LEGEA nr. 368 din 19 decembrie 2022bugetului de stat pe anul 2023
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1214 din 19 decembrie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2023  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2023 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.  +  Articolul 2(1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 275.364,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 597.348,6 milioane lei credite de angajament și în sumă de 353.314,4 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1214 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2023  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 23.247,7 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:a) 3.836,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;b) 11.308,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;c) 800,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor;d) 6.779,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunăriiˮ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea gratuității acordate elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval, județului Suceava pentru aplicarea prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, precum și pentru finanțarea unor proiecte de investiții și a altor cheltuieli, potrivit anexelor nr. 7, 7/01, 7/02 și 7/03;e) 523,1 milioane lei pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.  +  Articolul 5(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:a) finanțării serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, cu modificările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie- iunie a anului școlar 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2022-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2023 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 privind stabilirea cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, precum și pentru mamele protejate în centre maternale și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;e) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare;f) finanțării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;g) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a, lit. E, a capitolului III „Culte“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;h) finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate:a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: servicii sociale din sistemul de protecție a copilului, măsurile de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2022-2023, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2022, cu modificările ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2023 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și a Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din secțiunea a 3-a, lit. E, a capitolului III „Culte“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special și învățământul de masă, finanțarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015, republicată, pentru preșcolarii din învățământul special și învățământul de masă, bursele elevilor din învățământul special și învățământul de masă;d) finanțării stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, stabilit de Legea nr. 248/2015, republicată;e) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 838/2022 și ale art. 129 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/2020, cu modificările ulterioare;g) finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările ulterioare, care se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.369/2022 privind aprobarea listei unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar, numărul de beneficiari și sumele alocate pentru finanțarea programului în anul școlar 2022-2023, cu modificările ulterioare, în cuantumurile aprobate pentru anul 2023.(4) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se face astfel: a) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. a), d), e) și g), repartizarea sumelor se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/ șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, în termen de 10 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ;b) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. b), repartizarea sumelor se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;c) pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (3) lit. f), repartizarea sumelor se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, conform propunerii agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) lit. c) se face prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice a municipiului București, cu respectarea acelorași reguli prevăzute la alin. (4).(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale alocă și sume din veniturile proprii ale bugetelor locale ale acestora, precum și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.(7) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și confesional acreditate, prevăzute la art. 4 lit. e), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/ subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ. (8) În vederea repartizării prevăzute la alin. (4) lit. a) și alin. (7), direcțiile generale regionale/administrațiile județene ale finanțelor publice, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, furnizează informații cu caracter financiar.(9) În anul 2023 cuantumul brut al contribuției lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este de 2.300 lei.(10) Numărul maxim de contribuții finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 6(1) În anul 2023, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice următoarele cote:a) 15% la bugetul local al județului;b) 63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici.(2) În anul 2023, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel:a) o cotă de 50% pentru bugetul local al municipiului București;b) 2.000 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;c) diferența se repartizează sectoarelor municipiului București direct proporțional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector.(3) În cadrul fiecărui județ, sumele corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează unităților administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, astfel:a) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor;b) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și cota prevăzută la alin. (3) lit. b) se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul aprobat prin ordin al ministrului finanțelor și transmis de Ministerul Finanțelor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 810 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;b) în vederea repartizării prevăzute la lit. a) se calculează diferența dintre 810 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;c) sumele disponibile rămase după operațiunea prevăzută la lit. a) se repartizează, direct proporțional cu necesarul stabilit, unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) cumulate cu sumele de echilibrare repartizate potrivit lit. a) sunt mai mici de 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;d) sumele rămase nerepartizate după parcurgerea primei etape, potrivit prevederilor lit. a)-c), se repartizează în etape succesive, direct proporțional cu necesarul stabilit, comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, calculată ca raport între suma veniturilor estimate a fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate în prima etapă și numărul locuitorilor unității administrativ-teritoriale, este mai mică decât media pe județ/locuitor/an calculată cu ajutorul acelorași indicatori la nivelul întregului județ, în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ.(5) Pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2023 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și din sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute în anexa nr. 7, astfel încât valoarea însumată a acestor venituri să nu fie mai mică de 350 lei/locuitor/an, dar nu mai mult de 275.000 mii lei/județ/an.(6) Sumele corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 38.176 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2023 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ. În execuție, la nivelul fiecărei direcții generale regionale a finanțelor publice/administrații județene a finanțelor publice, soldul contului prevăzut la alin. (1) lit. c) se împarte la numărul total de 41 de județe, iar suma rezultată se virează fiecăruia dintre celelalte 40 de județe, în vederea aplicării prevederilor prezentului alineat.(7) Impozitul pe venit utilizat în calculele prevăzute de prezentul articol va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene/de sector ale finanțelor publice și comunicat unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.(8) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.