LEGE nr. 383 din 29 decembrie 2022privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1279 din 30 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice din România într-un sistem integrat și condițiile în care pot fi utilizate datele colectate cu ocazia monitorizării.(2) Se instituie Sistemul integrat de monitorizare a traficului rutier pe drumurile publice din România, denumit în continuare e-SIGUR, sistem de interes național, complementar sistemelor inteligente de transport.(3) Prin instituirea e-SIGUR se urmărește realizarea obiectivului general al Strategiei naționale privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022, respectiv reducerea cu 50%, până în anul 2030, comparativ cu anul 2019, a numărului persoanelor decedate și cu 50% a numărului persoanelor grav rănite în urma producerii accidentelor rutiere.  +  Articolul 2(1) Monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice se realizează prin intermediul sistemelor de transport inteligente, parte integrantă din drum, într-un sistem integrat și interoperabil în următoarele scopuri:a) supravegherea și controlul respectării normelor de circulație pe drumurile publice prevăzute la art. 10, inclusiv constatarea încălcării acestora;b) identificarea unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară;c) stabilirea măsurilor necesare desfășurării fluente și în siguranță a circulației rutiere;d) reducerea factorilor de risc care pot afecta transporturile cu caracter special sau care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice, constituirea și adaptarea dispozitivelor de pază și ordine publică;e) administrarea drumurilor publice prin identificarea timpurie a factorilor care pot afecta starea părții carosabile și stabilirea unor măsuri preventive pentru diminuarea consecințelor;f) protejarea spațiilor de servicii și a parcărilor amplasate dea lungul drumurilor publice;g) limitarea fenomenului de degradare a părții carosabile.(2) Monitorizarea traficului rutier constă în colectarea de date cu ajutorul unor mijloace tehnice fixe sau mobile, procesarea automată și manuală, precum și valorificarea acestor date de către autoritățile publice potrivit competențelor stabilite de lege, în scopurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) mijloc tehnic - orice echipament, ansamblu de echipamente, inclusiv elemente componente ale sistemelor de transport inteligente care permite colectarea automată a imaginilor, a sunetului, a informațiilor privind viteza de deplasare a unui vehicul, a informațiilor privind condițiile meteo ori a altor informații relevante pentru scopul monitorizării traficului rutier;b) centre de management al traficului, denumite în continuare centre - noduri unde toate fluxurile informaționale de interes în ceea ce privește traficul rutier ajung și se distribuie astfel încât să asigure realizarea scopurilor prevăzute la art. 2 alin. (1). Centrele sunt localizate pentru autostrăzi și drumuri expres la nivelul Centrelor de Întreținere și Coordonare și pentru drumurile naționale, la nivelul direcțiilor regionale de drumuri și poduri, subunități din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Prezenta lege utilizează termeni și expresii având înțelesul prevăzut de:a) art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 3 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012;d) art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de art. 2 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și de art. 4 din Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.  +  Capitolul II Monitorizarea traficului rutier în sistem integrat  +  Secţiunea 1 Condițiile generale de funcționare a e-SIGUR  +  Articolul 4(1) e-SIGUR este un ansamblu de sisteme informatice, infrastructură de comunicații, elemente de interconectare și interoperabilitate cu alte sisteme informatice, platforme hardware și software pentru stocare, procesare automată, procesare manuală, preluare, afișare și transmitere de date, mijloace tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic și capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor.(2) e-SIGUR este parte integrantă a centrelor de management al traficului pe drumurile de interes național, administrate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare CNAIR.(3) CNAIR asigură în cadrul centrelor dezvoltarea, funcționarea, mentenanța și orice alte activități legate de administrarea e-SIGUR, cu excepția capabilității și/sau a serviciilor de imprimare masivă și comunicare a documentelor.(4) e-SIGUR asigură în mod automat și preluarea, respectiv afișarea datelor și informațiilor din cadrul sistemelor de transport inteligente gestionate de fiecare centru în parte.(5) CNAIR se asigură că mijloacele tehnice fixe destinate măsurării vitezei care furnizează date către e-SIGUR sunt omologate și verificate metrologic, potrivit normelor în vigoare.(6) Pentru colectarea datelor de monitorizare a traficului rutier, prin e-SIGUR se utilizează mijloace tehnice, deținute cu orice titlu de CNAIR.(7) Cheltuielile pentru dezvoltarea, după caz, instalarea, administrarea și operarea e-SIGUR se suportă din sumele care se asigură cu această destinație de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, din fonduri externe și alte surse de finanțare constituite potrivit legii.  +  Articolul 5(1) Mijloacele tehnice sunt amplasate pe drumurile de interes național, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), direct sau prin CNAIR, iar în cazul drumurilor naționale și autostrăzilor nou-construite, administrarea se poate realiza de către MTI și prin alte persoane juridice, pe baza contractului de concesiune încheiat în condițiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Amplasarea de mijloace tehnice se realizează cu avizul poliției rutiere, emis potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6CNAIR are obligația de a informa public, pe pagina de internet proprie, cu privire la existența mijloacelor tehnice fixe și scopul prelucrării datelor de monitorizare a traficului rutier.  +  Articolul 7(1) În scopul creării automate a semnalărilor prevăzute la art. 10, e-SIGUR se interconectează cu:a) Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, prevăzut la art. 11^5 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) Registrul național de evidență a persoanelor, prevăzut la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Registrul național de evidență a pașapoartelor simple, prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;d) platforma informatică EUCARIS, prevăzută la art. 2 alin. (1) din Tratatul referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 241/2011, în scopul aplicării de către autoritățile române competente a prevederilor Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări, republicată;e) bazele de date ale Poliției Române privind evidența vehiculelor supuse confiscării, căutate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară, constituite potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) bazele de date ale sistemului SIEGMCR - Sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control rovinietă, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. n) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) e-SIGUR este dezvoltat astfel încât să asigure interoperabilitatea cu sistemele informatice prevăzute la alin. (1).