ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 187 din 28 decembrie 2022privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul național de redresare și reziliență în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1271 din 29 decembrie 2022  Având în vedere:– Planul național de redresare și reziliență al României, în cuprinsul căruia este prevăzută componenta 8 - reforma 3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară, care implică modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea intrării în vigoare a cadrului de reglementare modificat pentru a asigura planificarea bugetară multianuală pentru proiectele de investiții publice semnificative, precum și a Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în sensul abilitării Consiliului Fiscal de a efectua evaluări ex post ale analizelor de cheltuieli, cu termen de îndeplinire trimestrul IV 2022;– faptul că o prioritate majoră și continuă a Guvernului o constituie reforma privind eficientizarea utilizării fondurilor publice, mai ales în contextul în care investițiile publice din România necesită o evaluare, selecție și prioritizare riguroasă, întrucât în prezent fondurile necesare implementării proiectelor care concurează pentru finanțare din fonduri publice depășesc resursele disponibile;– eforturile întreprinse de autoritățile române în privința optimizării utilizării fondurilor publice, atât pentru proiectele de investiții finanțate de la bugetul de stat, cât și pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile și fonduri rambursabile, care trebuie continuate pentru a crește eficiența și transparența modului de cheltuire a resurselor publice și pentru a oferi un mediu atractiv, predictibil și stabil investitorilor;– că una din componentele de bază ale cadrului fiscal este guvernanța fiscal-bugetară al cărei obiectiv este promovarea responsabilității fiscale, în special pentru îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, prin creșterea transparenței și facilitarea identificării opțiunilor de realocare a resurselor. Acest obiectiv se realizează prin analiza cheltuielilor, ale cărei rezultate permit Guvernului să gestioneze nivelul agregat al cheltuielilor și să le alinieze în funcție de priorități, precum și să îmbunătățească eficiența programelor și politicilor;– că, în contextul procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), din „Recomandarea Consiliului privind guvernanța bugetară“ reiese că atât membrii afiliați la această organizație, cât și cei neafiliați trebuie să implementeze cadre de guvernanță bugetară din care să reiasă analiza periodică a cheltuielilor totale și reevaluarea alinierii acestora la obiectivele fiscale și prioritățile naționale, ținând cont de rezultatele analizelor,luând în considerare necesitatea ca aplicarea modificărilor pe care le implică prezentul act normativ să se realizeze începând cu 1 ianuarie 2023, pentru a putea fi aplicate în procesul de prioritizare a investițiilor publice semnificative pentru exercițiul bugetar 2024, în cazul neaprobării în regim de urgență acest lucru urmând a se amâna pentru exercițiul bugetar următor,având în vedere că o astfel de amânare afectează eficiența utilizării fondurilor publice,ținând cont că neaprobarea urgentă a modificării și completării actelor normative specifice în domeniul investițiilor publice și analizei cheltuielilor poate conduce la întârziere și în final la blocarea fondurilor europene alocate României prin Planul național de redresare și reziliență,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul II Evaluarea și prioritizarea proiectelor de investiții publice semnificative2. La secțiunea 1 a capitolului II, înainte de articolul 37 se introduce un nou articol, art. 36^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^2Investițiile publice care intră sub incidența prezentului capitol sunt investițiile realizate de către instituții publice, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 37, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) evaluarea și prioritizarea proiectelor de investiții publice semnificative în scopul includerii în buget a investițiilor cu cele mai ridicate beneficii economice și sociale.4. La articolul 38, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) asigurarea unui sistem eficient privind evaluarea, promovarea și prioritizarea investițiilor publice semnificative, în scopul atingerii obiectivelor generale ale prezentului capitol;..................................................................................................c) asigurarea că proiectele ce urmează a fi finanțate în urma evaluării și prioritizării se încadrează în resursele bugetare prevăzute pentru fiecare an și în strategia fiscal-bugetară;5. La articolul 39, partea dispozitivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:6. La articolul 39, litera b) se abrogă.7. La articolul 39, literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) valoarea totală estimativă a proiectului de investiții publice - cheltuielile necesare realizării proiectului de investiții. Valoarea totală estimativă a proiectului de investiții se stabilește în «Studiul de fezabilitate», se aprobă și se actualizează în condițiile legii;..................................................................................................f) evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiții publice - proces de analiză și verificare a modului în care proiectul de investiții publice semnificativ respectă principiile și criteriile din prezentul capitol pentru a fi selectat și inclus în proiectul de buget;8. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40În funcție de valoarea totală estimată, proiectele de investiții publice sunt:a) semnificative - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiții publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;b) medii - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiții publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;c) mici - atunci când valoarea totală estimată a proiectului de investiții publice se încadrează în prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.9. Articolul 41 se abrogă.10. La articolul 42, literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) etapa 1 - identificarea proiectului: etapă a ciclului de proiect în care ideea este transpusă într-o notă conceptuală, prin care se justifică necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții. În cadrul acestei etape, pe baza notei conceptuale se realizează, după caz, studiul de prefezabilitate, care reprezintă un instrument ce ghidează procesul de luare a deciziilor cu privire la cea mai bună modalitate de a rezolva o nevoie ori o problemă a beneficiarilor proiectului de investiții publice;b) etapa 2 - studiul de fezabilitate: etapă a ciclului de proiect în care se analizează detaliat cea mai viabilă alternativă din punct de vedere tehnic, economic și social. În această etapă ordonatorul de credite analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea proiectului, studiile necesare pentru a stabili dimensiunile acestuia, evaluarea impactului asupra mediului, precum și alte studii necesare realizării proiectului. Pentru ca un proiect de investiții publice să poată trece în etapele următoare, studiul de fezabilitate trebuie să fie aprobat în condițiile legii;c) etapa 3 - selecția și bugetarea: etapa de selecție are loc ulterior evaluării proiectului de către ordonatorul principal de credite din punctul de vedere al gradului de pregătire. Etapa de bugetare are loc atunci când unui proiect i se asigură fondurile necesare implementării;11. Titlul secțiunii a 5-a de la capitolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5-a Principii și criterii de evaluare și prioritizare12. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Principiile și criteriile de evaluare și prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative, noi sau în continuare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.13. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.14. La articolul 43, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:(6) Proiectelor de investiții publice semnificative cu stadiu fizic 100%, dar care nu sunt închise financiar nu li se vor aplica principiile și criteriile de evaluare și prioritizare, acestea fiind transmise și prezentate de către ordonatorul principal de credite într-o anexă separată în care să fie evidențiate sumele rămase de plată aferente acestora.15. La articolul 44, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) analizează studiile de prefezabilitate din punctul de vedere al suportabilității și sustenabilității și propune conducerii ministerului avizarea sau respingerea solicitărilor ordonatorilor principali de credite pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate. Fără avizul Ministerului Finanțelor nu se poate trece la faza elaborării studiului de fezabilitate;16. La articolul 45, alineatele (1), (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Ministerul Finanțelor prezintă Guvernului rezultatele prioritizării până la data de 31 iulie a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate.(2) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate până cel târziu la data de 15 iunie a fiecărui an...................................................................................................(6) Nerespectarea dispozițiilor alin. (2) și (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de Ministerul Finanțelor, prin personalul împuternicit în acest scop.17. La articolul 45, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru proiectele de investiții publice semnificative care au stadiul fizic 100% sau al căror necesar de finanțare pentru anul bugetar următor este zero nu se aplică prevederile alin. (4).18. După articolul 46 se introduce un nou articol, art. 46^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1În situația în care se modifică pragul prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, principiile și criteriile de evaluare și prioritizare se vor aplica inclusiv proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate anterior.19. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IILegea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 30, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Prin actele normative prevăzute la alin. (2) și (4), Guvernul poate aproba introducerea în bugetele ordonatorilor principali de credite a acelor subdiviziuni ale clasificației bugetare necesare reflectării destinației sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, dacă acestea nu existau anterior actelor normative în cauză în bugetul aprobat ordonatorului principal de credite, cu reflectarea corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia, și, după caz, să modifice Programul de investiții publice inclusiv prin introducerea de noi fișe de obiectiv/proiect/categorie de investiții.2. După articolul 31 se introduce un nou articol, art. 31^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1Analiza cheltuielilor publice(1) Guvernul aprobă, prin memorandum, până la data de 15 iulie a fiecărui an, cadrul, tema, rapoartele de analiză a cheltuielilor publice și măsurile stabilite pentru realizarea acestor analize, derulate de Ministerul Finanțelor și ordonatorii principali de credite.(2) Ministerul Finanțelor, pentru activitatea de analiză a cheltuielilor publice, are următoarele competențe:a) coordonează activitatea de analiză a cheltuielilor publice;b) are acces neîngrădit la acte, documente și informații necesare exercitării atribuțiilor sale pentru analiza cheltuielilor publice.(3) Ministerul Finanțelor, în exercitarea competențelor prevăzute la alin. (2), îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează strategia multianuală de analiză a cheltuielilor bugetare, care se aprobă de Guvern, prin memorandum;b) efectuează, periodic, împreună cu ordonatorii principali de credite, analize ale cheltuielilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial de la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-h), cu scopul de a identifica măsuri care să conducă la o eficiență sporită a utilizării fondurilor publice de către instituțiile publice analizate;c) solicită de la instituțiile publice analizate rapoartele celorlalte organisme cu atribuții de control financiar, fiscal, audit intern și inspecție bancară pentru a fi avute în vedere la realizarea analizei cheltuielilor publice;d) pentru instituțiile publice analizate, limitele de cheltuieli și, după caz, estimările prevăzute la art. 32 se stabilesc cu luarea în considerare a măsurilor cuprinse în rapoartele de analiză a cheltuielilor publice, aprobate de către Guvern;e) urmărește stadiul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin rapoartele aprobate de Guvern, pe care îl informează anual, până la sfârșitul lunii iunie a fiecărui an.(4) Ordonatorii principali de credite au următoarele obligații:a) să nominalizeze, la cererea Ministerului Finanțelor, personalul de conducere și de execuție pentru constituirea grupurilor de lucru și să asigure participarea acestora la întreg procesul de analiză a cheltuielilor publice;b) să transmită la cererea Ministerului Finanțelor și să pună la dispoziția grupurilor de lucru actele, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele și în structura stabilite de acesta, și să sprijine activitatea de analiză a cheltuielilor;c) să colaboreze cu Ministerul Finanțelor la stabilirea cadrului analizei cheltuielilor publice;d) să ducă la îndeplinire măsurile cuprinse în rapoartele aprobate de Guvern.3. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38Prezentarea investițiilor publice în proiectul de buget(1) Programele de investiții publice se prezintă în proiectul de buget ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.(2) În programele de investiții publice, ordonatorii principali de credite includ cu prioritate obiectivele/proiectele de investiții semnificative potrivit memorandumului prevăzut la art. 43 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Obiectivele/Proiectele de investiții semnificative vor fi prezentate în programele de investiții publice în mod distinct cu fișă de obiectiv/proiect de investiții nou sau în continuare, cu eșalonarea creditelor de angajament și a celor bugetare până la finalizarea acestora, cu excepția celor din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii.4. La articolul 38^1, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin. (5)-(8), cu următorul cuprins:(5) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția «C - Alte cheltuieli de investiții».(6) Prevederile alin. (5) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(7) În funcție de valoarea necesar a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (5) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42.(8) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișa de investiții aferentă poziției «C - Alte cheltuieli de investiții» în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.5. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39Informații privind programele de investiții publiceOrdonatorii principali de credite vor prezenta anual programele de investiții publice anexe la bugetul acestora, conform formularelor aferente stabilite potrivit scrisorii-cadru.6. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41Rolul metodologic și competențele Ministerului Finanțelor(1) Ministerul Finanțelor este împuternicit să stabilească conținutul, forma și informațiile referitoare la programele de investiții publice necesare în procesul de elaborare a bugetului.(2) Ministerul Finanțelor monitorizează programul de investiții publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru asigurările sociale de sănătate și bugetului asigurărilor de șomaj, conform formatului stabilit prin ordin al ministrului finanțelor.7. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Aprobarea documentațiilor aferente investițiilor publice(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi și documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții», care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către:a) Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 10 milioane lei și 100 de milioane lei;c) ceilalți ordonatori de credite, pentru valori până la 10 milioane lei, cu acordul prealabil al ordonatorilor de credite ierarhic superiori, cu privire la necesitatea și oportunitatea investiției.(2) Reaprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiții, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» se face potrivit prevederilor alin. (1).(3) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), care se finanțează potrivit legii din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.(4) Aprobarea sistării execuției unui obiectiv/proiect de investiții sau a lucrărilor de intervenții, precum și a unor obiecte sau capacități din cadrul acestora se face de către autoritatea care a aprobat/reaprobat documentația tehnico-economică.(5) Limitele valorice privind competențele de aprobare prevăzute la alin. (1) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicilor de cost.8. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de cost. Această operațiune este supusă controlului financiar preventiv, potrivit prevederilor art. 23 și 25.9. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, fiecărei lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.10. După articolul 43^1 se introduce un nou articol, art. 43^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43^2Finanțarea proiectelor de investiții publice semnificative(1) La elaborarea propunerilor bugetare prevăzute la art. 34 alin. (1), în ceea ce privește proiectele de investiții publice semnificative, ordonatorii principali de credite au obligația stabilirii pentru fiecare obiectiv/proiect de investiții semnificativ a creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru anul pentru care se realizează proiectul de buget și pentru următorii 2 ani, pornind de la nivelul prevăzut în fișa obiectivului/proiectului de investiții pentru perioada respectivă în bugetul anului precedent.(2) În cursul exercițiului bugetar se interzice virarea de credite de angajament și credite bugetare de la proiectele de investiții semnificative, cu excepția virărilor către alte proiecte de investiții publice semnificative derulate de același ordonator principal de credite.11. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a programului de investiții publice(1) Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investițional, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, și vor întocmi rapoarte lunare de monitorizare, pe care le vor transmite centralizat, în format electronic, cu semnătură autorizată, la Ministerul Finanțelor, până cel târziu în a zecea zi lucrătoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioară, detaliate în formatul aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2).(2) În cazul obiectivelor/proiectelor de investiții publice semnificative, ordonatorii principali de credite vor întocmi suplimentar rapoarte trimestriale de progres conform formatului aprobat potrivit prevederilor art. 41 alin. (2), pe care le vor transmite Ministerului Finanțelor, în format electronic, cu semnătură autorizată, până cel târziu la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.(3) Pe baza rapoartelor transmise de ordonatorii principali de credite potrivit alin. (1) și (2) Ministerul Finanțelor va elabora rapoarte trimestriale, pe care le va publica pe site-ul propriu în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării acestora.(4) Pe parcursul întregului an, în situația în care implementarea unui obiectiv/proiect de investiții sau a unei categorii de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanțelor virarea creditelor bugetare și/sau a creditelor de angajament neutilizate, între obiectivele/proiectele și categoriile de investiții înscrise în programul de investiții publice anexă la buget, în condițiile respectării prevederilor alin. (5).(5) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiții noi, la poziția C «Alte cheltuieli de investiții», cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau din fonduri externe rambursabile.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, pe tot parcursul anului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fișele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții, în urma modificării/actualizării indicatorilor tehnico-economici sau a derulării procesului investițional, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate anual.