PROTOCOL din 17 februarie 1978privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 18 martie 1993    Notă
    Conținut de LEGEA nr. 6 din 8 martie 1993, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 57 din 18 martie 1993.
    Părțile la prezentul protocol,recunoscând contribuția însemnată care poate fi adusă de Convenția internationala din 1973 privind prevenirea poluării de către nave, protejării mediului marin înconjurător față de poluarea de către nave,recunoscând, de asemenea, necesitatea de a îmbunătăți în continuare prevenirea și controlul poluării marine de către nave, îndeosebi petroliere,recunoscând, în continuare, necesitatea punerii în aplicare a regulilor pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi, cuprinse în anexa nr. I a acestei convenții cât mai curând și într-o măsură cât mai mare posibil,confirmând, totuși, necesitatea de a amâna aplicarea anexei nr. II a acestei convenții până când anumite probleme tehnice vor fi rezolvate satisfăcător,considerând că aceste obiective pot fi realizate cel mai bine prin încheierea unui protocol referitor la Convenția internațională din 1973 privind prevenirea poluării de către nave,au căzut de acord după cum urmează:  +  Articolul IObligații generale(1) Părțile la prezentul protocol se angajează să pună în vigoare prevederile:a) prezentului protocol și ale anexei sale, care face parte integrantă din prezentul protocol; șib) Convenției internaționale din 1973 privind prevenirea poluării de către nave (denumita în continuare convenția), sub rezerva modificărilor și adăugărilor expuse în prezentul protocol.(2) Prevederile convenției și ale prezentului protocol vor fi citite și interpretate împreună ca un instrument unic.(3) Orice referire la prezentul protocol implică, în același timp, și o referire la anexa acestuia.  +  Articolul IIPunerea în aplicare a anexei nr. II la convenție(1) Fără a ține seama de prevederile art. 14 paragraful (1) al convenției, părțile la prezentul protocol sunt de acord ca ele să nu fie obligate de prevederile anexei nr. II la convenție pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol sau pentru o astfel de perioada mai îndelungată care poate fi hotărâtă de o majoritate de două treimi din părțile la prezentul protocol în Comitetul pentru protecția mediului marin (denumit în cele ce urmează comitetul) al Organizației Maritime Consultative Interguvernamentale (denumită în continuare organizația).(2) În timpul perioadei specificate în paragraful (1) al acestui articol, părțile la prezentul protocol nu vor avea nici o obligație și nici nu vor avea dreptul să reclame vreun privilegiu conform convenției, în privința problemelor legate de anexa nr. II la convenție, iar orice referire la părțile din convenție nu va include părțile la prezentul protocol atâta timp cât este vorba de probleme legate de acea anexă.  +  Articolul IIITransmiterea informațiilorTextul art. 2 paragraful (1) lit. b) din convenție se înlocuiește cu următorul:o lista a inspectorilor numiți sau a organizațiilor recunoscute care sunt autorizate să acționeze în numele părților în controlarea problemelor referitoare la proiectarea, construcția, exploatarea și echipamentul navelor care transportă substanțe dăunătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor pentru a fi transmise părților spre informarea funcționarilor lor. În consecință, administrația va notifica organizației responsabilitățile specifice și condițiile autorizării acordate inspectorilor numiți sau organizațiilor recunoscute.  +  Articolul IVSemnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea și aderarea(1) Prezentul protocol rămâne deschis pentru semnare la sediul organizației de la 1 iunie 1978 la 31 mai 1979, dată după care rămâne deschis pentru aderare.Statele pot deveni părți la prezentul protocol prin:a) semnare fără rezervă în ce privește ratificarea, acceptarea sau aprobarea; saub) semnare sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare sau aprobare; sauc) aderare.(2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuată prin depunerea unui instrument în acest sens la Secretariatul General al organizației.  +  Articolul VIntrarea în vigoare(1) Prezentul protocol intră în vigoare la 12 luni de la data la care cel puțin 15 state, ale căror flote comerciale combinate reprezintă cel puțin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit părți la el în conformitate cu art. 4 al prezentului protocol.(2) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus după data la care prezentul protocol a intrat în vigoare, va avea efect la 3 luni de la data depozitării.(3) După data la care un amendament la prezentul protocol este considerat ca a fost acceptat, conform art. 16 al convenției, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la prezentul protocol amendat.  +  Articolul VIAmendamenteProcedeele prezentate în art. 16 al convenției în privința amendamentelor la articole, la o anexă și la un supliment la o anexă a convenției se vor aplica, respectiv, amendamentelor la articolele, anexa și suplimentele la anexa prezentului protocol.  +  Articolul VIIDenunțarea(1) Prezentul protocol poate fi denunțat de oricare parte la prezentul protocol, în orice moment după expirarea a 5 ani de la data la care protocolul intră în vigoare pentru acea parte.(2) Denunțarea se va efectua prin depunerea unui instrument de denunțare la secretarul general al organizației.(3) O denunțare intră în vigoare după 12 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al organizației sau după expirarea oricărei alte perioade mai lungi, care poate fi indicată în notificare.  +  Articolul VIIIDepozitar(1) Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al organizației (denumit în continuare depozitar).(2) Depozitarul va:a) informa toate statele care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta de:(i) fiecare nouă semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare sau aderare, împreună cu data la care s-a făcut aceasta;(ii) data intrării în vigoare a prezentului protocol;(iii) depunerea oricărui instrument de denunțare a prezentului protocol împreună cu data la care acesta a fost primit și data la care denunțarea intră în vigoare;(iv) orice decizii luate în conformitate cu art. 2 paragraful 1 al prezentului protocol;b) transmite copii certificate autentice pentru conformitate, ale prezentului protocol tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.(3) De îndată ce prezentul protocol intră în vigoare, o copie certificată pentru conformitate a acestuia va fi transmisă de către depozitar Secretariatului General al Națiunilor Unite pentru înregistrare și publicare în conformitate cu art. 102 din Carta Națiunilor Unite.  +  Articolul IXLimbilePrezentul protocol este redactat într-un singur exemplar în limbile engleză, franceză, rusă și spaniolă, fiecare text având aceeași valabilitate. Se vor face și depune, la originalul semnat, traducerile oficiale în limbile arabă, germană, italiană și japoneză.Drept care, subsemnații, împuterniciți legal în acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.Făcut la Londra la 17 februarie 1978.-----