trebuie să conțină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalații speciale, grupuri sanitare, utilaje și tâmplărie; accesul și ieșirile de salvare, grosimea pereților, planșeelor și a ieșirilor de salvare; instalațiile electrice, sanitare, de încălzire și altele asemenea, de filtro-ventilație pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;g) opisul cu documentele depuse.
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice
  Model de aviz de securitate la incendiu
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ....................al Județului ............../București-Ilfov
  AVIZ
  de securitate la incendiu
  nr. ......... din ......... 20......
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .............. din ........... 20......, adresată de ............., cu domiciliul/sediul în județul ......................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ...............,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare,se avizează din punctul de vedere al securității la incendiu documentația tehnică elaborată pentru construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției ............................., amplasată în județul ....................., municipiul/orașul/comuna ........................, sectorul/satul ....................., str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poștal .............. .Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de securitate la incendiu după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, înainte de punerea în funcțiune a construcțiilor, amenajărilor ori instalațiilor pentru care s-a obținut prezentul aviz.Prezentul aviz își pierde valabilitatea în condițiile art. 30^3 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.
  Inspector-șef,
  ..............................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  Model de aviz de amplasare în parcelă
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ...................al Județului ............../București-Ilfov
  AVIZ
  de amplasare în parcelă
  nr. ......... din ......... 20......
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 24 din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,se avizează amplasarea în parcelă a construcției .................................., dispusă în județul .................., municipiul/ orașul/comuna ....................., sectorul/satul ......................., str. .............................. nr. ....... .Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz.Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
  Inspector-șef,
  .....................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  Model de aviz privind accesul la drumurile publice
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ...................al Județului ............../București-Ilfov
  AVIZ
  privind accesul la drumurile publice
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .............., cu domiciliul/sediul în județul ..................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail .................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 25 alin. (2) din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,se avizează accesul la drumurile publice al investiției ........................, dispusă în județul .................., municipiul/orașul/comuna ....................., sectorul/satul ......................., str. .............................. nr. ....... .Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz.Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.
  Inspector-șef,
  ..............................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice
  Model de aviz de protecție civilă
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ....................al Județului ............../București-Ilfov
  AVIZ
  de protecție civilă
  nr. ......... din ......... 20......
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20......, adresată de .............., cu domiciliul/sediul în județul ......................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ....................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă, precum și a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecție civilă,se avizează din punctul de vedere al protecției civile proiectul pentru adăpostul/punctul de comandă din construcția ......................., amplasată în județul .........................., municipiul/orașul/comuna ..........................., sectorul/satul ........................., str. ............................. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ....., ap. ....., codul poștal. ........... .Avizul este valabil numai însoțit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.Deținătorul avizului are obligația să solicite autorizația de protecție civilă după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor a construcției prevăzute cu adăpost de protecție civilă pentru care s-a obținut prezentul aviz.
  Inspector-șef,
  .....................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  Documente pe baza cărora se solicită autorizațiile de securitate la incendiu
  Nr. crt.Categorii de construcții și sisteme a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)m)n)
  (i)(ii)
  1. Construcții noi sau existente la care se execută lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației, precum și în cazul intrării în legalitate din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilorX X XX X X X X X XX
  2. Amenajări temporare în aer liber, pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune, ori având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mpX X XX
  3. Sisteme și instalații pentru alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale X X X XX X X XX
  4. Instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiilor, noi sau existente, la care se execută lucrări de modificare, din clădiri existente, care se supun avizării/autorizării XX XX X XX
  5. a) Stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori stații mixte^2) b) Stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spații publice^2) c) Sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepția celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților la autovehicule^2) d) Stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spații publice^2)X X X^3)X X X X X XXX
  6. Sisteme pentru alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor sanitare, școlare și altele asemenea, clădirilor cu activități de producție și fluxuri tehnologice, instalațiilor de încălzire centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a hraneiX X X^4)X XX X X X XX
  7. Puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori, cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPLX X^1)XX
  ^1) Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.^2) Pentru cabina stației și construcțiile auxiliare din incinta stației se depun în mod corespunzător documentele aferente acestora, după caz.^3) Cuprinde amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dacă nu au survenit modificări.^4) Cuprinde amplasamentul rezervoarelor/recipientelor proiectate în raport cu elementele-cadru existente indicate în reglementarea tehnică specifică, cu menționarea distanțelor față de toate construcțiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor.NOTĂ:Descrierea documentelor prevăzute în tabel:a) cererea-tip;b) scenariul de securitate la incendiu;c) planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz;d) piesele desenate pentru fiecare nivel, pentru:(i) arhitectură, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate, utilizându-se un cod de culori, traseele căilor de evacuare, elementele rezistente la foc de separare a diferitelor funcțiuni și elementele de protecție a golurilor din acestea, inclusiv secțiuni și fațade ale construcției;(ii) instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, inclusiv schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, scheme electrice și de acționare a instalației, schema izometrică, schema coloanelor, schema bloc a instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, după caz;e) dispozițiile de șantier însușite de cei în drept și verificate de un verificator de proiecte atestat, procese-verbale pentru lucrări/instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“, însușite de cei în drept: de verificare-constatare a calității lucrărilor, de control al calității lucrărilor în faze determinante, pentru proba de funcționare a instalației, pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, de lucrări ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate în sisteme din plăci subțiri pentru montaj uscat, după caz;f) referatele verificatorilor de proiecte atestați pentru cerința „securitate la incendiu“;g) acordul vecinilor, în cazul includerii în același compartiment de incendiu a mai multor construcții cu proprietari diferiți;h) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă a fost emisă autorizație de construire;i) lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ ori a celor care au performanțe de comportare la foc;j) planul amenajării la scara 1:100 ori 1:200, după caz, pe care sunt marcate căile de evacuare a persoanelor;k) piesele desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, cu incinta stației pe care se menționează distanța dintre elementele constituente ale acesteia;l) planul la scara 1: 50, 1:100 ori 1:200, după caz, cuprinzând distanțele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate și alte instalații, construcții sau obstacole subterane;m) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate;n) opisul cu documentele depuse. (la 06-01-2023, Anexa nr. 12 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 180 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 06 ianuarie 2023 )
