ORDONANȚĂ nr. 10 din 25 iulie 2012pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 august 2012  Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, precum și necesitatea adoptării de către statul român, în legătură cu datele dactiloscopice, a măsurilor necesare pentru a se conforma Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, precum și Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică ce efectuează activități de laborator, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță are drept scop stabilirea autorității publice române și modalitatea de acces a acesteia pentru realizarea căutării automatizate a datelor de referință aflate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale statelor membre, precum și stabilirea modalităților de acces a punctelor naționale de contact ale statelor membre la datele de referință din sistemul AFIS național.(2) Prezenta ordonanță stabilește și măsurile ce trebuie întreprinse pentru a se asigura că:a) rezultatele activităților de laborator referitoare la date dactiloscopice efectuate în România de către Poliția Română îndeplinesc standardele internaționale relevante în domeniu pentru a putea fi recunoscute de către statele membre;b) rezultatele activităților de laborator referitoare la date dactiloscopice efectuate de furnizorii de servicii de expertiză criminalistică din statele membre, acreditați conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu rezultatele activităților de laborator efectuate de către Poliția Română.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) sistemul AFIS național - sistem automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice organizat potrivit legii la nivelul Poliției Române;b) fluxul de lucru Prüm al sistemului AFIS național - componentă a sistemului AFIS național, care permite punctelor naționale de contact ale statelor membre căutarea automatizată și compararea datelor de referință în legătură cu următoarele categorii de date: date dactiloscopice obținute de la persoanele fizice înregistrate dactiloscopic potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, date dactiloscopice obținute de la persoanele fizice pentru care s-a dispus luarea amprentelor potrivit art. 196 alin. (1) și (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, date dactiloscopice aparținând persoanelor fizice dispărute și date dactiloscopice neidentificate; (la 07-01-2023, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 6 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 04 ianuarie 2023 ) c) date dactiloscopice - imagini de amprente digitale, imagini de amprente digitale latente, imagini de amprente palmare, imagini de amprente palmare latente, precum și caracteristici codificate ale unor astfel de imagini stocate și procesate într-o bază de date automatizată;d) date de referință - ansamblu de date constituit din date dactiloscopice și un număr de referință, ce nu permite identificarea directă a unei persoane;e) număr de referință - număr format din combinația următoarelor elemente: un codcare permite identificarea și extragerea datelor cu caracter personal și a altor informații din sistemul AFIS național și un cod care indică originea națională a datelor dactiloscopice;f) date dactiloscopice neidentificate - imagini de amprente digitale și imagini de amprente palmare prelevate de la cadavre sau persoane cu identitate necunoscută, precum și imagini de amprente digitale și palmare latente ridicate cu ocazia cercetării la fața locului sau obținute în urma cercetării de laborator și care aparțin unei persoane ce nu a fost încă identificată;g) stat membru - stat membru al Uniunii Europene;h) căutare și comparare - procedurile prin care se stabilește dacă există o concordanță între datele dactiloscopice care au fost comunicate de către un stat membru și datele de referință stocate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale unui alt stat membru, ale mai multor state membre sau ale tuturor statelor membre;i) căutare automatizată - procedură de acces direct printrun serviciu de comunicații electronice pentru căutarea și compararea datelor de referință în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale unui stat membru, ale mai multor state membre sau ale tuturor statelor membre;j) punct național de contact al unui stat membru - punct național de contact desemnat de către fiecare stat membru potrivit prevederilor art. 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008;k) caz individual - existența unei investigații polițienești cu privire la săvârșirea unei infracțiuni sau a unui dosar penal;l) activitate de laborator - orice măsură luată într-un laborator în cadrul localizării și recuperării urmelor de pe obiecte, precum și în cadrul elaborării, analizei și interpretării probelor criminalistice în vederea realizării constatărilor tehnico-științifice, expertizelor criminalistice sau a schimbului de probe criminalistice;m) furnizor de servicii de expertiză criminalistică - orice organizație, publică sau privată, care efectuează activități criminalistice de laborator la solicitarea organelor judiciare ori a autorităților competente cu atribuții în prevenirea, descoperirea și cercetarea infracțiunilor sau a activităților infracționale;n) tranzacție - orice operație de introducere, modificare, ștergere sau consultare a datelor conținute de fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS național.  +  Articolul 3Se desemnează Institutul Național de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ca punct național de contact în sensul prevederilor art. 2 lit. j) în scopul furnizării datelor de referință stocate, pentru efectuarea căutărilor automatizate de către punctele de contact ale altor state membre în vederea prevenirii și cercetării infracțiunilor.  +  Articolul 4(1) Pentru desfășurarea activităților de prevenire și cercetare a infracțiunilor, Institutul Național de Criminalistică caută și compară automat în cazuri individuale și potrivit legislației române, prin intermediul sistemului AFIS național, datele de referință proprii cu datele de referință aflate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale, ale statelor membre la care are acces automatizat.(2) Căutarea și compararea potrivit alin. (1) se realizează de către Institutul Național de Criminalistică la solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, în limita capacităților de căutare precizate de statele membre.(3) La solicitarea scrisă și motivată a organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, Institutul Național de Criminalistică transmite punctelor naționale de contact ale statelor membre o cerere de procesare accelerată a căutărilor automatizate.(4) Stabilirea concordanței între datele de referință proprii și datele de referință deținute de statul membru care gestionează sistemul automatizat de identificare a amprentelor digitale se efectuează de către personalul anume desemnat din cadrul Institutului Național de Criminalistică prin intermediul transmiterii automatizate a datelor de referință necesare pentru stabilirea unei concordanțe certe.(5) Căutările potrivit alin. (2) și (3) se realizează până la stabilirea unei concordanțe, până la împlinirea termenului stabilit de organul de urmărire penală sau instanța de judecată ori până la data la care a intervenit prescripția răspunderii penale pentru infracțiunea ce face obiectul cazului individual.(6) În aceeași cauză pot fi făcute mai multe cereri de căutare și comparare potrivit alin. (1).  +  Articolul 5(1) Punctele naționale de contact ale statelor membre cu privire la care s-au adoptat decizii ale Consiliului potrivit art. 25 alin. (2) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 și ale statelor membre în cazul cărora se aplică art. 25 alin. (3) din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 sunt autorizate să acceseze automatizat fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS național și să efectueze căutări automatizate prin compararea datelor de referință și a datelor dactiloscopice neidentificate.(2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) constă în conferirea accesului automatizat la fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS național în cazuri individuale în vederea prevenirii și cercetării infracțiunilor.(3) Institutul Național de Criminalistică stabilește capacitatea maximă a fluxului de lucru Prum al sistemului AFIS național de căutare pe zi a datelor de referință, precum și a datelor dactiloscopice neidentificate, care se comunică Secretariatului General al Consiliului potrivit art. 13 alin. (1) teza finală din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008.  +  Articolul 6(1) Institutul Național de Criminalistică asigură digitalizarea datelor dactiloscopice din cuprinsul datelor de referință, ce fac obiect al căutării automatizate, precum și transmiterea acestora celorlalte state membre conform specificațiilor tehnice prevăzute în capitolul 2 din anexa la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008.(2) Institutul Național de Criminalistică ia măsuri pentru ca datele de referință ce fac obiectul căutării automatizate să fie de o calitate corespunzătoare pentru a permite compararea acestora cu ajutorul sistemelor automatizate de identificare a amprentelor digitale, ale statelor membre.  +  Articolul 7(1) Institutul Național de Criminalistică verifică în mod automat calitatea datelor dactiloscopice din cuprinsul datelor de referință transmise de punctul național de contact al unui stat membru, iar în situația în care acestea nu pot fi utilizate în cadrul unei comparări automatizate informează în cel mai scurt timp posibil despre aceasta punctul național de contact solicitant.(2) Institutul Național de Criminalistică efectuează căutări automatizate în ordinea în care au fost primite solicitările, acestea fiind procesate în termen de 24 de ore de la data primirii.(3) În situația în care un punct național de contact al unui stat membru adresează o cerere privind procesarea accelerată a unor solicitări, Institutul Național de Criminalistică efectuează aceste căutări de îndată.(4) Institutul Național de Criminalistică poate solicita punctelor naționale de contact ale statelor membre informații cu privire la legalitatea accesării fluxului de lucru Prum al sistemului AFIS național.(5) La cerere, Institutul Național de Criminalistică răspunde punctelor naționale de contact ale statelor membre cu privire la legalitatea căutării și comparării automate a datelor de referință proprii cu datele de referință aflate în sistemele automatizate de identificare a amprentelor digitale ale statelor membre la care are acces automatizat.  +  Articolul 8(1) Căutarea și compararea automatizată a datelor de referință realizate în condițiile prezentei ordonanțe prin intermediul punctelor naționale de contact ale statelor membre nu permit identificarea directă a unei persoane, aceasta putând fi realizată ulterior, în condițiile legii, prin furnizarea de date cu caracter personal suplimentare și alte informații în legătură cu datele de referință.