(9) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2023 la bugetul de stat, față de planul anual repartizat, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și se cuprinde în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice.(10) Impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c), încasat suplimentar, se repartizează în mod egal județelor, peste limita stabilită, iar în cadrul fiecărui județ, în baza deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, consiliul județean repartizează, până la data de 15 decembrie 2023, comunelor, orașelor și municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele suplimentare.(11) Impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2023, corespunzător cotei prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și cel corespunzător alin. (2) lit. b) și c) se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, proporțional cu planul aprobat.(12) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. d) și sumele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) se alocă în termenul prevăzut la alin. (8), proporțional cu planul majorat potrivit prevederilor alin. (11), iar cele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. c) se alocă unităților administrativ-teritoriale până la data de 19 decembrie 2023, potrivit hotărârii consiliului județean prevăzute la alin. (10).(13) Începând cu semestrul al doilea al anului 2023, în funcție de nivelul încasărilor impozitului pe venit la bugetul de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene/de sector ale finanțelor publice, prin structurile de specialitate, pot proceda la o nouă estimare a impozitului pe venit, care se repartizează unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), fără diminuarea/suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate.(14) Numărul locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcțiile județene de statistică, respectiv de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, după caz, la data de 1 ianuarie 2022.  +  Articolul 7(1) Sumele încasate până la data de 31 iulie 2023 aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), cumulate la nivel național, se repartizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 1 septembrie 2023, potrivit solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 18 august 2023 de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici. Tot până la data de 18 august 2023, soldul contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, se transferă în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Sumele aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e), încasate în perioada 1 august 2023-8 decembrie 2023, cumulate la nivel național, se repartizează unităților administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 18 decembrie 2023, în baza solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 8 decembrie 2023. În acest scop, soldul la data de 8 decembrie 2023 al contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiilor județene ale finanțelor publice, se transferă în aceeași dată în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. Cu sumele repartizate prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor prezentului alineat, se rectifică bugetele locale. În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute de prezentul alineat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează unităților administrativ-teritoriale sumele aprobate, din contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele său, în conturile de venituri ale unităților administrativ-teritoriale 21.A.04.06.00 „Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte“, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora.(2) La repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor constituite în contul 50.75.08 deschis pe seama Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației se au în vedere următoarele criterii:a) dacă solicitările unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ sunt mai mici decât sumele din cota de 2% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) încasate la nivelul județului respectiv, se alocă integral suma solicitată;b) dacă solicitările unităților administrativ-teritoriale dintr-un județ sunt mai mari decât sumele din cota de 2% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. e) încasate la nivelul județului respectiv, se alocă sume la nivelul încasărilor din județul respectiv, iar la suma solicitată peste nivelul încasărilor se aplică procentul stabilit ca raport între suma tuturor solicitărilor care depășesc nivelul încasat din cota de 2% și totalul sumelor rămase nesolicitate, la nivel național;c) ponderea cheltuielilor aferente secțiunii de funcționare și rezonabilitatea solicitării.(3) Sumele rămase neutilizate la finele anului în contul 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale“, deschis pe numele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se virează la bugetul de stat în contul 20.A.04.01.00 „Venituri ale bugetului de stat - cote defalcate din impozitul pe venit“, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.(4) Sumele din contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) încasate și nerepartizate pe unități administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la art. 6 alin. (10), precum și sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), existente la data de 27 decembrie 2023 în conturile distincte deschise pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unității Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ.(5) Sumele repartizate se utilizează exclusiv pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale, respectiv teatre, opere și filarmonici. Din aceste sume vor fi finanțate cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023. Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului vor fi reflectate conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. (6) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate în anul 2023 potrivit prevederilor prezentului articol, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea acestora, respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității instituțiilor beneficiare. Raportul se prezintă de către autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale autorităților deliberative de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, odată cu contul de execuție al bugetului local și se publică pe pagina web a acestora și, în cazul în care există, și pe pagina web a instituțiilor beneficiare și se înaintează și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  +  Articolul 8Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2023 sunt prevăzute în anexa nr. 10.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023  +  Articolul 9(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.  +  Articolul 10(1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2023 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2023 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.300.000 mii lei.(3) Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, veniturile bugetului se completează cu suma de 2.257.196 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(4) Pentru acoperirea deficitului aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, veniturile se completează cu suma de 1.667.609 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(5) Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și proiecte cu finanțare din Planul de redresare și reziliență al României, precum și prevederile art. 54-57, 60, 64 și 68 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2023  +  Articolul 11(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2023, prin derogare de la prevederile art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului, precum și sumele dispuse de instanțele de judecată prin hotărâri judecătorești definitive, dispuse în favoarea beneficiarilor.  +  Articolul 12(1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 13(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2023.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii; b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare neutilizate, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) și (4), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6), vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția situației în care prin hotărâri judecătorești definitive se prevede altfel.  +  Articolul 15În anul 2023, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, pe anul 2023  +  Articolul 16(1) În anul 2023, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2023-2025 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanțare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităților din prefinanțările/avansurile primite, dacă acordurile de finanțare nu prevăd altfel.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul de stat numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.