ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 182 din 28 decembrie 2022pentru modificarea art. 2^1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1263 din 28 decembrie 2022  Având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese exclusiv în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, acestea urmând a fi transmise Agenției Naționale de Integritate prin mijloace electronice de transmitere la distanță,luând în considerare că în cursul anului 2022, prin intermediul platformei e-DAI, au fost transmise Agenției Naționale de Integritate un număr de 769.542 de declarații de avere și de interese, dintre care doar 123.535 au fost semnate cu semnătură electronică calificată, respectiv un procent de 16% din numărul total,având în vedere că nedepunerea, în anul 2023, a declarațiilor de avere și de interese ar fi de natură să afecteze activitatea Agenției Naționale de Integritate privind asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, reprezentând un regres în raport cu rezultatele evaluărilor naționale efectuate în contextul strategiilor naționale anticorupție, dar și în cele internaționale (Comisia Europeană GRECO),luând în considerare imposibilitatea financiară și tehnică de asigurare a unui număr suficient de certificate cu semnătură electronică calificată, în contextul noii modalități de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese prin intermediul instrumentelor electronice puse la dispoziție de către Agenția Națională de Integritate,în vederea asigurării continuității activității de depunere și verificare a declarațiilor de avere prin evitarea blocajelor ce pot apărea la nivelul sistemului public, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la organizarea în mod unitar și coerent a activității de depunere a declarațiilor de avere și de interese în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor publice, luând în considerare necesitatea îndeplinirii obiectivului privind digitalizarea sectorului public pornind de la considerente realiste, cu acoperire în practică, situație care are ca finalitate în reducerea costurilor efectuate în prezent cu colectarea, prelucrarea și depozitarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese în format fizic, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 2^1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Până la data de 31 decembrie 2023, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, completează și depun declarațiile de avere și de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată sau cu semnătură olografă, și le trimit Agenției exclusiv prin intermediul e-DAI. (2) Procedura de transmitere prin e-DAI a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39, au obligația de a completa și depune declarațiile de avere și de interese în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul e-DAI.(4) Declarațiile de avere și declarațiile de interese depuse prin e-DAI au același regim cu declarațiile depuse în format hârtie, fiind transmise acelorași persoane și entități, urmând ca acestea să îndeplinească procedurile prevăzute de lege.  +  Articolul IITermenul prevăzut de art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 6 iulie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu
  București, 28 decembrie 2022.Nr. 182.----