(7) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor/proiectelor de investiții și categoriilor de investiții incluse în programele de investiții publice.12. La articolul 72 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (2) și (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (2), art. 47 alin. (13) și ale art. 63 alin. (2)-(5);b) nerespectarea dispozițiilor art. 24 alin. (2), art. 31^1 alin. (4), art. 47 alin. (3) și (8)-(11), art. 52 alin. (2)-(6) și (10), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) și ale art. 69 alin. (2);  +  Articolul IIILegea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 4 iunie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 53 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:i) realizează o evaluare ex post, începând cu bugetul anului 2024, a analizei cheltuielilor efectuate de Ministerul Finanțelor și ordonatorii principali de credite conform strategiei multianuale prevăzute la art. 31^1 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. În scopul îndeplinirii acestei noi atribuții, Consiliului fiscal i se vor asigura toate resursele necesare.2. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depăși un număr de 20 de posturi. Drepturile salariale ale personalului din Secretariatul tehnic se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale ale personalului din cadrul Ministerului Finanțelor.3. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Până la sfârșitul lunii iunie a fiecărui an, Consiliul fiscal va elabora și va publica un raport anual.4. La articolul 61 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) evaluarea ex post a analizei cheltuielilor publice derulate conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;  +  Articolul IVDocumentele transmise de către ordonatorii principali de credite, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților stabilite la art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, anterior intrării sale în vigoare, se analizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data depunerii acestora.  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Bogdan-Eduard Simcea,
  secretar de stat
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 187.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013)
  PrincipiiCriterii de evaluare și prioritizare a proiectelor noiCriterii de evaluare și prioritizare a proiectelor în continuare
  Principiul 1Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor/planurilor naționale/sectoriale/ regionale/locale/master planurilor/planurilor de dezvoltare[10 puncte]1.1. Obiectivele și țintele proiectului sunt relevante în raport cu obiectivele strategiilor/planurilor naționale/sectoriale/regionale/locale/master planurilor/planurilor de dezvoltare?[10 puncte]1.1. Obiectivele și țintele proiectului mai sunt relevante în contextul actualelor strategii/planuri naționale/sectoriale/ regionale/locale/master planuri/planuri de dezvoltare? [10 puncte]
  Principiul 2Justificarea economică și socială [35 puncte]2.1. Proiectul este justificat economic în cadrul studiului de fezabilitate? [15 puncte] 2.2. Proiectul are justificare socială? [15 puncte] 2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației în vigoare? [5 puncte]2.1. Proiectul mai este justificat economic?[15 puncte]2.2. Proiectul mai are justificare socială?[15 puncte]2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat inițial?[5 puncte]
  Principiul 3Suportabilitatea și sustenabilitatea financiară [40 puncte]3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile la nivelul ordonatorilor principali de credite?[15 puncte]3.2. Sursele de finanțare ale proiectului[15 puncte]3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?[5 puncte]3.4. A fost elaborată strategia de exploatare/operare și întreținere?[5 puncte]3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă și au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile la nivelul ordonatorilor principali de credite?[15 puncte]3.2. Sursele de finanțare ale proiectului[15 puncte]3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?[5 puncte]3.4. A fost elaborată strategia de exploatare/operare și întreținere?[5 puncte]
  Principiul 4 Aranjamente pentru implementare/Performanța în implementare [15 puncte]4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?[6 puncte]4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul și performanța proiectului?[6 puncte]4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?[3 puncte]4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?[6 puncte]4.2. Indicatorii tehnico-economici pentru performanța proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare?[6 puncte]4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?[3 puncte]
  Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiții publice semnificative [15 puncte suplimentare]A.1. Cât de avansat este proiectul din punctul de vedere al execuției?[10 puncte suplimentare]A.2. Care este perioada estimată pentru finalizarea proiectului?[5 puncte suplimentare]
  ----