HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 20 decembrie 2000privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi prin divizarea parţială a Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi şi reorganizarea acesteia din regie autonomă cu specific deosebit în regie autonomă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 24 ianuarie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 2 şi 16-18 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 şi ale art. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 10 lit. c), d) şi n) şi ale art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind navigaţia civilă,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi prin divizarea parţială a Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, regie autonomă cu specific deosebit care se reorganizează ca regie autonomă.  +  Articolul 2 (1) Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi, denumita în continuare S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi, are sediul în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 28, judeţul Galaţi, fiind persoana juridică cu capital social iniţial de stat. (2) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se organizează şi funcţionează în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. (3) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii construcţii hidrotehnice, dragaj pe Dunăre, precum şi alte activităţi prevăzute în statut.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este de 15.655.403.051 lei, împărţit într-un număr de 156.554 acţiuni cu o valoare nominală de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, în baza raportarii contabile şi a situaţiei patrimoniului întocmite la data de 30 iunie 2000. (2) Capitalul social al societăţii comerciale nou-înfiinţate este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor*). (3) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, regie autonomă cu specific deosebit, pe de o parte, şi societatea comercială înfiinţată, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol care se va încheia între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În situaţia în care valoarea capitalului social, rezultată din protocolul de predare-preluare, va fi diferita de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita oficiului registrului comerţului înregistrarea rectificarii corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.---------------- Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 3/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001.  +  Articolul 4 (1) De la data semnării protocolului de predare-preluare a activului şi pasivului S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se substituie Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, corespunzător obiectului de activitate. (2) Toate creanţele şi obligaţiile de plată ale Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, aferente bunurilor şi activităţilor transmise la S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi, existente la data semnării protocolului de predare-preluare, vor fi încasate, respectiv plătite, de Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi.  +  Articolul 5Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se va diminua, în mod corespunzător, cu valoarea capitalului social al societăţii comerciale înfiinţate.  +  Articolul 6Personalul salariat din cadrul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, care urmează să îşi desfăşoare activitatea în cadrul societăţii comerciale înfiinţate, este considerat transferat începând cu data încheierii protocolului de predare-preluare.  +  Articolul 7 (1) Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi va atribui până la data de 31 decembrie 2001, pe bază de contract care se încheie în condiţiile legii, S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi întregul volum de activitate de întreţinere şi reparare a construcţiilor hidrotehnice care îi revine conform obiectului sau de activitate. (2) Tarifele practicate de S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi în cadrul acestor contracte se vor stabili ţinându-se seama de tarifele uzitate pe piaţa pentru activităţi similare.  +  Articolul 8S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este condusă de adunarea generală a acţionarilor, atribuţiile şi componenta acesteia fiind prevăzute în statutul sau.  +  Articolul 9 (1) Adunarea generală a acţionarilor S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi alege consiliul de administraţie. (2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al societăţii. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi ale preşedintelui consiliului de administraţie sunt stabilite prin statutul societăţii.  +  Articolul 10Până la finalizarea procesului de privatizare a S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 11Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, regie autonomă cu specific deosebit, se reorganizează şi funcţionează ca regie autonomă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, având sediul în municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi.  +  Articolul 12Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este de 53.410.094.967 lei şi se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, regie cu specific deosebit, diminuat în conformitate cu prevederile art. 5.  +  Articolul 13Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Principalul obiect de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi îl constituie asigurarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării, de la Bazias la ieşirea în Marea Neagra la Sulina, şi a pilotajului navelor maritime pe sectorul maritim al Dunării, de la Brăila până la ieşirea în Marea Neagra la Sulina, în conformitate cu obligaţiile statului român care îi revin ca stat semnatar al Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la data de 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948, precum şi asigurarea adancimilor de navigaţie şi a semnalizarii pe bratele navigabile ale Dunării, inclusiv sectorul românesc al bratului Chilia.  +  Articolul 15Resursele financiare necesare în vederea funcţionarii Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se constituie din veniturile proprii şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat, acordate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin bugetul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 16 (1) Salarizarea personalului angajat al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se face prin negociere, în conformitate cu prevederile legale, din veniturile proprii ale acesteia. (2) Până la negocierea contractului colectiv de muncă, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul îşi menţine drepturile salariale avute.  +  Articolul 17Transferul dreptului de proprietate asupra navelor de la Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, regie autonomă cu specific deosebit, la S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi şi la Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, menţiunile în foile matricole şi eliberarea noilor atestate de bord se vor face cu titlu gratuit.  +  Articolul 18Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 362/1991 privind înfiinţarea Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi ca regie autonomă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 14 iunie 1991, cu completările ulterioare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- p. Ministrul transporturilor,Adrian Gheorghe Marinescu,secretar de statp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Gheorghe Man,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat  +  Anexa 1 STATUTULSocietăţii Comerciale de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi. (2) Pentru Societatea Comercială de Întreţinere şi Reparaţii Construcţii Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se va utiliza în continuare denumirea S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi. (3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societatea comercială se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăS.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este persoana juridică română cu capital social iniţial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este în România, municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 28, judeţul Galaţi. (2) Sediul societăţii comerciale poate fi schimbat în aceeaşi localitate sau în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii. (3) Societatea comercială poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii, birouri, depozite, puncte de lucru şi alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în ţara şi în străinătate, şi le poate reorganiza prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4DurataS.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se constituie pe durata nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulScopul S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este realizarea de lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii hidrotehnice şi de dragaj pe căile navigabile interioare.  +  Articolul 6Obiectul de activitateS.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi are ca obiect de activitate: a) întreţinere şi reparaţii la construcţii hidrotehnice în porturi, pe cai navigabile la mare, pe cursuri de apa sau lacuri; b) dragaj pe Dunăre, cai navigabile, în bazine portuare în ţara şi în străinătate; c) închirierea de mijloace de transport pe apa, utilaje de construcţii; d) reparaţii la nave, utilaje etc.; e) construcţii civile şi industriale; f) comercializare de nave, fier vechi, echipamente navale; g) bunkeraj; h) remorcaje; i) scafandrerie în ţara şi în străinătate; j) extractii şi comercializare de produse de balastiera din albia Dunării.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 2000, este în suma totală de 15.655.403.051 lei împărţit în 156.554 acţiuni nominative cu valoare nominală de 100.000 lei. (2) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român şi este integral vărsat la data constituirii S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi. Drepturile statului, în calitate de acţionar unic, sunt exercitate de adunarea generală a acţionarilor. (3) Corelarea valorii capitalului social iniţial, prevăzut la alin. (1), va fi înregistrată la oficiul registrului comerţului în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului, pe baza hotărârii de aprobare a adunării generale a acţionarilor. (4) Societatea comercială poate fi privatizata în condiţiile legii, statul român având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 8Acţiunile (1) Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi va tine evidenta acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Registrul se păstrează la sediul societăţii comerciale.  +  Articolul 9Reducerea şi majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată potrivit legii conferă deţinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut, precum şi alte drepturi prevăzute de lege şi de statut. (2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statutul S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi. (3) Drepturile şi obligaţiile conferite de acţiuni urmează acţiunile, în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane, în condiţiile legii. (4) Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, potrivit legii. (5) Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii comerciale care i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii comerciale efectuată în condiţiile legii şi ale prezentului statut.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) Pentru fiecare acţiune S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi recunoaşte un singur proprietar. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari şi/sau către terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni proprietarul va anunta consiliul de administraţie şi va face publică în presa pierderea acestora. (2) După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi, care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activităţii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţionari. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de 3, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Finanţelor, şi sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (4) Pentru activitatea depusa reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor au dreptul la o indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a societăţii comerciale; b) numeşte şi revoca membrii consiliului de administraţie şi cenzorii, inclusiv cenzorii supleanţi, şi îi descarca de activitate; c) stabileşte remuneraţia membrilor consiliului de administraţie, a secretarului acestuia şi a cenzorilor; d) stabileşte competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi aproba regulamentul de funcţionare a acestuia; e) numeşte directorul general al societăţii comerciale şi îi stabileşte remuneraţia; f) stabileşte adaosurile la remuneraţie şi criteriile de acordare a acestora pentru directorul general; g) aproba programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii comerciale, propuse de consiliul de administraţie; h) aproba constituirea rezervelor statutare; i) examinează, aproba sau modifica bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, şi aproba repartizarea profitului; j) fixează dividendele; k) hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de filiale; l) hotărăşte cu privire la executarea de investiţii şi de reparaţii capitale; m) stabileşte nivelul garanţiei cerute administratorilor, în condiţiile legii; n) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor; o) hotărăşte gajarea şi închirierea de bunuri sau desfiinţarea uneia ori mai multor subunitati ale societăţii comerciale. (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorică a societăţii comerciale şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia; b) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii; c) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenţii şi de alte subunitati fără personalitate juridică; d) hotărăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora; e) hotărăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni; f) hotărăşte cu privire la mutarea sediului societăţii comerciale; g) aproba fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; h) hotărăşte modificarea şi completarea obiectului de activitate al societăţii comerciale; i) aproba asocierea în vederea constituirii de noi societăţi comerciale sau participarea cu capital social la alte societăţi comerciale; j) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societăţii comerciale; k) aproba conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; l) hotărăşte emisiunea de obligaţiuni şi conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; m) hotărăşte cumpărarea de acţiuni, cotarea la bursa, vânzarea şi tranzacţionarea pe piaţa a acţiunilor proprii; n) stabileşte plafoane valorice şi competente de efectuare a cheltuielilor; o) aproba reevaluarea patrimoniului, potrivit legii; p) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea societăţii comerciale, cu excepţia celor care revin adunării generale ordinare a acţionarilor. (7) Până în momentul privatizării interesele statului în adunarea generală a acţionarilor sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către inlocuitorul desemnat de acesta. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunările generale extraordinare ale acţionarilor se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor. (4) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga răspândire din localitatea în care se afla sediul S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi. În perioada în care statul este acţionar unic al societăţii comerciale convocarea adunării generale a acţionarilor se va face prin corespondenta. (6) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi. (7) Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor. (8) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de actionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare. (2) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenţi, cu majoritate. (3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenta acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) Adunarea generală a acţionarilor va alege un secretar care să verifice lista de prezenta a acţionarilor şi sa întocmească procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa, precum şi de secretarul care l-a întocmit. (6) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societăţii comerciale, pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regula, prin vot deschis. (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (3) Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în limitele legii sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 17Organizare (1) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este administrată de 5 administratori care constituie consiliul de administraţie, numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. (2) Conducerea executivă a societăţii comerciale este asigurata de directorul general care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (3) Atunci când se creează un loc vacant în consiliul de administraţie adunarea generală a acţionarilor numeşte un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau. (4) Componenta consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor. (5) Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe luna şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. (6) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi. (7) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar. (8) Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţiile sale conducerii executive a societăţii comerciale şi poate apela la consultanţi pentru studii, analize sau expertize, necesare în vederea luării unor decizii. (9) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societăţii comerciale. (10) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială, pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor. (11) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi în societăţi comerciale cu capital privat, cu acelaşi profil, sau care sunt în relaţii comerciale directe.  +  Articolul 18Atribuţiile consiliului de administraţie (1) Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii: a) propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli al S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi; b) propune documentaţiile privind structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale; c) elaborează şi propune spre avizare adunării generale a acţionarilor strategia de dezvoltare a societăţii comerciale pe termen lung, mediu şi scurt; d) hotărăşte cu privire la închirierea bunurilor pe care le are societatea comercială în proprietate; e) aproba efectuarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare de bunuri şi servicii; f) stabileşte tactica şi strategia de marketing; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale societăţii comerciale pe anul în curs; h) aproba proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor; i) aproba tarifele pentru activităţile specifice societăţii comerciale, în condiţiile legii; j) aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societăţii comerciale; k) aproba scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii; l) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor; m) numeşte şi revoca directorii executivi ai societăţii comerciale şi le stabileşte drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal.  +  Articolul 19Atribuţiile directorului general (1) Directorul general reprezintă S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi în raporturile cu terţii şi are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale societăţii comerciale; b) angajează, promovează şi concediază personalul de execuţie şi de conducere al societăţii comerciale, cu excepţia directorilor executivi care se numesc de consiliul de administraţie; c) propune numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societăţii comerciale; d) negociaza contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; e) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii comerciale; f) propune operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri; g) aproba operaţiunile de încasări şi plati potrivit competentelor; h) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit competentelor acordate. (2) Directorul general poate delega o parte din atribuţiile sale directorilor executivi sau oricărei alte persoane din cadrul societăţii comerciale. (3) Competentele, atribuţiile şi răspunderile directorilor executivi sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii comerciale.  +  Capitolul 6 Gestiunea  +  Articolul 20Controlul financiar preventiv (1) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi organizează şi exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operaţiuni care se referă la drepturile şi obligaţiile patrimoniale în faza de angajare şi de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice. (2) Controlul financiar preventiv se exercită potrivit legii.  +  Articolul 21Cenzorii (1) Gestiunea S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi este controlată de acţionari şi este supravegheată de cenzori. (2) Societatea comercială are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. (3) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, putând fi realeşi. (4) Cenzorii îşi exercită personal mandatul. (5) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil. (6) În perioada în care statul va deţine cel puţin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor*). (7) Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a) supraveghează gestiunea societăţii comerciale; b) verifica dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite şi în concordanta cu registrele; c) verifica dacă registrele sunt ţinute la zi; d) verifica dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. (8) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pot fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor numai dacă sunt însoţite de raportul cenzorilor. (9) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă inspecţii ale casei, în fiecare luna sau prin sondaj, şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societăţii comerciale ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit; b) sa convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acţionarilor, dacă nu a fost convocată de către administratori; c) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, având posibilitatea de a impune pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor; e) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi lichidatori. (10) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (9), precum şi despre propunerile pe care le considera necesare asupra bilanţului contabil şi repartizării beneficiilor cenzorii vor prezenta adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de divergenţe, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunării generale a acţionarilor. (11) Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor. (12) Cenzorii iau parte la şedinţele consiliului de administraţie şi ale adunării generale a acţionarilor fără drept de vot. (13) Se interzice cenzorilor sa comunice acţionarilor în particular sau terţilor date referitoare la operaţiunile societăţii comerciale, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. (14) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (15) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare. (16) Cenzorii societăţii comerciale îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute de lege.------------ Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 18/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 10 ianuarie 2001.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 22Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi.  +  Articolul 23Personalul (1) Personalul S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se încadrează în condiţiile legii, pe bază de concurs sau de examen şi/sau prin alte forme de selecţie. (2) Condiţiile de angajare, de organizare şi de desfăşurare a concursurilor, a examenelor şi a selecţiei se stabilesc de consiliul de administraţie prin regulament. (3) Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 24Amortizarea mijloacelor fixeConsiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.  +  Articolul 25Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.  +  Articolul 26Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Profitul societăţii comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, va fi repartizat în condiţiile legii. (3) Societatea comercială îşi constituie fondul de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societatea comercială în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele acestora şi va hotărî în consecinţa. (6) Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 27RegistreleS.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi va tine, prin grija consiliului de administraţie, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare  +  Articolul 28Modificarea formei juridice (1) Adunarea generală a acţionarilor poate hotărî modificarea formei juridice a S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi. (2) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar modificarea formei juridice se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29Dizolvarea (1) S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi va fi dizolvată în următoarele cazuri: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii comerciale; b) deschiderea procedurii lichidării judiciare în cazul declanşării falimentului; c) reducerea capitalului social cu 50% dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor nu hotărăşte reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă; d) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; e) alte situaţii prevăzute de lege. (2) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar dizolvarea societăţii comerciale se face conform legii. (3) Falimentul societăţii comerciale şi repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 30Lichidarea (1) În caz de dizolvare S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi va fi lichidată. (2) Lichidarea societăţii comerciale şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Litigii  +  Articolul 31Soluţionarea litigiilorLitigiile de orice fel, apărute între S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi şi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun. Părţile pot alege şi calea arbitrajului, în condiţiile legii.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale  +  Articolul 32Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului comercial.  +  Anexa 2 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata, obiectul de activitate  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea regiei autonome este Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, cu sigla A.F.D.J. - R.A. Galaţi. (2) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la regia autonomă se menţionează denumirea acesteia, urmată de cuvintele "regie autonomă" sau de initialele "R.A.", sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăRegia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este persoana juridică română cu capital iniţial integral de stat, având forma juridică de regie autonomă, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este în România, municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 32, judeţul Galaţi. (2) Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi poate înfiinţa reprezentante, agenţii, sucursale şi alte asemenea subunitati fără personalitate juridică, pe teritoriul României sau în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie.  +  Articolul 4DurataRegia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se constituie pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Articolul 5ScopulRegia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se organizează în scopul aducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de România, ca stat semnatar al Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la data de 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948, convenţie referitoare la asigurarea condiţiilor minime de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării, de la Bazias la Sulina, şi executarea lucrărilor necesare pentru îmbunătăţirea acestor condiţii, precum şi pentru eliminarea oricăror obstacole care ar putea împiedica sau stanjeni navigaţia.  +  Articolul 6Obiectul de activitate (1) Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este asigurarea condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc al Dunării, de la Bazias la ieşirea în mare la Sulina, şi a pilotajului navelor maritime pe sectorul maritim al Dunării de la Brăila până la ieşirea în Marea Neagra la Sulina, precum şi asigurarea adancimilor de navigaţie şi a semnalizarii pe bratele navigabile ale Dunării, inclusiv pe sectorul românesc al bratului Chilia. (2) Atribuţiile principale care conduc la realizarea obiectului de activitate cuprind, în principal, următoarele: a) asigurarea adancimilor de navigaţie la bara Sulina, pe Dunarea maritima, pe sectorul românesc al Dunării fluviale până la Bazias şi pe bratele secundare navigabile ale acesteia, inclusiv pe bratul Sfîntu Gheorghe şi pe porţiunea românească a bratului Chilia; b) executarea măsurătorilor topohidrografice pentru cunoaşterea şi urmărirea situaţiei morfologice a barei Sulina, a depunerilor aluvionare pe Dunăre, în special în punctele critice de pe aceasta, şi adoptarea deciziilor privind semnalizarea senalului şi dirijarea utilajelor de dragaj; c) realizarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor hidrotehnice speciale pentru asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie şi de protecţie a malurilor pe sectorul românesc al Dunării; d) executarea de măsurători, dragaje şi scoateri de obstacole în bazinele portuare şi în danele de operare, la cererea administraţiilor portuare, pe bază de contract; e) realizarea semnalizarii costiere şi plutitoare care serveşte reglementării navigaţiei şi întreţinerea acesteia; f) dirijarea navigaţiei în sectoarele dificile, prin staţii semaforice şi de supraveghere; g) elaborarea