(8) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice, cu excepția virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.(10) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare. (11) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.  +  Articolul 17(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/ mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.  +  Articolul 18(1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.  +  Articolul 19(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiectelor noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ din cadrul titlului 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ la: a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 16;c) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(9) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(10) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (3), (5) și ale art. 16 alin. (1)-(4).(11) Prevederile alin. (10) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(12) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (9) și (10), precum și modificările și virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(13) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(14) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(15) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepția majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia comunică Ministerului Finanțelor modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(16) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate , cu excepția sumelor care se virează la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027.  +  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, precum și la proiecte cu finanțare din Planul național de redresare și reziliență al României, pe anul 2023  +  Articolul 20(1) În anul 2023, după aprobarea prin decizie a Comisiei Europene a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora, respectiv programe noi în cadrul acestor anexe.(2) Pentru punerea în aplicare a alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă în anexa nr. 3/xx/25 creditele de angajament și creditele bugetare aferente programelor prevăzute la alin. (1) la poziția „Finanțarea din FEN postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al sumelor aprobate programelor prin decizie a Comisiei Europene.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să introducă titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, precum și creditele de angajament reprezentând contribuția națională și alte cheltuieli aferente programelor noi prevăzute la alin. (1), în bugetul propriu și în anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru perioada de programare 2021-2027 să asigure creditele bugetare în anul 2023, reprezentând contribuția națională și alte cheltuieli aferente programelor noi, introduse potrivit alin. (1), la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, prin virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, cu reflectarea corespunzătoare în anexele nr. 3/xx/25 și 3/xx/24 la bugetul acestora.(5) Pentru punerea în aplicare a alin. (4) ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot efectua virări de credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (16). (6) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător, însușite de ordonatorul principal de credite.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (3)-(5).(8) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică și Ministerului Finanțelor, în calitate de ordonator principal de credite prin bugetul căruia se finanțează programele operaționale regionale pe perioada de programare bugetară 2021-2027.  +  Articolul 21(1) Prin derogare de la art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate cu autoritatea de management, respectiv avizelor de principiu emise de acestea, se autorizează ordonatorii de credite să introducă în bugetul propriu titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, respectiv titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în bugetul propriu și în anexele nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi, pentru asigurarea cofinanțării publice și a cheltuielilor neeligibile conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanțare încheiate cu autoritățile de management, respectiv avizelor de principiu emise de acestea în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, să introducă creditele de angajament și creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2024-2026 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare la titlul prevăzut la alin. (1) de la titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027, inclusiv de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (16).(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1)-(4) se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 în anexele nr. 3/xx/21, 3/xx/23 și 3/xx/29, după caz.(6) Ordonatorii principali de credite comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor modificate corespunzător, însușite de ordonatorul principal de credite.(7) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (1)-(4).(8) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate comună de management/autoritate națională/ autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(9) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (8) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.(10) La solicitarea ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă subdiviziuni în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea evidențierii fluxurilor financiare aferente perioadei de programare 2021-2027.(11) Se interzice ordonatorilor de credite cu rol de autoritate de management sau cu rol de beneficiar să introducă sumele aferente programelor și proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2021-2027 la subdiviziuni aferente perioadei de programare 2007-2013.(12) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“:a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare pentru perioada de programare 2021-2027;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare pentru perioada de programare 2021-2027;c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/ certificare pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget pentru perioada de programare 2021-2027.(13) Virările și/sau redistribuirile de credite bugetare efectuate potrivit prezentului articol se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(14) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi diminuate.  +  Articolul 22(1) În anul 2023, pentru implementarea proiectelor/ investițiilor/reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii de credite să introducă în bugetul propriu titlurile 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“.(2) Se autorizează ordonatorii de credite cu rol de beneficiar să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență la nivelul prevăzut în contractele/ deciziile/ordinele de finanțare încheiate cu coordonatorii de reformă și/sau investiții/agențiile de implementare/ responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale.(3) Se autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să fundamenteze și să introducă în buget și în anexele nr. 3/xx/24 și 3/xx/25 creditele de angajament necesare implementării reformelor/investițiilor reprezentând T.V.A. și finanțare publică națională inclusiv creditele de angajament pentru încheierea contractelor potrivit art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, în baza certificării de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a faptului că sumele introduse sunt destinate finanțării cheltuielilor necesare implementării unor reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale, pentru care nu sunt prevăzute alocări în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, cu scopul atingerii jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze în cursul întregului an virări de credite bugetare și de credite de angajament la titlurile prevăzute la alin. (1) de la titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare finanțării proiectelor/investițiilor/reformelor aferente Mecanismului de redresare și reziliență, inclusiv de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ pentru finanțarea proiectelor aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027, cu respectarea prevederilor art. 21 alin. (14) și de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (16). (5) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“:a) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiar, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență pentru asigurarea finanțării proiectelor, investițiilor și/sau reformelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiari și cei cu rol de autoritate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (8).d) redistribuiri de credite bugetare între coordonatorul național pentru Planul național de redresare și reziliență al României și administratorul tehnic al sistemului informatic.