HOTĂRÂRE nr. 1.604 din 28 decembrie 2022pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1276 din 30 decembrie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 alin. (1^8) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5 al notei de la litera A se modifică și va avea următorul cuprins:5. Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 297.100 de posturi.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 1.604.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde organizare și funcționare a serviciilor de educație timpurie complementare