(3) e-SIGUR poate colecta și datele de monitorizare a traficului rutier obținute cu mijloacele tehnice din dotarea Poliției Române, indiferent de categoria de drum public monitorizată.  +  Articolul 8Pe măsura dezvoltării sistemelor informatice, e-SIGUR se poate interconecta, în condițiile stabilite prin lege, cu alte sisteme de monitorizare și control, în scopul furnizării către acestea a datelor de monitorizare a traficului rutier.  +  Articolul 9Mijloacele tehnice colectează automat următoarele date de monitorizare a traficului rutier: imagini, sunete, informații privind viteza de deplasare a vehiculelor, mase și gabarit, informații privind condițiile atmosferice, semnalizarea rutieră și starea infrastructurii rutiere, precum și informații privind locul și timpul colectării.  +  Secţiunea a 2-a Crearea de semnalări și procesarea acestora  +  Articolul 10(1) e-SIGUR procesează automat datele de monitorizare a traficului rutier colectate și datele cuprinse în sistemele informatice prevăzute la art. 7 alin. (1) și creează semnalări privind:a) posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice sau posibila prezență în trafic a unor vehicule supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară;b) posibila prezență în trafic a unor vehicule care circulă fără achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri.(2) Semnalările privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice vizează:a) limita maximă admisă de viteză pentru categoria de vehicul pe un anumit sector de drum;b) interdicția sau restricția de a conduce un vehicul pe o bandă a sensului de deplasare;c) semnificația culorii roșii a semaforului;d) interdicția de a conduce pe drumurile publice un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată;e) trecerea la nivel cu calea ferată;f) interdicția de a adopta un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.(3) În cazul în care pe drumul public se creează restricții sau limitări temporare, CNAIR are obligația de a corela funcțiile e-SIGUR cu acestea.  +  Articolul 11(1) e-SIGUR permite procesarea manuală de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române a semnalărilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (2), precum și a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, aflate în legătură cu aceste semnalări. Procesarea manuală se realizează prin platformele software ale Poliției Române.(2) Procesarea manuală prevăzută la alin. (1) se realizează în cadrul dispeceratelor de monitorizare aparținând Poliției Române.(3) Polițiștii rutieri din cadrul dispeceratelor de monitorizare au competență teritorială generală de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul în care, prin procesarea manuală a semnalărilor privind posibila încălcare a normelor de circulație pe drumurile publice și a datelor de monitorizare a traficului rutier colectate, aflate în legătură cu aceste semnalări, polițistul rutier constată săvârșirea unor contravenții prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta întocmește cu ajutorul platformelor software la care are acces documentele necesare parcurgerii procedurii de identificare a contravenientului și, după caz, procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale.(5) Imaginilor procesate potrivit alin. (4) li se aplică tehnici de anonimizare a feței conducătorului vehiculului, a pasagerilor, precum și a celorlalți participanți la trafic. Imaginea conducătorului vehiculului se prelucrează numai în scopul stabilirii identității acestuia, dacă aceasta nu s-a putut stabili în procedura de identificare ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la identitatea stabilită.(6) Solicitarea prevăzută la art. 39 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește ca înscris în formă electronică și se comunică potrivit dispozițiilor alin. (3)-(5) ale aceluiași articol.(7) Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenționale se întocmește în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori sau a obiecțiilor contravenientului, ca înscris în formă electronică. Acesta se întocmește și se comunică în condițiile prevăzute la art. 109 alin. (3^1)-(3^5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Procesarea semnalărilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizează de CNAIR.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru semnalările prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Protecția datelor cu caracter personal  +  Articolul 13(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi se realizează cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, ale Legii nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 363/2018, în funcție de scopul în care sunt prelucrate datele.(2) Datele colectate în temeiul prezentei legi nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.  +  Articolul 14CNAIR, precum și structurile Poliției Române au calitatea de operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate potrivit prezentei legi.  +  Articolul 15(1) Semnalările prevăzute la art. 10 alin. (1) și datele de monitorizare a traficului rutier aflate în legătură cu acestea se stochează pentru o perioadă de un an.(2) La împlinirea termenelor de stocare prevăzute la alin. (1) datele cu caracter personal sunt șterse în mod automat, prin proceduri ireversibile, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.(3) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei legi se stochează pe teritoriul României.  +  Articolul 16(1) Personalul autorităților prevăzute la art. 14 este instruit cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la e-SIGUR și, ulterior, cel puțin o dată pe an.(2) Instruirea personalului autorităților prevăzute la art. 14 se referă, cel puțin, la următoarele:a) prelucrarea datelor să fie realizată exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;b) datele să fie prelucrate potrivit procedurilor și prin mijloacele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;c) prelucrarea datelor să respecte dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile activităților în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.(3) Instruirea personalului cu privire la regulile de protecție a datelor cu caracter personal va fi realizată de către fiecare autoritate implicată în parte, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 363/2018.  +  Articolul 17(1) e-SIGUR este dezvoltat astfel încât să păstreze evidența prelucrărilor realizate, astfel încât să fie posibilă identificarea personalului care a realizat activitățile de prelucrare.(2) Evidența prevăzută la alin. (1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat și poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecției datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informații și legalitatea prelucrării datelor, precum și pentru asigurarea securității datelor.(3) Informațiile conținute de evidența prevăzută la alin. (1) se șterg după o perioadă de 5 ani de la introducerea acestora, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru desfășurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.(4) Autoritățile prevăzute la art. 14 stabilesc proceduri interne pentru asigurarea conformității cu dispozițiile prezentei legi și ale legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.(5) Procedurile prevăzute la alin. (4) includ obligativitatea ca responsabilii cu protecția datelor desemnați la nivelul autorităților prevăzute la art. 14 să verifice semestrial, prin sondaj, prelucrările realizate de personalul propriu.  +  Articolul 18(1) Monitorizarea video a traficului rutier se realizează astfel încât să nu îngrădească exercitarea dreptului la viața privată mai mult decât este inerent procesului de monitorizare a traficului rutier pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) În timpul monitorizării traficului rutier este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 19Operaționalizarea e-SIGUR se face în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 20(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă prezenta lege nu dispune altfel.(2) În cazul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției care se constituie în titlu de creanță electronică, dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul încălcării săvârșite cu un vehicul înmatriculat întrun alt stat membru sau într-un stat participant se aplică în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Titlul II Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice  +  Articolul 21Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 31, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) semnalizarea temporară și/sau indicatoarele electronice, care modifică regimul normal de desfășurare a circulației;2. La articolul 39, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Comunicarea solicitării prevăzute la alin. (1) și a datelor prevăzute la alin. (2) se poate realiza și prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul a optat pentru această modalitate de comunicare.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data punerii la dispoziția proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul prin mijlocul electronic de transmitere la distanță.(5) Solicitarea prevăzută la alin. (1) întocmită ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicată în modalitatea prevăzută la alin. (3), se consideră comunicată la data comunicării copiei acesteia, imprimată pe suport hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a polițistului rutier.3. La articolul 109, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alin. (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:(3^1) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate încheia ca înscris în formă electronică. Prin derogare de la prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică se semnează de agentul constatator cu semnătură electronică calificată. Data încheierii acestui proces-verbal este data aplicării semnăturii electronice calificate.(3^2) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică se comunică prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii acestuia la dispoziția contravenientului prin platforma informatică.(3^3) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică, în cazul în care nu poate fi comunicat în modalitatea prevăzută la alin. (3^2), se consideră comunicat la data comunicării copiei acestuia, imprimată pe suport hârtie. Documentul astfel rezultat nu trebuie să poarte semnătura olografă a agentului constatator și se comunică potrivit art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Contravenientul are acces, prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice, la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică.(3^4) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat pe suport hârtie poate fi comunicat, prin derogare de la art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice, atunci când contravenientul a optat pentru această modalitate de comunicare. Procesul-verbal se consideră comunicat în termen de 5 zile de la data punerii la dispoziția contravenientului a copiei în format electronic a procesului-verbal, fără să poarte semnătura electronică a agentului constatator.(3^5) Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică, dovada comunicării acestuia prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice, corespondența purtată potrivit art. 39 alin. (3) și, după caz, înregistrările realizate cu ajutorul mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (2) se stochează pentru o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost emis procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.4. După articolul 120 se introduce un nou articol, art. 120^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 120^1(1) În vederea executării amenzii contravenționale, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică se transmite autorității publice competente prin platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice.(2) În cazul în care nu poate fi transmis în modalitatea prevăzută la alin. (1), în vederea executării amenzii contravenționale, se transmite copia procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică, imprimată pe suport hârtie, fără să poarte semnătura olografă a agentului constatator. Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției încheiat ca înscris în formă electronică poate fi accesat prin platformele informatice destinate furnizării de servicii electronice.5. După articolul 130 se introduce un nou articol, art. 130^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 130^1(1) Ministerul Afacerilor Interne dezvoltă și administrează platforme informatice destinate furnizării de servicii electronice cu privire la înmatricularea vehiculelor și dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.(2) În platformele informatice prevăzute la alin. (1) se înregistrează:a) din oficiu, persoanele juridice de drept privat, proprietari de vehicule supuse înmatriculării;b) la cerere, persoanele fizice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 29 decembrie 2022.Nr. 383.----