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“:a) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reforme și/sau investiții;b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiar, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență pentru asigurarea finanțării proiectelor, investițiilor și/sau reformelor aflate în implementare;c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat cu rol de beneficiari și cei cu rol de autoritate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor, investițiilor și/sau reformelor finanțate din Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit alin. (8).(7) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (4) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(8) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă pe tot parcursul anului proiecte/investiții/reforme noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență în anexele nr. 3/xx/24, 3/xx/25, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz.(9) Ordonatorii principali de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit prevederilor prezentului articol, concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite.(10) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prezentului articol. (11) Sumele prevăzute pe total la articolul/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate.(12) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (1) și (3), sunt destinate exclusiv proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență al României, nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.(13) Prevederile prezentului articol se aplică și beneficiarilor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.  +  Secţiunea a 7-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2023  +  Articolul 23(1) Pentru anul 2023, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, altele decât împrumutul contractat de la Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.(3) Fără a contraveni dispozițiilor prevăzute la alin. (2), fondurile aferente cheltuielilor în cadrul împrumuturilor destinate susținerii proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile pot fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlurile de cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.  +  Articolul 24(1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 25În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Articolul 26Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 27(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4),(9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a, și Programului național de investiții „Anghel Saligny“.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea virărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației comunică Ministerului Finanțelor virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(3) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1) și (2) se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să diminueze corespunzător creditele bugetare și creditele de angajament aferente anilor 2024-2026.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programuluiˮ, la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa IIˮ și programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa Iˮ, să diminueze creditele de angajament aferente anilor anteriori cu sumele dezangajate și rezultate din economii înregistrate pe parcursul derulării contractelor de finanțare.(5) Creditele de angajament prevăzute în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programuluiˮ, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa Iˮ și la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa IIˮ, se suplimentează cu creditele de angajament rezultate din sumele dezangajate și economiile prevăzute la alin. (4) prin rectificările bugetare, cu încadrarea în valoarea maximă a creditelor de angajament aferente programului.(6) Creditele de angajament prevăzute în bugetul pe anul 2023, în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programuluiˮ, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa Iˮ și la programul bugetar cod 1725 „Programul Național de Dezvoltare Locală - etapa IIˮ, sunt utilizate pentru finalizarea obiectivelor de investiții în cadrul etapelor I și II ale programului.(7) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la 31 decembrie 2023, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a, și a Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“.  +  Articolul 28Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze și să aprobe, pe tot parcursul anului 2023, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, virări între capitolele, subcapitolele, paragrafele indicatorilor de venituri cuprinse în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru toate sursele de venituri.  +  Articolul 29Se autorizează Administrația Națională a Penitenciarelor să efectueze și să aprobe, pe tot parcursul anului 2023, pentru penitenciarele-spital aflate în subordine, virări între capitolele, subcapitolele, paragrafele indicatorilor de venituri cuprinse în buget, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru toate sursele de venituri.  +  Articolul 30În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.18 „Alte transferuri curente interne“ este cuprinsă și suma de 2.548 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare cuvenită potrivit art. 37^2 lit. e) și f) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2023 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să încheie contracte multianuale, în limita creditelor de angajament aprobate la titlul 20 „Bunuri și serviciiˮ, pentru asigurare service aparatură, lucrări pentru efectuarea de reparații curente, încheierea de contracte prestări servicii, utilități, precum și cele aferente hrănirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 32Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2023 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2023-2026 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)ˮ, care, începând cu anul 2019, conform anexei nr. 3/18/13, include și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile, modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, precum și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și să efectueze virări de credite de angajament/bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publiceˮ, articolul 51.01 „Transferuri curenteˮ, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătateˮ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publiceˮ, articolul 51.02 „Transferuri de capitalˮ, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitaleˮ, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publiceˮ, articolul 51.01 „Transferuri curenteˮ, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate naționalăˮ, articolul 51.02 „Transferuri de capitalˮ, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilorˮ.  +  Articolul 33Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2023 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări în anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2023-2026“, modificări în volumul și în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“.  +  Articolul 34Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2023 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă și componenta de împrumut aferente Planului național de redresare și reziliență al României (PNRR), să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din rețeaua sanitară proprie și în bugetele instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publiceˮ, articolul 51.01 „Transferuri curenteˮ, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătateˮ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publiceˮ, articolul 51.02 „Transferuri de capitalˮ, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitaleˮ, respectiv în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publiceˮ, articolul 51.01 „Transferuri curenteˮ, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate naționalăˮ, articolul 51.02 „Transferuri de capitalˮ, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilorˮ.  +  Articolul 35În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite în proiectele aferente Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale (PSCD), pentru perioada 2022-2025, derulate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anul 2023, ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2023-2026“, în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament/bugetare inclusiv la și de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital și între bugetele acestora, precum și virări între articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“ și articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte asemenea pentru activități de cercetare în domeniul sănătății“ cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.  +  Articolul 36În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, este cuprinsă și suma de 1.274 mii lei, cuvenită în baza art. 37^2 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37Prin derogare de la art. 20^2 alin. (4) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, nivelul cheltuielilor finanțate din sursele prevăzute la art. 20^2 alin. (3) lit. b^1) din aceeași lege, precum și categoriile de cheltuieli care se efectuează din acestea în anul 2023 de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, se aprobă prin ordin al ministrului sportului.  +  Articolul 38Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.  +  Articolul 39(1) În anul 2023, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol“ pe anul 2023, în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrativ-teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.  +  Articolul 40(1) În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.55 „Întreținerea și funcționarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru: a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.(2) Pe parcursul întregului an, se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru proiectele finanțate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, să modifice creditele bugetare și de angajament aferente anilor anteriori prin diminuarea sumelor prevăzute la alineatele „Finanțare națională“ și „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu valorile declarate neeligibile de către Organismul intermediar de transport, respectiv de autoritățile de control abilitate în acest sens, concomitent cu suplimentarea cu aceleași sume ale alineatului „Cheltuieli neeligibile“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ în anexa nr. 3/24/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală înscrisă în fișele de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor, respectiv contractelor.(3) Pe parcursul întregului an, se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru proiectele finanțate potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru care procentele de finanțare inițiale de la Comisia Europeană au suportat modificări ca urmare a încheierii contractelor de finanțare/actelor adiționale la acestea, să modifice creditele bugetare și de angajament aferente anilor anteriori corespunzător noilor procente de cofinanțare în anexa nr. 3/24/23 „Fișa Proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“, cu încadrarea în valoarea totală înscrisă în fișele de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul programelor, respectiv contractelor.(4) Corespunzător modificării prevăzute la alin. (2) și (3) se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe parcursul întregului an, să modifice corespunzător în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2023.(5) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01. „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01. „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“, se majorează cu suma de 29.995 mii lei, în condițiile legii, contribuția statului la capitalul social al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A.(6) Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (5) pentru finanțarea obiectivului de investiții „Centru logistic destinat gestionării transportului aerian de mărfuri“.(7) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, articolul 72.01 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale“, se majorează cu suma de 12.518 mii lei, în condițiile legii, contribuția statului la capitalul social al Societății Comerciale „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A.(8) Societatea Comercială „Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM“ - S.A. va utiliza suma prevăzută la alin. (7) pentru rambursarea ratelor și dobânzilor aferente împrumutului garantat de stat, contractat de la Banca Transilvania, în baza Deciziei Comisiei Europene C(2020) 6.910 final.  +  Articolul 41Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea implementării Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/ proiectului categoriei de investițiiˮ la poziția C „Alte cheltuieli de investiții“, fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, și alte studiiˮ, la capitolul 84.01 „Transporturiˮ, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020ˮ, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)ˮ, se alocă pentru anul 2023 credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei și credite bugetare în sumă de 17.850 mii lei, pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iași-Târgu Neamț, parte a obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii.  +  Articolul 42(1) Pe parcursul întregului an, se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să modifice în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, creditele de angajament aferente anului curent, precum și valoarea totală a obiectivului/proiectului de investiții, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, cu respectarea prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrare în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2023.(2) Se autorizează Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să introducă modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător și în celelalte anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 43În bugetul Ministerului Educației, la capitolul 65.01 „Învățământˮ, este cuprinsă și suma de 1.699 mii lei, cuvenită în baza art. 37^2 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care se utilizează conform prevederilor art. 37^7 din aceeași lege.  +  Articolul 44(1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, este cuprinsă și suma de 1.699 mii lei, cuvenită în baza art. 37^2 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care se utilizează conform prevederilor art. 37^7 din aceeași lege.(2) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, sunt cuprinse și sume pentru plata serviciilor medicale prevăzute la art. 232 alin. (3^1) și art. 261 alin. (1^2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 45În bugetul Ministerului Public, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport“, este cuprinsă și suma de 1.274 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare, cuvenită în baza art. 37^2 din Legea nr. 318/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care se utilizează conform prevederilor art. 37^7 din aceeași lege.  +  Articolul 46Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii secundari de credite din subordine în cadrul bugetului aprobat pe anul 2023 cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.  +  Articolul 47(1) Suma de 200.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului economiei, pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 48(1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit prevederilor art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sumele existente în conturi la bănci pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.  +  Articolul 49În anul 2023, din sumele alocate de la bugetul de stat, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune asigură cu prioritate plata serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor publice naționale.  +  Articolul 50Până la data de 31 decembrie 2023, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor instituției se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.  +  Articolul 51Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea unor noi scheme de ajutor de stat aprobate în condițiile legii, se autorizează Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să introducă în anexa nr. 3/60/27 „Fișa programului bugetarˮ programe bugetare noi, respectiv să efectueze virări între programele bugetare prevăzute în anexă la bugetul acestuia, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2023.  +  Articolul 52(1) Pentru anul 2023, protocolul de predare-preluare prevăzut la art. 5 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului conține creditele de angajament și creditele bugetare ale Ministerului Antreprenoriatului și Turismului neutilizate pe anul 2023, aferente activității Direcției investiții străine și Departamentului comerț exterior, cu excepția Direcției politici comerciale.(2) În anul 2023, până la aprobarea protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanțarea cheltuielilor activității Direcției investiții străine și Departamentului comerț exterior, cu excepția Direcției politici comerciale, se asigură din bugetul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2023 și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite la propunerea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și Secretariatului General al Guvernului, pe baza protocolului de predare-primire prevăzut la alin. (1).