unor propuneri de reguli speciale de navigaţie pe sectorul Dunării maritime şi fluviale şi supunerea lor spre aprobare autorităţilor competente; h) culegerea şi prelucrarea datelor hidrometeorologice, elaborarea prognozelor privind variatiile de nivel al apelor Dunării în sectorul românesc; i) transmiterea zilnica a datelor pentru buletinul hidrologic al Dunării la postul de radio "România actualitati"; j) editarea şi difuzarea buletinului hidrometeorologic pentru Dunăre cu date hidrologice, meteorologice, adancimi minime pentru navigaţie, gabarite de treceri şi alte recomandări pentru sectoarele dificile de navigaţie; k) întocmirea şi difuzarea, după aprobarea de către autorităţile competente ale Ministerului Transporturilor, de avize pentru navigatori privind restricţiile de navigaţie; l) avizarea lucrărilor speciale de traversare şi subtraversare a Dunării, precum şi a tuturor construcţiilor şi amenajărilor care se executa în vecinătatea acesteia; m) transmiterea informaţiilor necesare Comisiei Dunării, pentru întocmirea planului marilor lucrări de amenajare a Dunării; n) întocmirea rutierei şi a hartilor de pilotaj pentru sectorul românesc al Dunării; o) pregătirea materialelor şi participarea la consfatuiri, reuniuni şi sesiuni pe probleme tehnice şi de navigaţie ale Dunării la Comisia Dunării şi la alte organisme internaţionale; p) coordonarea activităţii agenţilor economici interesaţi privind spargerea ghetii pe Dunăre, în vederea asigurării continuităţii navigaţiei, a evitării formării zapoarelor şi inundarii localităţilor limitrofe Dunării; q) efectuarea de prestaţii şi închirierea pe bază de contract a capacităţilor disponibile către persoane juridice române sau străine; r) asigurarea activităţii de pilotare a navelor maritime pe Dunăre, pe sectorul bara Sulina-Brăila; s) examinarea şi autorizarea anuală a piloţilor şi eliberarea legitimatiilor de exercitare a funcţiei de pilot pentru Dunarea maritima; t) avizarea studiilor şi proiectelor care conţin lucrări ce urmează să se desfăşoare în zona de jurisdicţie a Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi; u) elaborarea tarifelor pentru toate facilităţile şi serviciile cuprinse în obiectul de activitate; v) urmărirea aplicării normelor tehnice specifice la construcţia, modernizarea şi exploatarea infrastructurii în cazul lucrărilor care se executa pe căile navigabile unde Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi îşi desfăşoară activitatea; x) participarea la târguri, expoziţii şi la alte manifestări interne şi internaţionale; y) centralizarea informaţiilor referitoare la obiectul de activitate şi asigurarea serviciilor informatice privind activitatea proprie; z) avizarea locurilor de amplasare şi executare a lucrărilor de extractii agregate de balastiera din Dunăre şi din bratele acesteia, a locurilor de deversare a materialelor rezultate din decopertari şi din dragajele de întreţinere a adancimilor; aa) centralizarea şi sistematizarea datelor privind lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, privind traficul de nave maritime, a datelor hidrologice şi meteorologice etc., precum şi a celor solicitate de Comisia Dunării; bb) întreţinerea şi repararea tuturor bunurilor proprietate publică administrate şi a bunurilor proprietatea regiei; cc) asigurarea utilizării de către terţi a infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului, prin contracte de concesiune, închiriere sau prin asociere, în conformitate cu prevederile legale; dd) asigurarea serviciilor de telecomunicaţii, radiotelefonice, telex şi transmisiuni de date; ee) elaborarea programelor anuale şi de perspectiva pentru lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a regiei; ff) contractarea de credite cu băncile şi alte instituţii financiare pentru realizarea obiectivelor propuse; gg) încheierea de contracte de vânzare-cumpărare cu agenţi economici români şi străini, pentru echipamente, instalaţii, materiale, piese de schimb, combustibil etc., destinate activităţii proprii; hh) participarea la activităţi sau asocierea cu agenţi economici, organizaţii economice patronale şi profesionale, din ţara şi din străinătate, pentru realizarea unor activităţi sau acţiuni specifice domeniului sau de activitate;îi) comercializarea de produse petroliere; jj) orice alte operaţiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate. (3) Activităţile prevăzute la lit. a), c) şi r) pot fi efectuate cu personalul propriu al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi sau pot fi încredinţate altor agenţi economici, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; în cazul concesionarii activităţii de pilotaj regia va organiza şi va supraveghea efectuarea pilotajului navelor maritime prin corpul propriu de piloti, care va asigura şi pilotajul în cazuri speciale (greve, calamitati naturale etc.).  +  Capitolul 2 Patrimoniul  +  Articolul 7Valoarea patrimoniului este de 53.410.094.967 lei, corespunzător bilanţului încheiat la data de 30 iunie 2000, diminuat cu valoarea patrimoniului preluat de S.C. "I.R.C.H." - S.A. Galaţi.  +  Articolul 8 (1) Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este proprietara bunurilor proprietate privată din patrimoniul sau şi are în administrare bunuri proprietate publică. În exercitarea drepturilor de proprietate se foloseşte şi dispune, în mod autonom, potrivit legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită. (2) În cadrul administrării patrimoniului din dotare Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi are obligaţia de a efectua reparaţii, intretineri, de a dezvolta şi de a moderniza infrastructura din dotare. (3) Consiliul de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi aproba scoaterea din funcţiune, în condiţiile legii, a unor active, dezmembrarea şi valorificarea acestora.  +  Articolul 9 (1) Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi poate să se asocieze pentru realizarea în comun a unor activităţi productive şi de comercializare cu regii autonome, societăţi comerciale, persoane fizice şi juridice române sau străine. (2) Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi poate efectua direct operaţiuni de comerţ exterior, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Structura organizatorică  +  Articolul 10În cadrul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se pot constitui departamente, servicii şi birouri, în funcţie de necesitatea şi de volumul activităţii, atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulament propriu de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie.  +  Articolul 11 (1) În scopul realizării obiectului sau de activitate Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi are în structura subunitati. (2) Aceste subunitati se organizează cu aprobarea consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi şi îşi desfăşoară activitatea conform regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii.  +  Capitolul 4 Organele de conducere  +  Articolul 12Conducerea Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este asigurata prin consiliul de administraţie şi de directorul general.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie este format din 9 membri şi se numeşte prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 14Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, jumătate dintre ei putând fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.  +  Articolul 15 (1) Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin. (2) Una şi aceeaşi persoana nu poate face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi întreţine relaţii comerciale sau are interese comune.  +  Articolul 16Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 17Atribuţiile consiliului de administraţie sunt următoarele: a) aproba structura organizatorică şi funcţională, numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi a subunitatilor din structura; b) aproba nomenclatoarele de funcţii şi indicatoarele tarifare de calificare; c) aproba statul de funcţii; d) aproba sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege şi a fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli şi aproba componenta şi mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă; e) aproba proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează să fie negociat cu reprezentanţii salariaţilor, potrivit legii; f) stabileşte indemnizaţia secretarului consiliului de administraţie; g) numeşte directorii executivi, la propunerea directorului general; h) aproba regulamentul de ordine interioară; i) aproba programele anuale de lucrări pentru întreţinerea senalului navigabil; j) aproba investiţiile care urmează să fie realizate, precum şi înlocuirea mijloacelor fixe uzate, în limita valorii stabilite prin lege; k) propune bugetul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi şi îl supune spre aprobare organismelor guvernamentale; l) propune şi administrează transferurile acordate de la bugetul de stat, împrumuturile pe diverse termene şi modul de rambursare a acestora; m) aproba programele de reparaţii şi întreţinere a fondurilor fixe din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi; n) răspunde de administrarea întregului patrimoniu încredinţat; o) aproba înstrăinarea bunurilor mobile aparţinând Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi până la valoarea maxima stabilită de lege; p) aproba tarifele de navigaţie în conformitate cu reglementările legale în vigoare; q) aproba bilanţul contabil anual şi rapoartele trimestriale asupra situaţiei economico-financiare; r) aproba statutul personalului Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi; s) stabileşte nivelul anual al fondurilor de premiere a salariaţilor; t) soluţionează orice alte probleme privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui, care este şi directorul general al Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi, sau, la solicitarea unei treimi din numărul membrilor, ori de câte ori este nevoie.  +  Articolul 19Pentru luarea unei decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, compensarea materială a acestora efectuandu-se conform înţelegerii stabilite prin contract.  +  Articolul 20Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunară care se stabileşte conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 21Activitatea curenta a Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi este condusă de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie şi care este numit prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Capitolul 5 Atribuţiile directorului general  +  Articolul 22Atribuţiile directorului general sunt următoarele: a) asigura conducerea operativă a Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi; b) reprezintă Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; c) propune consiliului de administraţie spre aprobare numirea şi revocarea directorilor executivi ai Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi; d) angajează şi concediază personalul Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi.  +  Capitolul 6 Venituri şi cheltuieli  +  Articolul 23Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi efectuează încasări şi plati în lei. De asemenea, efectuează şi operaţiuni în valută, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 24Veniturile şi cheltuielile se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 7 Bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi  +  Articolul 25Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 26Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi ale Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi se aproba de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor, în condiţiile legii.  +  Capitolul 8 Împrumuturi  +  Articolul 27În cazul în care în cursul exerciţiului financiar mijloacele Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, aceasta poate contracta credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 9 Tarife, contracte  +  Articolul 28Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi are dreptul sa stabilească tarifele în lei şi în valută pentru toate prestaţiile pe care le efectuează, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.-------