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  Documente pe baza cărora se solicită eliberarea autorizației de protecție civilă
  Autorizația de protecție civilă se emite în baza următoarelor documente:A. Situația generală:a) cererea-tip;b) documentele prevăzute la lit. b)-f) din anexa nr. 7 la normele metodologice și eventuale dispoziții de șantier pentru modificările survenite;c) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;d) opisul cu documentele depuse.B. Când solicitanții nu pot prezenta avizul de protecție civilă și documentațiile vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia, din motive obiective justificate cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, ori dacă nu a fost emis aviz de protecție civilă, autorizația se solicită pe baza următoarelor documente:a) cererea-tip;b) planul de situație și de încadrare în zonă, scara 1:200, 1:500 ori 1:1.000, după caz, cu menționarea distanțelor față de construcțiile vecine și marcarea ieșirilor de salvare, după caz;c) releveele nivelului subteran al construcției în care este amplasat adăpostul de protecție civilă, precum și secțiunea verticală prin adăpost;d) planul instalațiilor electrice din adăpost și al instalațiilor de filtro-ventilație, după caz;e) memoriul tehnic de specialitate, care trebuie să conțină date privind: necesarul de personal de adăpostit; echiparea cu instalații speciale, grupuri sanitare, utilaje și tâmplărie; accesul, grosimea pereților și planșeelor; instalațiile electrice, sanitare, de încălzire și altele asemenea, de filtro-ventilație pentru adăposturile cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane;f) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în copie;g) opisul cu documentele depuse.
   +  Anexa nr. 14la normele metodologice
  Model de autorizație de securitate la incendiu
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ....................al Județului ............../București-Ilfov
  AUTORIZAȚIE
  de securitate la incendiu
  nr. ......... din ......... 20 ......
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr.......... din ........... 20 ......, adresată de.............., cu domiciliul/sediul în județul .................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ....................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare,se emite prezenta autorizație de securitate la incendiu pentru construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției.................................., amplasată în județul ................................., municipiul/orașul/comuna ............................., sectorul/satul ........................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poștal ............... .Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în condițiile art. 30^3 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.
  Inspector-șef,
  .....................................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 15la normele metodologice
  Model de anexă la autorizația de securitate la incendiu
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ....................al Județului ............./București-Ilfov
  AUTORIZAȚIE
  de securitate la incendiu
  nr. ......... din ......... 20 ......
  Anexa la Autorizația nr. ........................ din ......................Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20 ......, adresată de ....................................., cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ...................., fax ...................., e-mail ......................................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare,se emite prezenta autorizație de securitate la incendiu pentru spațiul ................................................, amplasat în construcția/amenajarea/instalația aferentă construcției .............................., amplasată în județul .................................., municipiul/orașul/comuna .................., sectorul/satul ...................................., str. ............................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, codul poștal ............... .Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia, precum și de autorizația de securitate la incendiu inițială însoțită de documentația aferentă, vizată spre neschimbare.Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în condițiile art. 30^3 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 27 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 180/2022.
  Inspector-șef,
  ...............................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 16la normele metodologice
  Model de autorizație de protecție civilă
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ....................al Județului ............../București-Ilfov
  AUTORIZAȚIE
  de protecție civilă
  nr. ......... din ......... 20 ......
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ................., adresată de ......................................., cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal............, telefon....................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecție civilă,se autorizează din punctul de vedere al protecției civile adăpostul/punctul de comandă din construcția ........................, amplasată în județul ....................., municipiul/orașul/comuna ....................., sectorul/satul ............................, str. ............................... nr. ......., codul poștal .......... .Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de protecție civilă.Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.
  Inspector-șef,
  .............................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 17la normele metodologice
  Model de punct de vedere referitor la certificarea măsurilor
  ROMÂNIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNEInspectoratul pentru Situații de Urgență ....................al Județului ............../București-Ilfov
  Către .......................................
  Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. ......... din ........... 20 ......, adresată de ..................., cu domiciliul/sediul în județul ...................................., municipiul/orașul/comuna ............................, sectorul/satul ............................, str. ............................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poștal ............, telefon ...................., fax ........................, e-mail .................., a verificării Autorizației de securitate la incendiu nr. ..................... din .................., însoțită de documentația vizată spre neschimbare, și în teren a condițiilor care au stat la baza emiterii,
  SE CERTIFICĂ/NU SE CERTIFICĂ
  respectarea prevederilor reglementărilor tehnice pentru funcțiunea .................., aferentă obiectivului amplasat în județul .........................., municipiul/orașul/comuna ................, sectorul/satul ....................., str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., codul poștal ...............
  Inspector-șef,
  .........................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  L.S.
   +  Anexa nr. 18*)la normele metodologice
  MODELUL
  ștampilei cu număr de identificare
  *) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil.
   +  Anexa nr. 19la normele metodologice
  OPIS
  cu documentele depuse pentru eliberarea avizului/autorizației de securitate la incendiu/de protecție civilă
  (model)
  Nr. crt.Denumirea documentuluiSeria, codul, nr. de înregistrare etc.Numărul de fileFormatul
  Data ...................Semnătura .........................
  -----