(4) În termen de 15 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (3) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Secretariatul General al Guvernului au obligația să transmită Ministerului Finanțelor anexele refăcute la bugetul propriu.  +  Articolul 53(1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de investițiiˮ, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobileˮ.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 54(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite, pe tot parcursul anului, să modifice costurile asociate măsurilor prevăzute în anexa nr. 3/xx/27 „Fișa programului bugetar“, cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 55(1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit acestei legi, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.(2) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.  +  Articolul 56(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2023, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2023, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 57Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, virările de credite de angajament și credite bugetare care se realizează potrivit prezentei legi pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a investițiilor/reformelor noi aferente Mecanismului de redresare și reziliență, se pot efectua pe tot parcursul anului 2023, cu modificarea corespunzătoare a anexelor nr. 3/xx/21, 3/xx/23, 3/xx/24, 3/xx/25, 3/xx/27 și 3/xx/29, după caz.  +  Articolul 58Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“, alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne“, alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 30 „Dobânzi“, articolul 30.02 „Dobânzi aferente datoriei publice externe“, alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.  +  Articolul 59Se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euro obligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.  +  Articolul 60Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 61În programele bugetare anexe la bugetele Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Sănătății, respectiv anexele nr. 3/20/27 și nr. 3/26/27 nu se cuprind fondurile aferente transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz.  +  Articolul 62În anul 2023, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 63(1) Pentru anul 2023, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023;b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității;f) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a diminuării, în anul 2022, a numărului mediu de salariați în activitate, prin trecerea acestora în nucleu, în cazul operatorilor economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru personalul care trece în anul 2023 din nucleu în activitate și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2022, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia;b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;c) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.(5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.(6) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (4) și indicele de creștere a productivității muncii recalculat conform prevederilor alin. (5) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2023 la nivelul realizat al anului 2022.(7) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2022 au înregistrat pierderi și/sau plăți restante, după caz, pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, cu condiția reducerii pierderilor și/sau a plăților restante realizate în anul precedent, după caz.  +  Articolul 64Ordonatorii principali de credite au obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2023, în termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 65(1) În anul 2023, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 517.200 euro/lunar.(2) Numărul de contribuții aferent personalului neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române și numărul de posturi aferent personalului clerical și neclerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România finanțat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului se mențin în plată la nivelul finanțat în anul 2022.(3) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2023-2026 (sume alocate din bugetul de stat)“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, articolul 59.12 „Susținerea cultelor“, este cuprinsă și suma de 9.000 mii lei reprezentând credite bugetare destinată pentru susținerea programului național de asistență socială și medicală pentru supraviețuitorii Holocaustului din cadrul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul mozaic.  +  Articolul 66În bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt cuprinse sumele necesare organizării și desfășurării recensământului populației și locuințelor din România, la nivelul prevăzut pentru anul 2023 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 67Prin derogare de la prevederile art. 28^2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior de stat fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul estimat al acestora.  +  Articolul 68(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2023 pot fi încheiate angajamentele legale, astfel cum sunt definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/xx/01 și anexa nr. 11 și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ și titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, aprobate în anexa nr. 3/xx/02 la nivel de articol și alineat, potrivit clasificației bugetare.(4) Ordonatorii principali de credite au obligația să transmită Ministerului Finanțelor detalierea prevăzută la alin. (3) în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(5) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Finanțelor este abilitat să restituie ordonatorilor principali de credite deschiderile de credite bugetare.  +  Articolul 69În anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;b) 17%, care se face venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj;c) 2%, care se face venit la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.  +  Articolul 70Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1, 2 și 4-11 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 decembrie 2022.Nr. 368.  +  ANEXA nr. 1
  TOTAL
  BUGETUL DE STAT
  PE ANII 2021-2024
  -SINTEZA-
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2021Estimări 2022Estimări 2023Estimări 2024
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL275.364.504286.417.529310.088.024329.436.471
  000201I. VENITURI CURENTE216.922.569242.345.750265.707.444287.063.070
  000301A. VENITURI FISCALE180.818.188204.230.854224.517.583242.880.526
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL36.952.42641.108.97944.575.30647.936.086
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE35.985.78140.041.68943.418.02246.691.548
  0101IMPOZIT PE PROFIT33.046.33936.796.20139.898.87442.907.071
  01Impozit pe profit de la agenții economici30.230.28833.767.36336.614.64339.375.224
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale2.816.0513.028.8383.284.2313.531.847
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE2.939.4423.245.4883.519.1483.784.477
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului8729621.0431.122
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice109.794121.393131.735141.783
  04Impozitul pe reprezentante2.9703.1123.2683.399
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor2.825.8063.120.0213.383.1023.638.173
  0301IMPOZIT PE VENIT37.117.60342.401.91547.176.45651.797.724
  02Impozit pe venituri din salarii23.184.21726.757.11330.157.93033.407.531
  04Impozit pe venituri din dividende5.924.4186.562.6917.111.3327.646.851
  05Impozit pe venituri din dobânzi176.227186.272192.233197.808
  06Impozit pe venituri din pensii3.252.5243.626.0994.053.9574.456.351
  07Impozit pe veniturile din premii29.30430.97431.96532.892
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala82.90093.666103.704113.524
  16Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent2.2432.5342.8063.071
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal669.948716.667748.405779.169
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non- profit-366.981-400.427-485.452-521.278
  21Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole185.711196.297202.578208.453
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc508.145537.110554.297570.372
  23Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridică367384403421
  24Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoana juridică426447469490
  25Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/201642444749
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă88.69492.95297.599101.991