(2) În cazul în care procedurile de căutare automatizată indică o concordanță între datele dactiloscopice din cuprinsul datelor de referință, furnizarea de date cu caracter personal suplimentare și alte informații în legătură cu datele de referință se realizează, după caz, în condițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Accesul automatizat al punctelor naționale de contact ale statelor membre la fluxul de lucru Prum al sistemului AFIS național este asigurat 24 de ore din 24, 7 zile din 7.(2) În cazul unei probleme tehnice sau în situația în care, din motive de forță majoră, nu poate fi realizată căutarea automatizată ori procesarea accelerată a unei solicitări în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) și (3), Institutul Național de Criminalistică informează imediat despre aceasta punctul național de contact al statului membru vizat, în vederea stabilirii unor modalități alternative temporare de efectuare a schimbului de informații, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul General al Poliției Române, adoptă măsurile necesare acreditării Institutului Național de Criminalistică și a serviciilor criminalistice ale structurilor Poliției Române, conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, de către organismul național de acreditare.(2) Acreditarea structurilor criminalistice prevăzute la alin. (1) se realizează eșalonat până la sfârșitul anului 2013.(3) Finanțarea procesului de acreditare și de menținere a acesteia se face de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 11Datele dactiloscopice obținute în cadrul activităților de laborator desfășurate în statele membre de furnizorii de servicii de expertiză criminalistică, acreditați conform standardului EN ISO/IEC 17025/2005, sunt recunoscute și se utilizează de autoritățile române competente în aceleași condiții ca datele dactiloscopice obținute de către Institutul Național de Criminalistică și serviciile criminalistice ale structurilor Poliției Române.  +  Articolul 12(1) În vederea asigurării confidențialității și integrității datelor dactiloscopice ce fac obiectul căutării automatizate potrivit prezentei ordonanțe, Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile de specialitate, adoptă măsuri de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea sistemului AFIS național, care vizează:a) accesul controlat la echipamente pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor dactiloscopice;b) accesul controlat la sistemul de operare și la suportul de date pentru a împiedica introducerea, citirea, copierea, modificarea, alterarea, ștergerea sau distrugerea acestora în mod neautorizat;c) controlul comunicațiilor sistemului AFIS național, astfel încât să se poată asigura verificarea și stabilirea punctelor naționale de contact ale statelor membre cărora le pot fi transmise datele de referință folosind echipamente de comunicații;d) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice și să se stabilească ce date de referință au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când, de către cine și pentru cine au fost introduse datele;e) controlul transmiterii de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea, pierderea, inclusiv accidentală, sau ștergerea neautorizată a datelor dactiloscopice în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date;f) controlul accesului la datele dactiloscopice stocate în sistemul AFIS național pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice și să se stabilească cine și când a avut acces la aceste date;g) criptarea datelor de referință ce fac obiectul căutării automatizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(2) Inspectoratul General al Poliției Române, prin structurile de specialitate, adoptă măsuri tehnice, operative și de procedură, potrivit următoarelor principii:a) confidențialitate, ce presupune asigurarea accesului la informații numai pentru persoanele autorizate în funcție de competențe;b) integritate, ce presupune asigurarea exactității și a caracterului complet al informațiilor, precum și a metodelor de prelucrare;c) disponibilitate, ce presupune asigurarea accesului la informații în termenul solicitat;d) identificare și autentificare, ce presupune asigurarea identificării și autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcție de competențe, înaintea efectuării oricărei tranzacții;e) autorizare, ce presupune autorizarea participanților la efectuarea unei tranzacții, în vederea accesării datelor dactiloscopice în funcție de competențe;f) nonrepudiere, ce presupune asigurarea înregistrării în sistem a tranzacțiilor efectuate asupra datelor dactiloscopice și atribuirea acestora utilizatorilor participanți la efectuarea lor;g) auditare, ce presupune realizarea evidenței tuturor acțiunilor efectuate de utilizatori asupra sistemului, în vederea asigurării posibilității de verificare ulterioară a acestora.  +  Articolul 13Datele dactiloscopice care fac obiectul prezentei ordonanțe sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice, republicată.*Prezenta ordonanță creează cadrul juridic necesar aplicării art. 8, 9 și 11 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, precum și a art. 3, 5 și 6 referitoare la datele dactiloscopice și a art. 12 -14 din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008 și transpune Decizia-cadru 2009/905/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 322 din 9 decembrie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul justiției,
  Titus Corlățean
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 25 iulie 2012.Nr. 10.-----