  27Plăți anticipate în contul impozitului pe venit anual datorat pentru unele venituri din activități independente, precum și pentru venituri din alte surse14.08314.75915.49716.194
  50Impozit pe venituri din alte surse216.050228.365235.673242.508
  51Impozit pe venit aferent declarației unice3.080.4173.683.1754.077.8904.464.026
  60Regularizări68.86872.79375.12377.301
  0401COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-37.117.603-42.401.915-47.176.456-51.797.724
  01Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-37.117.603-42.401.915-47.176.456-51.797.724
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL966.6451.067.2901.157.2841.244.538
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL966.6451.067.2901.157.2841.244.538
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente966.6451.067.2901.157.2841.244.538
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII141.500.322160.510.322177.110.626191.899.396
  1001TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ113.795.609124.462.551134.957.292145.132.471
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA-23.247.686-19.968.866-19.169.252-18.563.524
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)-3.836.392-3.454.955-3.459.099-3.462.975
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)-11.308.696-11.124.904-11.191.847-11.254.455
  05Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-800.000-600.000-600.000-600.000
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-6.779.483-4.263.191-3.390.887-2.717.176
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-523.115-525.816-527.419-528.918
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII7.579.7417.958.6918.356.6268.406.220
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.7.310.2787.661.1718.044.2298.406.220
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale83.63697.043101.613
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan185.827200.477210.784
  1401ACCIZE38.510.34542.847.76647.355.71050.926.119
  1501TAXE PE SERVICII SPECIFICE22242628
  50Alte taxe pe servicii specifice22242628
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI4.862.2915.210.1565.610.2245.998.082
  01Taxe pentru jocurile de noroc4.192.4914.629.0005.019.3205.397.754
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare646.091556.095565.041573.715
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale23.19124.51325.29826.031
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități518548565582
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR SI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE2.362.4162.608.3842.828.3243.041.567
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE2.362.4162.608.3842.828.3243.041.567
  01Taxe vamale2.362.4162.608.3842.828.3243.041.567
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE3.0243.1693.3273.477
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE3.0243.1693.3273.477
  50Alte impozite și taxe3.0243.1693.3273.477
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI12.616.08113.870.97614.934.62215.977.244
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR7.744.0208.500.0859.138.8279.758.699
  05Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate3.425.8393.621.1123.736.9883.845.360
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat4.318.1814.878.9735.401.8935.913.339
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR4.872.0615.370.8915.795.7956.218.545
  45Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice-689-689-689-689
  50Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați4.872.7505.371.5805.796.4846.219.234
  290001C. VENITURI NEFISCALE23.488.30024.243.92026.255.23928.205.300
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE20.914.75721.512.80123.293.78825.020.533
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE19.437.47719.881.71121.525.16423.118.562
  01Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome188.629208.269225.830242.856
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României3.420.3683.776.4864.094.9214.403.660
  05Venituri din concesiuni și închirieri5.495.1726.067.3136.578.9127.074.932
  08Venituri din dividende9.556.7799.006.0389.765.43210.501.702
  11Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera775.763822.795859.233894.552
  50Alte venituri din proprietate766810836860
  3101VENITURI DIN DOBANZI1.477.2801.631.0901.768.6241.901.971
  03Alte venituri din dobânzi1.477.2801.631.0901.768.6241.901.971
  330001C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII2.573.5432.731.1192.961.4513.184.767
  3301VENITURI DIN POSTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI480.142510.896541.641569.122
  02Taxe consulare106.945118.080128.037137.690
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale387427463498
  04Taxe si tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare147156161165
  05Taxe și alte venituri în învățământ147154162168
  06Venituri din expertiza judiciară și extrajudiciară6.8167.3507.9448.568
  08Venituri din prestări de servicii182.742191.514201.090209.133
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului24.79527.37629.68531.923
  16Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă159176190205
  17Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare5.0095.5305.9966.449
  23Venituri din timbrul judiciar6788
  25Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat73.75477.29581.15984.406
  26Venituri din despăgubiri76.50980.18184.19087.558
  29Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans1.2601.3201.3861.441
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități8.2828.6809.1149.478
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE4.7865.0625.3465.595
  01Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate8349219981.073
  50Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise3.9524.1414.3484.522
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI1.251.0011.408.2091.544.2521.693.288
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale857.439974.6581.074.7771.192.953
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe751829899935
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii84.84693.680101.579105.642
  05Amenzi judiciare17.59618.44119.36320.137
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor5.2605.8086.2976.549
  07Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată159.945176.598191.489205.926
  08Penalități de nedeclarare96.874106.960115.979124.726
  50Alte amenzi, penalități și confiscări28.29031.23533.86936.423
  3601DIVERSE VENITURI837.614806.952870.212916.762
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive252.507253.402274.769285.760
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri11.45212.64513.71114.259
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite48.94654.04258.59960.943
  04Venituri din producerea riscurilor asigurate8998108113
  05Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice37.34941.23844.71546.504
  11Venituri din ajutoare de stat recuperate46.96249.21651.67753.744
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită1.9102.0022.1022.186
  16Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare83.13487.12591.48195.140
  18Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri19212324
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale183203220228
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate9691.0161.0651.107
  44Compensația la carburanți-100.000
  50Alte venituri454.094305.944331.742356.754
  390001II. VENITURI DIN CAPITAL354.631374.844386.838398.058
  3901VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI354.631374.844386.838398.058
  01Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice22.73525.10227.21829.270
  03Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului13.58914.24114.95316.081
  06Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare304.016320.488328.878336.030
  07Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale657725787846
  08Venituri obținute în procesul de cesiune a creanțelor fiscale20212224
  09Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă"5.8466.1276.4336.918
  50Alte venituri din valorificarea unor bunuri7.7688.1408.5478.889
  4501SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI3.008.58225.143.79526.044.04525.112.189
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-202043.683.5761.854.75953.1631.735
  4901SUME AFERENTE ASISTENȚEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ALOCATE PENTRU PNRR11.395.14616.698.38117.896.53416.861.419
  01Sume aferente PNRR în curs de alocare11.395.14616.698.38117.896.53416.861.419
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament597.348.595340.800.547332.867.054336.915.521
  II. Credite bugetare353.314.447347.387.005375.444.061401.876.338
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament541.118.990320.014.394320.029.672323.327.087
  II. Credite bugetare331.509.155324.401.524352.126.578377.370.724
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament63.180.86667.180.28269.077.05971.030.737
  II. Credite bugetare63.180.86667.180.28269.077.05971.030.737
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament14.845.73015.438.07116.568.97318.330.820
  II. Credite bugetare14.834.01215.442.87316.562.02618.333.820
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament27.797.61828.826.86030.688.17432.318.492
  II. Credite bugetare27.797.61828.826.86030.688.17432.318.492
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament7.000.2315.852.7765.873.0306.048.280
  II. Credite bugetare5.747.2325.852.7765.787.0906.029.563
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament685.6942.500.000500.000500.000
  II. Credite bugetare685.6942.500.000500.000500.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament112.585.30454.782.05553.758.24555.720.093
  II. Credite bugetare45.393.58248.582.92551.980.86854.665.495
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament41.807.28132.290.39132.037.77431.444.944
  II. Credite bugetare27.250.30922.644.93924.469.12724.381.443
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament38.315.67534.073.04832.150.13929.785.818
  II. Credite bugetare6.037.21632.709.03434.847.41832.439.734
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament60.312.11860.996.56065.237.95967.005.048
  II. Credite bugetare60.292.11860.967.46065.217.95966.985.048
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament61.892.5883.427.1481.066.779802.770
  II. Credite bugetare52.577.6511.884.44895.0002.770
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament5.823.2545.738.6765.916.1146.094.354
  II. Credite bugetare5.769.6115.799.7315.936.0076.094.412
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament47.763.4526.132.7944.400.1031.623.863
  II. Credite bugetare13.991.88020.698.64422.645.20020.963.161
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament56.324.9872.300.1031.138.5682.443.928
  II. Credite bugetare7.082.5989.450.87223.202.95742.961.359
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament2.784.192475.6301.616.755177.940
  II. Credite bugetare868.7681.860.6801.117.693664.690
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament54.778.47218.128.96111.631.94612.594.993
  II. Credite bugetare20.354.15920.328.28922.112.04723.512.173
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament53.515.97618.026.62511.547.46912.539.419
  II. Credite bugetare19.091.66320.225.95322.027.57023.456.599
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.262.496102.33684.47755.574
  II. Credite bugetare1.262.496102.33684.47755.574
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.451.1332.657.1921.205.436993.441
  II. Credite bugetare1.451.1332.657.1921.205.436993.441
  80TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament7.8061.0001.0001.000
  II. Credite bugetare7.8061.0001.0001.000
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.443.3272.656.1921.204.436992.441
  II. Credite bugetare1.850.3601.532.9351.447.4532.677.953
  510001Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament123.273.82690.776.01988.437.57486.982.628
  II. Credite bugetare98.350.75091.386.83194.826.02898.600.932
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament121.024.42587.847.17286.984.14985.764.067
  II. Credite bugetare96.353.99388.381.89993.306.37097.333.158
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament6.742.9717.084.3817.296.1537.513.608
  II. Credite bugetare6.742.9717.084.3817.296.1537.513.608
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.820.2741.918.3772.060.0912.082.425
  II. Credite bugetare1.808.7611.923.1792.053.1642.085.425
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament27.777.73528.811.54930.677.07832.308.577
  II. Credite bugetare27.777.73528.811.54930.677.07832.308.577
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament21.44037.80038.93440.102
  II. Credite bugetare21.44037.80038.93440.102
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament685.6942.500.000500.000500.000
  II. Credite bugetare685.6942.500.000500.000500.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament15.036.29818.926.58820.666.43722.482.588
  II. Credite bugetare15.036.29818.926.58820.666.43722.482.588
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament21.699.61716.529.00116.507.68516.710.541
  II. Credite bugetare19.007.84217.461.05117.751.70118.061.250
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament8.871.2297.364.6536.660.6191.840.822
  II. Credite bugetare2.432.6961.760.8861.829.3371.838.020
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament8269109891.043
  II. Credite bugetare8269109891.043
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament16.336.9081.828.82030.0002.770
  II. Credite bugetare16.590.6141.828.32030.0002.770
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.179.9162.082.8822.044.7292.099.135
  II. Credite bugetare2.179.2482.082.8822.044.7292.099.135
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament5.198.858620.000380.534128.000
  II. Credite bugetare2.075.6001.369.5272.537.7871.162.468
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament14.652.659142.211120.90054.456
  II. Credite bugetare1.994.2684.594.8267.880.0619.238.172
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament989.202468.306450.510433.686
  II. Credite bugetare736.558544.391516.743482.899
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament869.219365.970366.033378.112
  II. Credite bugetare616.575442.055532.266427.325
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament119.983102.33684.47755.574
  II. Credite bugetare119.983102.33684.47755.574
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament1.260.1992.460.5411.002.915784.875
  II. Credite bugetare1.260.1992.460.5411.002.915784.875
  80TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament6.806
  II. Credite bugetare6.806
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament1.253.3932.460.5411.002.915784.875
  II. Credite bugetare1.253.3932.460.5411.002.915784.875
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament68.489.99932.835.06530.689.81126.100.629
  II. Credite bugetare47.558.54832.152.28935.410.43235.867.231
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament67.683.63532.471.62530.325.80825.725.547
  II. Credite bugetare46.963.35431.737.50134.996.93335.442.936
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament6.408.6736.733.1906.934.3207.140.813
  II. Credite bugetare6.408.6736.733.1906.934.3207.140.813
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament1.336.7531.309.9961.339.0291.368.185
  II. Credite bugetare1.329.9591.309.9961.339.0291.368.185
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament21.44037.80038.93440.102
  II. Credite bugetare21.44037.80038.93440.102
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament80.09255.03362.94665.831
  II. Credite bugetare80.09255.03362.94665.831
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament16.168.91814.486.18914.876.03915.174.177
  II. Credite bugetare16.168.91814.486.18914.876.03915.174.177
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament8.854.2817.286.4776.571.8731.751.511
  II. Credite bugetare2.415.7481.682.7101.740.5911.748.709
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament8269109891.043
  II. Credite bugetare8269109891.043
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament16.199.5311.800.500
  II. Credite bugetare16.453.2371.800.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament155.99949.31950.24451.429
  II. Credite bugetare155.33149.31950.22451.429
  60TITLUL XII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR
  I. Credite de angajament5.198.858620.000380.534128.000
  II. Credite bugetare2.075.6001.369.5272.537.7871.162.468
  61TITLUL XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUT A PNRR
  I. Credite de angajament13.258.26492.21170.9004.456
  II. Credite bugetare1.853.5304.212.8277.416.0548.690.179
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament806.364363.440364.003375.082
  II. Credite bugetare595.194414.788413.499424.295
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament806.364363.440364.003375.082
  II. Credite bugetare595.194414.788413.499424.295
  01Autorități executive și legislative
  II. Credite bugetare24.265.854
  01Administrația prezidențială
  II. Credite bugetare108.770
  02Autorități legislative
  II. Credite bugetare856.924
  03Autorități executive
  II. Credite bugetare22.491.459
  04Alte organe ale autorităților publice
  II. Credite bugetare808.701
  03Contribuția la bugetul UE
  II. Credite bugetare16.022.055
  04Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană
  II. Credite bugetare7.270.639
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I. Credite de angajament7.242.9242.317.0922.077.7662.032.100
  II. Credite bugetare3.256.0183.605.8783.752.5263.880.802
  01CHELTUIELI CURENTE